'ה הנשמ 'ד קרפ
("אבר הנעשוה") שדקמה תיבב הברע תווצמ

הנשמה

?דציכ הברע תווצמ
."אצומ" ארקנו ,םילשורימ הטמל היה םוקמ
,הברע לש תויברמ םשמ םיטקלמו ,םשל ןידרוי
.חבזמה יבג לע ןיפופכ ןהישארו ,חבזמה ידצב ןתוא ןיפקוזו ןיאבו
.ועקתו ועירהו ועקת
:םירמואו ,תחא םעפ חבזמה תא ןיפיקמ םוי לכב
".אנ החילצה 'ה אנא ,אנ העישוה 'ה אנא"
".אנ העישוה והו ינא" :רמוא הדוהי יבר
.םימעפ עבש חבזמה תא ןיפיקמ ויה םויה ותואו
?םירמוא ןה המ ןתריטפ תעשב
".חבזמ ךל יפוי ,חבזמ ךל יפוי"
:רמוא רזעילא יבר
."חבזמ ךלו ה-יל ,חבזמ ךלו ה-יל"

רואיב

.םילשורי ברעמב םוקמ :אצומ
.(םירטמ 5 1/2 -כ) תומא 11 לש ךרואב ,םלודג םיפנע :תויברמ

...ואואואואואוט :ךוראו טושפ לוק ועימשה :ועקת
... וט-וט-וט ;םירצק תולוק לש ףצר ועימשה :ועירהו
לידגהל ידכ ,חבזמה ידצב הברעה יפנע רודיס תעב :ועקתו ועירהו ועקת
.החמשה תא
.חבזמה תא םיבלולב םיפיקמ םינהוכה :חבזמה תא ןיפיקמ
,(61+17=) 78 = "והו" + "ינא" אירטמיגב :והו ינא
.(52+26=) "היוה" םש + "אנא" לש אירטמיגכ
.גחה לש יעיבשה םויבו :םויה ותואו
.חבזמה ןמ דרפיהל ודמעו ,ומייסש העשב :ותריטפ תעשב
.םיחבשמ ונא ,חבזמה ,ךלו ,םידומ ונא 'הל :חבזמ ךל יפוי

שדקמל רכז ,המבה תפקה

ג"כ הכלה ,'ז קרפ בלול תוכלה ,ם"במרה
,תסנכה תיב עצמאב הבית חינהל תומוקמה לכב לארשי וגהנ רבכ
רכז ,חבזמה תא ןיפיקמ ויהש ךרדכ ,םוי לכב התוא ןיפיקמו
.שדקמל

תא ראת ,ןכ םא ?"תופקה"ב ןורחאה תוכוסה גחב תפתתשה םאה .1
.ךתרבחמב הזה דמעמה

האבה הנשמל רבעמ "הכוס תכסמ" ןכותל הרזח