םירק השמ ליא ברה תאמ

ת ב ש


םיסיכ לקפ לוטלט .זל
:הלאש
דועו רטסט גרבמ ללוכה םיסיכ לקפ תאישנ לע דאמ ונילצא םידיפקמ .ימיה ודנמוקב םחול ינא
בבותסהל השירד תמייקו בוריעב ףקומ וניאש םוקמב תחא אל ונא םיאצמנ תונוריטב .םיטירפ
?גוהנל ונילע דציכ .סיכב הז לקפ םע

:הבושת
שקבל רשפא אליממ ,רוגחה םע תאצל םכילע היהי ולעפות ול םגו דבלב תוננוכב םכניהו רחאמ
לוטלט ונענמ ךכב .התאצ דעו תבשה תסינכמ רוגחב םיסיכה לקפ תא חינהל םידקפמה ןמ תושר
.תאז ורשאי םידקפמהש ינחוטבו ,תוננוכה תמרב ונעגפ אל םגו הצקומ לוטלטו בוריע אלל םוקמב

:םוכיס
.םידקפמה םע םואתב רוגחב םיסיכ לקפ חינהל שי בוריע אלל םוקמב תבשב םיראשנ רשאכ:הלאש
?תבשב תיש"טבל הדובע סיטרכ אלמל רתומ םאה

:הבושת
בורלש תויהו ,אהת רשא אהת תיעצבמה תוליעפל הדובע סיטרכ לע המיתח ןיב רישי רשק ןיא
ונילע ונלש די בתכב םג אלא סופד תויתואב קר אלו הרותה ןמ הרוסא תבשב הביתכ םיקסופה
תבשב הדובע סיטרכ אלמל ריתה 1ל"ז ןרוג ש"רגה .תבשב הביתכמ ןתינש המכ דע ענמהל
רבדהו תיאבצה הרטשמה ידי לע םיכמסמ תרוקבל רצעיש ששחמ ינוחטב ךרוצל עסונה בכרל
הביסה ןמ סוטמ רפסב תבשב המיתח רסא ךדיאמ .הלצהה תלועפב הערפהו בוכיעל םורגי
קוסמ תקנזהב בוכיעל רתוי שוחל שי יתעדל .2הרגיש להונ אלא ישממ ינוחטב חרכה הז ןיאש
לע בכר תריצעל רשאמ תוקידבה לכ ועצוב אל אמש סייט לש תונססהמ עבונה ברק סוטמ וא
.תמא וירבדו 3יקצנור ברה ידידי בתכש המל ףרטצמ ינא ןכל .תיאבצ הרטשמ ידי

:םוכיס
.תיש"טבל הדובע יסיטרכ תבשב אלמל ןיא

.62 דומע ב"ח םיציח .3 .זיר דומע א"ח םש .2 .צק דומע ב"ח המחלמ בישמ .1


:הלאש
ךא יעובש לופיט עצבל ונקפסה .ש"מגנ ןומיא ימי רפסמ רחאל תבשה תסינכל ךומס הדיחיל ונעגה
?תבשב םקלדתל רתומ םאה .ם"ישמגנה תא קלדתל אל

:הבושת
םע רחא ךרוצל ותוא ליעפהל רשפאש ףא ,רורט תוננוכב הדיחיב תבשב ראשנ םכלש תווצה
תילכימ תא עיסהל ךירצו תויה הרות ירוסיא םע ם"ישמגנה קולדת ךורכ ךדיאמ .ם"ישמגנה
וזש) ם"ישמגנה םע םכתא ליעפהל דוקיפה טילחי םא םג .םכילא הביטחה תדקפממ רלוסה
וקיפסתו בר ןמז ךראי םיליבומה תעגה דעו העדוהה תלבק עגרמש ירה (דואמ הכומנ תוריבס
איהש הביטחה תדקפמב תוננוכב םיאצמנ תילכימהו גהנהש אדוול ךירצ .ם"ישמגנ ינש קלדתל
תבשב תילכימה תא דימעהל ןרות הטמ ןיצקמ שקבל רשפאו םכממ רטמ תואמ שולש קחרמ
ם"ישמגנה תא קלדתל ןתינ ,סיסבב ללפתהל וא לוכאל ךלה גהנה םא םגש ךכ הדיחיה רצחב
ןותנ לכהש ל"נכ דחוימ הרקמב קר רמאנ קלדתל אל הז גוסמ רתיה לבא) .גהנ שי םכלו תויה
.(א"טילש רניבא המלש ברה םשב .הדיחי התוא תטילשל

