תינוכיתה הבישיב דומלת תארוה

-ךשמה-

םייוכיסו םיישק

בל-רב יכדרמו רזייו ןועמש

ן"שת ,ג"כ - ב"כ ,הישרדמה בינ


רתוי יפוא ילעב םירדסל רבעמ וא ,(ןיקיזנ ,םישנ) םייסאלקה םירדסה דומיל :ז הלאש
?ילאוטקא

:תוצרחנ עבוק ץיבומוד ןימינב
תינכת תוהמב תורישי עגונ אוה ןכש ,קימעמו ידוסי ןפואב תעדה תא תתל שי הז ףיעס לע"
תויהל תבייח ןודינב אצומה תדוקנ .ולש הדימלהו הארוהה ינכתו דומלתב םידומילה
,תומבי ,ןישודיק ,ןיטיג :ןוגכ) םישנ רדסב תותכסמש רובס ינא .םידימלתה לש היצביטומה
ןהב קוסעל ןיא ןכ לעו ,תינוכיתה הבישיב םידימלתה בל לא רבדל תויושע ןניא (תובותכ
אבב ,אעיצמ אבב ,אמק אבב) ןיקיזנ רדסמ תותכסמב םירחבנ םיקרפ תאז תמועל ,וז תרגסמב
ןהבו ,ילאוטקא יפוא ילעב םהש םושמ םידימלתה בל לא רבדל תויושע (תוכמ ,ןירדהנס ,ארתב
ילעב םירחא םירדס תמועל םייסאלקכ םתרדגהו ןיקיזנו םישנ םירדסה ינש תכירכ) קוסעל שי
.(דחי םג ילאוטקאו יסאלק אוה ןיקיזנ רדס ןכש ,ייניעב ההומת ,רתוי ילאוטקא יפוא
םיערז רדסב תוכרב תכסממ םיקרפ וא םיאשונ םג ףיסוהל שי הריחבל יללכה רטנווניאב
םידומילה תינכתל ףיסוהל שי הלא לכ לע .דעומ רדסב תונוש תותכסמ ךותמ םירחבנ םיקרפו
.ל"נה תותכסמבו םירדסב תואיקבב יתומכה דומילה תטישב יתהק שוריפ םע הנשמ דומיל
.רומאכ ,ומייקלו ךישמהל שיש ברע "רדס"ב םייקתי הנשמה דומיל לש ורקיע

ןנכתלו "םייקנ העבש" תבשל הילעו ,הימדקא ישנאו הרות ישנא ,םיחמומ תצובק בישוהל שי"
םייתימאה םיסרטניאהו םיכרצה לע הנעת רשא ,תינבומו תגרודמ ,תטרופמ םידומיל תינכת
."תינוכיתה הבישיב םידימלתה לש

:יול ןועמש ברה
וא דעומ רדסל רבעמ וא ןיקיזנו םישנ רדס דומיל ןיב לדבה םוש ןיא תינורקע הניחבמ"
.םירחא םירדסמ תותכסמ

היווח ידיל ואיבהלו דימלתה ינפב םיילאוטקלטניא םירגתא בינהל ךירצ רועישה רקיע"
אשונה תומייוסמ תותכ םא ,תאז םע .איהש תכסמ לכב תושעל ןתינ תאזו ,הנוילע תינחור
."םינוש םיילאוטקא םיאשונב קוסעל.העינמ םוש ןיא ,םבילל רתוי בורקו בושח ילאוטקאה

:רתוי ינורקע - לאינק ר"ד
: ותרשי (םירדס אלו) תויגוס ולא אלא הילאוטקא תמועל הקיסאלק הנניא הלאשה"
תא ולבוי תויגוס וליא טילחהל ךכ-רתא קרו תורטמ עובקל שי םדוק תורחא םילמב .תורטמה
רמוח) ילאוטקאה ובש הרקמ לכבש קפס ןיא .ועבקנש תורטמל תיברימה תוליעיב דמולה
אייגוסה תומוקמ הברהב םלוא .הפידעהל שי תורטמה תגשהל המיאתמ (דמולל יתועמשמ
שורדל לולע אוה ןיינעמ אשונהש תורמלו ישוקה תגרדב הציפק אקווד הווהמ תילאוטקאה
לש ןוכנ חותנ יפל ארמגה תויגוס תא ונבי םא יכ אבנל ןתינ .רתויב תבכרומ הבישח תייצרפוא
ןב יסאלקה ןוגראהמ ותוהמב הנוש היהי רשא ארמגה לש דואמ שדח ןוגרא רצוויי תורטמ
תוליעי גישהלו שדחה ןוגראה תא ףידעהל םאה היהת םיטילחמה לש המלידה .םינשה יפלא
סנכהל הצור יתייה אל .הארוהה לש הנשיה תרוסמה לע ןעשהל וא הארוהב רתוי ההובג
תמוצל םתוא איבהל ידכ ץמאמ לכל ןכומ יתייה םלוא דיתעב םיטילחמה לש םהילענל
םלוע ןיבל יעדמה םלועה ןיב טלחומ טעמכ קתנ שיש אוה בצמה םויכ ירעצל .הטלחהה
רשפא יכ תוארל םהל רשפאמה עדימ (תובישי ישאר) םיטילחמל ןיא הזכ קותינב .תובישיה
."תויתרוסמ אלו תורחא םיכרדב םג םידעיל עיגהל

."תוילאוטקא תויגוס - תואיקבב ;תויסאלק תויגוס - ןויעב" :לידבמ ןונ-ןב ברה


."דעומו תוכרב ףיסוהל רשפא" :ןמפוה ברה

תא חתפמ ןיקיזנו םישנ דומיל" יכ ,תמייקה תנוכתמה יוניש בייחמ וניא שיבורקס ברה
."וריבחל םדא ןיבש תובוט תודימל ךנחמו םידמולה לש םלכש

?םירחבנ םיאשונ וא םיפד לש דומיל וא ,תכסמ התוא לש ףוצר דומיל :ח הלאש

:תוטישה יתשב בויח אצומ יול ברה
ונלבק ,"םירחבנ םיאשונ" דומיל וא ,םהב הקמעהו "תורוקמה פ"ע" דומיל ןה ,תוטישה יתש"
תויטנל םאתהב לכהו .שרדמה-תיבב םוקמ שי תוטישה יתשלו ,םינומדקה וניתוברמ םתוא
.םידימלתה לש בלה

יתש ןה אשונ םע תודדומתה וא םיטסקט םע דימלתה לש תודדומתהש קפס ןיא ,תאז םע"
םע תודדומתה רשאמ הכומנ המרב תודדומתה וז אשונ םע תודדומתהה רשאכ ,תונוש תומר
םיירקיעה םישגדהה ,םינוש םיטסקטב הוולמש תורמל אשונ דומיל בור פ"ע .םישק םיטסקט
."טסקטה לש קייודמו ןוכנ חותינו הקמעה אקוד ואלו ופקיהו אשונה לע םה

