'ט הנשמ ,'ג קרפ
םיעונענה

הנשמה

ףוסו הליחת "'הל ודוה"ב ?ןיענענמ ויה ןכיהו
.ללה תיב ירבד ."אנ העישוה 'ה אנא"בו
."אנ החילצה 'ה אנא"ב ףא :םירמוא יאמש תיבו
,עשוהי יברבו לאילמג ןברב יתייה הפוצ :אביקע יבר רמא
,ןהיבלול תא ןיענענמ ויה םעה לכש
."אנ העישוה 'ה אנא"ב אלא וענענ אל ןהו
,לוטיל בלול ודיב היה אלו ,ךרדב אבש ימ
.ונחלוש לע לוטיי ותיבל סנכיישכל
.בלולל רשכ םויה לכש ,םייברעה ןיב לוטיי ,תירחש לטנ אל

רואיב

."ללה"ב תומוקמ וליאב :ןכיהו
."'הל ודוה" םילימב חתופה ,םילהתבש ח"יק קרפב :"'הל ודוה"ב
.ובש ןורחאה קוספבו ח"יק קרפבש ןושארה קוספב :ףוסו הליחת
הנושארה ותיצחמב ,ח"יק קרפבש ה"כ קוספבו :"אנ העישוה 'ה אנא"בו
.דבלב
.ללה תיב תעדכ :אנ העישוה ...אביקע יבר רמא
תא קיספהל וילע ,ןכ ינפל בלולה תא לטנ אלו חכש םא :ונחלוש לע לוטיי
.ותדועסב ךישמהל יאשר אוה ךכ רחא קרו ,ותוא לוטיל ,ותדועס

םיקוספה תריחבל םעטה תא התרזעב הלגו ,3 הלאשל ךתבושתב ןייע .1
.עונענל ח"יק קרפ םילהתבש ט"כ-ו ה"כ ,'א

?"אנ החילצה 'ה אנא"ב םג עונענ םישרוד יאמש תיב ,ךתעדל ,עודמ .2


?בלולה תא םיענענמ יתמ

'ח ףיעס ,א"נרת ןמיס ח"וא ע"וש
,("בלול תליטנ לע" תכרב) ךרבמש העשב ענעני
,תחא םעפ " 'הל ודוה"ב ענעני ןכו
,םימעפ 'ב ןיענענמ... ףוסבש "'הל ודוה"בו
.םימעפ 'ב ענענמ "אנ העישוה 'ה אנא"ב ןכו

קרפ םייח רוקמב וא ,'א ףיעס ,ז"לק קרפ ךורע ןחלוש רוציקב ןייע .3
תועגונה תוכלהה יטרפ ראש תאו םיעונענה רדס תא בותכו ,'ז ףיעס ,א"יק
.וז הווצמל


?בלול םילטונ יתמ

'ה הנשמ ,'ב קרפ הליגמ ,הנשמ
םידעומב) ללהה תאירקלו (םירופב) "הליגמ תאירק"ל רשכ םויה לכ
.(תוכוסב) "בלול תליטנ"לו (הנשה שארב) רפוש תעיקתלו (הכונחבו


'ב-ו 'א םיפיעס ,ב"נרת ןמיס ח"וא ע"וש
.רקובב (בלולה תא=) ותוא םילטונו ,תווצמל םימידקמ םיזירז
- ונחלוש לע רכזנו ,לכאו חכש םאו ,ונלטייש םדוק לוכאל רוסא
,קיספי - (הרותה ןמ ובויחש ,גחה לש) ןושארה םויב (...הרק הז םא)
ותוא לוטיל) תוהש שי םא ,(...ןנברדמ ובויחש) ךליאו 'א םוימו
.קיספי אל - (ותדועס ירחא

האבה הנשמל רבעמ "הכוס תכסמ" ןכותל הרזח