ג"י הנשמ ,'ג קרפ
שדקמה תיבב תבשב בלול תליטנ

המדקה

איצוהל רסוא תבש ינידמ דחא .תבשב םג בלול ולטנ שדקמה תיב ןמזב
תא איצוהל אלש ידכ .בוריע ןיא םא םיברה תושרל תיבה ןמ םיצפח
:הנשמה תראתמ ךכו .תסנכה תיבב ותוא םיריאשמ ויה בלולה

הנשמה

,תבשב תויהל לחש גח לש ןושאר בוט םוי
.תסנכה תיבל ןהיבלול תא ןיכילומ םעה לכ
.ולטונו ולש תא ריכמ דחאו דחא לכ ;ןיאבו ןימיכשמ תרחמל
.ורבח לש ובלולב ותבוח ידי אצוי םדא - גחה ימי ראשו

רואיב

.בלולה תא תבשב ואיצוי אלש ידכ ,תבשה תסינכ ינפל ,ישיש םויב :ןיכילומ
.תבשה םויב :תרחמל
.ולש בלולה תא ההזמ :ולש תא ריכמ
.ורבח לשב אלו ולשב ,"בלול תליטנ" תווצמ וב םייקמו :ולטונו


?ולש בלולה תא תחקל ךירצ עודמ

'ב דומע ,א"מ ףד הכוס ,ארמג
?(אקווד ולש היהיש ךירצ ןושארה םויבש ונדמל ןינמ=) ילימ ינה אנמ
.לוזגה תאו לואשה תא (רוסאל=) איצוהל ,םכלשמ - "םכל" :ןנבר ונתד


תבשב בלול תליטנ

ז"ט הכלה ,'ז קרפ בלול תוכלה ,ם"במר
לחש ןושארה םויב לטינ בלול היה ,םייק היה שדקמה תיבש ןמזב
,תבשב תויהל
םויב תבשב בלולה תא לוטיל םימכח ורסא שדקמה תיב ברחשמו
.ןושארה

:הנעו ,הלעמלש תורוקמב בוש ןייע .1
בלולב םג "בלול תליטנ" תווצמ םייקל רשפא גחה ימימ םימי וליאב .א
?לואש

וא וננמזל תסחייתמ איה םאה ;תבשב בלול תליטנ הריתמ ונתנשמ .ב
?םייק היה שדקמה תיבש ןמזל


?םירחא לש בלול לוטיל רשפא ךיא

והשימש בלולב הבוח ידי תאצל ךרד אצמו ,'ד קרפבש 'ד הנשמב ןייע .2
:ךינפלש רוקמה םג ךתרזעל .גחה לש ןושארה םויב םג הנק רחא


ג"י הכלה ,'ב קרפ הכוס ,אתפסות
םהמע היה אלו ,הניפסב םיאב ויהש ,םינקזו לאילמג ןברב השעמ
אציש (רחאל=) ןוויכ .בהז רנידב בלול לאילמג ןבר (הנק=) חקל .בלול
ידי ןלוכ ואציש דע ,ורבחל ורבחו ,ורבחל הנתמב ונתנ ,ותבוח ידי וב
.ול והוריזחהו ,ןתבוח

:הלבטה תא םלשה .3

גחה ימי ראשב
ןושאר בוט םויב
-
םעטה
ןידה
םעטה
ןידה
"__ב האבה הווצמ"
- םכלשמ - "םכל"
- לוזג
1
ולש היהיש ךרוצ ןיאו ,ןנברדמ
- - לוספ
לואש
2
- רשכ

- - ונתנ
הנתמב
3


האבה הנשמל רבעמ "הכוס תכסמ" ןכותל הרזח