:ןכותה
חספל תונכה
ץמח תקידב .298
ץמח רועב .299
חספ ברע .300
תבשב לחש חספ ברע .301
םילכ תרשכה .302
חספב לכואה
ץמח תבורעתו ץמח .303
תוינטק .304
רדסה ליל
הדגהה .305
הביסה .306
הווצמ תצמ .307
תוסוכ עברא .308
ןמוקיפאו רורמ ,ספרכ .309
גחב תוליפתה
ןהיטרפל תוליפתה .310
:גחה לילב
:תירחשב
:גחה יאצומב
:דעומה לוחב
:דעומה לוח לש תבש לילב
:תבש לש תירחשב
:ףסומב
:חספ לש יעיבש
רמועה תריפס .311
רייאב ח"כו תואמצעה םוי
תואמצעה םויב תוליפתה רדס .312
רייא ח"כ .313 

חספל תונכה

ץמח תקידב .298
רואל תישענ הקידבה .(א,אלת) .ץמחה תא םיקדוב ,םיבכוכה תאצ רחאל דימ ,ןסינ ד"יל רוא
סנפ רואל קודבי - רנ רואל קודבל השקש וא ,רנ ול ןיא .(ב-א,גלת) .תחא הליתפ לעב הוועש רנ
דויצב :םש חנוה ץמחש רשפאש ,םוקמ לכ ץמחמ קודבל שי .(מ ח"וא ד רמוא עיבי) .סיכ
.ולאב אצויכו תונורא ,רדחה וא להואה חטש ,גבטיק ,לימרתב ,םידגבה יסיכב ,ישיאה
ץמחה תא דחא םוקמב זכרל שי הקידבה ינפל ,"ץמח רועב לע" םיכרבמ הקידבה ינפל
לטבי הקידבה רמגב .הקידבב אצמיש ץמחה תא םישל שי םשו ,הליכאה ךרוצל םיריאשמש
ונוצרבש ץמחה תא ןידע לטבי אל ךא ,ותושרב םייק אוהש עדוי וניאש ץמחה תא ריקפיו
תימראב וניבמ וניא םאו ,ץמחה לוטיב חסונ תא ןיבהל ךירצ לטבמה .רחמ דע ונממ תונהיל
רקפה היהיו לטבי ,ויתרעיב אלשו ויתיאר אלש ,יתושרב ונשיש רואשו ץמח לכ" :תירבע רמאי
.(ב-א,דלת) .תרחמל דע רומשי ד"י לילבש הקידבב אצמש ץמחה תא ."ץראה רפעכ
תא ובזע ינפלש הלילב הכרב אלב קודבי ,גחה ברעבו הקידבה לילב סיסבב היהי אלש לייח
םאו ,(ג,ולת יפ לע) הקידבמ רוטפ - ןיטולחל םוקמה תא בזועה לייח .(א,ולת) רנ רואל ,סיסבה
אלו קודבל בייחש הארנ הרות רמוש וניאש רחא ידוהי ,בזעש םוקמב ןכתשיש רעשמ אוה
.ךרבי

ץמח רועב .299
לטבי םויבש לוטיבב .תינש ונלטבי הפירשה רחאלו ,ץמחה תא ףורשי רקובב ןסינב ד"יב
רמאי ,תימרא ןיבמ וניא .ול עודי וניאשו ול עודיה ,ותושרב יוצמה ץמחה לכ תא ריקפיו
:תירבעב
לטבי ,ויתרעיב אלשו ויתרעיבש ,ויתיאר אלשו ויתיארש ,יתושרב שיש רואשו ץמח לכ"
.(ג-ב,דלת) ."ץראה רפעכ רקפה היהיו

