'ד הנשמ ,'ג קרפ
םינימה תעברא יניד

הנשמה

,תוברע יתשו םיסדה השולש :רמוא לאעמשי יבר
;דחא גורתאו דחא בלול
.םוטק וניא דחאו םימוטק םיינש וליפא
.םימוטק ןתשולש וליפא :רמוא ןופרט יבר
,דחא גורתאו דחא בלולש םשכ :רמוא אביקע יבר
.תחא הברעו דחא סדה ךכ

רואיב

.םימוטק םיסדהה תשולש ךותמ םיינש וליפא :םימוטק םיינש וליפא


'ב דומע ,ד"ל ףד הכוס ,ארמג
.(רשכ םוטק סדהש) ןופרט יברכ הכלה :לאומש רמא ,הדוהי בר רמא

:הלבטה תא םלשה .1

ןימ לכמ תשרדנה תומכה
אנתה
הברע
סדה
גורתא
בלול
- םימוטק םיינש וליפאו ,3
- 1
לאעמשי יבר
1
- - 1
- ןופרט יבר
2
1
םוטק וניאש 1
- - אביקע יבר
3

,י"ק קרפ םייח רוקמב וא ,'ד ףיעס ,ו"לק קרפ ךורע ןחלוש רוציקב ןייע .2
.ךתרבחמב ףיעסה יטרפ תא בותכו ,'ג ףיעס

האבה הנשמל רבעמ "הכוס תכסמ" ןכותל הרזח