םירק השמ ליא ברה תאמ

ת ב ש


תבשב ןסחממ דויצ יוניפ .מ
:הלאש
לבא וסיסבל בושל היה רומא ,רקוב תונפל תבשב ותוליעפ תא םייסו ביוא חטשב לעפש תווצ
תופיפצ תמחמ .רקובב ינש םוי דע לובגה לע םקוממה בצומב תובשיש תונוש תוביסמ טלחוה
תונמ ,םימ ילכימ ןוסכאל שמשמה ןסחמ תונפל ,תבשב בצומה דקפמ הרוה ,בצומב םילייחה
םוקמב ןגראתהלו םקמתהל תווצה ילייחל רשפאל ידכ ,(םידגב רקיעב) תואנספא דויצו ברק
.הייהשל

תווצה ילייח םא ,ויוניפב הכורכה הבורמה אחריטה ףא לע תבשב הז ןסחמ תונפל רתומ םאה
םהל תפקשנש אלל בצומה רצחבש לצה תככס תחת תבשה תאצ דע תובשל םילוכי חרואה
?הנכס םש

:הבושת
םושמ וא אחריט םושמ םוקמל ךירצשכ ןסחמ תונפל רוסא ,הצקומ אוהש דויצב רבודמ אלש תויה
תונפל רתומ זא םג .1םיחרוא תסנכה ןוגכ הווצמ ךרוצל םוקמל ךירצ ןכ םא אלא ,לוחד ןידבוע
.4חרוא לכ רובע הז רועישו 3ןיאס שלש לש הלוכת לס לכבשכ 2םילס השמח העבראמ תוחפ
,םיעובקה בצומה ילייח םהש ןיב ,םילייח רפסמ ידי לע תישענ ןסחמה יוניפ לש וז הדובעש ןוויכמ
רבדב לקהל שי ,דבלב דחא לייח לע הדובעה תלטומ אלש לכ ,ףתושמב וא ,םיחרואה םהש ןיב
.5הריתי אחריט וז ןיאש םושמ

לוביק ילכ בשחנ חרוא לכל תונפל רתומש רועישה אוהש האס רשע השימח םהש םילס השמח
לכ רובעש ךכ ,6(מ"ס 54) תועבצא שלשו המא הבוגב (מ"ס 48) המא לע (מ"ס 48) המא לדוגב
.דחא לכ רטיל םירשע ינב םימ ילכימ העבראכ לש חטש תונפל ןתינ חרוא

:םוכיס
.תבשה תאצ דע ןיתמהל ןתינ םא םג ,תבשב ןסחמה תא תונפל רתומ

.א"יקס םש ב"נשמ .6 .םש .5 .ג ףיעס םש ע"וש .4 .םש א"מר .3 .םש ע"וש .2 .א ,גלש ןמיס ח"וא ע"וש .1:הלאש
ילא תועיגמה תוינויח תועידי בותכל יתורשפאב שיו ,תוליחה דחא לש םיעצבמה רדחב תרשמ ינא
?תופידע הנשי הביתכ תרוצ וזיאל .בשחמה יבג לע וא "תבש טע"ב

:הבושת
םיבייח ךכ םושמ .הביתכה ירחא םירופס םימי המצעמ קחמהל היושע תבש טעב הביתכ
ןכל .וקחמי םהש ינפל תבש טעב ובתכנש םימושירה לכ תא תבש ירחא קיתעהל דיפקהל
.תבש טעב שמתשהל רוסא דוביאל וכלי םיינויח םינותנש ששח םייק וב םוקמב

רוטפ םייקתמ וניאש רבדב תבשב בתוכהש ראובמ (:דק ףד) תבש תכסמב הנשמב
בתוכה ןיא" (ו"טה א"יפ) תבש תוכלהב ם"במרה קספ ןכו ,ןנברדמ רוסא לבא אתיירואדמ
ןוגכ דמוע ומושיר ןיאש רבדב בתוכה לבא ...ויד ןוגכ דמועו םשורה רבדב בותכיש דע בייח
,"...רוטפ דמוע וניאש רבד לכ לעו תוקרי ילע לע וב אצויכו וידב בתכש וא ,תוריפ ימו ןיקשמ
.(ט"יקס םש) הרורב הנשמבו (ד ,מש ןמיס ח"וא) ע"ושב קספנ ןכו

(ג"יה ט"פ) תבש תוכלהב ם"במרה .םייקתמ וניאש בתכ תרדגהב םינושארה וקלחנש אלא
תמייקתמ ןכ הכאלמה םאש וירבדמ קיודמ ."רוטפ תבשב תמייקתמ ותכאלמ ןיאש לכו" בתכ
וז ירה ,וילאמ בתכה קחמנ תבש יאצומב קרו "תבש טע"ב תבשה תסינכב בתכש ןוגכו ,תבשב
ירה ,תבשה תאצ םדוק וילאמ בתכה קחמנ םא כ"אשמ .הרותה ןמ הילע בייחו אמייק לש הביתכ
.ןנברדמ רוסא ךא הרותה ןמ רוטפו םייקתהל יושע וניאש בתכ הז

ידימת ןפואב תמייקתמה הכאלמ קרש ,רבוס (חס ק"ס גש ןמיס) ןויצה רעש תנבה פ"ע י"שר לבא
ףדנתה ןושאר םויב קרו תבשה תסינכב "תבש-טע"ב בתכ םא ןכלו ,אמייק לש הכאלמ תבשחנ
.דבלב ןנברדמ ורוסיאו י"שר יפל םייקתהל יושעה בתכ הז ןיא ,וילאמ בתכה

תבש תכסמב א"בשרה תעד תא איבה ("ןחלושה לע ןיקשמב" ה"ד מש ןמיס) הכלה רואיבה
םייקתיש המב בותכיש ןניעב אל תבש בויח ןינעל" :ונושל הזו בתכש "ןנירמאד אה" ה"ד (:וטק ףד)
ןמייקל ןייושע ןיאש םירבד ןהב בותכל םדא ינב לש ןכרדש דע תצק ימייקמד אלא םלועל בתכה
ןניעב אלו איה תבשחמ תכאלמ תבש ןינעל ב"צויכו תונורכזה ירפסכ דחא ןמזל אלא םלועל
,אמייק לש בתכ וניא המילש תבש קיזחמה בתכש א"בשרה ירבדמ חכומ ."וידכ םלועל םייקתיש
.דחא םוימ רתויל יאדובו בר ןמזל םיבתוכ תונורכז רפסו תונורכזה רפסל תאז המיד ירהש

בייח וניאש רבוסו ם"במרה לע קולחל בתכ (ומק ןמיס ז"ח) ןחלושה תוצק רפסב לבא
םג .וז הכאלמ םייקל םלועה ךרדש והשלכ ןמז תמייקתמ ותביתכ ןכ םא אלא אתיירואדמ
(ו"טה תבש תוכלהמ א"יפב) ם"במרה ןושלמ ריעה (אי תוא אצ ןמיס) המלש תחנמ ת"ושב
"ןמז רחאל" בתכה תרבעמ ורשב תומימחש פ"עא ורשב לע בתוכהש ,בתכו ,י"שרכ רבוסש
רחאל ןוגכו "ןמז רחאל" וילאמ ףדנתמ היה בתכה םאש עמשמ .קחמנש בתכל המודד ,בייח
.רוטפ היה םימי רפסמ

,ןכ (ט קרפב) ם"במרה תעד ףא תמאבש ,(ט קרפ) ם"במרה לע החמשו רוא רפסב םג בתכ ךכ
הניאש הכאלמה לע ותנווכ ןיא ,"רוטפ תבשב תמייקתמ ותכאלמ ןיאש לכו" ם"במרה בתכש המו
.תמייקתמ הניאש הכאלמ לע רוטפ "תבשב"ש אלא ,תבשב תמייקתמ