:םוכיס
.ןושאר םויב ם"ישמגנה תא קלדתל תווצה דקפממ תושר שקבל שי:הלאש
ברה קספ םג ךכש יל המדנו תבשב ן"לנב שמתשהל היעב ןיאש יל עודיו יאבצ ברכ שמשמ ינא
?הביסה יהמ .תאז םהילע תרסאש ונעט "תרטע" הניכמל םיכייתשמה םילייח .ל"ז ןרוג

:הבושת
םילייחה דועב 1םיברל קזנ ששח םייק רשאכ קר אוה ן"לנב שומיש ל"ז ןרוג ש"רגה ריתהש המ
םייקו יטנגמ הדש רצונ לוליחבש ןויכמו .אדירג יתלהנמ ךרוצל הזב שמתשהל ונווכתה ינולאשש
ןינב רוסיא שי שדחמ היישעב םיקסופ הברה יפלש םילכב ןינב םג ילואו לוק עימשמ לש ששח
.יעצבמ ךרוצל אלש תבשב ן"לנב שמתשהל אלש םהל יתרמא ,2םילכב םג

:םוכיס
.ינוחטב ךרוצל קר רתומ תבשב ן"לנב שומיש

.א ףיעס דיש ןמיס ח"וא ךורע ןחלוש .2 .זנש ,הנש דומע א קלח המחלמ בישמ .1:הלאש
ףתכל תבשב עוסנל ד"גמה טילחה בד רה תרזיגב מ"עתה תפוקתב .ד"גמ פי'גב גהנ שמשמ ינא
?וז העיסנל ףרטצהל יל רתומ םאה .תכרעמה ריצ ךרד םירתב

:הבושת
אלא הז ןיאו םידקפומ םתא הילע הרזיגל ץוחמ אצמנה ןומרחה תרזיגל ךייש םירתב ףתכ רוזא
.לויט

:םוכיס
.יעצבמ ךרוצל קר תבשב עוסנל לוכי התאש ד"גמל ריבסהל ךילע:הלאש
עיגה לופיט ידכ ךות ,להאמה ןמ עוצפ יוניפל קוסמ ונשרד תבשב .םידודגה דחאב ץ"במס ינא
?קוסמה תקנזה תא לטבל רתומ םאה .בוכר ןפואב ותונפל ןתינש הנקסמל אפורה

:הבושת
עבראב תוננוכ סיט לש וכורדית תמר ,תחאה .קוסמה תעגה לוטיב תא ריתהל ןנשי תוביס רפסמ
ןיעידומ רמוח יאצמ ללגב ןהו רשק תויעב ללגב ןה טוחלאב וכורדית תמרל התוושהל ןיא - םייניע
.תוננוכב אוהשכ דואמ הבושח וסיסבל קוסמה לש ותרזח ןכל ,חטשב יוצמ אלו סיסבב םייקש
תאז השעת אל םאו ןופלטב וא רשקב רובידב ךורכ קוסמה תעגה לוטיבש איה היינשה הביסה
ךרוצל אב ותעדלש ןוויכ הריבע רבוע סיטה ןיא םנמוא .רשקב ול הנעתש דע ךביבס גוחי קוסמה
וא ותעגה תא לטבת אל םא רבד לש ופוסב לבא .שפנ חוקיפ םשל הניא ךתורשקתהו הלצה
הביס) .תבש לוליחב התא הברת ךכבו לטבת וליא רשאמ רתוי רשקב רבדל ץלאית ,ותקנזה
.דחוימ תבש לוליחל םרוג אוה יכ הריבע שי לטבמ אלש ןימזמל ךא הריבע ןיא סייטל :תפסונ
המלש ברה םשב .םתמישמ עוציב רמג לע תוחוכ וחוודי אל ל"הצבש ןכתי אל הז דבלמ
.(א"טילש רניבא

:םוכיס
.יונישב טוחלאב וא ןופלטב רובידב תאז תושעל שיו ותעגה תא לטבל שי ץוחנ וניאו קנזוהש קוסמ:הלאש
אל רידסב יתוריש תפוקתב .תכרעמה ריצ לע רויס תעב םלב רוא קתנל שי ידודגה ברה תנעטל
?וירבדב תמא שי םאה . ךכ יתגהנ

:הבושת
םעפ לכב ריעבמ תכאלמ לע רובעל אל ידכ תאז 1"הכלהכ אבצה" רפסב בתכ ןכש יתאצמ ,ןכא
ןיא רוחאמ וב שגנתי רחא בכרש ששח שי םאש רבחמה םש ףיסוהש אלא .בכרה תא םלובש
.םלב רוא קתנל

