תינוכיתה הבישיב דומלת תארוה
םייוכיסו םיישק

בל-רב יכדרמו רזייו ןועמש

ן"שת ,ג"כ - ב"כ ,הישרדמה בינ

אוה אלא ,דומיל תועוצקמ לש הכורא הרושמ דחא קר וניא יתדה ךוניחב דומלתה עוצקמ
יתכלממה ךוניחב הנוכנ תויהל הרומא וז הדבוע .שדוקה ידומיל לש תרתוכה תלוג ללכ ךרדב
תוינכותב ןויע .םיינוכית-םייתבישיה ךוניחה תודסומב רבדה אוה ךכ קפס אללו ,ותוללכב יתד
דומילה תועש לש דאמ בחרנה ףקיהה לע ונתוא דימעמ תוינוכיתה תובישיה לש םידומילה
:רמולכ :'םירדס'הו דומלתה ירועיש לש הלועמה ןומזתה לעו ,דומלתה תארוהל תושדקומה
ןהו (תבשבו לוחה תומיב 'םירדס' ללוכ - תוקד 60 :העש - תועש םישולשכ) תיתומכ הניחבמ ןה
בשקה חווטש דוס הז ןיא .(םידומילה םוי לש הנושארה תיצחמה תאצקה) תיתוכיא הניחבמ
.הז עוצקמל השעמלו הכלהל הפדעה שי (הלא תועשב רתוי םיהובג םידימלתה תונריעו

ידוסי -לעה ד"ממה ךוניחהמ םידימלת 2400 ופתתשה ובש ףיקמ ירקחמ רקס לש םיאצממ
ששבו תויעוצקמ תובישי יתשב ,תוינוכית תובישי עבשב םידמולה םידימלת 1280 םכותב)
תארוה לש הז אשונב ,הדירטמ דאמו הדיבכמ דאמ תויתייעב לע םיעיבצמ - (תונפלוא
תאצוה ,תונפלואבו תובישיב רעונה תיילע יכינח :רקחמה םש) רקחמ ותואב .דומלתה
ר"דו (ךוניח) בל-רב יכדרמ ר"ד ,םירקוחה םילאוש (ט"משת ,ןג-תמר ,ןליא-רב הטיסרבינוא
ךל שי ןוכיתב תדמל וא דמול התאש עוצקמ לכב" :םידימלתה תא ,(היגולוכיספ) םדק ירפ
ינפל "?םיאבה תועוצקמב םמעתשמ התאש שיגרמ התא הדימ וזיאב .תומייוסמ תושגרה
ארמג לש רדס םגו (הנשמ אל) דומלת םג םכותבו ,םינוש תועוצקמ 15 וגצוה םידימלתה
עוצקמ חופיטה -ינועט םידימלתה ןיב יכ ררבתה םידימלתה לש תובושתה םוכיסב .(םינבל)
םישיגרמ" םה עוצקמ ותוא יבגלש ,(! 47%) םיבישמ לש רתויב הובגה רועישל "הכז" דומלתה
םיססובמה םידימלתה ןיב םג ."תובושק םיתיעל םומעש םישיגרמ" וא "דימת םומעש
ןה - רמולכ .דומלתה עוצקמ לע םומעשב רבוג (תורפס) דחא עוצקמ קרו ,ידמל המוד הנומתה
םומעש םישיגרמ םירקחנה לש תוישימח יתשמ הלעמל ,םיססובמה ןיב ןהו חופיסה ינועט ןיב
.יתדה ךוניחה לש תרתוכה תלוג ,ליעל רומאכ ,אוהש עוצקמה יבגל

לש קימעמ רוריבל דבכנ םוקמ הז ןוילגב שידקהל "הישרדמה בינ" תכרעמ תא איבה הז אצממ
ןיב בתכב לאשמ לש ךרדב תאז ונישע .ורופישלו ויונישל םיכרד לשו בצמל םיירשפא םימרוג
וא םימ"רכ םא) וז הייגוסב ןיפיקעב וא ןירשימב םיקסועה םיחמומ לש םצמוצמ רפסמ
.םיאקיטקדיד-וכיספ וא םיגוגדפכ םאו ,םיחקפמ

ןועמש ברה :ןמפוה יבצ דוד ברה ;ץיבומוד ןימינב רמ :ןונ-ןב לאוי ברה :ופתתשה לאשימב
.לאינק המלש ר"ד ;שיבורקס בד ברה :יול


.תובושתה לש תצמותמ רחבמ - ןדיצבו ,לאשמה יפתתשמל וגצוהש תולאשה תא איבנ ןלהל
םתעד ווחיו לאשמה לע וביגי אשונב םיאצמתמהו םיניינעתמה 'בינ'ה יארוקש םיווקמ ונחנא
.אבה 'בינ'ב ה"יא אבוי תובוגת לש טקל .וב םירקסנה םיאשונה לע

בתוכ ךכל םאתהב .דחא דעצ ףא דועצל רשפא יא תורטמ לש הרורב הרדגה אלל
:לאינק המלש ר"ד
הלא םידעי .הל ובצוהש (םידעי) תוקוחרה תורטמה רואל ןחבהל תבייח םידומיל תינכות לכ"
דדובה רועשה תורטממ - תורטמ תפמ - יגול ףצר םירצויו תורטמ-תתלו תורטמל םיקרפתמ
הבש רדסה יפל דמלל הרומה תא תבייחמ הנניא תורטמה תפמ .םיקוחרה םידעיה דעו
רדס עובקל םילוכי (תופסונ תורטמ ,היסולכוא גוס) םיפסונ תעד ילוקיש .תורטמה תוטטרושמ
הפמה ינותנש רורב .לייטמ ינפל תחנומה תיפרגואיג הפמל המוד רבדה .הרבעהב רחא
םידיחיה םימרוגה םה ןיא ,םלוא .לויטה ןונכת לע םיעיפשמ (םילושכמ םיהבג ,םיקחרמ)
לולסמה תא םיעבוק ,דועו ףסכ ,ליג ,ןמז ,לייטמה יכרצ ומכ םילוקיש .לולסמה תא םיעבוקה
הרטמה תחת םייקה עדימה .תיזכרמה הרטמה לש תינוגריא תכרעמ איה הפמה .יפוסה
.לעה תרטמ ךותמ רזגנ עדימה ןוגריאל ןוירטירקה רשאכ רתויב תונטק תורטמ-תתל ןגרואמ
תרטמ ןיבל (תוילכתה דע) קורפה יביכרמ ןיב תיגול המאתה תויהל תבייחש איה תועמשמה
רצוי אוה יכ םא הארוהה יכרד תא תידעלב הפוכ וניא תורטמה תפמ לש ינוגריאה הנבמה .לעה
רמוחה תיינבהב אוה תורטמה תפמ לש הנורתי .הרטמה לש תעדה הנבמב םירושקה םיצוליא
תורטמה דציכ ןיבהלו ןוחבל ןתינ ףסונב .תורטמה תגשהב תושימג בחרמ ןתמבו הרומה לצא
.םיקוחרה םידעיה תא תותרשמ (תוילכת) תויביטרפואה

