'ו הנשמ ,'ב קרפ
הכוסב גחה תודועס

המדקה

הבוח חספה גחב .הכוסב תוכוסה גחב לוכאל הבוחב תקסוע 'ו הנשמ
,םירחא םירבד לוכאל רשפא םימיה ראשבו ,רדסה לילב קר הצמ לוכאל
רתומו ,חספל המוד תוכוס םא איה ונלש הלאשה .הצמ לוכאל הבוח ןיאו
.הכוסל ץוחמ תוריפ קר לוכאל תוכוסב

הנשמה

:רמוא רזעילא יבר
,הכוסב לוכאל םדא בייח תודועס הרשע עברא
.הלילב תחאו םויב תחא
:םירמוא םימכחו
.דבלב גח לש ןושאר בוט םוי ילילמ ץוח ,הבצק רבדל ןיא
:רזעילא יבר רמא דועו
.ןורחאה בוט םוי לילב םילשי ,ןושארה בוט םוי ליל לכא אלש ימ
:םירמוא םימכחו
.ןימולשת רבדל ןיא
."תונמיהל לכוי אל ןורסחו ,ןוקתל לכוי אל תוועמ" :רמאנ הז לע

רואיב

.תודועס 14 לכה ךסבו ,גחה ימי 7 x םויל תודועס יתש :'וכו הרשע עברא
לוכאל אלש יאשר םדאו ,תבייחמ תודועס תומכ ןיא :הבצק רבדל ןיא
.הכוסל ץוחמ םירתומה םירועישו םירבד לכוא אוה דוע לכ ,הכוסב
תוארפרפ לש) תפסונ הדועס תליכא ידי לע ןורסיחה תא ןקתי :םילשי
.(י"שר - המודכו םינדעמו
.(הכוסב אלו ,תיבב םילכוא רבכ זאש ףא) תרצע ינימש :ןורחא בוט םוי

?הכוסל ץוחמ לוכאל ונל רתומ המ .1רזעילא יבר לש ומעט

'א דומע ,ז"כ ףד הכוס ,ארמג
?רזעילא יברד הימעט יאמ
,הלילב תחאו םויב תחא הריד המ :ורודת ןיעכ :"ובשת"
.הלילב תחאו םויב תחא הכוס ףא
?(םימכח לש םקומינ והמו=) ןנברו
,לכוא וניא ,הצור םאו ,לכוא ,הצור םא ,הריד המ :הרידכ
.לכוא וניא ,הצור םאו ,לכוא ,הצור םא ,הכוס ףא
,(ד"ל ,ג"כ ארקיוב) "רשע השימח" ןאכ רמאנ ...
;('ו ,ג"כ ארקיוב) תוצמה גחב "רשע השימח" רמאנו
,תושר ךליאו ןאכמ ,הבוח ןושאר הליל ןלהל המ
.תושר ךליאו ןאכמ ,הבוח ןושאר הליל ןאכ ףא

.5-ו 1 תולאשל ךיתובושת תרזעב םימכח לש םמעט תא ראב .2
לא רביד וליא ,לוכאל ,ךתעדל ,בייחמ רזעילא יבר היה תודועס המכ .3
.קמנ ?ונרוד ישנא

הווש הרזג

.ןהב תשרדנ הרותהש תודימה ןמ הדימ איה הווש הרזג
שיש רחא קוספ שיו "רשע השימח" ומכ ,יוטיב וב שיש קוספ שי םא
- יוטיב ותוא וב
קוספב שיש ןידש רמולו ,םיקוספה ינש תא תוושהל םימכח םילוכי
,הצמ לוכאל הבוח ןושאר הליל - חספב .ינשה קוספב םג היהי דחא
.הכוסב תבשל הבוח ןושאר הליל ,תוכוסב םגו'ג ףיעס ,ט"לרת ןמיס ח"וא ע"וש
;תפ תיזכ לכא וליפא ,הבוח ןושארה בוט םוי לילב הכוסב הליכא
(םאו) ,הכוסב דעוס ,הדועס לוכאל הצר (םא) :תושר ךליאו ןאכמ
תליכא ןידכ ,הכוסל ץוח תוילקו תוריפ אלא העבש לכ לכוא וניא ,הצר
.חספב הצמ

.הלעמלש רוקמבש הנורחאה הרושה תא ראב .4:םימדקתמל
'ז הנשמ ,'א קרפ הגיגח ,הנשמ
גח לש ןושאר בוט םויב (הגיגח" ןברק איבה אלש=) גח אלש ימ
בוט םויו (םימיה תעבש לכ) "לגר"ה לכ (ואיבהל לוכי=) גגוח ,(תוכוס)
:רמאנ הז לע ...גח אלו לגרה רבע (םא ךא) .(תרצע ינימש) גח לש ןורחא
.(ו"ט ,'א תלהק) "תונמיהל לכוי אל ןורסיחו ןוקתל לכוי אל תוועמ"

.הלעמלש רוקמב רזעילא יבר תעדל הכימת אצמ .5
?"ןימולשת רבדל ןיא"ש םימכח וקספ ,ךתעדל ,עודמ .6


יריאמה
."ןימולשת רבדל ןיא" ורמאש ,םימכחכ הכלה

הכלהה
םעטה
ןידה
אשונה
- "ורודת ןיעכ" - רזעילא יבר תודועסה רפסמ
שרדנה
1

- - הבצק רבדל ןיא
םימכח
- - ןורחא ט"וי לילב םילשי
רזעילא יבר
לכא אלש ימ
ןושאר ט"וי לילב
2

םימכחכ
- - םימכח

האבה הנשמל רבעמ "הכוס תכסמ" ןכותל הרזח