וא םיעטק לע גלדל רשפא םעפ ידמ :ףצרב דומלל שי :םיינרמש ןמפוה ברהו שיבורקס ברה
.תרחבנ איגוס דומלל

.םירחבנ םיאשונ וא/ו םיפד היעב ףידעמ ןונ-ןב ברה םתמועל


:ץיבומוד ןימינב אוה ותבוגתב יטלחה
יפ לע תורחבנ תויגוס דומיל לש ןונכת ןכש ,היינשה תורשפאה תא ףידעהל טלחהב שיש
ןונכתבו הריחבב החנמה וקה רשאכ ,יטקדידו ילאירטמ תעד לוקיש לע דיעמ םירדגומ םיאשונ
רמוחהש לככ רתויו רתוי ררועתהל היושעה ,םידימלתה לש היצביטומה ,רומאכ ,תויהל בייח
תכסמה יפד לש ףוצר דומיל תאז תמועל .םתבישח יכרדלו םהייחל יטנוולר רתוי םהל האריי
עדמ" ןעמלש ,ונרמאו ונרזחו ונרמא רבכו ,"םיממעשמו םיקוחר" םיאשונב ףא קוסעל בייחמ
.יטנוולרה תאו ךשומה תא ,ןינעמה תא אוצמלו שפחל שי "ךתרות

אליממו ,םייטנוולר םיאשונ לש המישר עיצמ ינא ,םירומא םירבד המב בטיה ריהבהל ידכ"
:"תוילאוטקא" תותכסמב תורחבנ תויגוס לע םיססובמה ,םיניינעמ

;הליאשו תוריכש ;הנתמ ;רכמ ;תוברע :םיבויח תאחמה :םיזוח ;תומילש :תיטפשמ תורשכ
אלו רשוע תיישע ;הדיבא תבשה ;ןיעקרקמ ;ןוכשמ :םירמוש ;תונלבק הזוח :ןילטלטמ
.טפשמב

םשכ ,תרדוסמו המלש ,תינבומ םידומיל תינכת דבעתש "םימכח תצעומ" סנכל שי ,רומאכ"
."תיקדנופמ התוחפ תנהוכ ,םולשו סח ,אהת אלשו ,םייתרקויה תועוצקמב םייק רבדהש

תודימ ,תוכאלמ ,םירתא) דמלנה תרכהל םירויס בוליש - הירוטסיהו הילאיר :ט הלאש
.םהיתורודל לארשי ימכחו לארשי תודלות :(שדקמו ןכשמ ,רחסמ ,תועבטמו

שומישה יבגל םג .עשווינ הלאב אל יכ ,םיידומיל םירויס יבגל ןעוט ןמפוה יבצ דוד ברה
."ביחרהל שי הזבש ל"זח תלודגמ ץוח ,טעמ תתל' דעב אוה לארשי תודלותב

ךרדומ רויסל טרפ ,ארמגה תנבהל םיידומיל םירדיסב ךרוצ שי םא קפוסמ שיבורקס ברה
תופוקתב בטיה טולשל םידימלתה לע" :הירוטסיהה יבגל ןכ אל .שדקמה ילכ לש הגוצתב
קזחי לארשי ימכח לש םתלודג לע רופיס לכ .םינורחאהו םינושארה ,םיארומאה ,םיאנתה
."הרותה ירבד תא םהילע ביהאיו ,םימכח תנומא םהב

לככ הברה"ו ףטוש ןפואב ולא םיאשונ בלשל שיש ,תוצרחנ עבוק ןונ-ןב ברה םתמועל
."רשפאה

:יול ברה והומכ
רוציל ידכ וא ,דמלנה רמוחה לש עקרה תרכהל סיסב םהב שיש םיידומל םירויס ךורעל שי"
העימש המוד הניא" תניחבב י"א לע ונתוכז ומכ םידמלנ םיאשונ םע תיתייוח-תישגר תוהדזה
."היארל

,םיארומאו םיאנת לש תורודה רדס יבגל דימלתה לש הבישחב רדס תושעל דאמ בושח"
לש הפוקתה יאנת תאו עקרה תא ריכיו עדי דימלתהש דאמ בושח ,המודכו םינושארו םינואג
.תאז םישוע ךיא ,ולעפ םה היפ-לע תופידעה ירדסו םהילוקיש ,םהישעמ ןכו םיארומאו םיאנת
םע םידימלת תודובע י"ע ןהו ,'מגה ירועיש רתיכ םירועישה תרגסמב ןה ,תונוש םיכרדב
."םינושה םיאשונה פ"ע םינושה תורוקמל הרומה לש הנווכה

:ץיבומוד ןימינב
ןתדימלו ,דומלתה דומילל תויטנולר ןה לארשי ימכח לש תויפרגויבה יכ קפס ונבלב ןיא"
"דומלת ירועישב ךכ לכ הרסחה ,היצביטומה תרבגהל יתועמשמ ןפואב םורתל תויושע ןתעידיו
.(יחכונה 'בינ'ב ורמאמב הבחרהב הארו)

רמוחה לש עקרה תרכהל קר אלו ,םיידומיל םירויס ךורעל שי טלחהב יכ ,ץיבומוד ןעוט ןכ ומכ
יגולואיכראהו ירוטסיהה ,יפרגואיגה ףונה עקר לע םימיוסמ םירמוח דומלל שממ אלא ,דמלנה
.ונצראב המה םיברו ,םייטנוולרה םיינואיזומה םיגצומה עקר לעו לארשי ץרא לש

,חבושמ הז ירה הברמה לכ ,םרב ,תקיודמ הבושת תתל השק םיידומילה םירויסה תורידת לע
דומיל ידכ ךות ,םשבתמש ימ המוד ןיאו ,העימשל הייאר המוד הניא דומלת דומילב םג ןכש
רבד לע (עמוש ללכב םא) עמושש ימל ויריחנבו ופוגב הינמכמו ונצרא תוחוחינמ ,וכרוצלו
לש יבויחה סחיה תא ריבגת ךא תישיאה םתופתתשהבו םימ"רה תמזיב הלאכ םירויס .םמויק
.םתרות לאו םהילא םידימלתה

