מסכת דרך ארץ זוטא

ערך: יהודה איזנברגפרק רביעי

תלמידי חכמים נאים בחבורה
ואין עמי הארץ נאים בחבורה.


העוסק במקרא - מידה שאינה מידה,
במשנה - מידה שנוטלין עליה שכר,
תלמוד - אין לך מידה גדולה מזו.
ולעולם הוי רץ למשנה יותר מן התלמוד.

עשה תורתך חינם ואל תיטול עליה שכר,
שהקדוש ברוך הוא נתנה בחינם,
ואין נוטלין שכר על דברי תורה.
ואם אתה נוטל שכר על דברי תורה
נמצאת מחריב את כל העולם כולו.


אל תאמר 'אין לי ממון',
שכל הממון שלו הוא.
שנאמר: "לי הכסף ולי הזהב נאום ה' צבאות" (חגי ב).
אם עשית צדקה תזכה לממון,
ואם זכית לממון עשה ממנו צדקה.

בעוד שהוא בידך, קנה ממנו העולם הזה,
ותנחל העולם הבא.
שאם אין אתה עושה ממנו צדקה,
יעוף פתאום, שנאמר: "התעיף עיניך בו ואיננו" (משלי כג).

אל תאמר איש חכם פלוני, ואני איני חכם,
שלא שמשת כיוצא בו.
ואל תאמר איש פלוני עשיר, ואני איני עשיר,
שאין כל אדם זוכה לשתי שולחנות.
ואל תאמר איש פלוני נאה, ואני מכוער,
שבשעת המיתה אדם חשוב כנבלה.
ולא עוד אלא שהנבלה מוכרה לנכרי או נותנה בחינם,
ונבלת אדם אין כל ברייה יכולה להשגיח עליה.
אל תאמר איש פלוני גיבור, ואני חלש,
שאין גבורה אלא בתורה,
שנאמר: "ברכו ה' מלאכיו גבורי כח עושי דברו
לשמוע בקול דברו" (תהלים קג)

דברי אלו יהיו על לבבך:
דע מאין באת, ולאן אתה הולך,
ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון.

אל תיתן עיניך בממון שאינו שלך,
שהן משקעות שערי הרקיע.
ואל תיתן אוזניך לשמוע דברים בטלים,
שהן נכוות תחלה לאיבריך.
ואל תיתן עיניך בממון שאינו שלך
שהוא מאפיל אותך כאישון לילה ואפלה.
ואל יספר פיך לשון הרע,
שהוא נכנס תחלה לדין.
ואל ימצא בידך דבר גזל,
שכל אבריך יעידו בך.
ואל יקדימוך רגליך לדבר עבירה,
שמא יקדימוך מלאכי מות.

אל תתיירא מבית דין שלמטה,
שהרי עדיך אוהבי ממון הם.
אלא היה מתיירא מבית דין של מעלה
שהרי יש לך עדים שיהיו מעידים בך למעלה,
ולא עוד אלא שמכריזים עליך בכל שעה ושעה.

אם עשית דברי בשמחה,

פמליא שלי תצא לשחרך.
ואף אני בעצמי אצא לקראתך
ואומר לך 'בואך בשלום'.

עיניך שלא נתת בממון שאינו שלך

הם יאירו באישון חושך,
שנאמר": "וזרח בחשך אורך ואפלתך כצהרים" (ישעיה נח).

אזניך שלא שמעת בהם דברים בטלים,

הם יקשיבו לך שלום בעולם,
ויאזינו לחיי העולם הבא.
שנאמר "ואזניך תשמענה דבר מאחריך,
לאמר זה הדרך לכו בו כי תאמינו וכי תשמאילו" (ישעיה ל).

פיך שלא סיפר לשון הרע -

עליו יהרגו כל בעלי הרוגים.

פיך שעסק בתורה,

עליו יתברכו כל בעלי ברכה.

ידיך ששמרת מגזל,

מה יעשו לך כל בני עולה.

ידיך שלא קפצת מן הצדקה,

מה יעשו לך כל בעלי כסף וזהב.

רגליך שלא קדמוך לדבר עבירה,

מה יעשה לך מלאך המות.
דברי אלה התריתי לפניך,
ומה שתרצה תעשה,
ולא תאמר לא התרו בי.