ק"פח יבכרו תויה - הלילב :תושגנתהל ששח םייק דימתש עדוי תיעצבמ הקוסעת יפואב יוצמה לכ
ןכו םתרזחבו דעיה לא םכרדב םיבראמ ,רדגל םיצפקומ תוננוכ יתווצ ,תכרעמה ריצ לע םיענ םינוש
תכרעמה שיבכ לע םתיילע םרט ישאר שיבכ לע םיענ רויסה יבכרמ קלח ךכ לע ףסונ .רופס ןיאל
שי רקובב תבשבש רמאת אמש !?תושגנתה תנכס תמייק אלש תעדה לע תולעהל רשפא יכו
רויס ילייחש ךכל ברע ימ יכ ןובשחב אב אל הז םג ,(הבוכמ עונמהש העשב) םלב רוא קתנל
!?שדחמ ורבחל ורכזי הלילה

:םוכיס
.הלילב אלו םויב אל רויסב םלב רוא קתנל רוסא

.הסק דומע .1:הלאש
לעש ריסה ןמ תורישי ןימחה תא חבטמה ינרות םיאיצומ ,רקובה רויס ישנאל םח ןוזמ רומשל ידכ
תובר םימעפו שאה יבג לעמ ריסה תא ודירויש חקפל ידיב שי דימת אל .תויקרמל היולג שא
?הז לכאמ לוכאל ןתינ םאה .תואיצמה תא ררבל יל השק

:הבושת
.הכלהה תא םיעדוי םניא חבטמה ינרותש םושמ םידבכו םילודג םיריסב רקיעב החיכש וז היעב
לכבו הלילה תדועס לש קרמה ןכו םינקנקל שאה יבג לעש ריסהמ רוחש הפק גזמנ תובר םימעפ
קחדה תעשב לבא .הבר והילאה םשב 1הרורב הנשמב ראובמה יפ לע דיפקהל שי הרואכל הז
ינרות רשאכ ןכש לכ .2ריתהל שי שאה יבג לעש ריסמ ןימח איצוה חבטמ ןרותש דבעידב וא
.3הזב לקהל שיש גגושב השענ רבדהו תווצמ ירמוש םילייח םה חבטמה

:םוכיס
.וכרוצ לכ לשובמ אוה וליפא שאה לעש ריסמ לישבת איצוהל ןיא הליחתכל .1
,שאה יבג לעמ ריסה תא דירוי םאש ןויכמ ,וכרוצ לכ לשובמ לישבתהו היולג שאה רשאכ .2
.4הליחתכל וליפא הזב לקהל שי ,וריזחהל רוסא    

ןוזח .4 ."אצמנש" ה"ד םש הכלה רואיב .3 .ףסוי תיבה תעדל םש הרורב הנשמ .2 .גיק ק"ס ח"יש ןמיס .1
.וט ק"ס זל ןמיס שיא:הלאש
רדגב הלקת תודוא "ץמוק"ל עידוהל דקפמה ידי לע יתשרדנו יתגולפ ל"מח יתשייא רקובב תבשב
תחקל תנמ לע הגולפה תדקפמל "ץמוק" ישנא ועיגה םייתעש רחאל .תמיוסמ הדוקנב תכרעמה
אל הלקתהש םושמ תאצל בריס תווצמ רמוש ,םילייחהמ דחא .םתחטבא ךרוצל םילייח השולש
.תבשה רחא דע יוחיד לבוס ןוקיתהש חיכומ ותעדלש רבד - יעיבר םוימ הנקות

ותואב ראשהל וילע היהי רצק ןמז ךות םייתסי רדגה ןוקיתו תויהש לייח ותוא ןעט ןכ לע רתי
ץבושמ אוהש םושמ תאז - הגולפה תדקפמל בושל הליע ןיא ותעדל יכ תבשה תאצ דע םוקמ
םויה רואל םידבוע "ץמוק" ישנא יכ לייח ותוא ןעט דוע .רקובב ןושאר םוי לש תוליעפב קר
?הכלהה תעד יהמ .החטבאל םיקוקז םניא ותעדלו וניחטשב

:הבושת
לע הדובע סמועש ןכתי דואמו ךלו יל העודי הניא יעיבר םוימ לחה הנקות אל רדגהש הביסה
םוקמ לכמ .םדוק ןקתל ןכיה הביטחה תדקפמל תויופידע ירדס שי אמשו ךכל םרג "ץמוק" ישנא
ינקתמ תא חטבאלו ןימזהל ,ןפלטל הבוח ןכלו הנושאר הגרדממ יעצבמ ךרוצ הווהמ רדגה ןוקית
.עובשה ךלהמב רדגה ןוקיתב החנזה התיה םא וליפאו ,הרות ירוסיאב ךורכ רבדה םא םג רדגה