ןמ קיחרהל ידכ .חספ ברעב םויה תוצחמ לחה ץמחה ןמ תונהילו לוכאל רוסא הרותה ןמ
(תינמז) תיעיבר העש ףוסמ לחה הליכא רוסיא ועבקו ,רוסיאה ןמז םימכח ומידקה ,הריבעה
,תוליעפב אצמנה לייח .(א,גמת) .םויה לש תישימח העש ףוסמ לחה האנה רוסיאו ,םויה לש
,אצמנ אוה וב םוקמב ץמחה תא ריקפיו לטבי ,ד"י םוי תוצח ינפל סיסבל בושי אלש ששוחו
.(ז,דמת פ"ע) .םימכח תנקתכ ,ותוא ףורשי סיסבל עיגי רשאכו
ץמחה ,םויב םדקומה לככ הכרבב קודבי ,ונמזב ץמח קדב אלו ,ד"י םויב סיסבל עיגהש לייח
לומ םיאצמנה תומוקמ לבא ,סנפ וא רנ רואל השעת וז הקידב םג .(א,הלת) .דימ ףרשיי אצמיש
.(א,גלת) .יעבטה םרואב םקדבי - בר םרואו ,חתפ וא ןולח
,גחה ךשמב וילא עיגי אלש םוקמב םתוא חיני ,ץמח וא ,ץמח תבורעת ותושרב ריאשמה לייח
האנהב רוסא רכמנ אלש ץמח .תדה ןיצק וא תדה למס תועצמאב ירכנל ץמחה תא רוכמיו
.חספה ירחא

לייח לכש יוארה ןמ ןכל .הווצמ תדועסב לוכאל וגהנ ךא ,חספ ברעב תונעתהל ךירצ רוכבה
- הווצמ תדועסכ ותדועס תא דעסיו ,הנשמ וא ארמג תכסמ חספ ברע תארקל םייסי רוכבש
.(ט ב"מו א,ע"ת) .םויס תדועס
.םויה לכ הצמ םילכוא ןיא .(ב,טכת) .חצנמלו הדותל רומזמ םירמוא ןיא תירחש תליפתב
.הצמ לוכאל יאשר ,ינפוג ץמאמב הכורכה תיעצבמ תוליעפל אצויה לייח םלוא .(א,אעת)
.םויה שילש אוהש ,םויה לש תיעיברה תינמזה העשה ףוס ,רומאכ ,אוה ץמח תליכא ןמז ףוס
:הז אוה ץמחה ןמ האנהו ץמח תליכא ןמז ףוס .תפסונ העש ,האנה ןמז ףוס

האנה ןמז ףוס הליכא ןמז ףוס םויב חספ ברע
10.27 9.10 25.3
10.24 9.06 1.4
10.21 9.01 8.4
10.13 8.53 12.4

.תוקד 20 -כ םידקהל שי ,םידרפס גהנמ יפל

תבשב לחש חספ ברע .301
תוצח ינפל הפירשב ותוא םירעבמו ,ישיש םוי ינפלש הלילב ,רבסוהש יפכ ,ץמחה תא םיקדוב
םיעינצמ רקובב תבשלו תבש לילל לכואה תא .םויה לוטיבב ותוא םילטבמ אל ךא ,ישיש םוי
.הנמזב ץמחה תליכא תא םימייסמו ,תירחש ללפתהל םימיכשמ רקובב תבשב .דחוימ םוקמב
םיכילשמ - ץמח ראשנ .ץמחה ילכ תא םינימטמו ,םירוריפה תא םירענמ הליכאה םויס רחאל
םהב שמתשהל ןיאו ,ישיש םויב רבכ רישכהל שי םיישיאה לכואה ילכ תא .אסכה תיבל ותוא
.(ו-א,דמת) .םירתלואמ םילכב לוכאל ךרד אוצמל שי תבשה ךשמב .דוע ץמחב