תגשהל תויחרכהה םדקה תושירדמ לודג קלח תולגל הרומל רשפאמ הפמב שומישה"
.הרטמה גשות אל ןהידעלבש םדק תושירד ןתואל םינווכתמ ונא תויחרכה גשומב .ויתורטמ
םדק תושירד םיווהמה םירשכה הליחת ודמליש חיטבהל אוה שדח רבד דומילל יאנתה
תא דמלי דימלתהש רתויב ריבס הארנ הז יאבת-םדק םשגוה םא .השדחה הדיחיל תויחרכה
תושירד תא תוהזל שי הארוה תדיחי לכ ינפלש איה תועמשמה .תורזח ילב השדחה תונמוימה
םאה קודבל שי םדקה יאבת והוזש רחאל .הדיחיה ךותב תורטמה תגשהל תויחרכהה םדקה
תושירד תא וגישה אל םידימלתה ובש בצמב .םימדקומה םיאנתה תא וגישה םידימלתה
ביצה ןתואש תורטמה ינפל תומדקומה תושירדה תא דמלל הרומה בייח תויחרכהה םדקה
ךילהת תא ובכעי אל תורחא תורטמל יאנת תווהמה תורטמש ,אופיא ,דיפקהל שי .הליחתכלמ
עצבל םתלוכיב םידמולה ןיב רתויב בושחה לדבההש רמולו לילכהל ןתינ .הארוהה
.תויחרכהה םדקה תושירדב םתטילש יא וא םתטילשב ןומט תיפוס-הלטמ

.תינוכית הבישיב ארמגה ידומיל תרטמ תא ביצהל שי תולאשה לע תונעל ידכש ,אופיא ,רורב"
תא בייחמ יתלב ןפואב עיצמ ינא ,ארמגה ידומיל תרטמל תימשר הרדגה תאצמנ אלש ןוויכמ
- UNSEEN תייגוס ולש םילמב ריבסי דימלתה תינימשה ףוסב :האבה תינויגהה הרדגהה
."תופסותו י"שר בוליש ךות ,תינוניב ישוק תמרב

תמרל תונשל םג רשפא) תינוניב ישוק תמרב הייגוס דבל דומלל תלוכיה תא השיגדמ הרטמה"
.(םישרפמ ףיסוהל רשפא) םיפסונ םישרפמ אלל תופסותו י"שר לע קר תונעשה ךות (הלק ישוק
תתל לכונ הז הרקמב .ארמגה ידומיל תוליעי תא ןוחבל ןתינ הרטמה לע המכסה הנשי םא קר
שאר םאש רורב .תורטמל שיגה הבש הדימה תא ןחבנו תינוניב ישוק תמרב תויגוס םידימלתל
םידמול ויה ולו םידימלתה לש תויתדה תמר תא קזחל םיאב ארמגה ידומיל יכ ריהצי הבישיה
וראשנש םירגובה תומכ רואל םידומילה תוליעי תא ןוחבל שי יזא ,םיינוליח רתוי ויה תוחפ
תינכותה תוליעי ןחבת הזכ הרקמב :דחי םג תורטמה יתשל תובייוחמ רוציל ןכתי .םייתד
."תורטמה יתש רואל

;מ"רה י"ע םירבדה תאצרה ;תמדקומ הנכה לע תוכמתסה - רועישה ןגרואי דציכ :א הלאש
אשמו תקולחמ "םויב" ;רועישהמ םיקלח תאצרהב םידימלתה ףותיש ;הבורמ ןתמו אשמ
?םישלח םידימלתל בל תמושת ;ןתמו

:יול ןועמש ברה
,הריציה ,תוליעפה ,הזכ היהיש ידכ .יתיווח רועיש תויהל ךירצ ארמגב רועיש לכ"
, החנמכ רקיעב שמשל ךירצ הרומה .תיחרכהו תינויח איה רועישב דימלתה לש תויטננימודהו
,הבוט אישוק וז םא ןיב ,רבד לכ וידימלתמ איצוהל לדתשי בוטה ם"רה .המודכו ךירדמ ,ןווכמ
."םילפט וידימלתו רקיע "ולש ותרות" השועש הרומל ול יוא .המודכו היאר וא בוט ץורית וא

תאצרה לש ךרדב רועישה ןוגרא תא םיבישחמ םניא ןונ ןב לאויו ןמפוה יבצ דוד םינברה
ףתשל שי "תואיקב"ב ."תואיקב" ןיבל "ןויע" דומיל ןיב דירפמ ןונ-ןב ברה .מ"רה י"ע םירבד
ןתמו אשמב תוברהל שי "ןויע"ב ,תאז תמועל .רועישהמ םיקלח תאצרהב םידימלתה תא
.תוקולחמ "םייבל"ו

.רועישה ךלהמב םידימלתה ףותישב הנתומ דומלתב בוט רועיש" שיבורקס בד ברה בתוכ
תולאש רפסמ םהילא תונפהל שי - םישלחה תא חוכשל ןיא :ןתמו אשמב תוברהל ןיא
.רועישה ךלהמב תורהבהו

:ץיבומוד ןימינב
לע ןהמ תחא ףידעהל ךייש אל ללככו ,תויטנוולרו תובושח הז ףיעסב תוניוצמה תודוקנה לכ"
רועישה רשאכ .הדותמה ןוויגו תושיג יוביר לע ססובמו ןנכותמ ,ןגרואמ בוט רועיש .התוער ינפ
אוה (םידומילה םוי תחיתפב תוקד 40 ןב "רדס" חיננ ןינעה ךרוצל) יתתיכ "רדס" ירחא אובי
םוי רשאכ .(תרדגומו הרורב תידומיל המישמ לע ססבתהל תבייחה) תמדקומ הנכה לע ךמתסי
תאצרהש רבדה ריבס ,(תוקד 50-40 ןב רועיש חיננ ןינעה ךרוצל) רועישב חתפיי םידומילה
ינויחו יוצר ללכ ךרדב םגו הז הרקמב םג םרב ,(ילאטנורפ רועיש) יזכרמ םוקמ סופתת ם"רה
.הכלהמו היגוסה הנבמ לע ןוידב יביטקא ןפואב םפתשלו םידימלתה םע ןתמו אשמב תוברהל
,רועישהמ םיקלח תאצרהב (םירחא םימעפו הלא םימעפ) םידימלת ףתשל ם"רה חילצי םא
שורד ןינע לש ופוגל םא .החלצהל ךרדב אוה יכ חוטבו ךומס וביל היהי זא וא -!בוט המ
"םיובמ טפשמ" :ןוגכ ,הזל רבעמ ףאו ,סוסיה אלב תאז השעי ,ןתמו אשמו תקולחמ "םייבל"
תוליבומ ןה תוניינעמה תוטישהו םיכרדה לכ ,רבד לש וללכ .ב"ויכו ויקודקדו ויטרפ לע אטוז
.הרות תבהא :הרטמל