עבקה תדוקפש םושמ ןועיט הז ןיא םויה רואל וניחטשב םידבוע םהש הנעטל רשאב
תדקפמ ןיב קחרמהש הנבה ךותימו הדובעה המייתסה רשאכ םג .םתחטבא תבייחמ תיתרזיגה
יכ הגולפה תדקפמל בושל רתומ - בכרב העיסנ תבייחמ רדגה לע הדובעה תדוקנ ןיבל הגולפה
םניאש םילייחה ינש ירהו תכרעמה ריצ לע הכישח תעשב ראשי דדוב לייחש תעדה לע הלעי אל
ןתינש ריוצי ול ילגר ןפואב בושל ונאמי םגו תבשה תאצ דע ךתיא ראשהל וברסי תווצמ ירמוש
.תאז תושעל

זאו הדובעה םותב םכתא ריזחהלו הגולפה תדקפממ םכתא איצוהל לוכי תוחכונה רויס
.דקפמה לש רושיא ךירצ ךכ םשל לבא רתיהב עסונש ינוחטב בכר םע תעצבתמ םכתעיסנ

:םוכיס
.הלילב ןיבו םויב ןיב תכרעמה רדג ךרואל םידבועה "ץמוק" ישנא תא חטבאלו ןימזהל הבוח .1
שמתשהל שי הגולפה תדקפממ קחורמ םוקמהש ןוגכו ילגר ןפואב תאז עצבל תורשפא ןיא םא .2
.ךכ םשל תוחכונ רויסב    
.םחטבאלו רחא בכר םע תאצל הבוח ,תאז םירשאמ אל םידקפמה םא .3
ריצ לע ראשהל דדוב לייחל רוסא יכ בכרב הגולפה תדקפמל בושל רתומ הדובעה םותב .4
.הכישחה תעשב תכרעמה    :הלאש
םיש"מגנב לפטל ונילע היהו םינוש םירדסמ ונל וכרענש רחאמו םיירהצב ישש םויב הדיחיל ונעגה
ינפל תושעל ר"טול תווצ ךירצש דויצ ירדסמו רורט יחוטמ עצבל תבשה תסינכ ינפל ונקפסה אל
?תבשב תאז תושעל רתומ םאה .תוננוכל ותסינכ

:הבושת
תולועפ תיישעב ךורכ תוננוכל ר"טול תווצ תסינכ יללכ ןפואב לבא הדש ןוחטב ימעטמ טרפל השק
חוקמ עוגפ עוריאל תוריבסה תאז תמועל.דועו בכר ילכ תזזה ,חווטמ :ןוגכ ,הרותה ןמ תורוסאה
ןיעמ שפנ חוקפ קפס ןיא - ונינפל הנכסה ןיאש לכ הנכס קפס לש ענמ תולועפבו ,דאמ הכומנ
תונמוימה תא לידגהל םיצור קרש ונלש הרקמב ןכל .1ןנברד ירוסיא אלו הרות ירוסיא החוד הז
תוננוכב היה ףלחומה תווצהש םג המ .ןנברד ירוסיא וליפא תוחדל ןיא ,אליממ תמייק רבכש קשנב
לכמ .םכתונמוימ הדבא אל םייעובש וא עובש קר םתחווט אלש רחאמו .ןיקת דויצהש חינהל שיו
.ןושאר םויב חווטל םכל רשפאיש ענכושמ ינאו הדיחיה דקפמ םע ךכ לע רבדל שי םוקמ

:םוכיס
חוקמ עוגפל יוכיסהו תויה תבשב םירדסמ ךורעלו חווטל אלש הדיחיה דקפמ רושיא שקבל שי
.דאמ ךומנ

.יר ןמיס ת"דהמ ד"וי י"בונ ת"וש .1:הלאש
תעיגנ תעשב תבשב עוסנל ילע המכ דע .ןלוגה תמרב מ"עת עצבמה םיאולימ דודגב פ"מס ינא
?וז הביסמ רדגל עסונ דימת אל ןכ םג לוחה תומיב פ"מהו היח וזש יל רורב רשאכ רדג

:הבושת
אל פ"מה םא םג .דודגה תדקפממ ךכל רושיא לבקל ךילע רדגל עוסנל הצור ךניאש הרקמ לכב
םנמוא .ךכ גוהנל ךל ריתהל הליע הווהמ הז ןיא - דודגה ל"מח רושיא אלל רדג תעיגנ לכל עסונ
,הזכ עוריאל תוניצרב סחייתמ וניא הרזיגה דקפמ לוחה תומיב םאש בתכ 1הכלהכ אבצה רפסב
םימרוגה לש הארוהה םאש 2לצנבנ א"רה ול ריעה לבא המוד עוריא רובע תבש ללחל ןיא
לקימ רטוזה גרדה םא םג תבש ללחלו ןכ תושעל שי תועיגנל תוניצרב סחייתהל איה םיריכבה
.שאר