םילכ תרשכה .302
ישארה ברה תויחנה יפל תיאבצה תונברה י"ע םירשכומ ל"הצב לכואה ירדחו םיחבטמה
רישכהלו ,תויחנהה יפל הרשכהה התשענ םנמאש ררבל איה לייחה לע תלטומה הבוחה .ל"הצל
- םניא הלא םאו) תיאבצה תונברה י"ע ךכל ךמסומה וא תדה למס .דבלב םיישיאה וילכ תא
.הרשכהה ןמזב הלעת םתחיתרש ודיפקיו ,םיחתור םימל וגאדי - (הרושה ןמ לייח תאז השעי
.םילפסו ם"וכס ,(םיגניטסמ) תוכנפ םה הרשכה םינועטה םילכה
יא םא .ךולכלו הדולחמ בטיה ותוקנל שי .תועש 24 ךשמ וב שמתשהל ןיא ילכ תלעגה ינפל
וילע חנומה שקש דע ,לק ןוביל ילכה תא ןבלל שיו ,הליעומ הלעגהה ןיא - בטיה ותוקנל רשפא
רובחה םוקמב ,םיגניטסמל דחוימבו ,הלעגה לע לק ןוביל ופידעי ןירדהמה) .ףרשיי ינשה ודצמ
תכתמ וא קיטסלפ תוימימ ןכו - תוקומע תוטירש םיטורש וא םיקודס קיטסלפ ילפס .(םהלש
הל קוקז אוהו ,תרחא הימימ ול ןיא .בטיה םתוקנל רשפא יאש ןויכ ,רישכהל תורשפא ןיא -
וא סקלרוד לש תוחלצו םילפס .םירק םימב הימימב שמתשי - תיעצבמ תוליעפב שומישל
.(הידבוע ןוזח) .םימעפ 3 םוליעגי ,םהב םילשבמש סקרייפ ילכ .ליעגהל רשפא - סקרייפ

קיפסה אל .(300 ףיעסב טרופמכ) ,ץמחה ןמ האנה רוסיא ןמז ינפל םילכה תא ליעגהל שי
םילכב שמתשהש ימ ןכ ומכ .לק ןוביל םילכה תא ןבלי - ץמחהמ האנה רוסיא ןמז דע ליעגהל
- םנבלל לוכי וניאו םילכב שמתשה .הלעגה לע לק ןוביל ףידעי - הלעגהה ןמזמ תועש 24 ךות
לכ תא םוגפיש הדימב המא וא ןובס םימה ךותל סינכיו .ץמחהמ האנה רוסיא ןמז ינפל םליעגי
.(134 - 132 םיפיעס הוושה) .ילכה ןמ טלפנש המ

 

חספב לכואה

ץמח תבורעתו ץמח .303
לעוש-תלוביש ,ןימסוכ ,הרועש ,הטיח :םימ םהילע םיאבשכ םיצימחמה םה ןגד ינימ השימח
,חספב האנהב םירוסא וצימחהש רחאל ,הלא םינימ לש תובורעת וא הלא םינימ .ןופישו
.(א,במת) .תיבב םתוהשהל רוסאו

תוינטק .304
השקש ינפמ ,(ו ב"מ א,גנת) חספב תוינטקבו זרואב שומישה לע רוסיא ורזג םיזנכשאה ימכח
חמקל םימוד םהמ םייושעה םילישבתהו םהלש המקהש ינפמו ,ןגדה ירגרגמ םתוא ררבל
קלחו) םיזנכשא םיגהונ ןכל .חספב ןגדב שומיש ריתהלו םהב תועטל רשפאו ,ןגדמ םילישבתלו
הז רוסיא .םהמ קפומה ןמשב אלו ,תוינטק תרצותבו תוינטקב שמתשהל אל (םידרפסהמ
,םיקתממו דלוקוש ,(סוקוק ןמש וא תיז ןמשל טרפ) ןמש ,תוינטקמ היושע הנירגרמ :ללוכ
רוסיאה ןיא םיזנכשאל םגו ,תוינטק רוסיא םמצע לע ולבק אל םידרפסה בור .'וכו סרית ,זרוא
רתומ ןכ ומכ .םירסוא םניא - חספ ילכאמב תוינטק וברעתה רשאכ ,דבעידב .הליחתכל אלא
.(הגה א,גנת) .חספב תיבב תוינטק תוהשהל

ילישבתו תוינטק לוכאל הליחתכל ול רתומ ,ינפוג ץמאמב ךורכה דיקפתב אצמנה לייח
,לכאמב םתוא ברעי אלו םהב לשבי אלש הליחתכל קר ןמשו הנירגרמ רוסאל וגהנ ןכו .תוינטק
.הליחתכל םג םהב לשבל רתומ ,קחד תעשבו .רתומ - םהב לשבתנש לכוא דבעידב לבא

 