םויל קר םייקתמה בתכש ,רבוס (וט ,די ,גי םינמיס ז"ח) קחצי תחנמ ת"ושב סייו י"ירגה לבא
ךרוצ ןיאו ,הרותהמ רוסאו םייקתמה בתכ בשחנ ,חכשי אלש ןורכזל בתכב ץפח םדאהו תבשה
רתוי ףאו תבשה לכ ךשמל םייקתמה בתכש םיקסופה בור תעד םוקמ לכמ .וידכ םלועל םייקתיש
בותכל וריתה ךכיפלו ןנברדמ ורוסיאש אמייק רב וניאש בתכ בשחנ ,וילאמ ףדנתמ ךכ רחאו ןכמ
.םילוח יתבבו אבצב ינויח ךרוצל "תבש-טע"ב

ישקמ לע הציחל ידי לע ,תישאר .תולועפ רפסמ תללוכ ,בשחמ יבג לע הדלקה ,ךדיאמ
ףסונ .בשחמה ךסמ לע םיוסמ ןמיס רוציל דבעמל הרומש ילמשח לגעמ רגסנ תדלקמה
תדיחיב םתוא ןסכאמו לביקש םינותנה תא בשחמה דבעמ ,ךסמה לע תעצבתמה הביתכל
םינותנה תא רומשל בשחמל הרומ ,עדימה תרימשב םדאה ץפח רשאכ .(RAM) ןימז ןורכז
תדחוימ השקב אלל ,יטמוטוא ןפואב ףא םיתיעל עצבתמש רבד ,חישק קסיד יבג לע וב ונזוהש
תא חולשל רשפא ,(חישקה קסידב ץבוקה לש הרימש אלב ףא םיתיעל) ןכמ רחאלו ,םדאה לש
,םיינורטקלא תותוא תספדמל בשחמה חלוש ,המיאתמ הארוה ןתמ תועצמאב .הספדהל ךמסמה
.תויתואה תא סיפדהל דציכ תילמשח תספדמל םירומה

גצ יבג לע הביתכה אשונב ןודל שי תישאר .תודוקנ רפסמב יתכלהה ןוידה תא דקמל שי תאז רואל
םינמיס םג וא ,תויתוא לש ליגר בתכ אקוד אוה הרותה ידי לע רסאנש בתכ םאה ,ןוחבלו בשחמה
היושעה הביתכ תבשחנ בשחמה יבג לע הביתכ םא ןודל שי ןכ ומכ .בשחמה ךסמ לע םירצונה
.תמייקתמ הניאש הביתכ יהוז אמש וא םייקתהל

ןימזה יארקאה ןורכזה ןיב קוליחה והמ ןוחבלו בשחמה ןורכזב הביתכה אשונב ןודל שי ,תינש
ןאכ .תספדמב הספדהה איה הקידב הנועטה תישילש הדוקנ .חישקה קסידב ןורכזל (RAM)
ףסונבו ,הביתכ לש שדח גוס והז תיסחיש תורמל הרומג הביתכ תבשחנ וז םא קודבל ונילע
.אמרג קר וא שממ םיידיב השעמ הספדהה תבשחנ תיתכלה הניחבמ םאה רידגהל ונילע הזל
.המצע הדלקהה ןמזב ילמשחה לגעמה תריגס אשונב ןודל ןבומכ שי ל"נה לכ רחאל

בתוכה" :רמאנ םש (.גק) תבש תכסמב הנשמב יסוי יברו ןנבר וקלחנ םינמיסו תויתואל עגונב
ןושל לכב תוינמס יתשמ ןיב תומש יתשמ ןיב דחא םשמ ןיב ולאמשב ןיב ונימיב ןיב תויתוא יתש
עדיל ןכשמה ישרק לע םיבתוכ ךכש םשור םושמ אלא תויתוא יתש ובייח אל יסוי יבר רמא .בייח
םשור תכאלמ איה הכאלמה אלא ,תויתוא לע קר וניא בתוכ בויח יסוי יברלש ראובמ ."וגוז ןב וזיא
.הרותה ןמ בייח תויתוא יתש בתוכה קרש ןנברל כ"אשמ ,הרותה ןמ בייחתמ םינמיס גוז תביתכבו
ןיא אה ,יאמא לאמשא אלא ,ךכב הביתכ ךרדד םושמ בייחיל ןימיא אמלשב" (םש) ארמגב ושקהו
לאמשאו אמלע ילוכד ןימיכ הידיד לאמש יוהתו .ונש די רטיאב הימרי יבר רמא .ךכב הביתכ ךרד
אה רמא בקעי תבד הירב בקעי יבר .וידי יתשב טלושב ייבא רמא אלא ,בייחיל אל ןימיא בייחיל
."םשור םושמ אלא תויתוא יתש ובייח אל רמאד איה יסוי יבר ינמ

.םשרש תויה לאמש דיב בתכ םא הרותה ןמ בייח היהי ונימיב בתוכה םדא יסוי יבר יפלש ראובמ
טלושב ייבא המקוא" 'כ ל"נה הנשמה לע ף"ירהש אלא .םימשור ךכ מ"מ ,םיבתוכ ךכ אלש ףאו
ש"ארה ןכו ,ייבא לש וצורית תא לבקמש חכומו ,בקעי בר לש וצורית תא איבה אלו "וידי יתשב
.ייבא לש וצורית תא קר ןייצ

,ויפב ,ולגרב ,ודי רחאל וא ולאמשב בתוכה" :ל"זו בתכ (ד"יה תבש תוכלהמ א"יפב) ם"במרה
.בייח ולאמשב בתכ םאו .רוטפ םדא לכ לאמשכ ול איהש ונימיב בתכש רטיא .רוטפ וקפרמבו
בתוכה תא ורטפש הדבועה ןמ ."בייח ולאמשב ןיב ונימיב ןיב בתכו ,הוושב וידי יתשב טלושהו
תורמל ןכלו ,יסוי יברכ אלו ןנברכ הכלה הקספנש עמשמ ,םשור םושמ והובייח אלו לאמש דיב
םינמיס ןומיסב אל ךא תויתואב אלא הרותה ןמ רוסיא ןיא ,ןושל לכב הרוסא בתוכ תכאלמש
.םירחא

תבש תכסמב הנשמב ונינש ,המצע דצמ םויקל היואר הניאש הכאלמ תבשב השועה ןינעב
הז" רמאנ הב (:בק ףד םש) הנשמה ירבדמ םג קיודמ ךכ .ןנברדמ רוסא לבא רוטפש (.דק ףד)
ןיד .רוטפ ,תמייקתמ הניא םא אה ."בייח ,תבשב תמייקתמ ותכאלמו ,הכאלמ השועה לכ ללכה
ט קרפב) ם"במרב קספנ ,ןנברדמ הרוסא המצע דצמ םויקל היואר הניאש הכאלמ תיישעש הז
,םילבח לתופל עגונב (ח הכלה תבש תוכלהמ י קרפב) ,עבוצל סחיב (גי הכלה תבש תוכלהמ
.הביתכ ןינעל (וט הכלה תבש תוכלהמ אי קרפבו)