: לאינק ר"ד
איה תינורקעה הבושתה .ארמגה דומילב םירושקה תועוצקמה לכב שומשל הרושק וז הלאש"
תורוזפה עדימ תודיחי םומיסקמ םע אייגוסה תא רשקל ידכ לכה תושעל שי :תיבויח דימת
יבחור םואת ידי לע זכרמ אשונ ןגראל יוצר ךכמ רתוי .ןורכזב תונוש תורגמב דימלתה לצא
תועוצקמה ןיב תולקב יד בלשל ןתינ ללכ ךרדב .(התכ התואל תועוצקמה לכ לש םירומה)
."לארשי תבשחמו היפרגואיג ,הירוטסיה ,הנשמ ,ארמג :םיאבה

;םיפקשו תויפוקש ;םימוכיס :תואלבט :בתכב תודובע ;חול - דומיל ירזעב שומישה :י הלאש
.בשחמ תודמול ;ילוק-רוא דויצו היזיוולט

:בייחמ יול ברה
."דמלנה אשונה תא ריהבהלו םדקל ידכ םהב שיש רזע יעצמא לכב שומיש תושעל שי"

:ץיבומוד ןימינב והומכ
רזע לכ ,דומלת תארוהל םירשכו םייטנוולר הז ףיעסב םיניוצמה דומילהו הארוהה ירזע לכ"
דציכ ,תישעמו תיטרואית ,תיעוצקמ הכרדהבו הרשכהב ישממ ךרוצ שיש אלא ,ונמזבו ומוקמב
."יביטקרטאו ליעי ,ןוכנ שומיש םהב תושעל שי

."בושחו ליעי לכה" :בייחמ ןמפוה ברה םג

:טרפמ שיבורקס ברה
ןיא .תדמלנה איגוסב הנבה רתילו הדימלל היצביטומה תא הלעמ דומיל ירזעב שומיש לכ
דומילה תמרל םתמאתה תדימ תא ררבל שי ,דומילה ירזע ראשל רשאבו :חול לע רתוול
.תינוכיתה הבישיב

תוטטיצ ;םינוש םיסופדו די יבתכ ;ןהיפוליחו תואסריג :דומעה תרוצ תרכה :אי הלאש
.םירוציקו

:לאינק ר"ד
."ימצעה דומילה תא תרשמ אוהש ןויכמ דואמ בושח הז םוחת"

."דבלב ןויעה דומילב" :גייתסמ ןונ-ןב ברה

:קלחמ שיבורקס ברה םג
."תונושה תואסריגה תועמשמ לע בכעתהל שי ךא ,םיסופדו די יבתכל סחייתהל ןיא"

:ץיבומוד ןימינב
ידכ ךות ןהילא סחייתהל שיו דומלת תארוהל תויטנוולר הז ףיעסב תונייוצמה תודוקנה"
לע רובד רבד ףסכ תויכשמב בהז יחופת" ,ל"נכ היגוסה לש ילרגטניא קלחכו דומלת דומיל
."ונמזבו ומוקמב רבד לכ ,(אי ,הכ ילשמ) "וינפא

ןיב היוצרה היצרופורפה יהמו ,ארמגל שדקומה תועשה רפסמ תא תונשל םאה :בי הלאש
?"רדס"הו םירועישה

:מ"רב הברה הלות יול ןועמש ברה
סחיה ,עוצקמל תושדקומה תועשה רפסמ פ"ע עבקנ אל םידימלתה דצמ עוצקמל סחיה"
ותוישיא ללגב ינומלא מ"רש ןכתי ןכ לע .מ"רה לש ותארוה ךרדו ותוישיא פ"ע עבקנ עוצקמל
רשאמ רתוי ,תועש טעמב םיידומלו םייכוניח םיגשה גישי הארוהב הנוכנה וכרדו תדחוימה
תבבחמ הניאו החוד 'מגה תארוהב וכרדו ותוישיא ךא ,ארמג תובר תועש דמלמה מ"ר
.'מגה דומיל תא תבהאמו

תא אלמל ידכ ,(הזל רבעמ ףאו םויב תועש שמחכ) תובר תועש שידקהל שיש קפס ןיא ,ללככ"
בהאל ידכ ,רומאכ ,הב שיש השיג םע ךא ,ונידימלתמ ןהו ונמצעמ ןה ונלש תוברה תופיאשה
."'מגה דומיל תא בבחלו

םידימלתה תא ךירדהל ידכ םהב שי םימ"ר לש םיניוצמ םירועישש קפס ןיא" :'רדס'ה יבגלו
אלא ,םימ"ר לש םירועישמ םייהנ אל םימכח ידימלת תאז םע ,דומלתה-םיב תוחשל ךיא
"רדס"ה ןיא ירעצל .יוארכ לצונמ הז "רדס" רשאכ ,"רדס" הנוכמה ימצעה דומילהמ אקוד
.ןוצר תועיבשמ ןניא תואצותה םג ןכלו ,יוארכ לצונמ

םירגתא ביצמ ,םיטעמה וירועישב מ"רה ,ךכ תויהל ךירצ םירבדה לש ןוכנה רדסה"
תתל םילדתשמ רשאכ ,וידימלת תא ןווכמו החנמ ,ךירדמ ,וידימלת ינפב םיילאוטקלטניא
םיימצע םיגשיה םה םיגשיהה רקיע ךא ,'מגב ימצע דומילל רשפאה לככ םיבר םילכ םהידיב
ןיא םא היהי אל הז לכ ךא ,"רדס"ה תרגסמב אתורבחב למעו העיגי י"ע דימלתה לש םיישיאו
."עוצקמל ןוכנ סחי

דועב ;יוניש אלל םייקה תועשה רפסמ תא ריאשהל שיש םירובס ןונ-ןבו שיבורקס םינברה
.וילע ףיסוהל שי יכ ןעוט ןמפוה ברהש

םירועישל שדקומה ןמזה תמועל "רדס"ה ןמז לע ףיסוהל שיש ןמפוה ברה רובס ותטישל
.(60:40)

."רדס" תוחפו םירועיש רתוי ףידעמ ןונ-ןב ברה


:טוריפ עיצמ שיבורקס ברה
ןחבי מ"רה ;ישילשה רועישב םייקתי "רדס"ה .תחא העש לע הלעי אל "רדס"ל שדקומה ןמזה
.יעיברה רועישב "רדס"ב דמלנה רמוחה לע םידימלתה תא

:ץיבומוד ןימינב אוה םתמועל ינכפהמ
ינפלו רקובה תועש לכ תא שידקהל שי ךא ,ארמגל שדקומה תועשה רפסמ תא תיחפהל שי"
לוחה ידומיל תרגסממ רוקעל שי לארשי-תבשחמו ך"נתה ידומיל תא .שדוק ידומילל םירהצה
הרות ןכש ,שדוק ידומיל לש תללוכ תרגסמב םבלשלו רקובה תועשל םקיתעהל ,םירהצה ירחא
.םה תחא השקמ םיידוהי רסומו הבשחמ ,תוגה ירבדו הפ-לעבש הרותו בתכבש

