'ב הנשמ ,'ג קרפ
סדה יניד

הנשמה

.לוספ שביהו לוזגה סדה
.לוספ ,וילעמ תובורמ ויבנע ויהש וא ,וילע וצרפנ ,ושאר םטקנ
.בוט םויב ןיטעממ ןיאו ,רשכ ,ןטעימ םאו

רואיב

.םילעה ינפ וניבלהש :שבי
.ושארב ץעהמ קלח ץצקנ :ושאר םטקנ
םהש דע ,סדההמ םיבנע (גחה תסינכ ינפל) שלת םא :ןטעימ םאו
.םילעהמ םיטעמ
".'ןקתמ'כ אוהש יפל ,בוט םויב םתוא ןיטעממ ןיא" :םש ע"וש

ותעד יהמ בותכו ,'ד הנשמב ןייע .לוספ םוטק סדהש ,הקספ ונתנשמ .1
.ןודנב ןופרט יבר לש

הלבקתה ושאר םטקנש סדה ןידב תועדה יתשמ וזיא אבה רוקמב הלג .2
.הכלהל


'ב ףיעס ,ו"מרת ןמיס ח"וא ע"וש
-וילעמ תובורמ ויבנע ויה (םא)
,רשכ ,תוקורי (םיבנעה) םא
.לוספ ,תורוחש וא תומודא םאו

האבה הנשמל רבעמ "הכוס תכסמ" ןכותל הרזח