:םוכיס
.הנוממה הדקפמהמ עוסנל אלש רושיא לבקתה ןכ םא אלא רדג תעיגנ לכל עוסנל שי

.א14 הרעה .2 .אנק דומע .1:הלאש
?תבש לוליח עונמל ידכ תבשה תאצל הלילה רויס תאיצי ןמז תא רחאל ךירצ םאה

:הבושת
שוטשטה ךרד תא תוארלו הכישח ינפל העש יצח תכרעמה שיבכ לע אצמהל בייח הלילה רויס
המ .תונשי תובקע יולגמ תעבונה תיתרזיג קרס תלעפה הלילב עונמל ידכ םוי רואב רדגהו
תוישטב רפסמ תובייחמ תודוקפהו תויה הפולח הווהמ וניא - תוחכונה רויס אצמנ םייתניבש
.םדא חכ תפסות םע רתוי בר

תיעצבמ תיתעמשמ הריבע איה ןמזב םירויסה תאיצי לע םידיפקמ אל לוחה תומיבש הדבועה
םיליקמ ונאצמנ זאש םושמ ךפיהל אלו (הז הרקמב) תואיצמל הכלהה תא םיאתהל דומלל ונילעו
.שפנ חוקפב

:םוכיס
.םיבכוכה תאצ ינפל העש יצחכ תודוקפה יפל תכרעמה שיבכ לע אצמהל םיכירצ הליל ירויס:הלאש
רמשמל ןעוטו אצויה רמשמל קשנה תא למסה קרופ ,תיסיסבה הרימשה ןמזב הלילה ךלהמב
קשנ תקירפ תובייחמ תוילהצה תוארוהה .רמשמ רדח ינפל הרשי הרושב עצבתמ הז לכ .סנכנה
םא ןכ ומכ ?סנפ םע יקשנ תא קודבל דקפמל רשפאל יל רתומ תבשב םג םאה .סנפ םע הלילב
?ותובכל יל רתומ םאה ןכו ?ול תתל יל רתומ םאה ,ל"נה ךרוצל סנפ ינממ שקבמ דקפמה

:הבושת
ךרוצל רדחה תרואתב שמתשהל רשפא ,רמשמ רדח דיל עצבתמ רמשמ תדיריו תיילע רדסמ םא
רדג ךרואל ךושח םוקמב הרימשה תדמעב םיפלחומה םירמושה לצא תמייק היעבה לבא .הז
היה קשנהשכ קר תאז לבא ,סנפ תרזעב הלילב קשנ תקירפ תובייחמ ןכא אבצה תוארוה .סיסבה
אלו סנכה בצמב קר םכקשנש דועב .הנקב רודכ היהש שא ליגרת ירחא ןוגכו ןועט בצמב
עבצא םע הקידב הקיפסמ יאדוב םכתושרבשM 16- גוסמ קשנבש ךכ ,העילבה תיבל רודכ סנכוה
אלל תינסחמה תאצוה רחאל קשנה תקידב תא עצבל םידקפמהמ שקבל שי ןכל .העילבה תיבב
דע ומיע תוולתהל ךילע ,רוא רוקמ רואל קשנה תא קודבל למסה שקעתמ תאז לכב םא .סנפ
עצובת סיסבה יסנפמ דחא תחת וא ,רמשמה רדחל םכעיגהבו םירמושה תא ףילחהל םייסיש
.העילבה תיבמ רודכה תציפק ידי לע קורפ קשנהש אדוול ןתינ ירה תאז לכ דבלמ .הקידבה
.רוסא הזש יאדו יכ תיטנוולר הניא סנפה יבגל הלאשה לכ אליממ

:םוכיס
.סנפ תקלדה אללו דבלב עבצאה תרזעב ראומ םוקמב עצובת ןועט קשנ תקירפ:הלאש
וראשנ תבשב .עוריא תחטבא ךרוצל םילייח תקלחמ המקומ סיסבה ןמ רטמוליק השימח קחרמב
?סיסבהמ םח לשובמ לכוא םהילא עיסהל רתומ םאה .להאמה לע רומשל םילייח השש