ךלהמ ידכ ךות םישלחה םידימלתל תדחוימ בל תמושת שידקהל יתימאה ךרוצל רשאב"
הירואיתה ילעב לכש ,הכובסו השק תיטקדידו תיגוגדפ היעב יהוז יכ ןייצל שי ,רועישה
שידקהל שי" :רומאל ,תיללכו תימתס הבושת ןתמב .הב םיטבלתמו םיטבחתמ השעמהו
תונוש תוקינכט שי הז ןינעל .הבוח ידי ונאצי אל ,"םישלח םידימלתל תדחוימ בל תמושת
לופיטל ומצע הנפמ הרומה רשאכ תונטק תוצובקב הארוהב וא תינדיחי הארוה תועצמאב
תונוש ישוק תוגרדבו תונוש תומישמ םידימלתל עיצהל עדוי בוט הרומ ,וזמ הריתי .םישלחב
לכ ,םדקתהלו "םיניינעב תויהל" םישלח םידימלתל םג תורשפאמה ("תומר" יפ לע הדובע)
הרטמל םג ,ראשה ןיב ,דעונ עצומה יתתיכה "רדס"ה .ולש תלוכיהו המרה ,בצקה יפל ,דחא
תותורבח בישוהל ןתינ הכרדהו חוקיפ ,החגשה תחת ןכש ,םישלחה םודיק הניינעש ,וז הבושח
."םישלחל עייסל לכוי מ"רה ףאו ,"ורזעי והער תא שיא"ו תוינגורטה "תורובח"ו

:לאינק המלש ר"ד
ןלהל .דמלנה ןכותב תולת אלל םתוא שממל םיבייחש םירועש תרבעהב תונורקע רפסמ שי"
:תונורקעה לש תיקלח המישר

רשק רוציל ךרוצ שיש איה הדימל ךילהת לכב תיזכרמה החנהה :תיתועמשמ הדימל .1
הדימל חנומב .רוכזלו ןיבהל וילע םתוא םינכתהו רמוחה ןיבל דמולה ןיב יתועמשמ
תנתינ וז תועמשמ .הדימלה רמוחל תועמשמ דמולה לצא רצוותש אופיא םינווכתמ תיתועמשמ
.תיתיווח תישגר תועמשמו תיביטינגוק תיגול תשמשמ :םיירקיע םימוחת ינשל הקולחל

םיקוחהו תינוגריאה תכרעמה לכ תא הרומה ןתונ וז השיגב :תיביטינגוק תיגול תועמשמ
אלממ אוה תינדיחי וא תיתצובק ,תילטנורפ הארוה ידי לע ךשמהבו הארוהה ךילהת תליחתב
הנבמ תא דימלתל היהי הארוהה ךילהת ףוסבש בושמ .םייטנוולרה םינכתה םע הנבמה תא
תפמ שי הרומלש יאנתב קר ןבומכ גשוי רבדה .(םיאשונה) תורטמה לש ןוכנה ינוגריאה תעדה
תויללכ תורטמל רועשה תורטמ ןיב קודה רשק םירצוי וז השיג תועצמאב .תנגרואמ תורטמ
רשקה .רועשה תורטמ ןיבל ןניב רשקל לכוי אוה ,םירורב םידעי הרומה חסני םא .תוקוחרו
רפסמב הארוהה לע ועיפשי (התקמנהו תורטמ תפמ) רועשה תורטמל לעה תורטמ ןיב קודהה
:םימוחת

.לע תורטמ תגשה ךרוצל התכב תוערואמהו םינכתה תא הליעי הרוצב להני הרומה
דומילה תדיחי דציכ םהל רורב היהיש ןוויכמ הדימלל תיסיסב הענה היהת םידימלתל
לכויו הארוהה לש תיללכה תינכתל ףתוש היהי דימלתה .םהלש םיכרצל תרשקתמ תיפיצפסה
.ההובג רתוי הימונוטוא חתפי ךכבו התגשהל םיבר םיעצמא לע עיפשהל ףא

םהש הרטמה קוידב המ םידימלתל םיחוודמ אל םירומה תובר תותיכבש םיארמ םירקחמ
םיכשנ םיגשיהל תועיגמ הלא תותיכ .הגישהל ידכ תושעל םידימלתה לע המו גישהל םידמוע
תא קוידב עדי דמולהש בושח ןכל .תולועפו תורטמ לע םיחוודמ םירומה ןהבש הלאמ רתוי
הז םוחתב תירקיעה הצלמהה .הדימלה לש יפוסה דעיה ןיבל דומילה תדיחי ןיב רשקה
בלש לכ דציכ דמולה הארי ךכ .םיקוחרה םידעיה דע הארוהה תורטמ תא תונבהל ,אופיא ,איה
תא דומיל תדיחי לכ לש המויסבו התליחתב שיגדהל הרומה לע .יפוס דעי תארקל ליבש ידומיל
.םיקוחרהו םיבורקה םידעיה ןיבל דמלנה ןיב רשקה

לע ןהו דמולה לע ןה לועפל שי תיתועמשמ תידומיל היווח רוציל ידכ :תישגר תיתיווח תועמשמ
לש ימינפה ןכותה םלוע תרכהב תובישחה תא רוכזל שי דמולה לע הלועפב .םידומילה תינכות
לצא יטירק אוה הז אשונ .וידימלת םע ימיטניאו ישיא רשק רוציל הרומה לע .םידמולה
לע השקמו הדימלל הייונפה היגרנאה תא ןיטקמ רגבתמה לש ישגרה בצמה רשאכ ,םירגבתמ
לש םהיתויווחו םמלוע םע תורכה יכ רורב .תילכשה תוליעפה תמכס ךותל הרומה תסנכה
.הבוט תישיאניב תרושקתל עיגהלו תוישפוח רתיב םמיע חחושל םירומל רשפאת םידימלתה
ולש תומדוק תויצאיצוסאו דמולה לש ויתויווח ןיב רשק רוציל שי ,םידומילה תינכותל סחיב
,תויווח תריצי לע דואמ םילקמה הובג 'ןיינע םדקמ' ילעב תויגוס ןנשי .ול שגומה רמוחה ןיבל
בקע ךומנ 'ןיינע םדקמ' םע תויגוס ןנשי ןתמועל .הדיבא יניד וא ןהינימל תודגא :לשמל ומכ
תושעל הרומהמ השירדה םוקמ לכמ .תונברוקב תויגוס :אמגודל .תויווח םהב רוציל ישוק
תועצמאב תויווחה תריצי וא דליה לש תומדוק תויווח לע 'ולפי' םיידומילה וינכתש ידכ לכה
.הארוהה