רדסה ליל

הדגהה .305
גוהנה דיחאה חסונב - הדגהה .תיאבצה תונברה חילש י"ע רדסה ךרענ ,םייתדיחי םירדסב
,םיאורק םילייח י"ע הקלחב ,רדסה ךרוע י"ע הקלחב הדגהה תרמאנ הלא םירדסב .ל"הצב
לוקב םהל םידעוימה םיעטקה תא וארקי םיאורקהו רדסה ךרוע .םיבוסמה לכ י"ע הקלחבו
.הלא םיעטק אורקלו רוזחל םיכירצ םניא םיעמושה זאו ,םר
."רורמו הצמ ,חספ" :רמאי תוחפלו ,"םוריח תעשל הדגה"ב וארקי - םוריח תעשב

לוכי וניאש לייח .(רטיא וליפאו) ולאמש דצ לע בסמ אוהשכ רדסה לילב לוכאל םדא בייח
חותפ חטשב ךרענה רדס .ילאמשה וקפרמ לע וא ,ךומס אסכ תנעשמ לע ןעשיי ,תוחונב בסהל
.(ח-ז ב"מ .ג,בעת) .עקרקה לע תונעשהב ובסי - תוריפחב וא

םימיאתמ םיאנתה ןיא םא .(רורמה תליכא ןמזל טרפ) החוראה לכ ךשמ בסהל שי הליחתכל
- בסה אלו לכא .תוסוכה עברא תייתשבו ,ןמוקיפא ,הצמ תיזכ תליכאב תוחפל בסי - הבסהל
;רוזחי אל - תונורחא תוסוכ יתשבו הנושאר סוכב ןמוקיפאב .1
.(בכ-אכ ב"מ ;ז,בעת) .הכרב אלב ,הביסהב התשיו לכאיו רוזחי - הינש סוכבו הצמ תיזכב .2
יתש תייתשבו הצמ תיזכ תליכא ןמזב תוחפל בסהל לדתשי ,תיעצבמ תוליעפב אצמנה לייח
.(ז,בעת יפ לע) .הביסה אלב התשיו לכאי - לוכי וניא .תונושאר תוסוכ

הווצמ תצמ .307
תוליגר תוצמ חקיי - ול ןיא .תורומש תוצמ שולש רדסה תעשב וינפל ויהיש לייח לכ לדתשי
:םיתיז ינש רועישב הצמ לכאי ,"הצמ תליכא לע"ו "איצומה" תכרב רחאל .(ל"הב א,סת פ"ע)
"ךרוכ"ב לכאי ףסונ תיזכ .דחא תיזכ תליכאב אצוי דבעידב .תיעצמאהמ תיזכו הנוילעהמ תיזכ
2/3 - הרותה ןמ הווצמ איהש ,הצמ תליכא ןיינעל :תיזכ רועיש .(
309 ףיעס) ןמוקיפאב ףסונו
לוכאל שי הלא תוצמ רועש .הנוכמ תצמ 1/3 - ןנברדמ םהש םיתיזה ראש ןיינעל ;הנוכמ תצמ
.רובידב םהב קיספהל ןיאו ,("סרפ תליכא ידכ") תוקד עברא ךות
איהשכ הצמה תא סיסבב ול ןיכי ,טקשב הצמה תליכא וילע השקו ,בראמב בכושה לייח
.טקשבו תוריהמב םלכואל לכוי בראמה ןמזבו ,םינטק םירוריפל תררופמ
ולכאת ברעב" תבוח ידי םיאצוי ןיא םהידעלבש ,הליכאה בצק לעו הצמה תומכ לע דיפקהל שי
."תוצמ
.306 ףיעסב ראותמכ ,הביסהב תלכאנ הצמה

תוסוכ עברא .308
תוסוכ יתש ,שודיקה סוכ איה הנושארה סוכה .רדסה לילב ןיי תוסוכ עברא תותשל הבוח
.ללה תרימא ירחא תיעיבר סוכו ,הדגהה תרימאב תובלושמ תופסונ
תונברה י"ע תוקפוסמה תוסוכ ןיא םאו ,("תיעיבר") ק"מס 86 תוחפל ליכהל הכירצ סוכ לכ
תוליכמה - לשא לש קיטסלפ תוסוכ תרזעב תיעיבר דומאל לוכי ,וז תומכ תוליכמהו ,תיאבצה
ידכ") תוקד 4 ךות הבסהב תותשל שי ןייה תא .תיעיבר רועישמ הלופכ תומכ - ק"מס 170
.(דל ב"מ ,בעת) ללכ קיספי אל הליחתכלו ,("סרפ תליכא