:הבושת
ביוחמ ל"נה סיסבהש יל עודי .םרובע בכר עיסהל רתיה םוש ןיא ברק תונמ םירמושל שיו תויה
שממ רבוע ותעיסנ ריצו "תודייפמרט רויס"-ל בכר תאצוהב זכרמ דוקפ לש ףרועה תדקפמ י"ע
רובע חבטמה ןמ םחה ןוזמה תא וילע סימעהל הליחתכל רשפא ןכל .םילייחה להאמ דיל
תבשב אבוהש ןוזמ םנמא .להאמל הכומסה הדיפמרטב ותוא קורפלו רומשל וראשנש םילייחה
ןידמו םימחול הרשע לעמ להאמב ויה ישיש םויבש ןויכמ לבא .הליכאב רוסא םוחתל ץוחמ דיזמב
תבש םוחתל ץוחמ האיצי הבושתב ראובמה יפ לע) ןימוחת רוסיא הדיחיה ילייח לע לח אל הנחמ
םא .הנחמ ןיד םהמ עקפ אל - םילייח הרשעמ תוחפ תבשב ורתונ רשאכ םגש רמול רבתסמ ((א)
.תבשב לשוב אלש לכ הליכאב רסאנ אל םוחתל ץוחמ להאמל אבוהש לכואה םג ,ךכ

:םוכיס
.ברק תונמ םדיבש לכ ,ץראה זכרמב םירמושל ןוזמ תאבה ךרוצל בכר עיסהל רתיה ןיא .1
."תודייפמרט רויס" לש בכרה ומכ ,רתיהב עסונש בכר ידי לע תאז תושעל הליחתכל רתומ .2
:תואבה תורוצה ןמ תחאב עצבתת להאמל ותאבהו בכרה ןמ ןוזמה תאצוה .3
.1עצמאב רוצעל ילב (םילהואה דחא) י"הר ךותל (בכרה) י"הרמ ןוזמה תאצוה .א    
.2הליכאה םוקמל ודימ ונחקי ףסונ לייח .בכרל ץוחמ לא ןוזמה תא טישוי בכרב דמועה לייח .ב    
3 -מ הובגו םיחפט 4 x 4 -מ תוחפ םוקמ אוהש) רוטפ םוקמ לא בכרה ןמ ןוזמה תא איצוי .ג    
.4(להאמה חטשל) תילמרכל ונממו (הכרדמה לע ונייהד 3תילמרכב דמועו םיחפט        

שיו" ה"ד ל"היבו א"מרב טי ,המש ןמיס ע"וש .3 .די ,טמש ןמיס צ"העש .2 .טי גק ןמיס ח"וא שיא ןוזח .1
.םש םיליקמה תעדב א ,ומש ןמיס ע"וש .4 ."םיקלוח:הלאש
רדגב התלגתהש הצריפ תובקעב םיבושיה דחאל הדיחיהמ ר"טול תווצ קעזוה תבש לילב
.הדיחיל בושל רושיא לביק תווצהו םילבחמ ורדח אלש ררבתה תועש רפסמ רחאל .תכרעמה
תאז לכב רשאכ גוהנל שי דציכ ,רוסא םאו ?הדיחיל בושל רתומ םאה .םייתד םילייח 5 תווצב
?בושל טילחמ תווצה דקפמ

:הבושת
םכניאו תויה הדיחיל בושל םכל רוסאש ל"ז ןרוג ש"רגה קספ ,הנושארה הלאשל עגונב
םתעגה וילא ץוביקב אשדה לע תבשה תאצ דע תובשל םכתא חירכי הז ןכא .הנכס תחת םיאצמנ
ראשהל םכל רשאמ דוקיפה םגו שמשה ינפמ הסחמ שיו ץיק תנוע וזש ןויכמ לבא ,תבש ברעב
ךומסב בושי ונשיש לכ :1ל"ז ןרוג ש"רגה ןושל הזו .גוהנל םכילע ךכ - (יל עודיש יפכ) םש
לע רובעל וריתה אל ,בראמה רחאל ,ביואה לש הנכסה ינפמ הסחמ אצמל רשפא ובש בראמל
כ"אשמ אתיירואד ןימוחת רבוסה תעדל אוה דומלתב רבודמהש שרפל ןכתי יכ םאו .ןימוחת רוסיא
הזב ןיאש לכש עמשמ .אנידל ג ,זת ןמיסב ע"ושב הקספנ וז הכלה ירה ,ןנברד ןימוחתש וניתעדל
המכו המכ תחא לע ,הלצה תלועפמ התיבה רוזחל ןנברדמ רוסיא וליפא וריתה אל שפנ חוקפ
ומצעב גהונ וניאש עסונל םג ,שממ אתיירואד רוסיא םע ךורכה בכרב העיסנ ריתנ אלש
תובשל רשפאו לגרב עיגהל רשפא םהילאש םיבראמל ךומסב םיצוביק שישכ ןכל .תינוכמב
םהל היהי אלש ,בראמב חתמו םידודנ ליל ירחא םילייחל חונ אל הזש אלא ,תבשה לכ םש
.גוהנל שי ךכ - תבשב ברק תונמ לכאל וכרטציו ,םלגרה יפכ ,רשכ יתבש לכואו ,החונמ םוקמ

