םירק השמ ליא ברה תאמ

רופיכ םוי


םירופיכ םויב ברק-להונ ךלהמב תויאבצ םיילענ תליענ .ע
:הלאש
עצבתהש (ברקה להונ=) ק"הונ ךלהמב .ןונבל םורדב תיעצבמ תוליעפל ונאצי כ"הוי יאצומב
םיילענב עיפוהל יל רתומ היה םאה .דוקיפה ףולאו הדגואה דקפמ ינפב ריקחתל יתארקנ כ"הויב
?תויאבצ

:הבושת
ק"הונ יבלש ראשב רוע ילענ תליענל סחיב ךתדמע הרורב אל ריקחתל עגונב קר ךתלאשמ
קלחל שי ד"נעלש ןויכמו םויב וב ועצוב םה םגו רחאמו לדומ יליגרתו םירדסמ ,םיכירדת :םיללוכש
.םירבדה תא ךל טרפא םינושה םיבלשה ןיב

הכיסבו הציחרבו היתשבו הליכאב רוסא םירופיכה םוי" :הנשמב רמאנ :גע ףד אמוי תכסמב
לוענל רוסא :ונושל וזו הנשמה ירבדכ קספ 1ם"במרהו ."הטימה שימשתבו לדנסה תליענבו
ביחרה דוע .ב"צויכו ימג לשו םעש לש לדנסב תאצל רתומו תחאה ולגרב וליפא לדנסו לענמ
תא לוענל וא וב ךוסל וא וב ץוחרל רוסאש העומשה יפמ ונדמל ןכו :בתכו וירבד 2ם"במרה
.3ע"ושב קספנ ןכו .לדנסה

קרש 5םירמוא שיו אתיירואדמ הרוסא רוע ילענ תליענש 4םירמוא שי :םינושארה וקלחנ לבא
ןנברדמ םירסואש 7שיו אתיירואדמ םירסואש 6םינושארהמ שי ם"במרה תעדב םג .ןנברדמ
הברה ובתכ םינורחאה ןיבו םינושארה ןיב הלודג תקולחמב יונש רוסיאה רוקמש תויהו .דבלב
.9הרורב-הנשמה בתכ ןכו .אתיירואדמ לדנסה תליענ רוסיאש העדכ רימחהל יוארש 8םיקסופ
.ןנברדמ םירוסא הטימה שימשתו לדנסה תליענ ,הכיס ,הציחרש םיקסופ ונא הכלהל לבא

רוע ילענ לוענל הנכס וב ןיאש הלוחל ןכו התדילל םוי םישולש ךותב תדלויל 10וליקה ךכ לשב
ןכל .לעופב תיעצבמ תוליעפב םניא םא םילייחל תאז ריתהל היאר םוש ןאכמ ןיא לבא .כ"הויב
םנמוא .תויאבצ םיילענ לוענל ןיא םירדסמבו תודוקפב ,םיכירדתב :ונייהד ק"הונ יבלש לכב
- םוקמ לכמ טרופס ילענ םע עצבל תינכט הניחבמ רשפא םתוא םגש פ"עא לדומה יליגרתב
ברוג םא רוע ילענ לוענל וליקהש 11םינורחאה לע ךומסל ןתינ הזבו דיבכמ רבדה עלוסמ חטשב
ל"ירהמה ירבד לע ססובמה 12א"מרה קספ תא םג ףרצל ןתינ .לענל לגרה ןיב תוקיספמש םייברג
.רוע ילענ םע ךפיההו ותיבל תסנכה תיבמ הכילה סינטסיאל ריתמה

תומיענה יאמ עבונ קפסהש רורב ירה תויאבצ םיילענב דוקפה ףולא ריקחתל ךתעפוה רבדב
תמב לע תוארהלו תולעל ריתהל ןיא לבא ,וז ןיעמ העפוה לע ותרעה תובקעב ךל םרגתש
בחר םורופב עיפומ התאו תויה ןכ לע רתי .יעצבמ ךרוצ םוש ןאכ ןיאש םושמ רוע ילענב םירבודה
םכנחל שי - הבר תונדפקב תווצמו הרות ירמוש םקלח רשא ךילייח םג ךתאו םיריכב םיניצק לש
ותרעהו ותהימת תא עונמל ידכ .תווצמ םויק לע רתוול ןיא - תומיענ יא םרגהל הלולעש ןכיה םגש
תשודק ללגב ועיפות ךכש ריקחתה דעומ ינפל םיימוי וא םוי ותכשלל עידוהל שי דוקיפה ףולא לש
.םויה

:םוכיס
ועצבל רתומש לדומה ליגרת טעמל רוע ילענ לוענל רוסא םירופיכה םויב ק"הונ יבלש לכב .1
.תויאבצ םיילענב    
זאו ותנוכתמ יהמ ,עצבתמ אוה ןכיה תעדל ךירצ ק"הונמ קלח וניהש "םידקפמה רויס" יבגל .2
.טילחהל    

דירת ןמיסו א ףיעס אירת ןמיס ח"ואח .3 .ה הכלה א קרפ םש .2 .ז הכלה ג קרפ רושעה תתיבש תוכלה .1
.8 .חונמ וניבר .7 .אמוי תכסמב ח"פ ן"ר .6 ."ןנתד" ה"ד םש .5 ."ןינמ" ה"דות .זע ףד אמוי .4 .ב ףיעס
ןמיס ח"ואח דוד-תיב ת"וש .11 .ג ,דירת ןמיס ח"וא ע"וש .10 .ג"קס אירת ןמיס .9 .אירת ןמיס א"גמ ,ח"ב
.ד ,דירת ןמיס ח"ור .12 .בלש:הלאש
ירבח בששכ םויה יאצומב קר .ידיב רוזחמ רדעהב הליענ ללפתהל ינממ רצבנ רופיכ םויב
?הליענ םשל תחא תיברע םיימעפ ללפתהל ילע םאה .רוזחמ ידיל ןמדזה תוליעפמ