(לארשי תבשחמו ך"נת) שדוק ידומיל םג בלשל רבדה הפיו בוטש ונייה םירובס 'אנימא הוה'ב"
ונאצמנ לוחה תא שדקל תחתש אקע אד אלא ,לוחה תא םג שדקל ךכבו ,לוחה ידומיל תרגסמב
עדמ" ןעמל תומייקה תוביסנבש אתלימ ארבתסמ ןכ לע רשאו ,שדוקה תא םיללחמ םיתעל
ןיב "עוצקמ"ל ארמגה תא וכפהש דבלב וז אל יכ ,לוחל שדוק ןיב לידבהל יוצרו ףידע "ךתרות
לכ םע ,"תועוצקמ"ל וכפה לארשי-תבשחמו םיבותכו םיאיבנ ,הרות םג אלא ,תועוצקמה ראש
.םהילא תוולנה תוילילשה תואצותה

םישדקומה םירועישה רפסמ םצמטצי ,םירהצה ינפל ודמליי שדוקה ידומיל לכ ןכא םא"
.תישעמ הניחבמו תיכרע הניחבמ ,ורכשב אציי "ודספה" ךא ארמג דומילל

50X3) ארמג ירועיש 3 :תינוכיתה הבישיב רקובה ירועישב שדח רדס ינא האור ייניע דגנל"
.(תוקד 50X2) לארשי תבשחמו ך"נת ירועיש 2 + (תוקד

יתרוסמה "רדס"ה תא לילכ טעמכ לטבל שי יתעד תוינעל ?יתרוסמה "רדס"ה לע היהי המו"
תדיחי .(םי)רועישה לש דרפנ יתלב קלחכ ,יתתיכ "רדס" םייקל שי ויתחתו ,םירהצה ינפל
םיפוצר םירועיש (השולש) 3 ינפ לע ערתשהל הכירצ םירהצה ינפל םוי לכב ארמג דומיל
ןיב תילנויצרופורפ תועש תקולח שארמ עובקל ןיא .מ"רה לש תיביטקאהו תימנידה ותוחכונב
,ול אובמ םימעפו רועישה לש יעבט ךשמה תויהל בייח יתתיכה "רדס"ה ."רדס"הו םירועישה
תרגסמה ךותב .ויתובקעב םימעפו יתתיכה "רדס"ה תארקלו אובמ תויהל בייח רועישהש םשכ
יולת היהי רועישה ךרוא .שימג "(םי)רדס"הו (םי)רועישה ךרוא היהי (ל"נכ םירועיש 3) תאזה
ונכתיי הזכ ןוגראב .תויטקדידה היתויעבבו םיילאירטמה היישקב ,"הארוהה תדיחי"ב
דחא רועישו "םירדס" ינש וא ,םהיניב דחא "רדס"ו םירועיש ינש ,תעצומה תרגסמב ,טלחהב
תדימ ןמו הטישה ןמ ,ןמזה ןמ ,םוקמה ןמ בייחתמה יפ לע תופסונ תויצאירו ןכו ,םהיניב
וחוקיפ תחת םידימלתה ואצמיי הזכ ןוגראב .דמלנה רמוחה לש המנפההו הסיפתה תלוכי
תובורק םיתעל םייק רבדהש יפכ העור אלב ןאצכ תויהל דוע ופיסוי אלו מ"רה לש ותכרדהו
.ינומההו יללכה ,יתרוסמה "רדס"ב

,ליגר ס"ש :ליכת רשא תיסיסב תינרות הירפס אצמית התיכ לכבש בייחמ הז יטסרד יוניש"
,יתהק הנשמ ירדס השיש ,םייתרוסמה םישרפמה םע הנשמ ירדס השיש ,ץלזנייטש םגש
םינושאר ,םיינרות דוסי ירפס דועו הרורב הנשמ ,ךורע ןחלוש ,הקזחה דיה - ם"במר
הרקי ףאו תינכפהמ העצה יהוזש קפס ןיא .םדומיל תעב םידמולה תא םישמשמה ,םינורחאו
וז השיג .תומיוסמ ליג תובכשבו תותיכב התוסנל יואר ,תוחפה לכל ,ךא ,(תולעה תמחמ)
תא .םירועישה לש םייפואבו םירהצה ינפל "רדס"ה לש ינוגראה ויפואב טרופמ ןויד תבייחמ
םייקל שי ברעה "רדס" תא .שדח יפוא ול תוושל שי ךא ,םייקלו ךישמהל שי ברעב "רדס"ה
יאנתב הז לכ .ךלמ תרדה םע בורבו םידומיל םוי לש ומויסב שרדמה-תיבב יללכ רדסכ
ינא ותכלהכ ומייקל ידכ .ולטבל ףידע ןכ אל םאש ,דומילו ןויע לש תיניצר הריווא וב רורשתש
תינכתלו ,תבייחמו תטרופמ תינכת יפ לע הבשחמו הכלה ,הנשמ היהי וב דומילה רקיעש ,עיצמ
יללכ רועיש םייקל עיצמ ינא םירתונה םיברעה ינשמ דחאב .עובשב םיברע השולש ושדקוי וז
םימעפ ,םיריכבה םימ"רה דחא םימעפ ,הבישיה שאר םימעפ ןתי ותואש ,הבישיה ידימלת לכל
עודיה חרוא רועיש-דיגמ םימעפו ,(ה"ב הלאכ םג שי) םיניוצמהו םירשכומה םידימלתה דחא
ןויעל "רדס"ה שדקוי יללכה רועישל םדוק ברעב .יתרבסההו ירוטירה ורשוכבו ותונדמלב
.יללכה יעובשה רועישה ססבתי םהילעש ,דעומ דועבמ םידימלתל ורסמייש ,תורוקמב

םידומיל םוי רחאל םוי לש וברעב ןווגמו ןיינעמ דומילל תופסונ תויורשפא ,ןבומכ ,תומייק"
."תושדחתהו ןונער בייח ברעה "רדס" םג םוקמ לכמ ךא ,ךרפמ

