'ה הנשמו (אפיס) :'ד הנשמ 'ב קרפ
הכוסל ץוחמ יערא תליכא

הנשמה

.הכוסל ץוח יארע ןיתושו ןילכוא
,לישבתה תא םועטל יאכז ןב ןנחוי ןברל ול ואיבהו השעמ
,םימ לש ילדו תובתוכ ינש לאילמג ןברלו
,"הכוסל םולעה" :ורמאו
,הציבכמ תוחפ לכוא קודצ יברל ול ונתנשכו
.וירחא ךריב אלו ,הכוסל ץוח ולכאו ,הפמב ולטנ

רואיב

תותשלו לוכאל רתומ :ןיתושו ןילכוא
.םיאבה תורוקמב האר .עובק וניאש ,ינמז :יארע
.םירמת ינש :תובתוכ ינש
.(םרג 58=) "הציבכ" רועישמ תוחפ ורועישש לכאמ :הציבכמ תוחפ לכוא


'א דומע ו"כ ףד "הכוס" ארמג
?"יארע" תליכא (לש רועיש והמ-) המכ
דימלת םעוטש רועישכ-) הלכל לייעו בר יב רב םיעטדכ :ייבא רמא
.(םרג 58 -כ = ה צ י ב כ = ויפ אלמ ,שרדמה תיבל ותכל ינפל
'א דומע 'פ ףד "אמוי" ארמג
.תלוגנרת תציבמ רתוי קיזחמ העילבה תיב ןיא ;םימכח ורעיש


."הכוס תבישי רקיע" והמ בותכו ,ונקרפבש הנשמל רואיבב ןייע .1
הסחייתה אלו ,הכוסל ץוחמ הייתשו הליכא רתיה הריכזה ונתנשמ .2
ץוחמ "עבק"ב םג תרתומ הנישש ינפמ ,ךתעדל ,איה הביסה םאה .הנישל
.אבה רוקמב רזעיה ?"יארע"ב וליפא הרוסא איהש ינפמ ילוא וא ,הכוסל


םש "הכוס" ארמג
,הכוסל ץוח יארע תליכא ןילכוא :ןנבר ונת
.הכוסל ץוח יארע תניש םינשי ןיאו
,הנישל ומצע עבוק םדא ןיאש-) הנישל עבק ןיא - ?אמעט יאמ
.(דימת רוסא ןכלו ,"עבק" ומכ אוה ירהו ,ול יד לק םונמנב םימעפל יכ

.תומכ לכב הניש רוסיאו ,הליכאב "יארע" רועיש ונודמל ונימכח .3
.אבה רוקמה תרזעב הנע ?הלש "יארע"ה והמ ?"הייתש" יבגל המו -


'ו הכלה ,'ו קרפ הכוס תוכלה , ם"במר
םויב ןיב ,(גחה ימי תעבש=) העבש לכ הכוסב םינשיו םיתושו םילכוא
לכוא םא אלא ,העבש לכ הכוסל ץוח הדועס לוכאל רוסאו ,הלילב ןיבו
.הציבכ "יארע" תליכא
.יארע תניש וליפא הכוסל ץוח םינשי ןיאו...
,(רועיש תלבגה אלל) הכוסל ץוח תוריפ לוכאלו םימ תותשל רתומו
הז ירה ,םימ וליפא הכוסל ץוח התשי אלו ,ומצע לע רימחמש ימו
.חבושמ

:הלבטה תא םלשה .4

ןידה םעט

והמ ,רתומ םא
?רתיהה רועיש
תרתומ איה םאה
?הכוסל ץוחמ
הלועפה

בשחנ תוריפב "עבק"
"יארע"
הלבגה אלל

דבלב טעמ
תפ תליכא
תוריפ תליכא

םימ תייתש
הניש
1
2

3
4

הכוסל ץוחמ לישבתה ןמ םועטל יאכז ןב ןנחוי ןבר לש ובוריס םאה .5
:הזה רוקמה תרזעב הנע ?ותוא רתוס וא ונדמלש רתיהל םיאתמ


'ב דומע ,ו"כ ףד הכוס ,ארמג
?(וינפל הרמאנש הכלה רותסל ידכ רופיסה אבוה יכו=) רותסל השעמ
:(התונשל שי ךכו ,עטק רסח ונתנשמב=) ינתק יכהו ארסחמ ירוסח
,(תואשנתה הרהוי הזב ןיאו=) רימחמ ,ומצע לע רימחהל אב םא"
ימ תודוא ,וינפל רמאנה תא םלוה רופיסה תעכו) " ...ואיבהו השעמו
.(ומצע לע רימחהש ימ לש השעמ והז יכ ,ומצע לע רימחהל שקבמש

םאות ,הכוסל ץוחמ הציבכמ תוחפ לכאש ,קודצ יבר לש והשעמ םאה .6
הנשמל ונאבהש ןושארה רוקמב רזעיה ךתבושתל ?ונתנשמבש הכלהה תא
.('ו ,'ו הכוס תוכלהמ) הלעמלש ם"במרה ירבדבו ('א ,ו"כ הכוסמ) וז

רימחהל שקבמהש ,ונדמל לאילמג ןברו יאכז ןב ןנחוי ןבר ישעממ .7
המ םשל ררבל ךירצ ךא .תואשנתה ,הרהוי םושמ וישעמב ןיאו ,ךרובמ
.קודצ יבר לש והשעמ אבוה
.ךנושלב התוא בותכו ,הבושתה תא רוקמב הלג


"השעמ" (ליחתמה רובידב) ה"דב ,ן"ר
,יאשר ,ךכב ומצע לע רימחהל אלש הצור םכח דימלת םאש ,רמול...
.תווצמב קדקדמ וניאש ימכ (בשחנ וניאו=) יווה אלו

האבה הנשמל רבעמ "הכוס תכסמ" ןכותל הרזח