ידמ עיבצי הרומהש בושח .םידימלתל םג העודי תויהל תבייח התקמנה תורטמה תפמ .2
הנבות יכילהת חיטבי אוה ךכב .תיללכה הפמה ךותב רועשה םוקמ לע הבר תופיכתבו םעפ
.יביטינגוק דמימב תיתועמשמ הדימלו

תותיכב םירומ לש םירועשב הפוצה .תורטמ טעמב רועש לכב היגרנא הברה תעקשה .3
.הארוהה ךילהתב דאמ הבר 'תופיפצ' תורצוי רועישה תורטמו עוצקמה תורטמ יכ הלגמ תונוש
םיגישמ אלו םיאור אל תורטמ ףדועמו ,תוילאירטמו תוילמרופ ,תויכוניח תורטממ יונב רועשה
תוזכורמ קיפסמ אל ןה ירה ,רועשב תורטמ רפסמ םיהזמ םא םג ,הזמ רתוי .הרטמ ףא טעמכ
םלש ידכל תורבטצמ ןניא םירועיש רפסמב תועיפומה תורטמה ,ןכ ומכ .העקשה ןמז תניחבמ
תורורב תורטמ טעמ לע יתארוה ץמאמ זכרל איה הצלמהה .תורטמה תגשה רשפאיש דחא
םימואית עצבל שיש איה וזה הנקסמה לש הבחרה תועמשמה .תורחחא תורטמל רובעל כ"חאו
לע םינש רפסמ ינפ לע) םייכרוא םימואיתו (תורטמ רפסמ ינפ לע הנש התוא ךותב) םייבחור
.(תורטמ הברה

תורטמה תגשה ךרוצל תויחרכהה תומדקומה תושירדה ןה המ קודבל שי הדיחי לכב .4
םידימלתל רשאכ .הרומה ביצה ןתוא תורטמל עיגהל דימלתה לכוי אל ןהידעלב רשאו
םדק תשירד התוא) תמדוקה הרטמל רוזחל םיבייח הרטמל תיחרכהה םדקה תשירד הרסח
םדקה תשירד רשאכ ,תאז תמועל .תירוקמה הרטמל רובעל התגשה ירחא קרו (תיחרכה
.הרטמל תאז לכב עיגהלו םיעצמאה תא תונשל רשפא יעצמאל הרושק תיחרכהה

דומללו חילצהל הצור דימלתה .דימלתה תענהל ירקיעה רישכמה תא תווהמ תוחלצה .5
תינבומ תורטמ תפמב רזעהל שי .תוחלצה הברה ןהב ויהיש ךכ תומישמה תא ול תונבל שיו
.ישוק תומר יפל ליעי הדימל םלוס רוציל ידכ תויחרכהה םדקה תושירד לש הרורב העיבקבו
ולעי םיטיאהו םיריהמה םידמולהש ךכ ,םיבלשה ןיב ןטק חוורמ לעב הדימל םלוס עובקל שי
חילצמכ רדגוי דחא לכש ושוריפ הזכ דוק .ס"היב דוק יפל תוחלצה רידגהל שי .םהלש בצקב
עוריאל דואמ ךומסבו רועשה ידכ ךות םידימלתל תוילולימ תוחבשת תתל בושח .ומצעל סחיב
קוזיחהש ידכ .תוחבשת לש ידמ הלודג תומכ בקע היור הרצונ אלש יאנתב תאז ,הדימלה
.גישהל דוע שיש תואבה תורטמה ןה המו ,החלצהה לש תודבועב דקמתהל וילע חילצי ילולימה
סחיב דמולה לש ויעוציב איה אצומה תדוקנ רשאכ תוחבשתב הסוכמ תויהל לוכי םוחת לכ
.ומצעל

יביכרמ תא ןווגל תובישח שי :יתרגש יתלבהו יופצ יתלבה תא דימת תושעל שי .6
.םירחאמ בל תמושת רתיל דימת םיכוז 'םישדח' םייוריג .םהינימל םיעצמאהו הארוהה
תינדיחי הדובעל םעפ ידמ ףילחיש יאדכ תוצרהל הרומה גהונ ללכ ךרדב םאש איה תועמשמה
ןווגל םיניוצמ םיעצמא םיווהמ היצלומיס יבצמו םיקחשמ םיבשחמ .ךפיהלו תוצובקבו
אירבה רומוהה תא חוכשל אל רקיעהו .םידימלתהו םירומה לש היצביטומה תמר תא םילעמו
.(תולאשב 'ה ףיעס לע הנוע) הגועל בוט ןילבת ומכ הדימלל עייסמה

;םידיחיל הדובע יפד :תוצובקב הדובע :ידי לע םידימלתה לכ לש תילמיסקמ הלעפה .7
.הזחמהו היימדה :תולאש תליאש

,םהינימל השחמה יעצמא ,םיטרס ,םירויס ידי לע רמוחה תנבהל יחרכה םדוק עקר ןתמ .8
.דועו

.םיקזחה תא אלו םיינוניבהו םישלחה םידימלתה תא לואשל שי ןבוה רמוחהש אדוול ידכ .9

.וגשוה רועשל תוירקיעה תורטמהש אדוולו רועשה תא םכסל שי .10

:םינוירטירק השולש יפל תוהזל ןתינ תוליעי :הדימלה יבלשב ההובג תוליעי תגשה .11
םיבר הארוה יבצמ םנשי .ץמאמ לש תטעומ העקשהו תואיגש םומינימ :ההובג עוציב תוריהמ
דע ולגרות אל תוכומנ תומרש ןויכמ ,תוהובג הבישח תומרל עיגהל לוכי וניא דמולה םהב
תובייחמה תומדקומ תושירד ןתוא תא ידומיל אשונ לכב קודבל שי .הליעי הטילש תמרל
היונב אייגוסה רשאכ אמגודל .השורדה תוליעיה גשות אלש דע םדקתהל אלו עוציבב תוליעי
הליעי הטילש תמרב ויהי אלא ונבויש קר אל םינושארה םיבלשהש ךרוצ שי םיבלש רפסמ לע
.אייגוסב םימדקתמה םיבלשה לש הנבהה גשות אל תרחא דואמ

רמולכ .תילאיצנרפיד היהת העקשהה םלוא ןונישו הרזחב ךרוצה תא שיגדמ תוליעיה םרוג
."הנבהו תומדקתה ךשמהל יאנת תווהמה דומיל תודיחי ןתואב קר עצבתי ןונישה

י"ע ,תומצמוצמ "תורובח" :תותורבחב דומיל - ?רדסה לש ויפוא תויהל ךירצ המ :ב הלאש
םע ם"רה י"ע ןתמו אשמ :תותורבחה רחא ם"רה י"ע בקעמ ;םידימלתה דחא וא מ"רה
.תושלחה תוילוח