הילע בייח ,המויקב ץפח וניא התוא השועה קרו ,המצע דצמ םייקתהל היואר הכאלמה םא לבא
םושמ בייח קוחמל תנמ לע בתכ םאש (וט תוא תבשה ךסומ) ךוניח תחנמה תעד ךכ .הרותה ןמ
רבד לע בתכ םאש (אס ןמיס ח"וא) שיא ןוזחה בתכ ןכו .םייקתהל היואר המצע דצמ הכאלמהש
בתכה תא ףורשל ותעדו םויה ףוסב תבשב בתוכ ןוגכ ,בתכה םייקל אלש ותעדבש אלא םייקתמה
קר ,המצע דצמ םייקתהל היוארש הכאלמל עגונב םיקסופה וקלחנ ,ךדיאמ .בייח ,תבש יאצומב
הכאלמהש ןוויכמ וא ,תמייקתמ הניאש הכאלמ רדגב תללכנ םאה ,המייקל םדא ינב בור ךרד ןיאש
.תמייקתמה הכאלמ ללכב יוה םויקל היואר המצע דצמ

,ובתכש (:דמ ףד) תבש תכסממ תופסותה 'ד הכלהל איבה (כ"קס גש ןמיס ח"וא) םהרבא ןגמה
תנווכ .םייקתהל הפוס ןיאש םושמ דגבב ומכ הגירא תבשחנ אל תבשב השא רעש תעילקש
םישנ בור ךרדש תויה ,תאז לכב ,תמייקתמ המצע דצמ העילקהש פ"עאש ,רמול תופסותה
וא .תמייקתמ הניאש הכאלמ ללכב היל יוה ,ןשאר תפיפחב וא ןושיל ןתכלב העילקה ריתהל
,ןותחתה הדיצב הטמלמ הרושק הניא העילקהש ןפואב ורביד םהש ,תופסותה תעדב רמאנש
.םייקתהל הפוס ןיאש הכאלמ תבשחנ ןכלו המצע דצמ העילקה תקרפתמ הזכ בצמבו

ותכאלמש םושמ הרותה ןמ בייח קוחמל תנמ לע בתוכה עודמ תופסותה ירבד לע תושקהל ןיאו
,המייקל םדא ינב בור ךרד ןיאש הכאלמ .אבה ןפואב םירקמה ינש ןיב קלחל שי ןכש ,תמייקתמ
ינב בור םיגהונ וב ןפואלש תויה םויקל היושעש הכאלמ תבשחנ הניא ,השא לש המצ תעילק ןוגכ
המכב הכאלמ רועיש תובישח רועיש ןינעל םגהנמב םיבשחתמש םשכ תובישחו ףקות שי םדא
ףכית ןינועמ ומצע בתוכהש קר ,הביתכ ןוגכ המייקל םדא ינב בור ךרדש הכאלמ ,ךדיאמ .םינינע
הכאלמהו םדא ינב לכ לצא ותעד הלטבש םירמוא ונא הזב ,בתכה תקיחמב ותביתכ רחאל דימו
,םויקל יושע וניאש רשקל עגונב םינורחא תצקמ 'כש המל המודב ,תמייקתמה הכאלמ תבשחנ
.(א ףיעס זיש ןמיס ל"היב ןייע) רשוקה תעד אלו םדא ינב בור ךרד אוה עבוקהש

שי םויקל היואר הניאש הרוצב האשע םאש ,ןנברדמ הרוסאה הכאלמ ,איה ל"נה ללכה ןמ תאצוי
ףוגב חיר תדלוה םינורחאה ורסא אלש הדבועה איה ךכל אמגוד .ךרוצ םוקמב התושעל ריתהל
אוה חיר תדלוה רוסיאש ןוויכמו .םויקל דמוע וניאו חירה תא הריבעמ העיזהש םושמ ,םדאה
.תמייקתמ הניאש הרוצב השענשכ ורסא אל ,ןנברדמ

איהש ,המייקל אל םדא ינב בור ךרד ךא המצע דצמ םייקתהל היוארה הכאלמש ,ל"נה ללכה
רסאש (א תוא אס ןמיס ח"וא) שיא ןוזחה ירבדל דוגינב דמוע ,תמייקתמ הניאש הכאלמ ללכב
.הגועה לוכאל אלא בתכה םייקל ותעדב ןיאש םעטמ ריתה אלו ,תויתוא הילעש הגוע רובשל
חכומ ."בתוכ היל יוה םייקל יוארש לכו םייקל ךירצש בתוכב וניצמ אלש ,וניא הז" 'כ א"וזחה
הגוע יבג לעש בתכ םייקל םדא ינב ךרד ןיא יאדוב ירהש ל"נה ללכה תא לבקמ וניא א"וזחהש
.לכאהל תדמוע בתכה םע הגועהו

םייקתמ וניאש רבד יבג לע םייקתמ וניאש בתכ יוהד ןויכ םעטה 'כש ,הזב לקימ םדא-ייחהש אלא
.ורזג אל תבש גנוע םושמ מ"מ ,רוסא הז ןפואב םגש ג"עאו .רתומ

םייקתמה רבדב בתוכ כ"אא בייח וניא בתוכהש םושמ ,םעטה 'כו םידגמ ירפה הזב לקימ ןכ ומכ
יבג לע בתכנ םגו ,תוריפ ימ ןוגכ םייקתמ וניאש רבד אוה בתכהשכ לבא .םייקתמה רבד יבג לעו
השועש אצמנו בותכל תנמ לע אלש קחומ יוה הזל ףסונבו ,םייקתמ וניאש רבד אוהש ןילכוא
.ורזג אל ע"וכ ,ןיוכתמ וניאש רבדב ןנברד ירוסיא השלש

וניאש רבד בשחנ ןילכוא יבג לע תובותכה תויתואש םדא ייחהו םידגמ ירפל טושפש המ םנמוא
לקלקתתש ףא) םינש ךכ םייקתהל הלוכי הגוע ירהש םייקתמה רבד אוה ומצע דצמש ףא םייקתמ
חכומ ,ורתסל םדאה תעדבש תויה םייקתמ וניאש רבד אוה תינוציח הביס דצמש אלא ,(שביתת וא
תקולחמ ידימ רבדה אצי אל מ"מש אלא .םייקתמ וניאש רבד בשחנ הז ןפואב וליפא םתעדלש
ל"נה א"וזחה בתכ ןכ .םייקתמה רבד תאז בישחמ (ופוסב זט ןמיס) ריאי תווח ת"ושבו םינורחאה
'כ ןכש א"וזחהכ ןכ םג הארנ הרורב הנשמה ירבדמו ,תויתוא הילע תובותכש הגוע תריבש רסאו
.ןמייקל אלש ותעדב םתסה ןמש ףא ,םייקתמה רבד בישחד בייח םילכוא לע בתוכהש ל"היבב

:תבשב תמייקתמ הניאשו תמייקתמה הכאלמ תיישעל עגונב םיללכ רפסמ םילוע תאז לכ רואל

ןינועמ וניא התוא השועהש אלא המצע דצמ םייקתהל היוארה הכאלמ תבשב השועה .1
.הרותה ןמ בייח ,חמציש םדוק עקרקה ןמ דימ ערזה תא איצוהל תנמ לע ערוזה ,ןוגכ ,המויקב
םייקתהל יואר עבצהש םושמ הרותה ןמ בייח ,העיבצה רחאל עבצה ריסהל ותעדבש עבוצה ןכו
.ומצע דצמ

ןיאש רבד לע וידב בתוכש ימ ןוגכ ,םייקתהל היואר הניא המצע דצמש הכאלמ תבשב השועה .2
רוטפ ,ןמז רחאל וילאמ ףדנתמ בתכה ךא וב ספתנ בתכהש רבד לע בתוכה וא ,וב ספתנ בתכה
.ןנברדמ רוסא ךא אתיירואדמ

