ב"י הנשמ ,'ג קרפ
שדקמה תיבב בלול תליטנ


הנכה תדובע


'מ ,ג"כ ארקיו
ףנעו םירמת תופכ רדה ץע ירפ ןושארה םויב םכל םתחקלו
.םימי תעבש םכיקולא ה ינפל םתחמשו לחנ יברעו תובע ץע

עמתשמ הזמו ,"ןושארה םויב םכל םתחקלו" םילימב חתופ קוספה .1
ךדיאמ ךא ,גחה לש ןושארה םויב קר תמייק "םינימה תעברא" תווצמש
ןיא םאה ."םימי תעבש םכיקולא 'ה ינפל םתחמשו"ב םתוח קוספה
?"םימי תעבש" ןיבל "ןושארה םויב" ןיב הריתס

:ךינפלש רוקמה תרזעב הנע


םינהוכ תרות
"ןילובג"ב אלו ,םימי תעבש - (שדקמה תיבב) "םכיקולא 'ה ינפל"
.(דבלב ןושארה םויב אלא) העבש לכ (תומוקמה ראשב)

"םכל" קוספבש םילימה תרזעב "םינהוכ תרות" ירבד תא רבסה .2
."םכיקולא 'ה ינפל"ו

תליטנ" תווצמ תא םימייקמ ונא תוכוסה גח ימי 7 ךותמ םימי המכ .3
?"בלול

רמאש הלעמלש שרדמה ירבד תא םירתוס םויכ ונישעמ ןיא םאה .4
?"העבש לכ ןילובגב אלו"

הנשמה

.דחא םוי הנידמבו העבש שדקמב לטינ בלול היה הנושארב
יאכז ןב ןנחוי ןבר ןיקתה ,שדקמה תיב ברחשמ
,שדקמל רכז ,העבש הנידמב לטינ בלול אהיש
.רוסא ולוכ "ףניה םוי" אהישו

רואיב

.םייק היה שדקמה תיבש ןמזב :הנושארב
('ב הנשמ ,'ד קרפב דמלנש הלבגהב) תוכוסה גח ימי תעבש :העבש
.גחה ךותבש תבשל טרפ :העבש ...ןיקתה
ןמזב והובירקהו רמועה תא ופינה ובש ,ןסינב ז"ט םוי :ףניה םוי
.שדקמה
דימ רתומ היה "שדח"הש ,שדקמה ןמזבכ אלש) הלילה דע :רוסא ולוכ
.(רקובב "רמוע"ה תברקה ירחא

:הלבטה תא םלשה .5

הליטנה ימי רפסמ
הפוקתה
הנידמב
שדקמב
-
דחא םוי
_ __ םתחקלו :ביתכד

םימי ___
__ __ םתחמשו" :ביתכד
"םימי העבש
הנושארב

_______ל רכז

- ברחשמ
שדקמה תיב
ז"י קוספ 'ל והימרי
ךל וארק החדנ יכ ,'ה םאנ ,ךאפרא ךיתוכממו ךל הכורא הלעא יכ
.הל ןיא שרוד איה ןויצ

חור תרומ תועיבמ ,"הל ןיא שרוד ,איה ןויצ" ,קוספה ףוסבש םילימה .6
ונימכח ודמל ולא םיליממ .םילשורי לש הלרוגב םיניינעתמ ןיאש לע
תאו םילשורי תא רוכזנש ידכ תודחוימ תולועפ תושעל םיכירצ ונאש
.שדקמה

.בותכו רוקח ?וז הרטמ םייקל ידכ םישוע ונאש תולועפ ךל תורכומ םאה


?רוסא ףניה םוי עודמ

'א דומע ,א"מ ףד הכוס ,ארמג
?(הלילה דע "שדח"ה תא רסא יאכז ןב ןנחוי ןבר המל) אמעט יאמ
דע ןיתמהל םיבייח ירה זאו) שדקמה הנביי הרהמ ('ה תרזעב יכ)
,("שדח"ה ןמ לוכאל ידכ "רמוע"ה תברקה
:(תועטב םישנאה) ורמאיו
!לכאנ םג וישכע !?רקובה ןמ ונלכא אל םאה ,דקתשא
.(ותברקהל ןיתמהל ךירצו ,הנוש ןידה תעכש םיעדוי םניא םהו)


'א דומע ,ח"כ ףד הכוס ,ארמג
,ןקזה ללהל ,ול ויה םידימלת םינומש
.יאכז ןב ןנחוי ןבר ןלוכבש ןטק...
,יאכז ןב ןנחוי ןבר לע ,וילע ורמא
הרות יקודקד ,תודגאו תוכלה ,ארמג ,הנשמו ארקמ חינה אלש
תחיש ,תואירטמיגו תופוקת ,םירומחו םילק ,םירפוס יקודקדו
...םידש תחישו תרשה יכאלמ
"אלמא םהיתורצואו שי יבהוא ליחנהל" :רמאנש המ םייקל
.(א"כ ,'ח ילשמ)

האבה הנשמל רבעמ "הכוס תכסמ" ןכותל הרזח