:לאינק ר"ד
הרות ןיב בלשל שי יכ החינמה תיתד םלוע תסיפתמ תרזגנ ארמגה עוצקמל תועשה תומכ"
ןמזה תומכב .הרות דומלתב םוי יצמ קוסעל שיש אוה וז הסיפתל ישעמה יוטבה .ץרא ךרדל
תא ורידגי תיכוניחה תכרעמה ישארש רחאל קר .תונווגמו תונוש תורטמ גישהל ןתינ וזה
.אל המו גישהל ןתינ המ תוארלו ןמזה םרוג תא סינכהל ןתינ תויופידעה ירדס תאו תורטמה
םלוס רצווייש ןוויכמ תונוש תומרב דמלל רשפאמ תורטמ לש תויופידע ירדס םע יגול חותנ
הובג ולעי םיקזח םידימלתו םלוסב םיכומנ םיבלשל ועיגי םישלח םידימלת הזכ בצמב .הדימל
עיקשהלו רתוי תוקוחר תורטמ םיקזחה םידימלתל תתל הרומה לכוי רועש ותואב .םלוסב
םויכ תועשה תומכ יתכרעהל .םלוסב רתוי תוהובג תומרל עיגהל ולכויש ידכ ץמאמ םישלחב
תומרב הרטמה תא רידגהל םיבייח םלוא .יאמצע דומיל לש הרטמה תא גישהל הקיפסמ
תוחפל עיגהל םישלחלו רתוי תוהובג תורטמל עיגהל םיקזחל רשפאל ידכ תונוש הדימל
השימג תויהל הכירצ הקולחה - תועשה תקולח יבגל .(םומינימ תורסמ) הרדגוהש הרטמל
יביסנטניא ןמז תעקשה תובייחמה תורטמ שי .תדמלנה הרטמלו התיכב שחרתמל םאתהב
תונמל םירועשה תא קלחל יאדכ רחא בצמב ."רדס" םע םירועש רבחל ףידעש ןכתיו ףוצר
לע רומשל אוה בושחש המ .'וכו העש יצח המידק ןיכהל ,העש יצח לגרתל .(העש יצח) תונטק
.הקולחה תא קמנל תלוכי ךות םוי ותוא לש תורטמל ןמזה תקולח תא םיאתהלו תושימג
."שמגתהל לגוסמו םיכילהתב יקבה סדנהמ לש ותמרל הרומה תא הלעמ קמנל תלוכיה

דומילל ןותבש תונש :םימ"רל תפטוש תומלתשה :תמדקומ םימ"ר תרשכה :גי הלאש
.תומלתשהלו

.הרות ילודג י"ע ןתניתו ךרעית הרשכההש שרוד ןמפוה ברה םנמא .םיבייחמ םיפתתשמה לכ

:יול ברה
ןמזהש םינוש םישודיחב תונכדעתה ,תפטוש םימ"ר תומלתשה ,תמדקומ םימ"ר תרשכה"
.ויניע דגנל וידימלת תבוט רשא בשוח ם"רו הרומ לש ובוציעל רתיב םיבושח םה המודכו ןמרג

הרשכה לביק אלש "אפור" ידיב יאופר לופיטל םדא לש ופוג רוסמל תעדה לע הלעי םאה
הרשכה לביק אלש םדא ידיב דימלתה לש ושפנ דיקפהל ןיאש רמוחו-לק ,המיאתמ תיאופר
."המיאתמ

:עירתמ לאינק ר"ד
אל (תובישי ישארו םימ"ר ,ןוכית ירומ ללוכ) תובישיה לש הארוהה תכרעמ םא .יטירק ןיינע"
ופחרי םביבסמ רשאכ םילמג םע דועצל וכישמי םה היגולוכיספהו ךוניחה ישודיחב םלתשת
."םיקוסמ

:ץרמנו יטלחה ץיבומוד ןימינב םג הדימ התואב
לכה תושעל שי :ןינע לש ופוגל .לאשימב רתויב יזכרמהו בושחה אוה הז אשונ יכ רובס ינא"
תיביסנטניא הרשכה םרישכהל םג ונייהד ,םימ"רה לש תומלתשההו הרשכהה םוחתב
לש תיתטישו תפטוש תומלתשהל תינמז וב גואדל ןכו ,םישדח םימ"רב רבודמ רשאכ ,תמדקומ
םישדח םימ"ר תריחבב םירורב םייתוישיא םינוירטירק עובקל שי .לעופב םידבועה םימ"ר
ןשי ךרוצה תעשב איצוהל שי הלא םינוירטירק יפ לע .לעופב םימ"ר לש םתקסעה ךשמהבו
םייקלו ןגראל שי םוקמ לכמ .ליעוהל היושע אל תומלתשה םג יכ ררבתמש רחאל ,שדח ינפמ
יכרדב תיתטישו תרדוסמ תומלתשהלו דומילל היצטורב תאצל םימ"רל רשפאלו ,ןותבש תונש
."ללכב שדוק ידומיל תארוה יכרדבו טרפב דומלת תארוה

יוריג ;םייללכ םידומיל :הרבחו יווה :םיילילש םימרוג י"ע תעדה חסיה תעינמ :די הלאש
.םירצי

םילבלבמ םיאשונמ תוענמיהו הבשחמו רסומ ירפס דומיל י"ע - הבשחמה שודיק :התמועלו
.םילכסתמו

לש רשקהל רבעמ גרוח הז אשונש עיבצמ לאינק ר"ד ,יטקדיד-וכיספה םוחתב עוצקמ שיאכ
.וילא סנכנ אוה ןיא ןכלו ,ארמגה ידומיל

:בתוכ ןמפוה ברה ,ךנחמכ ,תאז תמועל
:םיאלממ ונא ותואש ילכב רוחה תניחבב םה ונידימלת תא םיבבוסה םיילילשה םימרוגה"
.יולימה בצק תא קיבדמ טעמכש בצקב ןקורתמ ילכה

.תוינוכיתה תובישיה לכ ידימלת לש םהיקרועב תמרוזה ןילוחה תריואב ןומט היעבה ףרות"
ילכב דבכנ ךכ לכ םוקמ תספותה תעדה תולק .תיבה תריואו בוחרה תריוא לשב רקיעב תאזו
תרושקתב םוסרפ תלבקמהו תילארשיה הרבחב תמייקה תינריתמה תוברתה ,תרושקתה
ירה ,רכזנה לכב םטופמה בל לע םילפונה רסומו הרות דומלת עודיכו .םידימלתה בלל םירדוח
."ןגמה לע םשור ריאשמ אל טעמכו וילעמ קילחמש ןמושמ ןגמב עגופה ץחכ אוה

:יול ברה
םע ,ללכב םלועבו ותביבסב םישחרתמה םינוש םיאשונ ריכיו עדי ,דמלי דימלתש דאמ בושח"
הנוש יכ חוכשל ןיא ,תאז םע .ןוכנהו יוצרה תופידעה רדסל ונדעלו וכנחל ,וליגרהל שי תאז
הריוא תללוכה המיאתמ הריואו םיאנת רוציל שיש ךכב םייללכ תועוצקמ דומילמ הרות דומיל
אצמתו קודב .םירבד הנומשו םיעבראב תינקנ הרותה תובאב הנשמה פ"ע .הרהטו השודק לש
ןינקל םיידוחי םיניינק םתוא .םירבד הנומשו םיעבראמ תוחפב םג םינקנ םירחא תועוצקמש
םוגפ אצמנ הרותה ןינק םהידעלבש םייחרכהו םיינויח ןכא םה הרותה