רוטפ המייקל םדא ינב בור ךרד ןיא ךא ,המצע דצמ םייקתהל היוארה הכאלמ תבשב השועה .3
לע ןכל .םייקתמ וניאש רבד ללכב תללכנ וזכ הכאלמ םגש תויה ןנברדמ רוסא ךא אתיירואדמ
תדמוע העילקהש םושמ ןנברדמ רוסא לבא ,גרוא םושמ בייח וניא תבשב השא רעש תעילק
.םדא ינב בור לצא םייקתהל הפוס ןיאו הריתסל

,םדאה רשבב חיר תדלוה ,ןוגכ ןנברדמ הרוסיאש תמייקתמ הניאש הכאלמ תבשב השועה .4
לכל רתיה ןאכמ דומלל ןיאש ףא) חירה תא הריבעמ העיזהש םושמ ,ךרוצ םוקמב ריתהל שי
.(ןנברדמ הרוסיאש הכאלמ

בשחמה גצ .ט
ותוא ירהש ,דבלב תיערא איה גצה לע הביתכל ותנווכ ,בשחמה לע בתוכה לכש ןייצל שי תישאר
.ינמז ןפואב בתכש המ תא קוחמל אוה ךירצ ןכלו ,בשחמב שיש המ לכ לש האירקל שמשמ גצ
ימ ומכ (הז דצמ) אוה ירהו ,אלוק לש דצ לכ ךכב ןיא םינורחאהו םינושארהמ קלח יפלש ןבומכ
- םירוסיא ינש לע רבע דימ קחמו בתכש ,הזכ םדא םתעד יפל .דימ וקחומו ליגר בתכ בתוכש
ץיצ ת"וש ןייע) ןנברדמ אלא הרוסא הניא וזכ הביתכ םתעדלש םיקסופ שי ,םלוא .קחומו בתוכ
.(ו תוא ל ןמיס ד"יח רזעילא

.היזיולטה ךסמל ההז ןפואב יונב (חוטש גצ וא דיינ בשחמ לש גצ אל ,ליגר גצ) בשחמה גצ
תלוכיו ,הנומת ללכל תודדוב תודוקנ ץוביק תלוכי :ישונאה חומה לש תונוכת יתש לצנמ ךסמה
.העונת וא הנומת ללכל ,הבר תוריהמב ןמצע לע תורזוח וא תונתשמה תובר תונומת ףוריצ

תרפופשה תיזחב .הקיר תרפופש ךותב אצמנש ,(הדונאו הדותק) םינורטקלא חתותמ יונב ךסמה
(קוריו םודא לוחכ) םינוש םיעבצב םיריאמש ,םיחרוז םירמוח לש תובר תודוקנ שי (ךסמה חטש)
.ילמשח םרז רבעומ וכרדש תשוחנ לילס ונשי ,ךסמה סיסבל ביבסמ .םינורטקלא תעיגפמ האצותכ
תודוקנה רבעל ,םינורטקלאה חתותמ תאצויש םינורטקלאה תמולא תטוונמ לילסה תועצמאב
.ךסמה ינפ לעש תונושה

,המוצע תוריהמב ךסמה תא תקרוס איהו ,רתויב הרצ איה םינורטקלאה חתותמ תאצויש המולאה
בושו בוש תרבוע המולאהו ,תודוקנ לש תובר תורושל קלוחמ ולוכ ךסמה .לאמשל ןימימ העונתב
הרושה תליחתל תרזוח ,הנושארה הרושה ינפ לע ןימיל לאמשמ תדמתמ העונתב ,ךסמה לע
.ךסמה תיתחתל דע ,האלה ךכו ,הינשה הרושה לע ןימיל לאמשמ ,ךסמה לע תרבוע בושו ,האבה
הנושארה הרושה תא תעבוצ בושו ךסמה לש ןוילעה וקלחל םינורטקלאה תמולא תרזוח ךכ רחא
.האלה ךכו

םעפ םישישכ ,רמולכ .הינשב םעפ םישישכ עבצנ ךסמה לכ - המוצע תוריהמב עצבתמ הז ךילהת
יונישל םימרוגש םינורטקלא הילע הנירקמו ,ךסמה ינפ לע הדוקנ לכל העיגמ המולאה הינשב
הביתכ ןיא ,בשחמה ךסמ לע הביתכ תעבש ןיבהל ןתינ הז רבסה יפל .חרוזה רמוחה לש עבצה
הנירקמו בושו בוש תרזוחש םינורטקלא תמולא לש טווינל םימרוג קר אלא ,תיתימא אמייק לש
קיקלחל םעבצ תא םינשמ הלא םירמוח .וז הנירקל םישיגרש ,םיחרוז םירמוח לע םינורטקלא
,ריאהל םהל תמרוגו המולאה האב בוש ,"םיבכנ"ו םירזוחו ,םינורטקלאה תעיגפמ האצותכ ,הינש
תניחבמ .םיבכנו םירזוחו םעבצ תא םינשמ םה בושו ,םהילא המולאה תרזוח בושו ,םיבכנ םה
תונטק תודוקנ לש תינשנו תרזוח העפוה שי תמאבשכ ,הרוצ וא הנומת לש הילשא תרצונ םדאה
תריצי אלא ,ללכ הביתכ בשחמה ךסמ לע הביתכב ןיאש רמול םוקמ שי הז יפל .ןיגורסל תוריאמש
השעמ ידי לע קחמהל וכרדו דמועה רבדש םירבוסה םיקסופ םתואל תוחפל ,הביתכ לש הילשא
אלא רוסא וניאש ,השענ ךכלש םושמ םייקתמ וניאש בתכ הז םעטמ ארקנ ,ךכ רחאש םדאה
,םייקתמ וניאש בתכל הז םעטמ ובישחהל ךייש אל ןאכש ןועטל ןתינ הרואכלש אלא .ןנברדמ
רחא םיכלוה ונא םא ,ךשפנ הממ ןכ םאו ךכ רחא תויתואה תא תולעהלו רוזחל ותעדבש םושמ
םדאה ירה ,ןמז רחאל הרקיש המ לע םילכתסמ ונא םא ךא .תומייק תויתואה ירה ,יושכעה בצמה
תעבש םושמ תיתדבוע הניחבמ ןוכנ וניא הז ןועיט ךא .ךכ רחא תויתואה תולעהלו רוזחל דמוע
איה ,ךכ רחא בתכה תאלעהו ,ךסמה יבג לע ללכ םייק אל רתוי אוה ךסמהמ "קחמנ" בתכהש
.םיילמשח םיטיב תרוצב בשחמה יברקב הרוגאה היצמרופניאה ךותמ ןיטולחל השדח הביתכ

אלא והלעיו רוזחי אל םוקמ לכמ ,בתכה תא הלעיו רוזחי םא ףאש םושמ ,אישוק הניא וזש אלא
ת"וש ירבדמ חכומש יפכו ,דמועו םייקתמה רבד שרדנ בתכ ןינעלו ,ונקחמי בושו טעומ ןמזל
םדאהש תורמל תאז ,םייקתמ וניאש בתככ רפס יפד ידוח לע הביתכ רידגמה (טיק ןמיס) א"מרה
.םתומדקל תויתואה תא הזב ריזחהלו רפסה תא רוגסלו בושל דיתע

