'ב הנשמ ,'א קרפ
םימשה תפיכ תחת הניאש הכוס

הנשמה

,ןליאה תחת ותכוס השועה
.תיבה ךותב האשע וליאכ
,הכוס יבג לע הכוס
.הלוספ הנותחתהו ,הרשכ הנוילעה
ןירויד ןיא םא :רמוא הדוהי יבר
.הרשכ הנותחתה ,הנוילעברואיב

,הכוסה ךכס לעמ םיאצמנ ןליא יפנע :ןליאה תחת ותכוס השועה
.וילע םילצמו
רוקמב ךכל םעטה תא האר .הלוספו :תיבה ךותב האשע וליאכ
.אבה
."תכסב" הלימה ביתכמ הלעמל ונדמלש יפכ :הלוספ הנותחתה
קוידב המב ראובי אבה רוקמב :הרשכ הנותחתה ...הדוהי יבר
.אמק אנת לע הדוהי יבר קלוח


הכוסל תחתמ הכוס לע תורוקמה ןמ

_ 'ב דומע ,'ט ףד הכוס ,ארמג
:(וניתובר ונש) ןנבר ונת
:"ובשת (דיחי ןושל) "תכסב"
,הכוסה תחתש הכוסב אלו
,ןליאה תחתש הכוסב אלו
.תיבה ךותבש הכוסב אלו

ונתנשמל ושוריפב ם"במרה
םינפ םושב (הלש גגב) לובסל הלוכי הניאש ,ךכ לכ השלח הנותחתה היהתשכ (א)
.הרשכ הנותחתה יכ (םימיכסמ לוכהו) תקולחמ ןיא - הילע םישרופש המ __
לוכהו) תקולחמ ןיא ... (הלש גגב תאשל=) לבקל לכותש ,ךכ לכ הקזח איה םאו (ב)
.הלוספ הנותחתה יכ (םימיכסמ __
הזב ,םהב עעונתמ גגהו ,(ישוקב=) קחדה ידי לע תותסכו םירכ לבקל הלוכי םאו (ג)
.הדוהי יברכ הכלה ןיאו .(אמק אנת=) םימכחו הדוהי יבר םיקלוח __
:הלעמלש ם"במרה לש ושוריפ תא האבה הלבטב םכס .1

הכלהה

הדוהי יבר תעד

םימכח תעד

לש גגה בצמ
הנותחתה הכוסה
_ _________ הנותחתה
הרשכ הנוילעה
הלוספ הנותחתה
________ הנוילעה
דואמ קזח

א

_ הרשכ הנותחתה
_________ הנוילעה
הלוספ הנותחתה
________ הנוילעה
רתויב ףפור

ב

_ _________ הנותחתה
__________ הנוילעה
הלוספ הנותחתה
________ הנוילעה
ישוקב קיזחמ

ג


האבה הנשמל רבעמ "הכוס תכסמ" ןכותל הרזח