'ט הנשמ ,'ב קרפ
הכוסב תבשל הווצמ

הנשמה

.יארע ותיבו עבק ותכוס השוע םדא םימיה תעבש לכ
.הפקמה חרסתשמ ?תונפל רתומ יתמיאמ ;םימשג ודרי
?המוד רבדה המל :לשמ ולשמ
.וינפ לע ןותיק ול ךפשו ,וברל סוכ גוזמל אבש דבעל

רואיב

.הלעמלש אתיירבב האר :עבק
.עובק וניאש ,ינמז :יארע
.הכוסה ךותל םימשג ודרי םא :םימשג ודרי
.תיבב לוכאלו הכוסהמ תאצל : תונפל
לקלקתישמ :חרסתשמ
.(םשגה תופיטמ) לישבתה :הפקמה


'ב דומע ,ח"כ ףד הכוס ,ארמג
?(עבק הכוסה תא תושעל שיש ןינמ=) ילימ ינה אנמ
.ורודת ןיעכ - "ובשת" :ןנבר ונתד
.יארע ותיבו עבק ותכוס םדא השוע םימיה תעבש לכ :ורמא ןאכמ
;הכוסל ןלעמ ,םיאנ םילכ ול ויה ?דציכ
;הכוסל ןלעמ ,תואנ תועצמ
.הכוסב ןנשמו ,הכוסב לייטמו התושו לכוא


?הכוסה ןמ םירוטפ יתמ

'י הכלה ,ינש קרפ הכוס ,ימלשורי
,םימשגה ינפמ (הכוסהמ םיאצוי=) םינפמש םשכ
.ןישותיה ינפמו ברשה ינפמ (םיאצוי) ךכ


א"מר ,'ז ףיעס ,ט"לרת ןמיס ח"וא
,םימשגה (ללגב=) חוכמ הכוסה ןמ אצוישכו
,ענכנכ אצי אלא ,אציו (לזלזי לא=) טעבי לא
.וינפ לע וכפש וברו ,וברל סוכ גזומש דבעכ

האבה הנשמל רבעמ "הכוס תכסמ" ןכותל הרזח