."הזב םגו הזב זוחא" :ןמפוה יבצ דוד ברה רמוא

:ץיבומוד ןימינב ביחרמ
םימעפ ,תותורבחב ודמלי םימעפ .דיחא תויהל ךירצ וניאו לוכי וניא "רדס"ה לש ויפוא"
,"הרובח"ה ינבמ דחא תייחנהב וא מ"רה תכרדהב ("תומצמוצמ תורובח") תונטק תוצובקב
תכרדהב תחאה ,םייתש וא תחא הרובחב םתצקמו תותורבחב םידימלתה תצקמ ודמלי םימעפ
."הרובח"ה ינבמ דחא תייחנהב תרחאהו מ"רה

םידימלתה ידי לע תושעיהל הכירצ "תורובח"ל וא תותורבחל םידימלתה תצבקה ,ןורקיעב"
בייח םיתיעל ,םרב .ותיא דומלל ול חונו ול בוטש ימ םע אלא בטיה דמול םדא ןיא ןכש ,םמצע
ךשמבו ימ םע דמלי ימ עובקל ,םיקהבומ םייכוניח םינוירטירק יפ לעו ןינע לש ופוגל ,מ"רה
לש יברמ לוצינל תובר םורתל היושע "תורובח"ו תותורבח לש הלוקשו הנובנ הקולח .ןמז המכ
תחקל ןכו ,םדומיל ךרדו םידמולה ירחא בוקעלו תונפתהל ם"רל עייסת ףאו ,"רדס"ב ןמזה
."תושלחה תוילוחה ידיב עייסל רקיעבו ,ךרוצה יפ לע םהינוידב ליעפ קלח

תעידיל ותאבהב קר אל הנתומ תותורבחב םידמולה ץוביש" :שיבורקס בד ברה ביגמ ,ותמועל
."ותמכסהב םג אלא ,מ"רה

:לאינק המלש ר"ד
ידומילה בצמה תא בטיה רידגהל שי אתורבחה תוליעי תא ןוחבל ידכ :תותורבחב דומיל
הדמלנש אייגוסה תא דחיב םידמול םידימלת ינשש איה הנווכה ללכ ךרדב .תותורבח ארקנה
רפסמ שי הז גוסמ ידומל בצמל .אבה רועשה תא םיניכמ וא (רמוחה לע םירזוח) רועשב
:תונורתי

.ההובג רתוי הנבה החיטבמ הבישחה יכילהתל (הללמה וא ילוק רובד) היצזילברוו תריצי .1
יכ בל םישל בושח .רמוחל רתוי הנוכנ היינבה םירצוי תלוזל ריבסהל ךרוצהו לוקב רובדה
םידימלת .(תינוניב הנבה) שוביג ףס לע אצמנ ידומילה רמוחה רשאכ ליעי ילוקה רובדה
דיגהל המ םהל ןיא וניבה אלש הלאו ילוקה רובדה תא םיכירצ םניא רמוחה תא בטיה וניבהש
הנבהה תמר רשאכ ישיאה וננויסנ ידי לע ןהו םירקחמ ידי לע ןה ךמתנ הז ןועיט .ילוקה רובדב
.רמוחה תא דמלל ךרוצה בקע התלע ונלש
ורבח לע הרומ לש תוירחא לבקמ אתורבחב דחא דצ .תלוזל הרזעה לש ךרעה קוזיח .2
יכ איה החנהה .עצבתהל לוכי היה אל אתורבחה תרזע אללש דומיל ידעי תארקל וליבומו
שלח רבח תבוטל ךמצעמ רותיו לש ךרעהו לוח ידומילל םג אתורבחה תבחרתמ םיבר םירקמב
.םימוחתה לכב קימעמ

בייחמ הללמהב ןורתיה .תותורבחה תא גווזל םיאב רשאכ שגנתהל םילולע הלא תונורתי ינש"
אלו ריבסהל הווש תונמדזה היהת םידימלתה ינשלש ידכ הווש המר סיסב לע תותורבח גווז
(ינש ןורתי) תלוזל הרזעה תאז תמועל .הלועפה בור תא השעי הללמה טעמל קוקזה קזחהש
ינש ןיב הריתסה לע רבגתהל ידכ .הלעמל ותוא ךושמל לוכיה ,קזחה םע שלח גווז בייחמ
תא קיפהל ןתינ ןכ ומכ .ולש םילמב םר לוקב קזחה רבסה לע רוזחל שלחל ץלמומ תונורתיה
רובדה תא גישהל ידכ אמגודל .תותורבח לש םישימג םיגווז ידי לע ילוקה רובדה לש ןורתיה
לע רחא יארחא םעפ לכב תונמלו דומיל תוצובק רפסמ "רדסב" ןגראל ם"רה לוכי ילוקה
ךרוצהו הללמהה קרו תינוניב איה אייגוסה תא ותנבה תמרש גוסהמ היהי הז דימלת .רבסהה
שלח-קזח לש יגווז סיסב לע תותורבח ויהי ליבקמב .הנבהה תמר תא ולעי םירחאל תאז דמלל
.תידדה הרזע לש תוביוחמ היהת וב

:מ"רה ידי לע "רדס"ה לוצינל תויורשפא רפסמ ןלהל :תותורבחב דומיל תעב ם"רה דיקפת"

אקווד ץלמומ .רמוחה תא ןיבהל םישקתמה םידימלת רפסמ םע יתצובק וא ינדיחי דומיל .1
.ףתתשהלו רתוי ןיבהל ולכוי רועשבש ידכ המידק רמוחה תא םישקתמה םע ןיכהל
ם"רה .הנטק הצובקל רועשה תא ריבסמ דחא דימלת וב דומיל תוצובק לש שימג ןוגרא .2
.םישלחה דיל רקיעב ההושו תודבוע תוצובקהש אדוומ
.םישק םינשרפל הפישח ידי לע המידק םיקזח רפסמ לש הפיחד .3
יפוא לע בורקמ דומלל ידכ םדוקה רועשה תא וניבה אלש םידימלת םע ינדיחי דומיל .4
.אבה רועשב תאז ןקתלו םישקה
ויתויווח יתחפשמה ומלוע לע ישיא ןויארל רדסה תא לצנלו םידימלת םע חחושל םתס .5
תרגסמש תורמל זכרמב דמוע דליה ןיידע !חוכשל אל אנ) דליה לש ויתויפיצו ויתופיאש
."(תיתצובק איה הארוהה

:יול ןועמש ברה םכסמ
תתל ןה ,אתורבחב ימצע דומילל ןמז םצעב אוהש ,"רדס"ה לש תובישחהו הרטמה וניכז וליא
תידומלתה הבישחה פ"ע ,ויתויטנלו וירושיכל ,ותלכיל םאתהב חתפתהל דימלתו דימלת לכל
תנכה ,הדובע יפד י"ע "רדס"ב תונווכהה לכ ,ןכלו .ימצעה דומילה םע דבב דב שכור אוהש
לש תירקיעה הרטמה תא איטחהל ידכ ןהב שי ,ם"רה י"ע שארמ תונותנ תולאש וא ,ב"ש
ם"רה לש ותבשחמ ךלה פ"ע דימלתה תא םדקמ הזכ "רדס" .תימצעה-תישיאה תוחתפתהה
ןמזה ןונכתל ימצע ךוניח ,ימצע ןוסירל ךוניח וב שי תולבגמ אלל "רדס" כ"כ .דימלתה לש אלו
."הלעמלמ" החנומ "רדס"ה ךשאכ ןכ אל :ולוצינו