תפקשה תונבל ידכו םירציהו תודימה תא ןדעל ידכ הבשחמו רסומ ירפסב קוסעל שיש יאדוב
."ל"זח תונשרפו הרותה פ"ע תססובמה המלש םלוע

:ץיבומוד ןימינב ביגמ ,תמיוסמ תמוערתב
םימרוג םה םייללכ םידומילו הרבחו יווה יכ תעבוקה דוסי תחנה תצבצבמ הז ףיעסמ"
הבישיה לש תינורקעה םלועה תפקשה לע ,טלחומ וא גיוסמ ,רוערע עמתשמ ןאכמ .םיילילש
.תיתיימינפ תרגסמב לוח ידומיל םע שדוק ידומיל תבלשמה ,תינוכיתה

תוליעפ ןכו תורגב תוניחבבו םיפטוש םינחבמב םיוולמה ,םייללכה םידומילה יכ קפס ןיא"
לקשמ ידבכ םיילאיצנטופ םימרוג םה היימינפה תרגסמב ,תנגרואמ וא תינאטנופס ,תיתרבח
תא לטבל ועיצי אל תוינוכיתה תובישיה יטינרבקש ינחוטב .הרות דומלתמ תעדה חסיהל
.תיתיימינפה תרגסמה תא אל יאדוו םייללכה םידומילה

דוע לכ ,תואיצמה חרוכ איה תחא הנועבו תעב לוחהו שדוקה םע תדמתמה תודדומתהה"
וחילצי םאש החנהל דוסי שי .תיחכונה התנוכתמב םייקתהל תינוכיתה הבישיה ךישמת
ךלוהו לדג קלח םידימלתה ולצני ,הרות תבהא רתוי םעונ יכרדב םידימלתב רידחהל םיכנחמה
היצרופורפהו םוקמה תא לוחה ידומיל וספתי זא וא .הרות דומילל םג יונפה םנמז לש
רתוי םיבר םידימלת זא וא .הרות דומלתל תורסמתהה ןובשח לע אקווד ואלו ,םהל םייוארה
הריוואהו ,תותורבחבו תודיחיב ,הרות ירבדב קוסעל הלילה תועשב שרדמה תיב תא ודקפי
.תינוכיתה הבישיה חור תא םולהתו הבוטל הנתשת היימינפב תיתרבחה

עונמל (ב"ויכו השינע יעצמא ,ןונקת ,תוארוה) םייתוכאלמ םיעצמאב רשפא יא ,םוקמ לכמ"
;הרבחו יווה) "םיילילשה םימרוג"ה תא לטבל תעדה לע הלעי אלש םשכ ,תעדה חסיה תא
.ןווכמ תנווכבו הליחתכלמ תינוכיתה הבישיל וסנכוהש (םייללכ םידומיל

הבשחמה שודיק ידיל איבהל יושעה ינרות דומיל לכ ינורקע ןפואב - הבשחמה שודיק יבגלו"
תוהמ תא קודבל שי דימת ,םרב .הבשחמו רסומ ירפס דומיל הז ללכבו ,יוצרו בושח אוה
םידימלתה בל לא "תורבדמ" םנושלו םתבישח יכרד הדימ וזיאב לואשלו םיעצומה םירפסה
ןייעל םידימלתה תא דדועל שי הז הבשחמ וקל םאתהב .תוינוכיתה תובישיב םייוצמה
.חצנה תולאש לומ ונרוד תולאש תא תינכדע ןושלב םיבלשמה ,םימיוסמ םירמאמבו םירפסב

רסוחב הקול - 'םילכסתמו םילבלבמ םיאשונמ תוענמיה' - ףיעסה לש ינשה קלחה חוסינ"
?ןימיו לאמש ?הקיטילופ - ?םירבדה םיסחייתמ םילכסתמו םילבלבמ םיאשונ וליאל .תוריהב
ןוטלש לומ שוביכה ןוטלש ?המחלמו רסומ ?שדחמ ץראה תקולח לומ המלשה לארשי ץרא
םירבד ?היטרקואיתו היטרקומד ?!םיינוליחל םייתד ןיב םיסחי ?עדמו תד ?הנידמו תד ?קוחה
,ןורטאית ,עונלוק ,דידר ,תונותע :םיינומהה רשקה יעצמא ?רודיבו טרופס ?הניבל וניבש
?היזיוולט

רעונה ינב תאו םירגובמה םלוע תא םילכסתמו םילבלבמ םיאשונ םה םהב אצויכו הלא לכ"
םיתעל םימרוג ףאו הבשחמה שודיקל םיעייסמ םה ןיא ."תמדקתמ"הו תינרדומה ונתרבחב
,וידרל ןיזאהל ,םינותע אורקל םידימלתה ןמ עונמל שי םאה כ"פעאו .תעדה חסיהל תובורק
?"היזיוולטב תופצל

:יכ ,ןונ-ןב ברה עיבצמ ןויכ ותואבו
םימרוג םה - םירתומה םינפואב ,םלועה תויווהב קוסיעו םיללכ םידומיל ,רעונ תרבח"
."םנווכלו םדדועל םיכירצ םייתימא הרות ילודגש ,םייבויח

וא (ןהב אצויכו פ"עבו בתכב תוניחב) ןוכיתה תועוצקמ תמגודכ םיגשיה תכרעה :וט הלאש
?תורגב תוניחב םייקל שי דומלתב םג םאה ?תרחא הכרעה גוס

:יוצמהו יוצרה ןיב יול ברה דירפמ ,וכרדכ
תאפמ ,ללכב שדוקה תועוצקמב אלו דומלתב תורגב תוניחב םיבייחמ ונייה אל ,וניכז וליא"
ידכ ןהב שי "תורגב תוניחב" רשא ,םייזכרמ תועוצקמכ ולא תועוצקמ לש םתוינויחו םתובישח
.תועוצקמה לככ תועוצקמל םתכיפהו ולא תועוצקמ לש םתונוילעמו םתגרדמ דירוהל

תומדב םידומילב העקשה לע "םלוה יוציפ" לבקל ולגרתה םידימלתו ,וניכז אלש .התעו"
תנתינ אלו ,בושח עוצקמ וניא תורגב תניחב וב ןיאש עוצקמש תרוסמ הרצונ ,"תורגב תניחב"
שיו "הנוגי אל חרכהה" תניחבב ןה דומלתב תורגבה תוניחב ןכ לעו ,המיאתמה בלה תמושת ול
."ןהב ךישמהל