,תיעיבר בור תונושאר תוסוכ שולשמ תחא לכמ התשי ,ןיי לש וז תומכ תותשל לוכי וניאש ימ
ב"מ בעת) .הנורחא הכרב הירחא ךרבל לכויש ידכ ,הלוכ תא התשי תיעיברה סוכבו ,ק"מס 44
לפסה תא אלמי - תיעיבר רשאמ רתוי הברה ליכמה ,ל"הצ לש ליגרה לפסב שמתשמה לייח .(ל
.תיעיבר בור וא תיעיבר םעפ לכב התשי לבא ,תוסוכה עבראמ תחא לכ תייתש ינפל
עברא תווצמ תא וב םייקלו ,םיבנע ץימ תותשל לוכי ,וילע השק ןיי סוכ בור תייתש םגש לייח
.(ב"מו בי ,בעת יפ לע) .תוסוכ
זא םג םא ,םימ 50% ידכ דע םימב ןייה תא לוהמל רשפא ,םיבנע ץימ וא ןיי קיפסמ ןיא םא
- תיעיבר סוכב .הלוכ אלו סוכ בור ותשיו ,רתוי אלו ןיי תיעיברב תוסוכה תא ואלמי ןיי יד ןיא
.םות דע סוכה תא ותשי
:ןכל .ותונרעב םוגפת אל תוסוכ עברא תייתשש רהזי ,רדסה ירחא דיקפתל תאצל ךירצה לייח
בור קר תונושאר תוסוכ שולשב התשי וא ,םימ 50% -ב ןייה תא להמי וא ,םיבנע ץימ ףידעי
.סוכ

ספרכ) .חלמ ימב לובט ,ספרכ תיזכמ תוחפ םילכואו ,הכרב אלב םידי םילטונ שודיק רחאל
ןיכה אל .םוי דועבמ חלמה ימ תא ןיכהל שי .(ו,געת) .("המדאה ירפ ארוב" ותכרבש קרי לכ -
ארוב" ספרכה לע םיכרבמ .(ד,חיק ע"שק) .דבלב לוביטה ךרוצל .רתויב תטעומ תומכ ןיכי -
,ספרכה לע הנורחא הכרב םיכרבמ ןיא .רורמה תא םג הכרבב רוטפל םינווכמו ,"המדאה ירפ
.(ונ-הנ ב"מ ,געת) .תיזכ לכא םא םג

םאו .תרזח וא ,(רחבומה ןמ הווצמ וזו) הסח לש םיחלק וא םילע לוכאל םיגהונ רורמ תווצמל
17 -כ - רורמ רועיש .(במ ב"מ ,ה,געת) תרזח ףידעי - תומינכמ הסחה תא קודבל לוכי וניא
ךרוכ ,רורמה תליכא ירחא .תוקד 4 -ב לוכאל שי וז תומכ .(תיזכ=) תרזח םרג 19 וא ,הסח םרג
קיספהל ןיא הליחתכל .הביסהבו ,ללהכ שדקמל רכז ,דחיב ןלכואו רורמ תיזכו הצמ תיזכ
."ךרוכ"ל םג סחייתת הכרבהש ידכ ,"ךרוכ" תליכא ןיבל "הצמ תליכא לע" תכרב ןיב רובידב
.(א,העת)

ןברקל רכז דחא :םיתיז ינשכ םילכואה שי) .ןמוקיפאל הצמ "תיזכ" םילכוא הדועסה ףוסב
ךרועמ ןמוקיפא תצמ לביק אלש לייח .(א ב"מ א,זעת) (ומע הלכאנש הצמל רכז ינשהו ,חספ
.(ב ,זעת פ"ע) .וינפלש תוצמהמ תיזכ לכאי ,רדסה
תליכא רחאל .(א,זעת) .הלילה תוצח ינפל ללהה תא רומגלו ןמוקיפאה תא לוכאל שי הליחתכל
.(ב"מבו א,חעת) .םימו ,תונורחא תוסוכ יתשל טרפ ,םולכ םיתוש ןיאו םילכוא ןיא ןמוקיפא

 

