(הנשמה תליחת) :'ד הנשמ ,'ב קרפ
םיצע םה הלש תונפדהש הכוס

הנשמה

.הרשכ ,הל תונפד תונליאהו ,תונליאה ןיב ותכוס השועה
'ב דומע ,ג"כ ףד הכוס ,ארמג
:בקעי רב אחא בר רמא
הכילומ חורהש=) היוצמ חורב דומעל הלוכי הניאש הציחמ לכ
.(הלוספ וז ןפודו) הציחמ הניא ,(התוא האיבמו

'י ףיעס ,ל"רת ןמיס ח"וא ע"וש
חור אהת אלש דע ...םתוא רשקש וא ,םיקזח (תונליאה) ויה םא
,םתוא רשקו ...ןבתב םיריוואה ןיב אלימו ,דימת םתוא הדינמ היוצמ
.הרשכ וז ירה

?תורשכ םינידסמ תונפד םאה ,הלעמלש תורוקמה רואל .1
קרפ םייח רוקמב וא 'ב ףיעס ,ד"לק קרפ ךורע ןחלוש רוציקב רזעיה
.ב"י ףיעס ,ח"ק

?הל תונפד תונליאהש הכוסל בוט םויב סנכיהל רתומ םאה .2
.('ב דומע ,ד"כ ףד ארמגב) ונתנשמל י"שר שוריפב ךתבושתב רזעיה


ןאכ דע תכסמה תליחתמ ,הכוסה יניד םוכיס

תווצמה יטרפ וקוסיעש ,ונלש תכסמה ןמ דחא קלח םייתסמ ,"אשיר"ב ,ונתנשמב
.(ינשה קרפה ףוס דע ומלשוי הכוסה תווצמב םירחא םידדצ) התווצמל הכוס תרשכהל
תא ןתרזעב םלשהו ,תכסמה תליחתמ ונדמלש תוינשמה לכ לע תללוכ הרזח ךורע
:הלבטה

םעטה וא רוקמה
ןידה
אשונה
הנשמה+ "תרוסמל בא"
"יניסמ השמל הכלה"
- יברמה הכוסה הבוג
רתומה ירעזמה הבוגה
הכוסב
ירעזמה תונפדה רפסמ

'א ,'א
1
2

3

- - לצה תומכ
'ב ,'ב+'א ,'א
4
- הרשכ
"הנשי" הכוס
'א ,'א
5
"תכסב"

- ןליאה תחת הכוס
הכוס תחת הכוס
'ב ,'א

6
7
- - הכוסב הטימה תחת ןשי
'א ,'ב
8
- - הטימה יערכב ותכוס ךמס
"תללבודמ" הכוס
תיב ןימכ הבועמ הכוס
'ב ,'ב


9
10
11
- - הניפס וא הלגע שארב הכוס
למגה לע וא ןליא שארב הכוס
ןליאב תכמתנה הכוס
'ג ,'ב


12
13
14
- - הכוסל תונפדכ תונליא
'ד ,'ב
15

(ךשמה) :'ד הנשמ ,'ב קרפ
?הכוס תווצממ רוטפ ימ

הנשמה

.הכוסה ןמ ןירוטפ הווצמ יחולש
.הכוסה ןמ ןירוטפ ןהישמשמו ןילוח

רואיב

ובר ינפ ליבקהל וא הרות דומלל ןוגכ ,הווצמ ךרדב יכלוה" :הווצמ יחולש
.(י"שר) "םייובש תודפל וא
.םילוחב םילפטמה :ןהישמשמו


הווצמה ןמ רוטפ הווצמב קסועה

'א דומע ,ה"כ ףד הכוס ,ארמג
.הווצמה ןמ רוטפ הווצמב קסועה
?(הז רוטפ ונדמל הרותב ןינמ=) ילימ ינה אנמ
".ךרדב ךתכלבו ךתיבב ךתבשב" :("עמש תאירק" תווצמב רמאנ=) ןנבר ונתד
תורוצ לכב ועמשמ זאש=) "תכלב"ו "תבשב" (קוספה רמאיש=) ארק אמיל ...
!(הכילהה וא הבישיה
אורקל בייח ךניהש אוה ךלש "תכל"ב (...ש דמלל) ?"ךתכלב"ו "ךתבשב" יאמ
.רוטפ התא הווצמד " תכל"ב אה ,(תושר לש הכילהב רמולכ=) "עמש תאירק"

