'ח הנשמ ,'ג קרפ
בלולה תדיגא


-


הנשמה

.ונימב אלא בלולה תא ןידגוא ןיא
. הדוהי יבר ירבד
.החישמב וליפא :רמוא ריאמ יבר
,םילשורי ישנאב השעמ :ריאמ יבר רמא
תוינומיגב ןהיבלול תא ןידגוא ויהש
ויה ונימב :ול ורמא .בהז לש
.הטמלמ ותוא ןידגוארואיב

.םירשוק :ןידגוא
.הברעה םעו סדהה םע :בלולה תא
.םינימה ראשמ דחא לש וא בלול לש םילעב :ונימב
.לבחב :החישמב
.םיפופכ בהז יטוח :תוינומיג


?בלולה תא דוגאל ךירצ עודמ

'א דומע ,ג"ל ףד הכוס ,ארמג
?(דוגאל בייחמ אוה המל=) הדוהי יברד הימעט יאמ
.(ב"כ תומש) "בוזא תדוגא"מ - "החיקל" - "החיקל" (רמול אוה=) ףילי
,"רדה ץע ירפ ...םכל םתחקלו" (ןאכ בותכ=) אכה ביתכ
."בוזא תדוגא םתחקלו" (םש בותכו=) םתה ביתכו
,(הרישקב בוזאה תא םיחקול=) הדוגא (םש=) ןלהל המ
.הדוגא ("םתחקלו" בותכ םהב ףאש ,םינימה 4 -ב) ןאכ ףא

.עודמ הלגו רוקח ."הווש הרזג" םיארוק ונא וזה דומילה ךרדל .1
.ןלהלש הרדגהב רזעיה

.עודמ אבה רוקמב הלג .אקווד "ונימב" דוגאל בייחמ הדוהי יבר .2


'ב דומע ,ו"ל ףד הכוס ,ארמג
?(אקווד "ונימב" המל) הדוהי ברד הימעט יאמ
,(רושקל הבייח הרותה) דגא ךירצ בלול (רבוס אוהש ינפמ=) רבסק
ינימ השימח ווה ,(רחא ןימב רושקי םאו=) אנירחא אנימ יתיימ יאו
.(םינימ 5 ודיב ויהי=)

אליממו ,דוגאל הבוח ןיאש םירבוסו ,הדוהי יבר לע םיקלוח םימכח .3
.לבחב ףא דוגאל רתומ
:ךינפלש רוקמב התוא אצמ ?השעמל הכלהה יהמו


'א ףיעס ,א"נרת ןמיס ח"וא ע"וש
.רחא ןימב םדגאל לוכיו ,יונ םושמ... םדגאל הווצמו

הווש הרזג

שקיה איה "הווש הרזג" .ןהב תשרדנ הרותהש תודימב היינשה יהוז
.םיווש םייוטיב וא םילימ תאוושה דוסי לע םותס ןידל שרופמ ןידמ
תא החוד חספ ןברקש "הווש הרזג" יפ לע חיכוה ללה :המגודל
,('ג-'ב ,'ט רבדמב) "ודעומב" ובירקהל שיש חספב רמאנ :תבשה
המ .('ב ,ח"כ םש) "ודעומב" ובירקהל שיש דימתה ןברקב רמאנו
ףאש ושיקה ,('י ,םש) שרופמב בותככ ,תבשה תא החוד דימתה ןברק
.שרופמב תאז הנייצ אל הרותהש ףא ,תבשה תא החוד חספ ןברק

(א"ע ,ו"ס םיחספ)


האבה הנשמל רבעמ "הכוס תכסמ" ןכותל הרזח