ףוסב בתכ יצראה ליבומה לש םימה ןקתמ לע הרימשה תודוא תמסרופמה הבושתב םג
םירמושה לש עובק ןפואב התיבה םתרזח לש הז רתיהל סחיב קפס ילצא םייק :2הבושתה
םירזוח ליצהל םיאצויה לכ לש רתיהה לע ךומסל הז ןודינב ןיא אמש ,תבשב םימה יקדובו
תכסמב ארמגה תיגוסב תוטישב יולת רבדהש ןויכמ ןייז ילכב רוזחל םהל וריתהש ,םמוקמל
אלא םהל ןיא הנכס לש ששח ןיא רבכו לארשי וחצנ םא קחצי רב ןמחנ בר תעדלו .ןיבוריע
.הרות ירוסיא םתרזחב םיריתמ ןיאו .אל ותו המא םייפלא

:3ל"ז ןרוג ש"רגה בתכ הנואת םוקממ תיאבצ הרטשמ תדיינ תרזח תודוא הבושתב םג
םנמוא
ם"וכע די רשאכ קר (אובל דיתעל ןלישכהל אל ידכ רוזחל רתומש) הזש ראובמ ג ,זת ןמיס ח"ואב
רבכ ונראבש ומכו (.המ) ןיבוריע ארמגב םג ראובמכ וליצהש םוקמב תובשל םידחפמ םהו הפיקת
רוזחל רתיה ןיא ןדיד ןודינב ןכל .(ב-ו א ףיעסב יתבתכש המל ותנווכו) וז הכלה םימעפ המכ
.םירחא הלצה יכרוצל הנחמב םויה ותואב תוננוכ יכרוצל םיינויח םה רשאכ אלא לח םמוקמל

הז ןיא ,הדיחיל םתרזח לע םירתוומ אל רשא םיינוליחה םילייחה ףוסיאל עסונ בכרה םא םג
יכ ,יכה ואלב עסונ בכרהש יפ לע ףא .סיסבל בכרב רוזחל םייתדה םילייחל םג ריתהל קומינ
.4דחאו דחא לכ לש העיסנה אוה רוסיאה

םאו תודוקפה יפ לע רדגומ ר"טול תווצ ילייח רפסמש םושמ הנוש רבדה ונלש ןודינבש אלא
הרצונ םא ןכל .ללכ תוננוכב וניאו ודועי תא אלממ וניא תווצה - םילייחה ראשל ופרטצת אל
םכילע הבוח - תבשה תאצ דע םוקמב תובשל תווצה דקפמ לע עיפשהל םתחלצה אלש תואיצמ
.םילייחה ראשל ףרטצהל

:םוכיס
.תבשה תאצ דע ץוביקב תובשל הבוח .1
.הדיחיל םילייחה ראש םע עוסנל םכילע - םכל עמשנ אל תווצה דקפמ םא .2
.דבלב דחא יתד לייח תרשמ תווצב םא םג גוהנל שי ךכ .3

.גלר דומע א קלח םש .4 .דצק דומע ב קלח םש .3 .אפק דומע םש .2 .בלר דומע א קלח המחלמ בישמ .1:הלאש
תדחוימ תכרעמ ליעפמ הדיחיה לש תווצ .החפשמ לעבו יושנ ,תרחבומ הדיחיב ןיצקכ תרשמ ינא
תבש לילב יתשקבתנו תכרעמה הלקלקתה תבש ברעב .ןופצה לובגב םיבצומה דחאב הנימב
,םודא ןופלט אצמנ וב והשלכ סיסבל יתיבמ עוסנל ילע היה ךכ םשל .התפלחב וא הנוקיתב לפטל
תכרעמ איבהל םישנאל תורוהל ןכמ רחאל ,הלקתה יהמ ןיבהל תנמ לע תווצל רשקתהל םשמ
ל"נה תוליעפה לכ םאה .תלקלוקמה תכרעמה תא ןקתל ידכ יאנכט וא ,ץראה זכרממ תיפילח
יתעסנ וילא סיסבהש תויה יבכרב רקוב תונפל תבשב יתיבל בושל יל רתומ םאה ?תרתומ
?תיבה ןמ העיסנ העש יצח קחורמ

:הבושת
םילייחל תושפנ תנכס תמייק בצומה ןמ הרדעהבש ,רתויב גווסמ תכרעמ גוסב רבודמש ןויכמ
שרדנש לכ תושעלו תבש ללחל הבוחו ,הנושאר הגרדממ שפנ חוקפל רבדה בשחנ ,הרזיגבש
בכרב העיסנב ךורכ הז םא םג ,רהמ רתויש המכ הלקלקתהש תכרעמה תא ףילחהל וא ןקתל ידכ
.םיפסונ םישנא לש םדיצמו ךדיצמ

