'ח הנשמ ,'ד קרפ
תוכוסה גחב החמשו ללה

הנשמה

?דציכ .הנומש החמשהו ללהה
,החמשבו ללהב םדא בייחש דמלמ
.גחה תומי לכ ראשכ ,גח לש ןורחא בוט םוי דובכבו

?דציכ ,העבש הכוס
,ותכוס תא ריתי אל ,לוכאלמ רמג
,הלעמלו החנמה ןמ םילכה תא דירומ לבא
.גח לש ןורחא בוט םוי דובכ ינפמ

רואיב

.תוכוסב ("רומג"ה) ללהה תא אורקל הווצמה :ללהה
.אבה רוקמב האר :החמשה
."תרצע ינימש" םויו ,תוכוס ימי תעבש :םימי הנומש :הנומש
.תרצע ינימש :גח לש ןורחא בוט םוי
.תוכוסה גח לש יעיבשה םויב ויתודועס תא :לוכאלמ רמג
.הכוסה תא קרפי אל :ותכוס ריתי אל
.םילכה תא הנממ איצוהל אוה יאשר ךא :םילכה תא דירומ לבא
(הלילה ינפל תועש 2 1/2 =) "הנטק החנמ" ןמזמ :הלעמלו החנמה ןמ
.ךליאו
דימ ליחתמה ,"תרצע ינימש" דובכל :גח לש ןורחא בוט םוי דובכ ינפמ
.תיבב תומייקתמ ויתודועסו ,תוכוסה גח םותב


גחב החמש

'א דומע ,ט"ק ףד םיחספ ,ארמג
:רמוא הריתב ןב הדוהי יבר :אינת
,רשבב אלא "החמש" ןיא ,םייק שדקמה תיבש ןמזב
".ךיקולא 'ה ינפל תחמשו ,םש תלכאו םימלש תחבזו" :רמאנש
,"לגר"ב ותיב ינבו וינב חמשל םדא בייח :ןנבר ונת...
,םהל יוארב םישנא - "ךגחב תחמשו" :רמאנש
:ןהל יוארב םישנו
.ןינועבצ ידגבב םישנו ,ןייב םישנא


'ג-'ב םיפיעס ,ט"כקת ןמיס ח"וא ע"וש
,דעומב בל בוטו חמש תויהל םדא בייח
.וילא םיוולנה לכו וינבו ותשאו אוה
,םיזוגאו תוילק םהל ןתונ םינטקה ?ןחמשמ דציכ
.ונוממ יפכ םיטישכתו םידגב ןהל הנוק םישנהו
.םיינע ראש םע הנמלאלו םותיל ,רגל ליכאהל בייחו
,תולכסהו תוללוהה לע וניווטצנ אלו...
.רצויה תדובע הב שיש החמשה לע אלא

המייקל שי דציכו ,שדקמה ןמזב ,גחב "החמש"ה תווצמ המיוק דציכ .1
?וננמזב

שולש" לש רוזחמב גחה לש שחלה תליפתבש תיעיברה הכרבב ןייע .2
:םידעומה ןמ דחא לכב ןמזה תא ונימכח ורידגה דציכ ןלהל ןייצו ,"םילגר

."ונתוריח ןמז" :חספב .א

"____. ןתמ ןמז" :תועובשב .ב

."______ "______ןמז" :תוכוסב .ג

.ןמז" :תרצע ינימשב .ד


גח לש ןורחא - בוט םוי דובכב

'ו קרפ בוט םוי תוכלהו 'ל קרפ תבש תוכלה ,ם"במר
?"דובכ" והזיא
,תבש ברעב (םימח םימב=) ןימחב וילגרו וידי ,וינפ ץוחרל
.תבשה שובלמכ לוחה שובלמ היהי אלו ,הייקנ (דגב=) תוסכ שבלי...
.םיבוט םימי לכ ךכ ,הגנעלו תבש דבכל הווצמש םשכ
.םיבכוכ תדובעל לפטנ וליאכ ,תודעומה תא הזבמה לכו

האבה הנשמל רבעמ "הכוס תכסמ" ןכותל הרזח