'ז-'ו תוינשמ ,'ד קרפ
םימב תוברעה תרימש

הנשמה

,תבשב והשעמ ךכ לוחב והשעמכ
,תבש ברעמ ןתוא ןיטקלמ ויהש אלא
.ושומכי אלש ידכ ,בהז לש תויגיגב ןתוא ןיחינמו
:רמוא הקורב ןב ןנחוי יבר
,ןיאיבמ ויה לקד לש תוירח
,חבזמה ידצב עקרקב ןתוא ןיטבוחו
."תוירח טוביח םוי" ארקנ םויה ותואו
.ןהיגורתא ןילכואו ,ןהיבלול תא ןיטמוש תוקוניתה דימ

רואיב

.תבשב גח לש יעיבש לח רשאכ :תבשב והשעמ ךכ
ינפל שדקמל ןתוא ןיאיבמו ,ןתחימצ םוקממ ןתוא םיכתוח :ןיטקלמ
.תבשה
.םיפנע :תוירח
.הברע לש אלו :לקד לש
.םיכמו :ןיטבוחו
.תוברעה טוביח ירחא ףכית :דימ
.הווצמ רב ליגל ועיגה םרטש םידליה :תוקונית
.וינימ םע בלולה לש רשקה תא םיריתמ :ןיטמוש
.יעיבשה םויב םיגורתאה תא םילכוא םינטקה :ןהיגורתא תא ןילכואו


הברע תטבח

'ב דומע ,ד"מ ףד הכוס ,ארמג
:ובייא רמא
.וינפל הברע דחא שיא איבהו ,קודצ רב רזעלא יבר ינפל דמוע יתייה
,ךריב אלו טבח ,טבח ,חקל
"םיאיבנ גהנמ" (שדקמב אל) ןילובגב הברע תווצמש רבוס אוהש
אל ןכלו ,"הנקת" תרותמ אלו ,ןכ תושעל םעה תא וגיהנהש) אוה
.(ב"יקס ,ד"סרת הרורב הנשמ - "ונוויצו" רמולו ךרבל ךייש

."תוברע טוביח" תווצמ תא םכלש תסנכה תיבב םתמייק דציכ ראת .1


'ד ףיעס ,ד"סרת ןמיס ח"וא ע"וש
שולש וא םיימעפ ילכה לע וא עקרקה לע הב טבוחו
(ב"מ - תוטבח שמח טובחי עקרקה לע אקוודד ובתכ ל"ז י"ראה םשבו)


גחב םיגורתא תליכא

"לארשי תראפת"
םויל הווצמל הצקומ םה ירה םילודגה לש םיגורתאה לבא ...
.יעיבשה םוי לכ םירוסאו ,יעיבשה


'א ףיעס ,ה"סרת ןמיס ח"וא ע"וש
,(הליכאב) רוסא (גחה לש) יעיבשב גורתא
.יעיבשה (םוי) לכל הצקוה ירהש


(תירבעל םגרותמ) ז"ל השרפ הבר ארקיו
אל ויחא וליאו ,הקדצ השע דחא .םינב ינש ול ויהש דחא שיאב השעמ
.הקדצ ןתנ
.הקדצ תושעל ידכ ויסכנו ותיב תא רכמ ףא דחאה
:ול הרמאו ,םילקש הרשע ותשא ול הנתנ ,"הבר אנעשוה"ב ,םעפ
.םידליה רובע המ רבד הנקו אנ ךל
הקדצה לעב הנה :הזל הז ורמא .הקדצ יאבג וב ושגפ ,קושל אצישכ
.אב
.המותיל טישכת םינוק ונאש ,הווצמב ךקלח ןת :ול ורמא
...םילקשה תרשע תא םהל ןתנ
םיגורתא םש הארו ,תסנכה תיבל ךלה .ותיבל בושל שייבתה
."אנעשוה" םויב םילקלקמ תוקוניתהש
.ךלמה ריעל עיגהש דע ,לודגה םיל גילפהו ,וקש תא אלימו ,םהמ חקל
םידוהיה יגורתאמ ותאופרש ול ורמא םולחבו ,הלוח היה ךלמה
."הבר אנעשוה" םויב םיללפתמה
ידוהיב ושגפש דע... ואצמ אלו ,תומוקמה לכב ךלמה יחילש ושפיח
... וקשו
ידוהיה לש וקש תא אלמל הוויצו .דימ םילחהו ,ויגורתאמ ךלמה לכא
.בהז ירנידב

האבה הנשמל רבעמ "הכוס תכסמ" ןכותל הרזח