לוזגה בלול :ישילש קרפ


'א הנשמ ,'ג קרפ
בלול יניד

הנכה תדובע

תא ךתרבחמל קתעהו ,ד"מ-ט"ל םיקוספ ,ג"כ קרפ ארקיו שמוחב ןייע .1
.'מ קוספ

תא ותרזעב ראבו ,תקתעהש 'מ קוספל סולקנוא םוגרת תא ארק .2
:הלאה םייוטיבה
__________ = םירמת תפכ .ב _______ = רדה ץע ירפ .א
____________ = לחנ יברע .ד ______ = תובע ץע ףנע .ג

.'ג קוספ תא ךתרבחמל קתעהו ,'ג-'א םיקוספ ,ג"י קרפ םירבד שמוחב ןייע .3

םילימה תא ותרזעב ראבו ,תקתעהש קוספל י"שר שוריפב ןייע .4
."שאב ןופרשת םהירשאו"

תא ךתרבחמל קתעהו ,ט"י-ג"י םיקוספ ,ג"י קרפ םירבד שמוחב ןייע .5
.ז"י קוספ

?הרז הדובעל תחדינה ריע לש שוכרב תושעל הרותה תרמוא המ .6

'א הנשמ

.לוספ ,שביהו לוזגה בלול
.לוספ ,תחדינה ריע לשו הרשא לש
.לוספ ,וילע וצרפנ ,ושאר םטקנ
.רשכ ,וילע ודרפנ
.הלעמלמ ונדגאי :רמוא הדוהי יבר
.תורשכ לזרבה רה יניצ
.רשכ וב ענענל ידכ םיחפט השולש וב שיש בלול

רואיב

.ןבל ךפה קוריה ועבצש דע ,ולש םילעה בור ושבייתהש :שביהו
.(לוספ ובלול) "הרז הדובע"כ דבענה ןליא לש :הרשא לש
.הטמ יפלכ םיטומש םהו ,ולש הרדשה ןמ ולדלדתנ בלולה ילע :וילע וצרפנ
ידי לע הזל הז םברקל רשפא ךא ,הזמ הז ודרפנ ולש םילעה :וילע ודרפנ
.הרישק
םירצק םהיבלול ילעו ,םירהב םילדגה ,םישק םילקד :לזרבה רה יניצ
.(ד ,ה"מרת ח"וא ע"וש ,ךשמהב ךכ לע האר) ךינפלש רוקמבכ ,דואמ


לוספ - לוזגה בלול

'ב דומע ,ט"כ ףד הכוס ,ארמג
(?גחה ימי תעבש לכב לוספ אוה המל=) "לוזג"
,ןושאר בוט םוי (...ב לוספ אוהש לבוקמו ןבומ) אמלשב
- "םכל" (םישרוד ונאו) ;"ןושארה םויב םכל םתחקלו" :ביתכד
םכלשמ
,(ןושארה םויב" לוספ" אוה ירה ,םכלשמ וניאש ןוויכ ,"לוזג"ו)
קר אוה םהב בויחהש ,גחה ימי ראשב) ינש בוט םויב אלא
?(אל המל=) אל יאמא (וב ךייש וניא "םכל" שרדמו ,ןנברדמ

הווצמ" היל הווהד םושמ : יאחוי ןב ןועמש יבר םושמ ןנחוי יבר רמא
."הרבעב האבה
לוספ - שבי בלול

'א דומע ,א"ל ףד הכוס ,ארמג
(ה לש תוכימס - "שקיה"ב םידמול ונא=) ןנישקמ .לוספ שבי :אנת
:(קוספ ותואב וידחי םיבותכה) גורתאל בלול
רדה (היהיש ךירצ=) רדה יעב גורתא (...ש םשכ=) המ
.רדה (היהיש ךירצ) יעב בלול ףא ,("רדה ץע ירפ" :בותככ)