לע בתוכה םדאש ,הדבועה תא תונשל ל"נה יגולונכטה רבסהה לכב ןיאש רמול םוקמ שי ינש דצמ
הרותה ינידב עבוקש המ ,תיטפוא הילשא וז םא םגו םיבותכ םירבדה תא ויניע לומ האור בשחמ
יפלש ףאש ,ילמשח רנ ןינעל (בי ןמיס) המלש תחנמ ת"ושב ריעהש יפכו םדאה האורש המ ,אוה
רשפא כ"פעא ,(רואה תוטשפתה ענומ קרש) יוביכ וב ךייש אלו רנו ןמשל המוד הזכ רנ ןיא ,עדמה
ןיעהש המ אלא ונל ןיאש םושמ ,ןיפילח םרז אוהש ףא קלוד רמוחכ למשחה םרז בשחנש
לוכיבכ באוש טוחה וליאכו םרזל קוקז הז םג ןכ ,ןמש תביאש חכמ תקלוד הליתפש ומכו .האור
לכ תיארנ הביתכה םדאה ןיעבש רחאמ ונלש ןודינב םג ךכיפל .שאה רצונ ודי לעש רבד הזיא
.םייקתמה בתכל וזכ הביתכ בשחת ילוא ,תומייקתמה תויתואכ ןמזה

תבשחנ בשחמה ךסמ יבג לע הביתכ ותעדלש חכווי (זל ןמיס ו"ח) יולה טבש ת"ושב ןייעמה לבא
הקיחמ תלועפ םדאה השעי אל דוע לכ תמייקתמ הניה המצע דצמש רחאמ תמייקתמה הביתכ
םדאה ןיא םא ריאהלמ קיספמ ךסמהש ,וזכ הרוצב םייושע םיבשחמה בור ונינמזב לבא .ודיצמ
םדאה בושיש דע ךסמה לעמ ןמצעמ תויתואה תומלענ אליממו ,םיוסמ ןמז ךשמ וב שמתשמ
דצמש תויה ,םייקתמ וניאש בתכ תבשחנ הדלקההש רורב הז ןפואב .בשחמב תינש שמתשהל
.טעומ ןמז ךשמ בשחמב שמתשהל םדאה ךישמי אל םא קחמהל אוה דמוע ומצע

בשחמב שמתשהל בושישכ ירהש ,"חכב"ו "רתסנ"ב בשחמב תוזונג תואצמנ תויתואהש פ"עאו
."בתכ" ארקנ אל ,ןיעל לעופב תוארנ ןניאו תויה םוקמ לכמ ,ולעי

לעופבש ףא תוקוחמ תויתוא תוארקנ ,תויתוא הסכמ הועש םאש םיקסופ רפסמ תעד ןכ לע רתי
.התע תוקוחמ ןה לעופבש בשחמה תויתואל עגונב ןכש לכו ןתומילשב הועשה תחת ןה

יבג לע בתכש ,םשה תקיחמ רוסיאל עגונב א"זשרגה םשב 'כ (טלק ףד ז"ח) "רהצ" ץבוקב הנהו
לש ךסמל םימרוגה םינורטקלא ינרק יוה אלא ,ללכ הביתכ ןאכ ןיאש םושמ בתכ רדגב וניא בשחמ
תורצויש ןפואב וז דיל וז תוחנומה תורונמ רשע קילדיש םדאל המודו ,תוא תרוצב ריאהל בשחמה
אל תורונמה תא קילדהש םדאהו בותכ רבכ בתכהד ,בתוכ רוסיא הזב ןיאש טושפד תואה תרוצ
.ל"כע .ללכ בתכ הז ןיא ךסמ לע םיריאמ רוא ינרקשכ ימנ אכה .ללכ הביתכה השעמ השע

,תורונמ רשעל עגונבש םושמ תומדל ןיאש (זלק ןמיס ד"ח) תבש תמשנ ת"ושב ריעה הז לע
םיאור ןיא יובכ בשחמהש הזב כ"אשמ ,בתכ תבשחנ אל תואה תראהו ,תוא תרוצ ונינפל רבכ
תעדל .הביתכ תבשחנ ,תוא תרוצב רוא ריאמשכש רמול שי ריפש ,תוא תרוצו תנומת םוש
תבש יבגל םיכסי לבא ,םשה תקיחמ יבגל עגונב קר רביד א"זשרגהש ןכתי "תבש תמשנ"ה
.הז ללכב אוה ולאכ תויתוא יוליג םגו הרותה הרסא תבשחמ תכאלמש

(א"קס ד ,מש ןמיס ח"וא ד"ח) םהרבא תמשנ רפסב תבש ןינעל םיראובמ א"זשרגה ירבד ךא
אתיירואד רוסיא ןאכ ןיא הרואכל ,תבשב םילילמת דבעמב שומיש יבגלו" :ךכ רבחמה ברה 'כ םש
תועיפומ תויתואה יכ ,בשחמה ךסמ לע םילימו תויתוא םיעיפומו םיקתקתמש המב הביתכ לש
ךסמה לש תימינפה ןפודה לע חורמ רשא ינחרז רמוח לע םינורטקלא לש "ירי" ידי לע ךסמה לע
ןמ בישח הז ןיא םינורטקלא לש ירי" ול בתכ א"זשרגהש ףיסוהו ."תויתוא לש הרוצב ריאמו
ראוביו הנוב דצמ אתיירואדמ רוסאל 'כ טקסידה לע םינותנ תאלעה יבגלש ףא) "בתככ הרותה
רוסיא ןיא תבש ברעמ קלד רבכש בשחמ ךסמ לע הביתכה םצעבש הארנ תאז רואל .(ןלהל
.הרותה ןמ הביתכ

לע גשומ ,גצבש בתכה וא הנומתהש הזב הנוש (LCD) דיינ בשחמ גצ לש יגולונכטה ןורקעה
הז ילמשח חתמ .ילמשחה חתמהמ האצותכ ועבצ תא הנשמה ,ילזונ שיבג ךותב חתמ תריצי ידי
עיפומה בתכה ,הז גוסמ גצב .הארנ עבצ תריציל םרוגה רבד ,םישיבגה לש תיוזב יונישל םרוג
.בשחמה ישקמ לע םדאה תציחלמ האצותכ ,העובק הרוצב ריחשמש רמוח אלא ,הילשא וניא
אקוד הווהמ דיינל חיינ בשחמ ןיב ףסונ לדבה םלוא ,םידיינ םיבשחמב רימחהל םוקמ שי הז דצמ
וז הדבועו ,תועש לש םיוסמ רפסמל לבגומ הייח ךרואש הללוס לע לעופ דיינ בשחמ .לקהל דצ
בשחמה ראשי םא םגש םושמ ,אמייק לש הביתכ הניא בשחמה ךסמ לע הביתכהש ךכל תמרוג
קפסל בשחמה רבוחמ רשאכ ,ןכא .הארי אלו הללוסה ןקורתתש עגרב וב בתכה קחמי ,קולד
ןיא ךכל יא .לבגומ יתלב ןמז ךשמל לועפל בשחמה ךישמי ,למשחה תכרעמל רבוחמה ינוציח
.םייקתמ וניאש בתככ בתכה תא הז דצמ רידגהל

בשחמב ליעפהל ןתינ ,היגרנאב ןוכסיח םשלו ,ךסמה ייח ךרוא לע הרימש םשל ,רכזוה רבכש יפכ
.םייוסמ ןמז ךשמב ליעפ וניא בשחמהש הרקמב ךסמה תוליעפ תא הקיספמה ,תדחוימ הנכות
םישקמב השקה תלועפ תעצבתמ אל (שמתשמה ידי לע הרדגהל ןתינה) םייוסמ ןמז ךשמב םא
ןקתומ וב ךסמב ,ןכל .איהשלכ הנומת וילע עיפותש וא הבכי ךסמה ,בשחמה רבכע לש העונת וא
.בותכה תא ומצעמ קוחמי בשחמה ירהש ,תיערא הביתכ איה הביתכ לכ ,ךסמ רמוש

