תוכוסה גח תווצמ :יעיבר קרפ


'ד הנשמ ,'ד קרפ
שדקמה תיבב תבשב בלול תליטנ

הנשמה

?דציכ בלול תווצמ
,תבשב תויהל לחש גח לש ןושאר בוט םוי
,תיבה רהל ןהיבלול תא ןיכילומ
,אבטצאה בג לע ןתוא ןירדוסו ,ןהמ ןילבקמ ןינזחהו
.הכשלב ןהלש תא ןיחינמ םינקזהו
:רמול םתוא םידמלמו
".הנתמב ול אוה ירה ,ודיב יבלול עיגמש ימ לכ"
,םהינפל ןתוא ןיקרוז ןינזחהו ,ןיאבו ןימיכשמ רחמל
.ורבח תא שיא ןיכמו ןיפטחמ ןהו
,הנכס ידיל ואבש ןיד תיב וארשכו
.ותיבב לטונ דחאו דחא לכ אהיש וניקתה

רואיב

םג גח לש ןושאר בוט םויב בלול ולטנ שדקמה תיבב ?דציכ בלול תווצמ
.תבשב לח אוה רשאכ
.שדקמה תיב הנבנ וילעש רהה :תיבה רהל
.ןוגראה לע םיארחאה ,םישמשה :םינזחה
.שדקמה תיבל ץוחמ ,תיבה רהב ונבנש תואסיכ :אבטצאה
ולבסי לבל ,םהיבלול רובע דחוימ רדח ןתינ םינקזל :הכשלב ...םינקזהו
.קחודהמ
.םיבלולה יאיבמ תא םידמלמ םינזחה :םידמלמו
ךירצ ,"םכל" וב רמאנש ,גחה לש ןושארה םויב יכ :הנתמב ...ימ לכ
אלא ,הבוח ידי אצוי וניא ,רחא לש חקיי תועטב םאו ,ולש בלולה היהיש
.הנתמב ול ןתינ ןכ םא
.תבשב :רחמל
.ישיש םויב םאיבהש רוביצה ידיל ,םיבלולה תא :םתוא ןיקרוז םינזחהו
לבקל דחא לכ לש ונוצר בקע תורגת וחתפתה :ורבח תא ...ןיפטחמ ןהו
.ובלול תא
.תיבה רהל תבש ברעב ואיבהל גהונה קספוהו :ותיבב לטונ

לוליח ששחמ) תבשה ינפל בלולה תאבה לע ונל רפוס תוינשמה יתשב .1
רוקמב רזעיה ?גורתאה יבגל ןידה המו .(תומא עברא ותרבעהב תבש
:ךינפלש


ונתנשמל ושוריפב "לארשי תראפת"
.סדההו תוברעה יפנעב (רושק=) ךרוכמ היה גורתאהש יל הארנ

האבה הנשמל רבעמ "הכוס תכסמ" ןכותל הרזח