יאדכ קיידל ידכ) רשכ בלול לש ורועיש והמ בותכו ,ונתנשמ ףוסב ןייע .7
.(םש רואיבב ןייעל


:םוכיס


ותליספ םעט
בלולה
םכלשמ - "םכל" ביתכד :ןושארה םויב
לוזג

הרבעב האבה הווצמ :גחה ימי ראשב
"רדה" וניא
שבי
"רדה" וניא
ושאר םטקנש
"רדה" וניא
וילע וצרפנ
רשכ בלול

'ד ףיעס ,ה"מרת ןמיס ח"וא ע"וש
,ןיבלולה לכ ךרדכ ,הז בג לע הז וילע ויה אל (םא)
- הז תחת הז אלא
,ונממ הלעמלש (הז לש ותליחתל=) רקיעל עיגמ הז לש ושאר םא
.רשכ ,םילעב הסוכמ בלול לש ורדש לכ אצמנש דע
.בלולה עונענ וב םייקל ידכ :ענענל ידכ


םיעונענה

'ב דומע ,ז"ל ףד הכוס ,ארמג
.דירומו הלעמ ,(וינימו בלולה תא) איבמו ךילומ
.('הל רמולכ) ולש תוחור עבראהש ימל - איבמו ךילומ
.ולש ץראהו םימשהש ימל - דירומו הלעמ
.םיערה תוחור רוצעל ידכ - איבמו ךילומ
.םיערה םיללט רוצעל ידכ - דירומו הלעמ

הכלה הקספנ ארמגב ךא ,םיחפט 3 אוה בלולה לש ורועישש ,הלוע ונתנשמ ןושלמ
:ךורע ןחלושב קספנ ךכו .םיחפט 4 אוה ורועישש

'א ףיעס ,ן"רת ןמיס ח"וא ע"וש
,םיחפט 'ג הברעו סדה רועיש
,םיחפט 'ד בלול לש ורדשו
.חפט סדהה ןמ אצוי בלול לש ורדש אהיש ידכ

תבע ץע ףנעו םירמת תפכ רדה ץע ירפ ןושארה םויב םכל םתחקלו
('מ ג"כ ארקיו) םימי תעבש םכיקלא 'ה ינפל םתחמשו לחנ יברעו

"רדה ץע ירפ"
שי לארשי ךכ ,חיר וב שיו םעט וב שי הז גורתא המ ,לארשי ולא
.םיבוט םישעמ םהב שיו הרות םהב שיש םדא ינב םהב

"םירמת תפכ"
שי לארשי ךכ ,חיר הב ןיאו םעט הב שי וזה הרמתה המ ,לארשי ולא
.םיבוט םישעמ םהב ןיאו הרות םהב שיש םהב

"תבע ץע ףנעו"
םהב שי לארשי ךכ ,םעט וב ןיאו חיר וב שי סדה המ .לארשי ולא
.הרות םהב ןיאו םיבוט םישעמ םהב שיש

"לחנ יברעו"
לארשי םה ךכ ,חיר הב ןיאו םעט הב ןיא וז הברע המ .לארשי ולא
.םיבוט םישעמ אלו הרות אל םהב ןיאש םדא ינב םהב שי
ה"בקה רמא אלא ,רשפא יא ןדבאל .םהל השוע ה"בקה המו
ךכ םתישע םאו .ולא לע ולא ןירפכמ ןהו תחא הדוגא ןלוכ ורשקוי
ויתולעמ םימשב הנובה :ביתכד אוה אדה הלעתמ ינא העש םתוא
."תחא הדוגא ןייושע ןהשכ" ,הלעתמ אוה יתמיאו .(י ,'ט סומע)
:לארשיל ריהזמ השמ ךכיפל ,(םש) הדסי ץרא לע ותדוגאו :רמאנש
."ןושארה םויב םכל םתחקלו"

('ל ארקיו הבר שרדמ)

האבה הנשמל רבעמ "הכוס תכסמ" ןכותל הרזח