בצמה הז ןיא ךא ;"הנוגי אל חרכהה" תניחבב איה "רדס"ב הנווכהה ,וניכז אלש התע ךא"
."יוצרה ילאידיאה
:ןונ וב ברה והומכ בשח הארנכו
."םויסב ושיגהל שיש ןכומ הדובע ףד יולימל ןנכותמ ,רמולכ - דבלב ךרדומ רדס"

יללכ קסיהו הבישח יללכ ,ארמגהו הנשמה יללכ - ?םיללכה לא סחיתהל ךיא :ג הלאש
.הקיספו תונשרפ

:לאינק המלש ר"ד רמוא ,ותטישל ןמאנ
הבישח יכרד ןה רתויב תובושחה תורטמהש רורב ,איגוס לש יאמצע דומלל דעיה רואל"
ןכותב דקמתמ (םירחא תועוצקמ ומכ) ארמגה דומיל ,ירעצל .םינוש םינכת תועצמאב הדימלו
תונורקע דמלל שיש ,רורב .הדימלה ךילהתו הבישחב תורושקה תורטמב אלו אייגוסה
הטיש חתפלו תויגוסה לכ ןיב ףתושמה תא אוצמל שי .ארמגב איגוס לש הדימל תויגטרטסאו
םג ועבקי הרואלו םידומילה תינכותל סיסבה תא הווהת וזכ הטיש .איגוס לש חונעפל הליעי
םיחמומ ןיב הלועפ ףותשב ךרוצ שי .ארמגה דומיל לש הלועה ישוקה רדסו םייניבה תורטמ
הבישחה תודוסי תא קוידב תוהזל ידכב ארמגב םיחמומ ןיבל הבישחה לש היגולוכיספל
תויגוסה תא ןגראל ךכל םאתהבו תולוע ישוק תומר יפל םגרדלו ארמגה תנבהב םינומטה
למגה םוקמב) קוסמ עיצהל לוכי היגולוכיספה עדמ תורחא םילמב .הדימלל תויטנוולרה
ישאר םיעבוק דעיה תאש איה תועמשמה .ארמגה דומיל תורטמל העגה ךרוצל (םייקה
ופיפכהל ןתינ רשא עדמה ידי לע קפוסת הליעי הרוצב הרטמה תגשהל היגרנאה וליאו תובישיה
."שמתשמה לש ומלוע תסיפתל,ף"ירה יקספ תרכזה ינפל ,הקיספה יללכ תרהבהל - שיבורקס בד נרה רמוא - ןמז שידקהל שי
.ש"ארהו ם"במרה

.םעפ ידמ אלא ,הזב דקמתהל ןיא :ןמפוה ברה רמוא ,רתוי גייוסמ

ןויעה דומילב אלא םיללכל סחייתהל ןיא :ןונ-ןב ברה ירבד םה רמא ןוויכב םיגייוסמו
.דבלב

:יול ברה הנוע הבחרהב
תונשרפב םינוש םיללכ ןכו ארמגהו הנשמה יללכ תא תעדלו ריכהל ,דומלל שיש יאדוב"
וניברל "תותירכה רפס" דמכ ךכל םידחוימ םירפס ורבח רשא וניתוברמ לודג ונל ימ ,הקיספבו
יולה העושי 'רל "םלוע תוכילה" ,דיגנה לאומש 'רל "דומלתל אובמ" ,ןוניקמ ןושמש
שוריפ רבחל ןוכנל אצמ ע"ושה רבחמ ןרמ םאו ,יזאגלא המלש 'רל "העומש ןיבי" ,ןאסימלתמ
הנשמב םינוש םיללכ ונתוא דמלל ידכ "ארמגה יללכ" םשב "םלוע תוכילה" רפס לע דחוימ
אוהש לכ טסקט דומלל רשפא ךיא ,הזמ רתויו ,הז ןינע תובישחב קפס םוש ןיא ירה ,ארמגבו
.יונב אוה םהיפ-לע םינושה םיללכה תא ריכהל ילבמ

המדקה תניחבב "הרותל המדק ץרא ךרד" ל"זח ירבד לע שוריפ ל"צז ר"וממ םעפ יתעמש"
לע דומעל ידכ רבחמה תמדקה תא תוארל ילבמ אוהש לכ רפס ןיבהל ןתינ אלש םשכ .הרותל
אל "ץרא ךרד" דמל אלש ימו הרותל המדקהה איה "ץרא ךרד" ךכ ,רפסה לש ותרטמו וביט
םה םינושה הקיספה יללכו ארמגהו הנשמה יללכ יבגל ד"נעל םג ךכ .הרותה תא ןיבהל לכוי
םיכירצ ונא םהיפ לעש "קחשמה יללכ" תא ןיבהל ןתינ אל הידעלבש ארמגל המדקה תניחבב
."דומלל

.וננמז ןושלל האוושה ;תימראה ןושלהו הנשמה ןושל - ?ןושלה לא סחייתהל דציכ :ד הלאש

"!רשפאה לככ בלושמו ףטוש ןפואב" :ןונ ןב ברה

:לאינק ר"ד טרפמ
תורחא םילמב .הבישחה ילגלג תא עינמה קלדה איה ןושלה יזא עונמה איה הבישחה םא"
הנווכה ןושלב .דמולה לש תיתבישחה ותלוכי אלו ארמגה תנבהב ירקיע לושכמ הווהמ ןושלה
בצמב .תימראב ול רכומ אל םלוא תירבעב דמולל עודיה םילמ רצוא :םיירקיע םיביכרמ ינשל
רושק ינשה ביכרמה .היינש הרז הפש םידמולש ומכ קוידב הטושפ םוגרת תלועפ עצבל שי הז
אוה םא ןיב גשומה לש ןכותה תא קפסל ךרוצ שי הז בצמב .םיעודי אל םיגשומו םילמל
ארמגב םידומילה תינכותו תיטירק איה יתעדל הפשה תדוקנ םוקמ לכמ .תירבעב וא תימראב
תויצקודד :םינוימ ;תואוושה :הבישמה יביכרמ םע תויודדומתהה ינפלש אדוול תבייחמ
אדוול שי .הבישחה תישענ וילע ירקיעה סיסבה תא שי :הווש הרזגו רמוחו לק ;תויצקודניאו
לצא םימייק ןכא תלעופ איה םהילעו הבישמה תישענ םמע - םיגשומו םילמ - םלגה רמוחש
."ארמגה לש תבכרומה הבישחה עצבתת אל וידעלבש יחרכה יאנת הז .דמולה

