'ג הנשמ ,'ב קרפ
ץע לע וא הלגע לע הכוס

הנשמה

,הרשכ ,הניפסה שארב וא הלגעה שארב ותכוס השועה
.בוט םויב הל ןילועו
,הרשכ ,למג יבג לע וא ןליאה שארב
.בוט םויב הל ןילוע ןיאו
,םדא ידיב תחאו ןליאב םייתש
,הרשכ ,ןליאב תחאו םדא ידיב םייתש וא
.בוט םויב הל ןילוע ןיאו
,הרשכ ,ןליאב תחאו םדא ידיב שולש
.בוט םויב הל ןילועו
,הרשכ ,המצע ינפב דומעל הלוכיו ןליאה לטינש לכ :ללכה הז
.בוט םויב הל ןילועו

רואיב

.הכותל סנכיהלו תולעל רתומו :הל ןילועו
.ירשתב ו"ט-ב ,גחה לש ןושארה םויב :בוט םויב
.למג לע וא ץע לע תאצמנה הכוסה לא תולעל רוסא :ןילוע ןיא
.(דעומה לוחב תבשל טרפ) רתומ דעומה לוחב ךא :בוט םויב
.הכוסה לש תונפדה שולש ךותמ תונפד יתש :םייתש
.ןליאה לע תוכמסנ :ןליאב
םדא ידיב שולש
ןליאב תחאו
םדא ידיב םייתש
ןליאב תחאו

'א הכלה ,'א קרפ בוט םוי תוכלה ,ם"במר
ןהש ,הכאלמ תיישעב בותכה ןרסאש ולאה םימי תשש
תוכוסה גח לש ינימשו ןושארו חספ לש יעיבשו ןושאר
,(הנשה שאר=) יעיבשה שדוחל דחאבו תועובשה גח םויבו
,"םיבוט םימי" םיארקנה םה
.הליכא ךרוצל איהש הכאלממ ץוח ,הדובע תכאלמ לכב ןירוסא ןהש


ץע לע היונבה הכוסל תבשב תולעל רוסיאה

ח"י ףיעס ,ה"ש ןמיסו 'א ףיעס ,ו"לש ןמיס ח"וא ע"וש
םיפנע וא םילע) שולתיו הלעי אמש ...ןליאב (בוט םויב וא תבשב) ןילוע ןיא
.(הרות רוסיא ידיל אוביו ...תוריפ וא

ןמ הרומז ךותחי אמש הרזג) המהב יבג לע (בוט םויב וא תבשב) ןיבכור ןיא
הדלות אוהש "שלות" םושמ הרותהמ הז לע בייחש ,הגיהנהל ידכ "רבוחמ"ה
.(ב"מ - "רצוק" לש

.הרות ירוסיא לע רובעלמ ונתוא קיחרהל ודעונו ,ןנברדמ םה הלעמלש םירוסיאה .1
.בותכו רוקח ?תופסונ תואמגוד ךל תורכומ םאה

תורזג חורב לועפל הארוה הב הלגו ,'א הנשמ ,'א קרפ ,תובא תכסמב םג ןייע *
.הרבעה ןמ םדאה תא קיחרהל ידכ ,ןאכ ונימכח
'ג-'ב םיפיעס ,ח"כרת ןמיס ח"וא ע"וש
,הניפסה שארב וא הלגעה שארב ותכוס השועה .ב
,הלוספ ,... היוצמ חורב דומעל הלוכי הניא םא _
.הרשכ ,הלוכי םא לבא _
.בוט םויב הל ןילוע ןיאו ,הרשכ ,ןליאה שארב וא למגה שארב האשע .ג
,רחא רבדב התצקמו ןליאה לע התצקמ _
הל ןילוע ,לופית אלו תדמוע איה ראשית ןליאה לטניי םאש ןיינעב אוה םא _
.בוט םויב הל ןילוע ןיא ,ואל םאו ,בוט םויב _
וא למג יבג לע הכוס רישכהל ידכ הלעמלש 'ב ףיעסב ונל שדחתה יאנת הזיא .2
?הניפס שארב

.ונתנשמב יאנתה תא אצמ (ב .ךנושלב הז יאנת ראב (א ."ןליאה לטניי םאש ..." .3

האבה הנשמל רבעמ "הכוס תכסמ" ןכותל הרזח