ןורכיזה ןיבל ,(RAM) ןימזה יארקאה ןורכיזה ןיב ןיחבהל שי בשחמה ןורכזב הביתכל עגונב
םילגוסמה םינוש םיאת לש הנבמ ,אוה ןימזה יארקאה ןורכיזה לש ינכטה ןורקעה .חישקה קסידב
םישמשמש ,םירוטסיזנרט וא הצחמל םיכילומ לש תודיחימ יונב ןורכיזה .ןותנ םכותב ןסכאל
רבדה הווהמ ,רוגס קספמה רשאכו ,דחא ןמיסכ שמשמ ןותנה ,חותפ קספמה רשאכ .םיקספמכ
ראוביש יפכש ,ילמשח לגעמ תריגסו תחיתפ לע יונב הז ןורכיז לש ןורקעהש אצמנ .רחא ןמיס
שיא ןוזחהכ םירבוסה םג .טהל טוח וב ןיאש ילמשח רישכמ תלעפה לככ ןנברדמ ורוסיא ןלהל
םינותנה ןוסחא ןוגכ ,בשחמה ידי לע השדח הלועפ ףיסומש המ ,לעופ רבכ בשחמהש ןפואבש ודוי
.תכרעמה םצע יבגל ןינב בשחנ אל ,ןימזה יארקאה ןורכיזב

התלועפ ןורקעל המוד ותלועפ ןורקעש חישקה קסידה לע םינותנה תרימשל עגונב ןודל שיש אלא
לש האירק אללש ,םייטנגמ םינמיס תועצמאב בר עדימ םשרנ םירקמה ינשב .פייט תטלק לש
םייטנגמ םינמיס .תטלקה לע וא קסידה לע המואמ רכינ אל ,םדבעלו םתוהזל עדויה דחוימ שאר
םירבדה לש תועמשמה תא רצוי םינותנה דוביע קרו ,םתוא ארוקה דצמ תועמשמ לכ ירסח ולא
,תישאר .חישק קסיד לש ותלועפ ןפוא תנבהב תובושח תודוקנ יתש ןנשיש אצמנ .םינמוסמה
חותינו דוביע אלל ,תינש .ומצע קסידב יוניש םוש רכינ אל ,דבלב םייטנגמ םינמיס ולאש ןויכ
.תנבומ תועמשמ םוש םייטנגמה םינמיסב ןיא םינותנה

טילקמה תא בייחל ,(אל ןמיסל תוחתפמב ב"ח) קחצי תיב ת"ושב ןד ,וללה תודוקנה יתש תורמל
הז רואל .(חצ ןמיס ג"ח) בקעי תקלח ת"ושב הכלהל וירבד ואבוהו ,בתוכ םושמ תבשב פייט לע
.חישקה קסידה יבג לע םינותנה תרימש תלועפב הרותה ןמ בתוכ רוסיא שיש ןועטל םוקמ היה
רוסיא םייקש קחצי תיבה 'ד תא לבקנ םא וליפא ,תישאר .תוביס המכמ תאז תוחדל שי ךא
רשא ףסוי ע"רגהו רזעילא ץיצה ,השמ תורגאה ומיכסה אל הזלש) תטלק לע לוק תטקלהב בתוכ
בתכה ירה םוקמ לכמ ,(םשה תא קחומ ללכב הז ןיאש םושמ תטלקמ השודק ירבד קוחמל וריתה
לוקה תא איצוהל (פייטה תלעפה) השעמ תושעל ךכ רחא םיכירצו הטלקהה תעשב רכינ וניא ןיידע
תומדל שיש .בשחמב םינותנה תרימש תלועפ יבגל ןידה אוהו ,ועימשהל ידכ לעופה לא חכהמ
תויתואה ןיאו ריינב עלבנ בלחהו ריינ יבג לע בלח םע בתוכש ,ונייהד רתס בתכ בתוכל הז רבד
.םמחתיו שאה לצא ריינה תא חיניש דע תורכינ

תא אורקל רשפא שאה לצא ריינה תא ןתישכ ןמז רחאלש ןוויכמש (גר ןמיס ח"וא) רזנ ינבאה תעד
םושמ ,רזנ ינבאה לע םיקלוחה שי לבא .ריינה יבג לע בלחב בתכשמ בתוכ םושמ בייח ,תויתואה
תרימשש בשחמה ןינעב ןידה אוה .בתככ רבדה בשחנ אל ,ןיעל תויתואה תורכינ אל דוע לכש
.הביתכ תבשחנ הניא םינותנה

בתוכשכ אקוד והזש רמול ןתינ ,בתככ רתס בתכ רידגמה רזנ ינבאה תטישל םג ,ןכ לע רתי
ןעבצש ללגב תורכינ ןה ןיא עגרכש אלא ריינה ףוגב שממ תויתוא ועלבנ ןכא םשש ריינ לע בלחב
םינותנה תרימש בלשב ןוגכ תוא תרוצ המשרנ אלש ןכיה לבא .ובתכנ וילעש רבדה עבצל המוד
הדוי רזנ ינבאה םג הזב ,תויתואל םיפלחתמ כ"חאש םיינורטקלא םידוק קר ולא אלא ,בשחמב
.בתוכ םושמ בייח וניאש

קחצי תיבהל ףאש ,(ןמדלעפ י"דרהל אכר ףד ו"נשת) "המלש תרטע" ןורכיז ץבוקב 'כ ךכל ףסונב
לעש םיצירחה תרוצב הרוגא היצמרופניאה וב חישק טילקת ךותל רוביד לע בתוכ םושמ בייחמש
לע רובידבש םושמ תאז .הרות רוסיא הניא תבשב תטלק לע הטלקהש הדוי כ"פעא ,טילקתה
הטלקהב כ"אשמ ,תלדגמ תיכוכז ידי לע תוחפלו רובידה ידי לע ושענש םימושירה םירכינ טילקתה
ןיעל םיארנ םניאש םייטנגמ םימושיר םינפב הכותל םשרנ קרו ,המואמ הארנ אל תטלק יבג לע
.הביתכ רדגב הז ןיאש ,םיעמשנ אלא

אורקלו איצוהל לכוי התעמ ירהש ,שיטפב הכמ וא אנמ ןקתמ רוסיא דצמ רבדב ןודל שי דוע
השע מ"מ ,ארקיעמ ילכ םש היה בשחמה לעש ףאו ,ילכ והשועש אצמנו ,בושו בוש ןורכיזהמ
.ישומיש ילכ בשחמה לש ןורכזה קלח תא םג

יריש ול בתכ א"זשרגהש (א"קס ד ,מש ןמיס ח"וא ד"ח) םהרבא תמשנ רפסב 'כ הזל המודב
שיש ןכתי ,טקסידה ךותל תויתואה תסנכהב ךא ,בתככ הרותה ןמ בושח הז ןיא םינורטקלא
.ילכ ךכב השוע יכ ,הנוב לש אתיירואד רוסיאל שושחל