גחב תוליפתה

ןהיטרפל תוליפתה .310

:גחה לילב
הליחת הכרבב םלש ללה רמול םיגהונ שי ,לבקתת שידק ינפלו ,שחלבש הדימע תליפת רחאל
םיליהת) "םירצממ לארשי תאצב" רמול םיגהונ דרפס חסונב .(ד,זפת) .(259 ףיעס ןייע) ףוסו
."חבשל ונילע" ינפל (דיק

:תירחשב
םאו .תודמ ג"י םירמוא הרותה ירפס תאצוה ןמזב .םלש ללה םע בוט םוי לש הליפת םיללפתמ
תרזחב התוא םירמואה שיו ,"לט תליפת" םירמוא ףסומ תליפת ינפל .םירמוא ןיא תבשב לח
"םשגה דירומו חורה בישמ" רמול םיקיספמ ,ףסומ ינפל "לטה דירומ" םיזירכמ .ץ"שה
םירמוא ףסומ תשודקב .(92 ףיעס ןייע - "לטה דירומ"ב העט) "לטה דירומ" רמול םיליחתמו
ברעתו" םיזנכשא םירמוא ,"וניניע הניזחתו" ינפל ,הדובע תכרבב ,"ונרידא רידא" םיזנכשא
.(געק ב"מ ,חכק) ."ברעתו" םירמוא ןיא - ןהכ ןיא םאו ."ונתריתע ךילע

:גחה יאצומב
םוקמב "הכרב ןתו" רמול םיליחתמ םינשה תכרבבו ,תעדה ןנוח"ב "ונתננוח התא" םירמוא
"הצר" תכרבב .93 ףיעס ןייע - העט) ."ונכרב" םירמוא םידרפסהו ,"הכרבל רטמו לט ןתו"
םימשב אלב םילידבמ .רמועה תריפס רופסל םיליחתמ .(260 ףיעס ןייע ,"אוביו הלעי" םירמוא
םילידבמ - תבשב לח םאו .'וכו "לוחל שדוק ןיב לידבמה"ב ךישממו סוכה תכרבב ליחתמו ,רנו
.רנו םימשב םע ,ליגרכ

:דעומה לוחב
.259 ףיעס ןייע ללהה תכרב לע .דבלב ללה יצח םירמאו ,הדותל רומזמ תירחשב םירמוא ןיא

:דעומה לוח לש תבש לילב
דודל רומזמ"ב םיליחתמ דרפס חסונ ינפל ."תבשה םויל ריש רומזמ"ב תבש תלבק םיליחתמ
לכ יפל ."ידוד הכל"מ םינורחא םיתב ינשו םינושאר םיתב ינש םירמואו "םילא ינב 'הל ובה
."ןיקילדמ המב" םירמוא ןיא םיגהנמה

:תבש לש תירחשב
לע" ךרבל םיגהונ שי הרשכ הליגמ שי םאו ,הרותה ירפס תאצוה ינפל םירישה ריש םיארוק שי
םתוח הרטפהה תוכרבב .הכרב אלב וארקי - הרשכ הליגמ ןיא ."ונייחהש"ו "הליגמ ארקמ
.(ב"מבו ט,צת) .לגרה לע ריכזמ וניאו דבלב "תבשה שדקמ"

:ףסומב
.תבשה תא וב ריכזמו ,לגרה לש ףסומ ללפתמ

:חספ לש יעיבש
.(ז,צת) .רנה תקלדהבו שודיקב "ונייחהש" םיכרבמ ןיאו ,בוט םוי תליפת וב םיללפתמ
.רוביצ חילש ירחא קוספב קוספ םיה תריש רמול םיגהונ שי ארמזד יקוספב
.ןושארה גחה יאצומב ומכ םילידבמ גחה יאצומב