.אוהש תומכ יוצמה בצמה תא ריאשמ ןמפוה ברה םג

:העיריה תא ביחרמ שיבורקס ברה ,םתמועל
תדימ לע טעמ אל ססבתת דימלתה תא ונתכרעה ךא ,ארמגב םג תורגב תניחב םייקל שי"
."'רדס'ב ונמז לוצינו רועישב ותוברועמ ,ותופתתשה ,ותדמתהו ונוצר

:לידבמ ןונ-ןב ברה
."ןויעב פ"ע הניחבו - תואיקבב בתכב תורגב תניחב"

:ונלאשמ תא תמייסמו טעמכ ץיבומוד ןימינב לש תינורקעה ותבושת
,דקתשאדכ ןיריטפמ דוע לכ .דומילהו הארוהה תוטישמ הכרעהה תוטיש תא קתנל ןיא"
בתכב תוניחבה יפואו ,תונשוימה םידומילה תוינכת פ"ע דומללו דמלל וכישמי המימי םימיכו
תיכוניחהו תינרותה הריוואהו ,הנכ לע ראשית תורגבה תוניחב תנוכתמו ,הנתשי אל פ"עבו
ןיב ליגר ,עוצקמ לאכ היהי "הרות דומלת"ל סחיהו ,הנתשת אלו הניעב ראשית םויכ תררושה
םלועו הכרעהה יכרד תא תונשל רשפא היהי אל םידמועו םימייק הלא דוע לכ ,תועוצקמה
םיגשיההו ,וקיתעי םיקיתעמהו ,ולטבתי םינלטבהו ,ודמלי םיטעמה םידמולהו ,גהני וגהנמכ
ישנא תריחבב לחוימה יונישה ללוחתי ןכא םא ,םרב .ויהש יפכ ויהי םיידומילהו םייכוניחה
,דסומב תיכוניחה הריוואב ,הדימלהו הארוההו ךוניחה תוטישב ,םידומילה תוינכתב ,הארוהה
תונשל ךא ןמייקל טלחהב שיש) טרפב תורגבה תוניחבלו ללכב תוניחבל הננערו השדח השיגב
וניבי זא .הכרעהה יכרדב יוניש םג ויתובקעבו יללכ יוניש לוחי זא וא ,(ןייפוא תא ידוסי ןפואב
תחכשמ םהינש תעיגיש ,ץרא ךרד םע הרות דומלת הפיו" ,הרותל המדק ץרא ךרד יכ םלוכ
."('ב ,'ב תובא) 'ןווע

םוכיס

ןוכנל ונאצמ .לאשמה תא וויהש תומיוסמה תולאשל רבעמ םירבד ופיסוה לאשמב םיפתתשמה
.הז לאשמל םויס ירבדכ םהירבדמ טקל איבהל

ביחרה ףא םילאשנה ןמ דחא .תולאש הרשע שמח ולאשנו ךוניח ישנא השש ופתתשה לאשמב
- הז "בינ"ב האר) דרפנ רמאמכ ולא וירבד תא איבהל תכרעמב םכוס ,ךכיפלו ,העיריה תא
.("דומלת תארוה לע השדח תיטקדיד הבישח" ,ץיבומוד ןימינב

:ןונ-ןב לאוי ברה בתוכ
לש וכרדלו תובישיה לש ןדיתעל םיירקיעה תוחתפמה דחא איה וניתובישיב דומלתה תארוה"
.ללכב יתדה רוביצה

,תוינוכית תובישי ירגוב .תינחור תונערופ םירשבמ םהו ,םיעיתפמ םניא רקסבש םיאצממה"
.תינחור השק בצמב םיאצמנ ,תוהובג תובישיב םיכישממ םניאש

ןויעב דומיל ןיב דירפהל שי :אבה ןפואב דומילה תרוצב תכל קיחרמ יוניש ללוחל שי ,ד"נעל"
ןיטולחל רתוול שי ,ןויעה דומילב .ןמזה תיצחמכ םהמ דחא לכל שידקהלו ,תואיקבב דומילל
טעמל שי .םיקסופו םינושאר םע ,תובושח תויגוס דומללו ,ףצרה לע ףאו ,םיפד לש קפסה לע
,ם"במרב ןויעב תוברהלו (!ללכ ךרדב ,רתויב םישקה םינושארה םה) תופסות דומילב (!)
קוסעל ,םתרכהבו םירפס תחיתפב ליגרהל .ע"ושו ףסוי-תיב + רוטב ןבומכו ,א"בשרב ,ש"ארב
דומילה תא השעי הז .תורחבנה תויגוסב תונוש תועדו תורבס לע ןוידב תוברהלו ,הקיספ יללכב
ןיא .הרומחו הארונ האיגש םה תופסות םע תורגבל ףד 40) !בושח ונניא קפסהה .יניצרו ןינעמ
.(ךדיאמ השקה םומעשל ישארה םרוגה והזו ,דחמ יתועמשמ ףקיה ידכ םהב

רתוי לש ףקיהל (םינש 4 םותב) רותחלו ,ם"במרו (!!)תוינשמ דומילל רוזחל שי ,תואיקבב"
תתלו ,םינוש םיעצמאב ,בתכב ןוחבל שי הלא לע .הקזחה-ד"יה ירפס בור לשו ס"שה תיצחממ
רשפא) .הרות לוטיבו ,אמלעב ןמז זובזב אוה תימצע הדובע אלל רדס .םירדסל תוימצע תודובע
םוגרתב רזעיהל ףאו ,י"שר םע םיילאוטקאו םילק ארמג יקרפ םג תואיקבב בלשל
(.תוטלקהבו

הלאשב ,לשמל .ויפוא יפל דסומל דסוממ תונתשהל לוכי תואיקבל ןויע ןיב קיודמה סחיה"
ס"שב וא אנליו ס"שב) י"שר םע ארמגב םג וא ם"במרבו הנשמב קר היהת תואיקבה םאה
,הלאשב ןכו ,ךפהל וא תואיקבל -%40ו ןויעל שדקוי ןמזה לש %60 םא הלאשב וא (ץלזנייטש
תא ונידימלת לע בבחלו ,חילצהל םיצור םא ,לבא .תואיקבל וא ןויעל ושדקוי םירדסה םא
תודובעו םינחבמ תרזעב - !תירבעב - ם"במרו תוינשמ לע עדי לש ףקיה תונבל םיבייח ,ס"שה
"קמוע-יחודיק" ול רשפאלו ףקיהה ןמ ןויעב דומילה תא ןיטולחל ררחשל - ליבקמבו .תוימצע
חתפל ,םהירוביח םעו תורודה לכבש הרותה ילודג םע תורכיה ךות ,דבלב םינינעמו םיקתרמ
.םהב קוסעלו ,םירפס חותפל תלוכיו ,דומילו הבישח ילכ

