הכוסב הטימה תחת ןשיה :ינש קרפ


'א הנשמ ,'ב קרפ
הטימה תחת הכוסב ןשיש ימ

המדקה

השע תווצמ ןיינעב דחוימ ןיד ריכהל ךירצ הנשמה תא ןיבהל ידכ
ךירצש ,הכוסה תווצמ לשמל ומכ ,םידחוימ םינמזב קר ןתוא םימייקמש
םירבג קרו ,תורוטפ םישנ הלאכ תווצממ .תוכוסה גחב קר התוא םייקל
.הלאכ תווצממ רוטפ ינענכ דבע םג .ןהב םיבייח

הנשמה

.ותבוח ידי אצי אל ,הכוסב הטימה תחת ןשיה
הטימה תחת םינשי ונייהש ונייה םיגהונ :הדוהי יבר רמא
.רבד ונל ורמא אלו ,םינקזה ינפב
,לאילמג ןבר לש ודבע ,יבטב השעמ :ןועמש יבר רמא
:םינקזל ,לאילמג ןבר םהל רמאו ,הטימה תחת ןשי היהש
ןירוטפ םידבעש עדויו ,םכח דימלת אוהש ,ידבע יבט םתיאר
.הטימה תחת אוה ןשי ךכיפל ,הכוסה ןמ
.ותבוח ידי אצי אל הטימה תחת ןשיהש ונדמל ונכרד יפלו

רואיב

.הכוסב הניש תבוח ידי :ותבוח ידי אצי אל ...ןשיה
.(י"שר) "הנישו הייתש ,הליכא הכוס תבישי רקיעו"


הטימה תחת ןשיה

,הכוסב הטימה תחת ןשיה ןידב (הנשמה ימכח=) םיאנתה וקלחנ ונתנשמב .1
:םימעטה תא ךתרבחמב םושרו ,םיאבה תורוקמב ןייע .םהימעט וניוצ אל ךא

(יספלא קחצי יבר) ף"ירה
,הכוס רועיש אוהש ,(םיחפט 10 ההובג הטימהש ןוויכ=) הרשע ההובגד ןוויכד
.ותבוח ידי אצי אל ךכיפלו ,הכוס ךותב הכוסכ (הטימה) תישענ

'ב דומע ,א"כ ףד הכוס ,ארמג
תויהל הכירצ הכוסה=) ןניעב עבק תריד - "הכוס" :רמאד ,הימעטל הדוהי יבר
אלו ,עבק תריד "הכוס"ו ,יארע תריד ,"הטימ" היל הווהו ,(ינמז אלו ,ביצי ןיינב
.עבק להוא לטבמו ,יארע להוא (אב=) יתא

'א ףיעס ,ז"כרת ןמיס ח"וא ע"וש
.אצי אל ,םיחפט 'י ההובג איה םא ,הכוסב הטימה תחת ןשי (םא)
:הלבטה תא םלשה .2

הכלהה םעטה ןידה הרקמה
_ "הכוס ךותב הכוס" :אמק אנת
הטימ תחת ןשי
םיחפט 10 ההובגה
הכוסה ךותב
_ אצי :הדוהי יבר


'ב דומע ,א"כ ףד הכוס ,ארמג
:ןועמש יבר רמא :אינת
:םירבד ינש ונדמל לאילמג ןבר לש ותחישמ
,הכוסה ןמ םירוטפ םידבעש ונדמל
.ותבוח ידי אצי אל הטימה תחת ןשיהש ונדמלו
?דומיל הכירצ םימכח ידימלת תחיש וליפאש ןיינמ :בר רמא ...
אצויה ,הלע ומכ לק רבד וליפא :שוריפ) "לובי אל והלעו" ('ג ,'א םילהת-) רמאנש
.(תלעות ברו רקי אוה ,םכח דימלת יפמ

האבה הנשמל רבעמ "הכוס תכסמ" ןכותל הרזח