ףוגכ איה הטסקה הטלקהה ינפל יכ" :ל"זו א"זשרגה ירבד תא ריבסהל בתכ טריביונ י"ירגה םשב
י"ירגה 'כ ןכ ומכ ."תולוק עימשמש רבדל תכפהנ הטסקה הטלקהה ירחא קרו .תלעות לכ אלל ,תמ
,טקסידה לע םימשרנה םינותנב ותנזה רוסאל דעומה לוחב בשחמ יבג לע הביתכ יבגל טריביונ
יכ .הנוב רוסיא םושמ הב שי א"זשרגה תעדלש תויה ,דבאה רבד וא דעומה ךרוצל הניא םא
.טקסידה "הנבנ" תוינורטקלאה תויתואה וילע םימשרנ רשאכ קרו ,ךרע רסח אוה ליגר טקסיד
בייחל ונילע היה ,אנמ ןקתמ דצמ םיאב ונא םא ,תישאר .םידדצ המכמ ןודל שי ל"נה םירבדב
(ו"ס חש ןמיס) ר"העוש תעד יפל רקיעבו אנמ ןקתמ םושמ ריינ לע תבשב בתוכה םדא םתס
ובתכנש רחאלו .ילכ אוה ןיא וילע בתכנ אל דוע לכש ןוויכמ ,תבשב קלח ריינ לטלטל רסואש
.םיקסופב הזכ רבד בתכנ אל תאז לכבו ילכ והשועש םושמ בתוכה בייחתי תויתוא וילע

לוכי וניא ,תבשב בתוכ םושמ בייחתהו ריינ לע בתכש םדאש רמאלו תאז תוחדל שיש ףא
םושמ רבוע וניא םא בשחמל עגונב לבא .תוכאלמ יתש םושמ השעמ ותוא לע בייחתהל
.טקסידב םינותנה תרימש לע ,אנמ ןוקית םושמ בייחתהל לוכי ןיידע ,ובתכנש םימעטהמ בתוכ

םניא ,אנמ ןקתמ םושמ םירסואה ירבד ןכו ,הנוב םושמ רוסאל א"זשרגה ירבד תאז לכבש אלא
םינותנ ליכמ חישק קסידש םושמ שומישב םויכ םייוצמה םיליגרה םיבשחמה יבגל תוחפל םינבומ
ארקיעמ ילכ אוה אלא ,ילכ והשוע וניאש אצמנ .םיבר םירבד וילע םירומשו ,בר וכרעו ,םיבר
שדח טקסיד לע תישענ םינותנה תרימש רשאכ םג .תושדח תויתוא ונורכיזל ףיסומ קר וישכעו
קלח ריינ לע בתוכל תאז תומדל שי יכ הנוב םושמ תאז רוסאל השק זא םג ,םינותנ ליכמ וניאש
.ןדיד ןודינל בתוכ םושמ בייחתמש אכיה ןיב קלחנ אל םא ,הנוב םושמ ותוא םיבייחמ ונא ןיאש
הלועפו םתוא טמרפל ךרוצ היהש םדוקה רודהמ םיטקסיד יבגל ורמאנ א"זשרגה ירבדש ןכתי ,ןכל
.הינבכ איה ירה וז תינושאר

ןיב ,תטלק לע הטלקהל עגונב קלחל (ד-גצק 'מע ב"ח) בשוח השעמ ת"ושב בתכ ,השעמל לבא
רוסיא םושמ בוט םויו תבשב םייטנגמ םייוניש תיישעב ןיא הבש ,ינמז שומישל היושעה תטלק
,ידימת שומישל היושעה ןכש לכו רזוח שומישל היושעה הטלקה ןיבל .אתיירואדמ אנמ ןוקית
תטלק ןיב קלחל ןיא הזבו) אתיירואדמ אנמ ןוקית רוסיא וז הלועפב שי םא ןודל םוקמ שי הבש
לע םינותנה תרימשל עגונב הז לכב ןידה אוהש רבתסמ .(הקיר תטלק ןיבל הילע טלקומ רבכש
.ע"צו ,טקסיד יבג

הספדההש םושמ הרות רוסיאב ךורכ רבדה םא םינורחאה וקלחנ ,ךמסמ תספדהל עגונב .אי
שי תישאר .אמרג והזש םושמ דבלב ןנברד רוסיאב ךורכ רבדהש וא ,שממ השעמל תבשחנ
ןמ הילע רוטפ יונישב הכאלמ השועהש תעבוק (:דק ףד) תבש תכסמב הנשמהש ףא לעש רמול
הביתכ תבשחנ תספדמ תועצמאב הביתכ תאז לכב ,וקיפרמב וא ויפב ,ולגרב בתוכה ןוגכו הרותה
ךרדמ יוניש ךכב ןיאו ,תספדמב םיסיפדמו בשחמב םויכ םיבתוכ םיבתוכה בורש תויה ,הכרדכ
.הליגרה הביתכה

.הרות רוסיא הב ןיאו אמרג אלא הניא בשחמ תספדמב הספדה השמ תורגאה תעדלש אלא
הספדהל בשחמל הארוההש ןויכ .וז העיבק תששאמ ,תונולח תנכותב הספדה לש ,םויכ תואיצמה
רחא קרו סיפדהל דציכ םימייוסמ םיבושיח בשחל בשחמה לע אלא ,תידיימ הספדהל תמרוג הניא
לעופ וניא םדאה השעמש אצמנ ,תוקייודמה הספדהה תוארוה תא תספדמל חלוש אוה ךכ
קרו תושעל בשחמל םדאה הרומש םינותנ דוביע לש בלש םייק אלא ,הספדהה תא ןירשימב
תססובמה (זל ןמיס ו"ח) יולה טבש ת"וש תעדל ךדיאמ .הספדהה תלועפ תעצבתמ ןכמ רחאל
אבב) שיא ןוזחה .שממ השעמל בשחמב הספדהה תבשחנ ,שיא ןוזחה תעד לע הארנה יפכ
ךרד איה ךכש םושמ ,בייח רוטקרט ידי לע השידו השירח תדובע השועהש 'כ (די ןמיס אמק
תלעפומ הז חכמו רותפכה לע הנושאר הציחל ץחול קר םדאהש ףאו .ונינמזב השידו השירח
השירחה תואיצמבש פ"עא ,העירזו השירח תלועפל בוש םימרוגש הז תא הז םילגלגה תכרעמ
ךכב וכרדד ןויכ ,הרותה ןמ בייח כ"פעא ,הציחלה תליחת דבלמ םולכ םדאה השע אל העירזהו
הציחלש ,הז רישכמ לש הלועפה ךרד וזש ןויכש ,ןאכמ ראובמ .אתיירואד תבשחמ תכאלמ ונייה
תיישע לכל רבדה המוד תויתואה תספדהלו דוביעל םינותנ תחילשל תמרוג הספדהה תארוה לע
.אמרג אלו שממ השעמ אוהש ,המודכו העירז ומכ רישכמ ידי לע השעמ

תדוקפ לע הציחל ןיבל ,רוסיא תלועפל דימ תמרוגה רישכמ לע הציחל ןיב לדבה שי םנמוא
רכינו םייתסי יטמוטואה דוביעה ךילהתש דע הספדהה תבכעתמ ןיידע זאש ,בשחמב הספדה
.דוביעה ירחא העוציב ןיבל הדוקפה ןיב ןמז רבועש ןיעל

תדלקמה ישקממ דחא לע הציחל לכ ,תבש ברעמ קולד בשחמה רשאכ םג ,ןיוצ רבכש יפכ .בי
.תמייוסמ הלועפ תושעל ול הרומה ,דבעמל ילמשח תוא תחילשלו ילמשח לגעמ תריגסל תמרוג
.םנמזב םייק היה אלש ןויכ םינורחאבו םינושארב רכזנ אל ,תבשב למשח ירישכמב שומישה אשונ
עגונב תונוש תויוסחיתה רפסמ תויוצמ םניבו םינורחאה ינורחא תא הקיסעה למשחה תעפוה
.(טנרת-טמרת םידומע חי ךרכ תידומלת הידפולקיצנא ןייעו) תבשב למשחב שומישל