יתנייצ םש .(ה הקסיפ) רפסל המדקהב םירבד תוכירא יתבתכ ,ךבכרב תבשב הרזחל עגונב
ףאו .ךלש ןודינב אוה ןכו ,רצק ןמזל התיה האיציה םא רוזחל רתיה שי ,ןייטשניפ מ"רגה תעדלש
,אובל דיתעל לושכמ יגוס םנשי אבצבש םושמ ,וז הלבגהל םילובכ תויהל םיבייח ונניאש יתבתכ
ריוצי ול םגש ,םירבדה ךלהמב יתרכזה םיימעפש אלא .הלצה תרבח וא אפור לצא םימייק םניאש
.וריבחל המוד דחאה ןיאש ןויכ ,הרקמו הרקמ לכב בר לואשל ךירצ ,ריתהל םוקמ שיש

הרזחב הרות ירוסיא הריתמה הטישל תויאר איבה םשו ,1תבש תמשנ רפס ידיל עיגה הנהו
םאה ,ותיבמ הברה קוחרה ,םילוח-תיבל ןכוסמ הלוח עיסמה לארשיב ,םש ןד רבחמה .תבשב
.ובכרב ותיבל רוזחל ךכ רחא ול רתומ

חוקפ לש תונמדזהבש ,םיקסופה ובתכש הממ ,הרזחב הרות רוסיא ריתהל היאר בתכ סר דומעבו
רוסאש רובסל םילולע םיאורהש םושמ ,ם"וכע אלו ,ותלצהל תבש ללחי לארשיש םירומ ,שפנ
רחא - ורדהי ,שפנ חוקפ לש ןינע ,תפסונ םעפ ןמדזישכו ,שפנ חוקפ םשל תבש ללחל לארשיל
םיריתמש ירה .ךורע ןחלושה לש םילכ יאשונבו ש"ארב ראובמכ .הלוחה תומי םייתניבו ,ם"וכע
וניאו הלח אל ןיידעש ילוח ליבשב ,אובל דיתעלד שפנ חוקפ ששח ליבשב וישכע תבש לוליח
תכאלמב וישכע קסוע ףוס לכ ףוס םשש םושמ ,וז היאר תוחדל שיש בתכ רבחמה םנמוא .ונינפל
לע תוזירזב ותושעל םילוכיש ףא ,הלוחל תושעל חרכומש הכאלמש ,רבוסש רמול שיו שפנ חוקפ
הרזחלש ןאכ כ"אשמ .ונשעי לארשיש הרות רוסיא ןיא כ"פעא ,והשוע היה לארשיש ומכ ם"וכע ידי
.שפנ חוקפה םע תוכייש םוש ןיא

ריזחהל רתיהה ןמ רבחמה איבה ,הרות רוסיאב תבשב הרזחה תא ריתהל תפסונ היאר
קספנ הכלהלש ףא .ותליחת םושמ ופוס וריתה לש וז ארבס ללגב רוזחמו רודיס בוט-םויב תיבל
םוש ול ןיאש וישכע ןכ םא ,תצק םויה ךרוצ םינפ לכ לע שישכ אלא "ךותימ" םירמוא אלש םיקסופכ
ןויכש איה ארבסהש בתכ הז לעו ,ללכ ךרוצל אלש םיברה תושרל ואיצומ ירה ,ותיבב רבדב ךרוצ
ירהו .ונאיבי אל יכה ואלב יכ ,האבהה ןמ קלח איה הרזחה ןכ םא ,ואיבי אל יכה ואלבש וששחש
,הלבוההמ קלח אוה הרזחהש ל"נכ רמול שי ונינודינבו ,ןכ ומכ כ"א םויה ךרוצמ אוה האבהה
.שפנ חוקפ םושמ הווצמ אוה הלבוההו

השעמלו :2ולא םילימב םייס הרות ירוסיאב הרזחה תא רוסאל תויאר םש איבהש רחאו
אלש רימחהל ןוכנ ןכ לע רוסיאל וקספ ונינמז יקסופמ הברהו ,אתיירואד ידימב עירכהל השק
3ךומסל המ לע ול שיש ודיב תוחמל ןיא רוזחל לקימה לבא תבש יאצומ ןמז דע רוזחל

:םוכיס
.תיעצבמה תכרעמה תפלחה וא ןוקיתב לפטלו תבשב עוסנל הבוח .1
.תבשב הרזחל עגונב תוכלה קסופ בר םע ץעייתהל שי .2

.טל ןמיס ד"ח הרות ןינק ת"וש ,פ ןמיס ד"ח ח"וא מ"גא .3 .אסר דומע םש .2 .זער ןמיס .1
            תוכן תושבע             תוכן דיני צבא