.הז םוחת בייחמ יול ברה םג ,והומכ

.וב תוברהל ןיאש םירובס ןמפוהו שיבורקס םינברה ,ךדיאמ

:יכ ,ץיבומוד ןימינב ןעוט ,םתמועל
תימראה לש יסיסבה םילמה רצוא ןכש ,הילאמ תשקבתמ וננמז ןושלל תימראה תאוושה"
ןוימד .תימראבו תירבעב ,הרוצב הרומג תוהז םהב שי םיבר םישרוש .ירבעה הזל דואמ המוד
םצע-תומש תוהזל רשפא םיעובק םיללכ יפ לע .תירבעל תימראה ןיב ויתויטנבו לעופב שי בר
.האלה ןכו ,םיימרא םצע-תומש ךותב םיירבע

ןושל ןיבל הניב ןיאש ,הנשמה ןושל יבגל אוה ןוכנ רמוחו לק ,תימרא יבגל רבדה ןוכנ םא"
ןהל שידקהלו דומלת ירועישב הלאה "תונושל"ה יתשל סחייתהל אופא שי .בר הכ קחרמ וננמז
."היגוסה לש ילרגטניא קלחכו ארמגו הנשמ דומיל ידכ ךות ,םירועישה ךלהמב בל תמושת

?דציכו םהב שמתשהל םאה - םישנועו םיסרפ ;םינחבמו םינחב ;הרזחו ןוניש :ה הלאש

:ץיבומוד ןימינב
לוחה ידומיל תא םינייפאמה םינממסה ןמ שדוקה ידומיל תא ררחשל הפיאשהו ןוצרה לכ םע"
םהילא םיוולנ םיתעלו) םיילילשו םייבויח םינויצ ןתמ י"ע בורלו ,םישנועו םיסרפ ,םינחבמ -
ידומילב םג הלא םיעצמאב שומישה .םהב שומישה ןמ סונמ ןיא ,(ל"דו םיריפחמ םישעמ
היצביטומ יהוזש ףאו ,היצביטומה תא תרכינ הדימב "ריבגמ" ,דומלת םללכבו ,שדוק
.הנוגי אל חרכהה ,תיתוכאלמ

אל"ב איה םינויצהו םינחבמה לש םתובישח יכ ,הז רשקהב רמול רבדה ןוכנ םא ייניעב קפס"
ינא רובס ,הברדא ,('ג ו"ע הגיגח ,ימלשורי) "המשל אב התא המשל אלש ךותמש ,המשל
תוביתה ישארבו םיירגוסב ליעל יתזמר ךכל זמר) םישואב ירפ בורל בינמ ןודינב "המלעהש
.הנממ ותוא קיחרמ ףא ילואו "המשל הרות"ל יוצמה דימלתה תא איבמ אוה ןיאו ,(ל"דו
םדגנכו דודיע יסרפב םיתעלו) םינויצבו םינחבמב שומישמ סונמ הארנה יפכ ןיא כ"פעא
דומיל תא חינזהל םילולע םידימלתהמ םיבר םהידעלבש םושמ ,(םירחא השינע יעצמאב
.לודג ןויע ךירצ אשונה לכ םוקמ לכמ .םהילע םינויצה טוש ןיאב הרותה

םיסרפב לודג ךרוצ היהי אל ,דסומב תינחורהו תינרותה הריוואה הבוטל הנתשת םאש רשפא"
יוטיבה לע ינא בשוח הז ןינעל .םייתרוסמהו םילבוקמה םינחבמה וטעמתי אליממו ,םישנועבו
יפ לע ועבקיי דומלתב םינויצה :רומאל ,"וטלופ ךכ ועלובכ" :הצמו ץמח ינידב יתכלהה
,תופתתשהל ,הדמתהל וסחייתי םה ,"םירדס"בו םירועישב הדימלה יכרד לש םינוירטירק
לש "תואצרה"ב יוטיב ידיל ואובי רשא םיגשיהלו "ורבח םע לועב אשונ"ל ,"םירבח קודקד"ל
םמוצמצל רותחל שי םוקמ לכמ .ולש "הרובח"ה ינב ינפב וא התיכה ידימלת ינפב דימלתה
תוטיש תריחבלו ,טלחומה םלוטיבל ילוא דע םיילנויצנונוקה םינויצהו תוניחבה לש יתגרדהה
.לודג ןויע ךירצ ,רומאכ ,רבדה .הז ידוחיי "עוצקמ"ל האיכ תויפולח הכרעהו הרקב

םשכו ,םיממעשמ םה ירהש ,ןאכ םישורד םיינכמ הרזמו ןוניש אל :הרזחו ןונישל רשאב"
ןוניש אלא ,הלטב ידיל איבמ םומעשה ךכ ('ה ,'ה תובותכ) "םומעש ידיל האיבמ הלטבה"ש
שדח רדס לע וא ,השדח הייאר תיוז לע וא ,ףסונ ןינעמ טביה לע םעפ לכ םיססובמה הרזחו
המירז םישרת תועצמאב הרזח ,תמכסמ הלבט תועצמאב ןוניש :לשמל ,םירבדה לש םכחותמו
תוירוקמ תועצהב הברמה לכו ,רועיש םהל ןיאש םירבדה ןמ םה ולא .הלאב אצויכ לכ ןכו
."חבושמ הז ירה ,ןודינב

:שיבורקס ברה
."רצוק וניאו ערוזכ - רזוח וניאו דמולה לכ"

,דמלנה רמוחה לש ונוניש תא דדועל ידכ ,םמייקל שי" :רמוא אוה םינחבמו םינחב יבגל
."םייבמופ םינחבמב םינייטצמל םיסרפ תקנעהב תמייק הבורמ תלעות


:יול ברה וילא ףרטצמ
םילוכי םיסרפ םא ,תירשפא ךרד לכב הרותה דשיל תא וילע בהאלו דימלתה תא דדועל שי"
ידכ םדיצב םירפס יסרפש םייבמופ פ"עב תוניחב ,םינחב ,םינחבמ דדועל שי ,ךכל םורתל
איהו דבלב תחא הרטמ םיגישמ רשא םישנעב ןפואו םינפ םושב שמתשהל ןיא .וז הרסמ גישהל
."דימלתה לע ארמגה דומיל תא אינשהל


