'ב הנשמ ,'ב קרפ
הכוס םג איהש הטימ

הנשמה

.הרשכ ,הטימה יערכב ותכוס ךמוסה
:רמוא הדוהי יבר
.הלוספ ,המצע ינפב דומעל הלוכי הניא םא
.הרשכ ,התמחמ הבורמ התלצשו תללבודמה הכוס
,תיב ןימכ הבועמה
.הרשכ ,הכותמ םיארנ םיבכוכה ןיאש יפ לע ףא

רואיב

.ןיעשמה :ךמוסה
.היתונפדו הטימה ילגר :הטימה יערכ
.ךשמהב גשומה רואב האר :תללבודמה הכוס
.דואמ ףופצ הכוסה לש ךכסהש ,"הבע" ןושלמ :הבועמה
.ותופיפצ בורמ ,תיב לש הרקת ומכ :תיב ןימכ

ג"י ףיעס ,ל"רת ןמיס ח"וא ע"וש
,תוציחמה םה םייערכהו ,הטימה יערכ לע ותכוס ךמוסה
.הלוספ ,ואל םאו ,הרשכ ,ךכסל הטימה ןמ םיחפט הרשע הבוג הב שי םא

,תונפדה םה םייערכהו ,םידומע לע ךכסה ךמס םאו
,הרשכ ,ךכסה דע הטימהמ םיחפט 'י הובג ןיא וליפא
.ךכסה דע ץראהמ םיחפט הרשע שיש ןוויכ

? הדוהי יבר תעדכ וא אמק אנת תעדכ :ע"ושב הכלהה הקספנ ימ לש ותעדכ .1
יערכ לע ךמוסה ןיב "ךורע ןחלוש"ה לעב השועש הנחבהה תא ךנושלב בותכ .2
?הרקמ לכב םיחפט הרשע הבוג דדמנ ןכיהמ :םידומע לע ךמוסה ןיבל הטימה _


תללבודמ הכוס

'א דומע ,ב"כ ףד הכוס ,ארמג
?"תללבודמ" יאמ
,(י"שר - "הברה ריוואו טעמ םינק הככסב שיש") היינע הכוס :בר רמא

'ה-'ד םיפיעס ,א"לרת ןמיס ח"וא ע"וש
השולש ןיאש אלא ,הברה ריווא שיש ,דואמ קד יוסיכ היה םא .ד
הבורמ התלצ" לוכה ןיבו ,דחא םוקמב (ךכסמ םיקיר) םיחפט _
.הרשכ ,"התמחמ _
.רשכ ,הטמל ותצקמו הלעמל ותצקמ ...ללבודמ ךוכיסה היה םא .ה

:ונתנשמ תרזעבו 'א קרפבש 'א הנשמ תרזעב האבה הלבטה תא םלשה .3

ןידה וננושלב רואיבה הנשמה ןושל רוקמה
_ _ "___ ___ התמחשו" א ,א
הרשכ _ "___ ___ התלצשו" ונתנשמ

שישכ קר ולספ ירהש ,הרשכ הכוסה ןויווש לש בצמבש ,הלוע 'א קרפבש 'א הנשממ
.המח בור
בור שי רשאכ קר ורישכה ירהש ,הלוספ הכוסה ןויווש בצמב :ךפהה הלוע ונתנשממ
.לצ לש
?ןידה היהי המ
:ךינפלש רוקמב ךכ לע הבישמ ארמגה
'א דומע ,ב"כ ףד הכוס ,ארמג
,(הלוספ איה ,הלעמל ומצע ךכסב ןויוושה רשאכ=) הלעמלמ ןאכ :אישק אל
לצהו רואה תופקתשהב ,הכוסה תפצרב אוה ןויוושה רשאכ=) הטמלמ ןאכו
:(רמול םישנאה םיגהונ ךכ=) ישניא ירמאד ונייה ... ,(הרשכ הכוסה ירה ,הב
.תחתלמ ארתסיאכ - ליעלמ אזוזכ

ויתודימב לודגה עבטמ אוהש "ארתסיא" תמועל ,ןטק עבטמ = זוז = "אזוז" :שוריפ)
הפצרב ףקתשמ אוה ,"זוז" לדוגב בקנ ךכסב שי רשאכ :טפשמה שוריפ הזו .ונממ
(.שמשה ינרק תוטשפתה ךרד וז יכ ,"ארתסיא" לדוגב


הבועמ ךכס

'ב דומע ,ב"כ ףד הכוס ,ארמג
:(אתיירבב ונימכח ונש=) ןנבר ונת
.הרשכ ,הכותמ ןיארנ םיבכוכה ןיאש יפ לע ףא :"תיב ןימכ"

'א ףיעס ,א"לרת ןמיס ח"וא ע"וש
.םילודגה םיבכוכה ונממ וארייש ידכ ,לק תויהל ךוכיסה ךרד
םיארנ םיבכוכה ןיאש יפ לע ףא ,תיב ןימכ הבועמ התייה (םא)
.הרשכ ,הכותמ

?הבועמ וא לק ךוכיס הליחתכל ףידענ םאה ,הלעמלש תורוקמה יפל .4
.ךתבושת תא קמנ

,'ה ףיעס ,ח"ק קרפ "םייח רוקמ"ב וא ,'ה ףיעס ,ד"לק קרפ ע"שוצקב ןייע .5
םשגה תופיט וליפאש דע ךכ לכ הבועמ הככסש הכוס ןיד המ ,בותכו
הכותל תורדוח ןניא

האבה הנשמל רבעמ "הכוס תכסמ" ןכותל הרזח