'ג הנשמ ,'ג קרפ
הברע יניד


הנשמה

הלוספ - השביו הלוזג הברע
הילע וצרפנ ,השאר םטקנ
.הלוספ - הפצפצהו
הילע תצקמ ורשנשו השומכ
.הרשכ - לעב לשו


רואיב

.הברעה ילעמ ירמגל רס קוריה עבצהש :השבי
.ףנעה שארבש ץעה ץצקנ :םטקנ
.הלש םילעה בור ורשנ :וצרפנ
.הברעל המודה חמצ לש םש :הפצפצ


'א דומע ,ד"ל ףד הכוס ,ארמג
?"הברע" והזיא :ןנבר ונת
,ךושמ הלש,םודא הלש הנק - "הברע"
.קלח היפו
.הרותב תארקנ הברעה דציכ בותכו ,ג"כ קרפ ארקיו שמוחבש 'מ קוספב ןייע .1

האבה הנשמל רבעמ "הכוס תכסמ" ןכותל הרזח