מסכת דרך ארץ זוטא

ערך: יהודה איזנברג



פרק תשיעי

רבי אליעזר הקפר אומר:
התרחק מן התרעומת,
שאם תתרעם על אחרים תוסיף לחטוא.
הוי אוהב את המוכיחך,

כדי שתוסף חכמה על חכמתך.
ושנא את המכבדך ,

כדי שלא תתמעט מחכמתך.

הוי אוהב את בית הכנסת,

כדי שתיטול שכרך בכל יום.
הוי אוהב את בית המדרש,

כדי שיבואו בניך לתלמוד תורה.
הוי אוהב את העניים,

כדי שלא יבואו בניך לידי אותה מידה.
הוי אוהב את הענווה,

כדי שתמלא את ידיך.
הוי אוהב את החסידים,

כדי שתנצל ממלאך התשחורת.
הוי זהיר בקריאת שמע ובתפלה,

כדי שתנצל מדינה של גיהנם.
יהי ביתך פתוח לרוחה,

כדי שלא יחסרו מזונותיך.

הוי זהיר בדלתי ביתך,

שלא יהו נעולות בשעה שאתה מסב באכילה ובשתייה,
מפני שדלתי ביתך מביאין אותך לידי עניות.
והוי זהיר בכבוד אשתך

שלא תהיה עקרה.
הוי שמח בייסורין הבאין עליך

מפני שמצילין אותך מחוליה של מטה.
והוי שמח על שולחנך בשעה שהרעבים נהנים ממנה

כדי שתאריך ימים בעולם הזה ובעולם הבא.

והוי שמח במתנה שנתת מתוך ביתך

כדי שיכפה ממך אף מלאך המוות.
שנאמר: "מתן בסתר יכפה אף ושחד בחיק חמה עזה" (משלי כא):

אם מנעת עצמך מדבר מצווה -

מלאך המות יקדמך:

אם פיזרת רגלך על העני ועל המצווה

נתקיים עליך "ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך" (דברים כה):

אם שמרת פיך מלשון הרע,,

תהא כל ימיך לשלום.
ואם העיז פניו בפני מי שגדול ממנו,

סוף בה לידי בהרת.
ואם מנעת עצמך מדבר מצווה ועסקת בדבר עבירה,

סוף מתה אשתך במגפה.
שנאמר: "בן אדם הנני לוקח ממך את מחמד עיניך במגפה" (יחזקאל כד)
אם רצת לכבוד חכם,

הווין לו בנים ובנות מתוקנים.
ואם רצת לכבוד עני

הווין לו בנים בעלי תורה ומקיימי מצות בישראל.

אם ראית חכם שמת, אל תחזור מעליו עד שתוליכהו לקבר,

שבחזירתך יספרו בשלומך כשלום פינחס בן אלעזר.
אם ראית פני חברך שנתדלדל ומטה ידו,

אל תחזירהו ריקם,
שנאמר: "שומר מצווה לא ידע דבר רע" (קהלת ח):

אם הלווית מאומה לעני בשעת דחקו

יתקיים עליך "אז תקרא וה' יענה" (ישעיה נח):

אם השפלת עצמך הקב"ה מגביהך.
ואם גידלת עצמך בפני חברך הקב"ה משפילך.
ואם גזלוך חבריך בין בישיבה בין במסיבה -
עשה עימהם שלום, כדי שיבוא שלום וינוח על משכבך.

וכן היה רבי אליעזר הקפר אומר:
אהב את השלום ושנא את המחלוקת.
גדול השלום,
שאפילו בשעה שישראל עובדים עבודה זרה, ויש שלום ביניהן,
אומר הקדוש ברוך הוא אין רצוני לנגוע בהן.
שנאמר: "חבור עצבים אפרים הנח לו" (הושע ד):

אם יש ביניהן מחלוקת מה נאמר בהן?
"חלק לבם עתה יאשמו" (הושע י)
הא כיצד? עיק שיש בו מחלוקת סופה ליחרב.


וחכמים אומרים:
מחלוקת בבית הכנסת, סופה להיחרב.

שני בתי דינין והם בעיר אחת,
וביניהן מחלוקת - סופן למות.

אבא שאול אומר:
מחלוקת בתי דינים - חורבן העולם.

אבא איסי בן יוחנן משום שמואל הקטן אומר:
העולם הזה דומה לגלגל עינו של אדם.
לבן שבו זה אוקיינוס שמקיף את כל העולם
שחור שבו זה העולם
קמט שבשחור זה ירושלים
פרצוף שבקמט זה בית המקדש,
שיבנה במהרה בימינו ובימי כל ישראל אמן.