.דודיע םיפידעמו םישנועמ םיגייתסמ ןמפוהו ןונ-ןב םינברה

.דבלב תואיקבה םוחתל ל"נה םיעצמאה לכ תא ליבגמ ןונ-ןב ברה

:לאינק ר"ד עבוק ,םינחבמ יבגל
ךרוצל שומיש .ןגוהו קדוצ שומישב הנתומ בושמו הכרעהל ילככ םינויצבו םינחבמב שומישה"
ךרוצל אלו תורטמ תגשהו הטילש תקידב ךרוצל שומיש ,שנועכ אלו דימלתל היצמרופניא ןתמ
תלוכיל תוחכוה ךרוצל אלו העקשהו ץמאמל תודעכ םינויצה תייאר .תלוזה םע האוושה
תגשה יבגל בושמ הרומל תתל ,הנושארו שארב ,םיאב םינחבמ יכ ןייצל בושח .תילכש
הניחבה תואצות רואל .ורדגוהש תורטמל םיאתהל הניחבה תולאש םיכירצ ךכל יא .ויתורטמ
לכמ .תורטמ וא םיעצמא תונשל ךרוצ שי םא תוארלו ותארוה יכרד תא קודבל הדומה לכוי
אלו ותארוה יכרדו ומצע תא םדוק קודבל הרומה ךירצ ,םידימלתה ןולשכ רמאל ,םוקמ
רורב עדימ קפסל םיבייח םינויצה .םידימלת לש םתלוכי יא לע החלצהה יא רלוק תא תולתל
רורב עדימ אלל .עודמו דציכ תונשל שי המ ,הדימלה ךילהתב ןוכנ היה המ (בושמ) יתטישו
.הרומה לש ויתורטמ לומ הנווכלו ותוגהנתה תא תונשל טרפה לכוי אל ןגרואמו

לכ םע ישיא ןפואב חחושל שי .הארוהה ךילהת זכרמב דמוע טרפכ דימלתהש חוכשל רוסא"
ןתונ אוהש רבסהה המו ותייעב תא ספות אוה דציכ דומללו הניחבב חילצה אלש דימלת
החיתפ תדוקנ הווהמ ויתונולשכ תא ריבסמ דימלתה הב ךרדה .ויתוחלצהלו ויתונולשכל
םבצמ תא ןויגהב חתנל םילגוסמ םידימלת המכ דע עתפוי הרומה .ומע הדובע תלחתהל
."םירצק םיחווטל תוילאיר תורטמ םמצעל ביצהלו

תוירסומ תונקסמ תקסה :םיכמסומ םינשרפ פ"ע ןויעב הדומיל - הדגאה :ו הלאש
.תויתפקשהו

בתכבש הרות דומיל תרגסמב הדגאה דומיל תא ףידעמו גייתסמ ןונ-ןב לאוי ברה םא
םיפתתשמה ראש לכ-ירה - ףטושה תואיקבה דומילב תמייוסמ הדימבו לארשי תבשחמו
.תיבויח הדמע םיעיבמ

:שיבורקס ברה
."הרותל ומדקש תובוט תודימב ונידימלת תא ךנחל רשפא ןויעב הדגאה דומיל תועצמאב"

:לאינק ר"ד
תורטמה תא חסנל איה תיזכרמה הייעבה .הדגאה אשונ תא דומלל תובישח שיש קפס יל ןיא"
דומיל - הלחתהב יתרדגה התוא הרטמל סחיב .יתועמשמ היהי הדגאה דומילש וזכ הרוצב
תא תרשי הדגאה דומיל דציכ וארי ארמגה יחמומ רשאכ ירה - ארמגב הייגוס לש ימצע
תורחא םילמב .הדגאב םידומילה תינכות תא קוידב תונבל היהי ןתינ ארמגב ימצעה דומילה
תורטמ תתרשמ הדגאה רשאכ אוה ןושארה ןווכה .םינווכ ינשמ הדגאה דומילל עיגהל ןתינ
הדגאה תורטמ רשאכ אוה ינשה ןווכה .ארמגה לש ימצע דומיל ומכ רחא םוחתב דומיל
ףצר תא טרפל שי םירקמה ינשב .(הדגאה דומילב םימייקה םימייוסמ םיכרע) זכרמב תודמוע
."םיכרדו םינכת לע טילחהל ןתינ זא קרו תורטמה

:ץיבומוד ןימינב
"תיעבט" תוסחייתה איה הז ןינעב ךלמה ךרד .דומלת ירועיש תרגסמב הדגא דמלל שי"
.םיוסמ אשונ יפ לע הרחבנש היגוסב וא ,רדסכ דמלנה ארמגה ףדב תובלושמה תדדוב תודגאל
יפכ "אתדגא") םידחא םיפד וא םידומע ךרואל םיבר הדגא ירבד ארמגב םיפוצר ,םיתעל
לע וא תמיוסמ תכסמ לע תססובמה ,םידומילה תינכתב םילולכ םה םאו ,(הל אורקל םיליגרש
פ"ע ןויעב תודגא דומלל שי .םהב תויוצמה תודגאה לע ,ללכ ךרדב ,חוספל ןיא ,םיוסמ קרפ
תונש .ךלהמבש רובס ינא .תויתפקשהו תוירסומ תונקסמ ןהמ קיסהלו םיכמסומ םינשרפ
ןפואב הדגא דומילל "םירדס"בו םירועישב ,ןמז דחייל םג ךירצ תינוכיתה הבישיב םידומילה
.היגוס וא קרפ ,תכסמ דומיל בגא קר אלו ,תינבומ תינכת פ"ע יתטיש

תוסחייתהה ינפואש םושמ ,תיטמלבורפ דואמ איה הדגא תארוה לש הקידותמה ,ןכ םנמא"
ינב ונא ןיא ןכ תורמל .םימכחו םילודג לש תוקולחמב םייונשה םייטמלבורפ התוהמ םצע לא
היתולוגסו היתונוכתש דוע המו ,הכירצ איה דומילו איה הרות ירהש ,הנממ לטביל ןירוח
."לודג ןויע תוכירצ תינוכיתה הבישיב התארוה יכרד ,םרב .ןהל ךורע ןיא תויכוניחה

:יול ברה
דאמ בר הדגאה לש הכרע ,פ"עבשות דומילמ ילרגטניא קלח תויהל ךירצ הדגאה דומיל"
דומיל לש םיללכה פ"ע הדמלל שי תאז םע ,תויתפקשהו תוירסומ ,תויכונח תויעבבו תולאשב
יפכ הליגרה דומילה תטיש פ"ע הדגאה דומיל .הז רמוח תארוה תורטמל םאתהבו הדגאה
עוצקמב ףאו הדגאב לזלזל ןמזה ךשמב דימלתה תא איביו ויתורסמ תא איטחי 'מגב לבוקמש
תאז םע .תויתדגא תויגוס דמלל ול רוסא ,הדגאה תארוה לע ןומא וניאש הרומ ,ללכב דומלת
רמול וא ,הדגא ירבד לש עטק אוהש ללגב ארמגב אוהש לכ עטק גלדל הרומל רוסא
םימ"ר לצא לבוקמש יפכ ,'הדגא ירבד הזש ןויכ דבל דומלל םילוכי םתא הז תא' :םידימלתל
."םינוש


רמאמה ךשמה