'ז הנשמ ,'ב קרפ
תיבב ןחלשהו ,הנטק הכוס

הנשמה

- תיבה ךותב ונחלושו ,הכוסב ובורו ושאר היהש ימ
.ןירישכמ ללה תיבו ,ןילסופ יאמש תיב

,השעמ היה ךכ אל : יאמש תיבל ללה תיב ןהל ורמא
,ינרוחה ןב ןנחוי יבר תא רקבל ללה תיב ינקזו יאמש תיב ינקז וכלהש
,תיבה ךותב ונחלושו הכוסב ובורו ושאר בשוי והואצמו
!?רבד ול ורמא אלו
!?היאר םשמ :יאמש תיב ןהל ורמא
,גהונ תייה ןכ םא :ול ורמא םה ףא
.ךימימ הכוס תווצמ תמייק אל

רואיב

:רויצב האר :'וכו ובורו ושאר
האבה הנשמל רבעמ "הכוס תכסמ" ןכותל הרזח