ידומיל תאו - שדוק לש ,יתבישי דומיל רותב - ך"נתה דומיל תא ריבגהל שי ,הז לכ םע דחי"
הנומאה תולאש םע םתועצמאב דדומתהלו ,(לארשי תבשחמ) תועדהו תונומאהו הדגאה
שי ,ךרוצה תדימב .ותארי תאו 'ה תבהא תא םהב קזחלו ,םידימלתה בלב תולועה רסומהו
תינכתב שרדנל רבעמ ,הלא שדוק ימוחת תרבגהל ארמגה דומילמ עובשב תועש רפסמ ריבעהל
."םידומילה

:ףיסומ שיבורקס בד ברה
.םמעשי אל רועשהש ךכל גואדל שי יזא ארמגה דומילל םידימלתה תקיז תא רפשל וננוצר םא"
םידימלתה תא ףתשמ אלא ,ודבל םירבדה תא הצרמ וניא מ"רה רשאכ אוה ןינעמ רועיש
לע תומישמ ליטמ .תומיכחמ תולאש תגצה ךות םיילאוטקלטניא םייוריג תועצמאב
רועיש תרבעה .הטמו םיינוניבה םידימלתל איגוסה לע הרזח תעב רועישב םיבוטה םידימלתה
תקיז תא רפשנ אל םלועל .םישלח םידימלתל רזע ירועישו םימדקתמ םידימלתל דחוימ
םוי ידמ הבשחמ ועיקשי אלו הרגשה ןמ ואצי אל םימ"רה םא דומלתה ידומילל םידימלתה
.םידימלתה תא םמעשי אלש בורקה רועישה תא ריבעהל דציכ ,ומויב

ביהאהל (ב ,לארשי ידלי לש םכוניח (א ,תורטמ יתש םהיניע דגנל רשא םימ"רה תריחבב"
."המשל הדומילו הרות תבהא ונידימלתב רידחהל ה"עב ליכשנ - םידימלתה ברקב הרות

:יול ןועמש ברה עגונ ףסונ בושח טביהב
דומילל םייונפה ויעגר לכ לצנמ רשא מ"רה .דמלמה מ"רה לש ותוישיא אוה םירקיעה רקיע"
ויתותע תא לצנמ וניא רשא מ"ר .ותוישיאבו ורואל םכוניח י"ע תאז ושעי וידימלת ףא הרות
ירה ,הרות דומיל תובישח לע וידימלתל ףיטהל ומצעל השרמ אוה ךא הרות דומילל םייונפה
םידימלת הללגבש הביסה םימעפל תאזו םישדוקמ םיכרעמ אלולטיאו אכוח השוע אוהש
."הרות דומילמ םיגייתסמ

:תניינעמ העצה הלעמ ןמפוה יבצ דוד ברה
םוי םוי םירוהה ועבקי הבש ,םידימלתה ירוהל תרגסמ ,תוינוכיתה תובישיה דצב ,םיקהל שי"
."םימש תאריב - תוהמאה ןהו תובאה ןה - וקזחתיו ,הרותל םיתע

:לאינק המלש ר"ד לש םוכיסה ירבדב םייסנו
תובישיה קר אל תואצמנ וב תויעבה םלוע ךותב דחא טקפסא קר הווהמ ארמגה דומיל תייעב"
יכ איה הארוהבו ךוניחב עוצקמה ישנאמ םיבר לש השגרהה .םלועבו ץראב ךוניחה לכ אלא
ךוניחהש איה תיזכרמה הנעטה .טעומהו לדה רצותל סחיב דואמ הבר ךוניחב העקשהה תומכ
לש טקפסאב .םירגובמכ ופשחיי הל תואיצמה םע תודדומתה תארקל םידימלתה תא ןיכמ אל
וניניב םיבוטו םיבר ןיידע ארמגה ידומילב הברה העקשהה תומכ תורמל יכ הארנ יתדה ךוניחה
המושת ןיב ןוזיא תריציל ןורתפה .ך"נתב הריבס תונשרפ וליפא וא ארמג ףד דומילב םישקתמ
מ"רה םג ךכ אפורהו סדנהמה ומכ .ךוניחה ישנא לש תיעוצקמה המרה תאלעהב אוה הקופתל
דומילה תועוצקמ דציכו םדאה לש ותבישח תכרעמ תלעופ דציכ בטיה תעדל םיבייח הרומהו
תא ריכהל םיבייח ם"רהו הרומה יכ אוה ןויערה .יתבישחה עונמה ךותב םימרוז םינושה
הלא .תויכוניחה םהיתולועפ תא קמנלו ןנכתל ולכויש ידכ םילעופ םה םהב םינושה תונורקעה
תונייפאמ ןניא םלוא ,םיאפורו םיסדנהמ ובכ םיימונוטוא עוצקמ ילעב תונייפאמה תונוכתה
תא לצנמ ונניא תוינוכיתה תובישיה םלוע .םהב ועקשוהש תוברה הארוהה תונש תורמל םירומ
םלועל עדמה םלוע ןיב ףותיש רצוויי אל םא .םימדקתמ םלוכ רשאכ םייקה ברה עדימה
."תומוגע ויתואצותש ףחסה ךשמיי תובישיה
רופישלו ןוקיתל ןוצרו תויתפכא ,תוברועמ לש דואמ ההובג הדימ וליג לאשמב םיפתתשמה
חילצה ארוקהש הווקמ ינא" :אבה טפשמב םיכרועל ובתכמ תא םייס ףא םהמ דחא .בצמה
."יירבד ובתכנ םהבש תגאודהו תבהואה המינהו ןוטה תא טולקלתובקעב םיקה תוברתהו ךוניחה דרשמב יתד ךוניחל ףגאה יכ ונל עדונ ןוילגה תריגס םע
ברה ,(ר"וי) זארג ןרהא ברה םירבח הדעווב ."הפ"לעבש הרות תארוה תקידבל הדעו" רקחמה
המלש ברה ,דג -אב ףסוי ברה ,דנרא השמ 'פורפ ,ןייטשפא ןושמש ברה ,גרבנזייא הדוהי ר"ד
ברה ,יקסלובט םייח ברה ,דדח םולש ברה ,ןמפוה יבצ-דוד ברה ,סדה קחצי ברה ,ןייטשנרב
לאינד 'פורפו ןור םהרבא רמ ,ןמיונ עשוהי ברה ,קנומ ןתנ ברה ,יול ןועמש ברה ,לגי עשוהי
שדחהו ןשיה יכ ונא םיווקמו ,תובורמ תויפיצ ונב ררועמ הדעווה לש דבוכמה בכרהה .רברפש
.הידמול לע פ"עבשותה בוביחלו הרות-תבהאל ומרתי דומלתה תארוהב


רמאמה תליחתל הרזח