'ח הנשמ 'ב קרפ
הכוס תווצממ רוטפ ימ

הנשמה

.הכוסה ןמ םירוטפ םינטקו םידבעו םישנ
.הכוסב בייח ומאל ךירצ וניאש ןטק
,ןקזה יאמש לש ותלכ הדליו השעמ
.ןטקה ליבשב הטימה יבג לע ךכיסו ,הביזעמה תא תחיפו

רואיב

.תודבע םשל ולבטו ולומינש םינענכ םידבע :םידבע
.דחא םויו 13 ליגל ועיגה םרטש םידלי :םינטק
(םינטק ןיד ןלהל האר... ןנברדמ ךא*) הרותה ןמ :םירוטפ
.הרקתה ןמ קלח ריסה :הביזעמה תא תחיפו
:רויצב האר :ןטקה ליבשב... ךכיסו

הכוסב תובשויה םישנ

ה"קס ,'א ףיעס ,מ"רת ןמיס ח"וא ,םייחה ףכ
(םירוטפ םינטקו םישנש ףא ךא=) והימו...
,הכוסב ותיב ינבו ותשא בישוהל לארשי שיא לכ לע הווצמ
םתושפנ תא רהטל ,הנומאה לצב םיפפוטצמ םתויהל
.'ה ידסח תא םהל עידוהלו
.אמרג ןמזהש השע תווצמ תומייקמשכ םישנל רכש שי ...

רוזחמה ןמ ותוא קתעה ?הכוסב הבישיה תווצמל הכרבה חסונ והמ .1
.תוכוסה גח לש


?"הכוסב בשיל" תוכרבמ םישנ םאה

?וז הווצמ לע ךרבל תיאשר הכוסב לוכאל תשקבמה השיא םאה .2
:ךינפלש רוקמב ךתבושתל רזעיה


'ו ףיעס ,ט"פקת ןמיס ח"וא ע"וש
דועב "ונוויצו" הנרמאת ךיא יכ ,דרפס תושנ תוגהונ ךכ) תוכרבמ ןיא
.(?ווצ אל ןהש
.תוכרבמ םישנהש (זנכשאב) גהנמהו :הגה


ומאל ךירצ וניאש ןטק

'ב דומע ,ח"כ ףד הכוס ,ארמג
?"ומאל ךירצ וניאש ןטק" ימד יכיה
,קספה אלל) "!אמיא" ,"אמיא" ארוק וניאו ותנשמ רועינ (רשאכ)ש לכ
.(וילא תשגינ ומאש דע


'ב ףיעס ,מ"רת ןמיס ח"וא ע"וש
,(ותופירחב יולת) שש ןבכ ,שמח ןבכ אוהש ,"ומאל ךירצ וניאש ןטק"
.תווצמב וכנחל ידכ ,(ןנברדמ=) םירפוס ירבדמ הכוסב בייח

בייח אוה םא ,םהמ דחא לכ דיל ןייצ .םינוש םיאליגב םידלי ךינפל .3
:ןנברדמ וא הרותהמ אוה ובויח םא ,ןכ םאו ,הכוסב

.13 ןב דלי .ד .7 ןב דלי .ג .12 תב הדלי .ב .3 ןב דלי .א


'ג הכלה ,'א קרפ הגיגח ,אתפסות
.הכוסב בייח ומאל ךירצ וניאש ןטק
.בלולב בייח ,ענענל עדוי ...
.תיציצב בייח ,ףטעתהל עדוי
.שדוקה ןושלו הרותו "עמש" ודמלמ ויבא ,רבדל עדוי
.ןיליפת ול (הנוק=) חקול ויבא ,ןיליפת רומשל עדוי

האבה הנשמל רבעמ "הכוס תכסמ" ןכותל הרזח