רמועה תריפס .311
לכ - דבעידב .הלילה תליחתב דימ רופסל יוצר .רמועה תריפס םירפוס ןוויס 'ה דע ןסינב ז"טמ
,הכרב אלב םויב תרחמל רופסי - הלילב רופסל חכש .(א,טפת) .הכרבב הריפסל רשכ הלילה
םימיה ראש לכב רופסל ךישמי ,םויב םג רופסל חכש .הכרבב רופסל ךישמי וירחאלש הלילבו
.הב תאצל עמושה ןיווכיו ,ותכרבב ואיצוהל ןיווכיש רחאמ שקביש יאדכ ,םלוא ,הכרב אלב
.(זל ב"מ ;ח-ז,טפת)
ללפתהל לדתשהל יאדכ ,היוצמ דואמ ,טרפב רמועה תריפסו ,ללכב תיברע תליפת תחכשש ןויכ
תליפת רחאל םג ,הכרב אלב רמועה תריפס עובק ןפואב גיהנהל יאדכ ןכו ,רשפאש עגרב תיברע
,ןכ ומכ ,רשפא .הכרבב וירחאלש הלילב רופסלו ךישמהל לכוי הלילב חכשי םא םגש ,תירחש
תליפתב היולת הנניא רמועה תריפס .רכזיהל ךכו ןיליפתה קיתל וא רודיסל קתפ דימצהל
הנמז תליחתב דימ רמועה תריפס רופסל לוכי ,תיברע ללפתהל יאנפ ול ןיאש לייח ןכלו ,תיברע
.החונמ לש עגרב

 

רייאב ח"כו תואמצעה םוי

תואמצעה םויב תוליפתה רדס .312
תומחלמ יללחל תומשנ תרכזה ,ףסומ תליפת ינפל ךורעל שי ,תואמצעה םוי ינפלש תבשב
ןיא ח"ר תבשב) .םילפונה רכזל תדחוימ הליפתו םימחר אלמ ל-א םירמוא ,תואמצעה
.(םירמוא

.ןורכיזה םוי - רייאב 'ד
רומזמ רמוא רוביצה לכו ,םימחר אלמ ל-א ,לארשי תמוקת ירוביגל הרכזא ךרוע רוביצ חילש
.םיליהתב ד"מק

.תואמצעה םוי - רייאב 'ה
םיליהת :תואמצעה םויל תדחוימה הליפתה םיללפתמו תסנכה תיבב תורנ םיקילדמ
אל" ,"יררועתה" ,"ךלמ שדקמ" :םיעטקה תא ידוד הכל תליפתמו ,חצ ,זצ ,זק :םירומזמ
םיללפתמ כ"חא ."וב החמשנו הליגנ 'ה השע םויה הז" :אוה ןומזפה ."לאמשו ןימי"ו "ישובת
רזוח רוביצהו "לארשי עמש" :רוביצה חילש רמוא "לבקתת" שידק רחאל .תיברע תליפת
הנשל" םירמוא כ"חא .רזוח רוביצהו ,םימעפ 'ג "םיקלאה אוה 'ה" :ץ"שה רמואו .וירחא
ריש" םירש הירחאל ,הליפתה םימייסמו רמועה תריפס םירפוס ,"היונבה םילשוריב האבה
.(וכק םיליהת) ."ןויצ תביש תא 'ה בושב תולעמה
.("תמשנ"ל טרפ) 'וכו םירפסמ םימשה - תבשה ירומזמ תא םיפיסומ תירחש תליפתב
ימעטב (הכרב אלב) והיעשיב םיארוק .ןונחת םירמוא ןיאו ,שידק יצח ,םלש ללה םירמואו
ימ"ו ,תומשנ תרכזה ,הנידמה םולשל הליפת םירמוא .ו ,ב"י קרפ דע ב"ל ,י קרפמ הרטפה
."ל"הצ ילייחל ךרבש
.'ה םויל תואמצעה םוי תאו 'ד םויל ןורכיזה םוי תא םימידקמ ,תבשב וא 'ה םויב רייאב 'ה לח

רייא ח"כ .313
תישארה תונברה י"ע עבקנ ,םירז דימ ונריעו ונצרא רורחשו ונתעושי םוי ,רייאב ח"כ םוי
,םיליהתב ז"ק רומזמ תיברע תליפת ינפל ורמאי םוי לש וברעב .החמשו הידוה םויכ ,לארשיל
תשש תמחלמ יללח תומשנ וריכזי כ"חא .םלש ללה ורמאי תירחש תליפת רחאל רקובבו
."ל"הצ ילייחל ךרבש ימ" ורמאיו ,הירחאלש הפוקתהו םימיה