רוביח ידי לע ילמשח רישכמ תלעפה לכ (אל ןמיסל תוטמשהב ד"ויח ב"ח) קחצי תיב ת"וש תעדל
תחנמ ת"ושב א"זשרגה רבוס ותמועל .למשחה יטוחב ילמשח חכ דילומ םושמ הרוסא לגעמ
תלעפה רוסאל בתכ השעמלש אלא דילומ םושמ ילמשח לגעמ רוביחב ןיאש (ט ןמיס) המלש
ברקתמה לודג ךרוצ םוקמב אלא ריתה אלו ,טהל טוח וא םומיח ףוג וב ןיאש ףא ,ילמשח רישכמ
.(53-52 םםידומע חנ-זנ איסא האר) שפנ חוקפל

םרז ידי לע לעופש ןיב ילמשח רישכמ תלעפהבש (ט תוא נ ןמיס ח"ואח) שיא ןוזחה תעד ךדיאמ
לגעמ חתופו רגוס רישכמה יוביכו תלעפהבש תויה ,תוללוס ידי לע לעופש ןיב ,ליגרה למשחה
למשחה םרז תא םורזל ותנוכת לע ודימעמש ןוויכמ" אנמ ןוקית רוסיא לע הזב רבוע ,ילמשח
."ילכ השועכ הרותהמ הנוב הזד רבדה בורקו תודימתב

ת"וש ןייע) ןויע ךירצ ושודיחש ובתכו םינורחא הברה ריעהל וברה א"וזחה לש הז ושודיח לע לבא
אכ ןמיס ח"ואח ג"ח א"יבי ת"וש ,זכ-וכ םינמיס ח"ח קחצי תחנמ ת"וש ,אכק ןמיס א"ח יולה טבש
.(ז תוא

וא ,טהל טוח הב שיש הרונ לבא .םומיח ףוג וב ןיאש ילמשח רישכמב אקוד אוה ליעל רומאה לכ
לע םיקסופ הברה תעדל רבוע תבשב םקילדמה ,טהלתמש םומיח ףוג וב שיש ילמשח רישכמ
ד"בארה תעדלו ,(ןנברדמ ורוסיאש למשחה יטוחב םרז דילומש דבלמ) הרותה ןמ ריעבמ רוסיא
.לשבמ רוסיא לע רבוע (תבש תוכלה ב"יפ)

רוסיאש םירבוסה םיקסופה לע ךומסל שי ,טהל יטוח וא תורונ בשחמב ןיאש ןוויכמש ,אצמנ
בשחמה רשאכש ודוי ילוא שיא ןוזחה לש ל"נה ושודיח תא םילבקמה ףאו .ןנברדמ ותלעפה
ןינב בשחנ אל ,הדלקה ןוגכ בשחמה ידי לע השדח הלועפ ףיסומש המ ,תבשה ינפלמ לעופ
ותנוכת לע םרזה תדמעה" ןאכ ןיאו ,רגסנש לגעמב דבלב תינמזו הרצק םרז תמירז תרצונ יכ
.דבלב ןנברדמ רוסאו "תודימתב םורזל

איה םג לאמש דיב בשחמה יבג לע הביתכה םאה ,איה הב ןודל יוארש תפסונ הדוקנ .גי
ולאמשב בתוכהש (:דק ףד) תבש תכסמב ראובמ הביתכל עגונב .הרותה ןמ הרוסאל תבשחנ
.ךכ בותכל םדאה ךרד ןיאש תויה יונישב הביתכ בשחנ רבדהש םושמ ,רוטפ

וניא ,ונימי דיב בותכל ליגרה םדאש םושמו ודיב בתוכה יבגל אקוד רומא הזש רמול שי הרואכל
דיב םג דילקהל םלועה ךרדש בשחמ לע הביתכב לבא .ולאמש דיב הביתכל ודי תא ןמאל לוכי
לאמש דיב דילקי םא אקוד והז םנמוא .לאמש דיב הביתכ לע םג הרותה ןמ בייחש טושפ ,לאמש
ןכא ןימי דיל תוכיישה תויתואה תא לאמש דיב דילקי םא לבא ,לאמש דיל תוכיישה תויתואה תא
ומכו ,רוטפ תאז לכב האנ בתכ אצוי בשחמה ןמש פ"עאש ,טעב בתוכב ומכ הרותה ןמ רוטפ היהי
ומכ תורשי תויתוא בתכו ודי תא ןמיא םא ףא ,ולאמשב בתוכהש ,(ג תוא החיתפב) לט ילגאה 'כש
ךרדש ןוויכמ ,ןכל .הרותה הרסא תבשחמ תכאלמש םושמ ,רוטפ כ"פעא ,ונימיב בתוכ היה םא
בשחנ הביתכה ןיא ,הכאלמה ףוגב יוניש ןיאו ,לאמש די ידי לע םג איה בשחמב הביתכה
.הרותה ןמ ורוסיאו די רחאלכ הביתכל

:תונקסמ
הרוסא םיקסופה בורל ךא ,הרותה ןמ קחצי תחנמ ת"וש יפל הרוסא "תבש טע"ב הביתכ .1
.דבלב ןנברדמ    
תא ריבעהל וחכשיש יוצמ ןכש תבש טעב בותכל רוסא יתימא ינויח עדימב רבודמ םא .2
.דוביאל וכלי םינותנהו עובק םושירל תבש טעב םושירה    
טבש ת"וש תעדל םנמוא .תמייקתמ הניאש הביתכל תבשחנ חיינ בשחמ יבג לע הביתכה .3
וא ריאהלמ קיספמ ךסמהש םויה םימייקה םיבשחמב ךא ,תמייקתמה הביתכ יהוז יולה    
יהוזש הדוי אוה םגש ןכתי ,םיוסמ ןמז קספ וב שמתשמ םדאה ןיא םא ךסמ רמוש עיפומש    
.ןנברד רוסיאב הכורכה תמייקתמ הניאש הביתכ    
ורוסיאש ילמשח לגעמ תריגסו תחיתפב הכורכ ןימזה יארקאה ןורכיזב םינותנה תרימש .4
ברעמ לעפוה בשחמה רשאכ ,א"וזחה תעדל םגו ,םיקסופה בורל םרז דילומ םושמ ןנברדמ    
.ומצע בשחמה יבגל הנוב רוסיא ןיא ,תבש    
אל םא ןויע ךירצ ךא ,הרותה ןמ בתוכ רוסיא לע רבוע וניא טקסידה לע םינותנה תרימשב .5
.הנוב רוסיא לע רבוע    
השעמל תבשחנ איהו אתיירואדמ יולה טבש ת"וש תעדל הרוסא תספדמב ךמסמ תספדה .6
.דבלב ןנברדמ הרוסאו ,אמרגל הספדהה תבשחנ השמ תורגאה תעדל לבא ,שממ    
םיקסופה בורל תורוסא ,הדלקהה ןוגכ בשחמה תלעפהב תוכורכה תוילמשחה תולועפה .7
רוסאל שי םא קפס תבש ברעמ בשחמה לעפוהש לכ א"וזחל םגו ,דילומ םושמ ןנברדמ    
.הנוב םושמ    

:םוכיס
.תבש טעב יתימא ינויח עדימ בותכל רוסא .1
ופידעהל יוארו תבש טעב בותכל רתומ ,דוביאל וכלי םא הנכס ןיאש םינותנב רבודמ רשאכ .2
.בשחמב הביתכה לע    
רוגאה רמוחל תבשב הספדה תדוקפ תתל רוסא לודג ךרוצ תעשב רבודמ אל רשאכ .3
.בשחמב   
תושעל יוצרו ,בשחמב רוגאה רמוחל הספדה תדוקפ תבשב תתל רתומ לודג ךרוצ תעשב .4
.יונישב תאז    
            תוכן תושבע             תוכן דיני צבא