רוטפ ןיליפתב רטועמש ימ םאה ,"הווצמה ןמ רוטפ הווצמב קסועה" ללכה יפל .1
?הווצמב קוסע אוה ירהש ,ינעל הקדצ תתלמ
:הלאה תורוקמב רזעיה ךתבושתל
'ח ףיעס ,ח"ל ןמיס ח"וא ע"וש
רחא חורטל ךירצ םא ,תרחא הווצממ רוטפ הווצמב קסועה :הגה
,תרחאה
.ןהיתש השעי ,חרוט אלב תחאכ ןהיתש תושעל לוכי םא לבא

ח"כ ןטק ףיעס ,םש "הרורב הנשמ"
לבא ,המודכו ןיליפת שבול אוהש העשב ןוגכ ,הווצמב קסוע אקווד
,המודכו ןיליפת שובל רבכ אוהש ןוגכ ,הווצמה םייקמ אוהש העשב
רוטפ וניאו ,הווצמב קוסע ונניא ,הווצמ םייקמ אוהש יפ לע ףא
.הז ידי לע תרחא הווצממ


הכוס תווצממ םירוטפ םיכרד יכלוהו םילוח

'א דומע ,ו"כ ףד הכוס ,ארמג
:ןנבר ונת
,(הכוסה ןמ רוטפ ,דבלב) הנכס וב שיש הלוח אל ,ורמאש "הלוח"
.הנכס וב ןיאש הלוח וליפא אלא
:לאילמג ןב ןועמש ןבר רמא...
,ןשיל יברב יסוי יבר ריתהו ,ירסיקב ,ייניעב (םיבאכ) יתשח תחא םעפ
.הכוסל ץוח ,יישמשמו ינא
ןמ רעצ ול שיש) הכוסה ןמ רוטפ (הלוח וניאש ףא) רעטצמ (םג)...
.(המודכו ער חיר הב שיש ןוגכ ,הכוסב הייהשה
.אל וישמשמ (ךא) ,רוטפד אוה רעטצמ

,ט"ק קרפ םייח רוקמב וא ,ז"י-ז"ט םיפיעס ,ה"לק קרפ ךורע ןחלוש רוצקב ןייע .2
.םהבש תוכלהה תא ךתרבחמב םכסו ,ד"י-ג"י םיפיעס
(ךשמה) 'א דומע ו"כ ףד הכוס ,ארמג
םירוטפ םויב (םריעל ץוחמ העיסנב םיאצמנה) םיכרד יכלוה :ןנבר ונת
הלילב הכוסה ןמ םירוטפ הלילב םיכרד יכלוהו ,(דבלב) םויב הכוסה ןמ
ןיבו םויב ןיב הכוסה ןמ םירוטפ הווצמ רבדל םיכלוהה (ךא) .(דבלב)
.הלילב
.הווצמה תבשחמב םידורטש םושמ :י"שר

:הלבטה תא םלשה .3

?םירוטפ וישמשמ םג םאה
?הכוסה ןמ רוטפ יתמ
הרקמה
- - םויב םיכרד יכלוה
הלילב םיכרד יכלוה
םויב הווצמ רבדל ןיכלוה
הלילב הווצמ רבדל ןיכלוה
1
2
3
4
- - רעטצמ
הלוח
5
6

ונתנשמל ושוריפב ארונטרבמ הידבוע ונבר
ןכו ,לק ילוח ינפמ הרות לש "השע" תווצמ לטבל רתומש הזו
יכלוהל ןכו ,םישוערפו םישפשפ ינפמ וא ער חיר ינפמ "רעטצמ"ל
תוכסב" בותכש םושמ אוה םעטה ,םיסדרפו תונג ירמושלו םיכרד
,ותכוסמ תאצל םג לוכי ;ורודת ןיעכ :"ובשת" :םימכח ושרדו "ובשת
וא הליכאב רעטצהל יוארה םוקמב הליחתמ ותכוס השועה לבא
.הכוס התואב הבוח ידי אצי אל ,הנישב

האבה הנשמל רבעמ "הכוס תכסמ" ןכותל הרזח