:הבושת
הנושב ןימולשת הל ןיא עודמ םינושארה ידי לע םירבסה השולש ונתינ ףסומ תליפתל עגונב
.תוליפתה ראשמ

דועב .ולוכ םויה לכ םדא ללפתיש יאולו רמאנ םהילעו םימחר םה תוליפת ראש 1הנוי וניבר יפל
תבש לש החנמו תירחש םג םנמוא .ונברוק לטב ונמז רבע ללכה הילע לעופו חבש איה ףסומש
יפכ ןימולשת ןהל שי - םוי לכב םיללפתמש םימחר תוליפת דגנכ ונקתינש םושמ לבא חבש ןה
ערואמ תמחמ תפסונ איהש הליפת לכ :בתכש 2א"בשרב עיפומ ינש רבסה .לוח תוליפתל שיש
תרכזה תמחמ אלא הנקתנ אל ירהש ערואמה רבע רבכש רחא םויב המילשהל יואר ןיא םויה
:בתכש 3םייח תוחרואב עיפומ ישילש רבסה .םויה ערואמ ריכזהל יאשר וניא ןימולשתבו ,ערואמה
ןכ ןיאש המ ןימולשת םהל שי ךכיפל ,םה דחא עבטמו והל תיא אסיסכת אדח תוליפת ראש
.ףסומב

שי הנוי וניבר תעדל לבא הליענל ןימולשת ןיד ןיא םייח תוחרואהו א"בשרה תעדלש אצמנ
םיכסמ הנוי וניברש ןכתי םנמוא .5םינורחאה ןמ קלח וקספ ןכו 4יריאמב וזכ העד האבוה רבכו
- ףסומ תליפתב קסעש םושמ תאז - ולא םיקומינ איבה אלש המו הליענל עגונב א"בשרה תעדל
ןיד שיש םידגמ ירפה לש קספו יריאמה תעד ונל הראשנ םוקמ לכמ .דבלב ומעט קיפסה םש
.הליענל ןימולשת

ללפתהלו רוזחל ךירצ םא רבדב קפוסמה לכש ללכל ונאב קפס ללכמ אצי אל רבדהו תויה
.ןאכ ןידה אוהו 7הכלה רואיבהו 6םידגמ ירפה וקספש יפכ הבדנ לש יאנתב ללפתהל יאשר

:םוכיס
.הנושארב ונתננוח התא רמאתו הליענ םשל הינשה תיברע םיימעפ ללפתהל יאשר ךנה

.4 .:טי ףד זצ ןמיס הליפת תוכלה .3 .םש תוכרבל וישודיחבו ,זמת ןמיס א"ח ת"וש .2 .וכ ףש תוכרב .1
תוצבשמ חק ןמיס .6 .מ ןמיס ןויצל רוא ת"וש ,ה"קס בהז תוצבשמ ,חק ןמיס םידגמ ירפ .5 .וכ ףד תוכרב
.זק ןמיס שיר .7 .א"יקס בהז


א"טילש לצנבנ רודגיבא ברה תרעה
ללפתהל יואר היה הליחתכל םנמוא .הלילב הליענ ללפתהל לוכי תאזכ קחד תעשב אע ןמיסל
תיעצמאו ,ןתכלהכ תונורחא שלשו ,('וכו ךדחפ ןת ןכבו אלב ףא ולו) תונושאר שלש םע םויב הליענ
,ךיתווצמב ונשדק .הזה םירופיכה םוי תא ונל ןתתו םימעה לכמ ונתרחב התא :ןוגכ תרצוקמ ףא ולו
.ןחלס התא יכ ,תמאב ךדבעל ונבל רהטו ,ךתעושיב ונחמשו ךבוטמ ונעבש ,ךתרותב ונקלח ןתו
,(תבש לש ללוכ תבשב לח םא) .םירופיכה םויו לארשי שדקמ ,חלוסו לחומ ךלמ 'ה התא ךורב
.ךינפל ונעשפ ,וניוע ,ונאטח :ךא ולו יודיו רמוא ףוסבו
דוקיפ ידיקפתב םישמשמה תווצמ ירמוש םיריכב םיניצק רפסמ םע תוצעיתה ךות הבתכנ וז הבושת *
.תורידסה ר"יחה תוביטחב

:הלאש
תומישמ בורקה רופיכ םויב עצבל םידמוע ונאו םיבר םייתד םילייח םיתרשמ ונלש הגולפב
?םוצל סחיב גוהנל ונילע דציכ .תונווגמ

:הבושת
,רועישכמ תוחפ וליכאהל שי רופיכ םויב הלוח םיליכאמ רשאכש ,קספנ 1ךורע ןחלושב
ידיל אובל םילוכי םילייחהמ קלחו תויה .2הנכסה ינפמ רוסיא רבד תלכואש תרבועממ וניד דמלנו
ןיד והמ הנושארב ראבל ונילע ,ץמאמו םוח ,םוצ בולישמ האצותכ ,תומישמה עוציב ךות הנכס
.המישמו המישמ לכב תיתכלה הניחבמ גוהנל דציכ רידגהל ןכמ רחאלו .ןירועישל הייתשו הליכא

לקשמב רחא לכאמ וא םחל תוסורפ רופיכ םוי ברעב ןיכהל שי :ןירועישל הליכא ןיד
בושו תוקד רשע םיניתממ ,הסורפ םילכוא ןירועישל לוכאל שיש עבקנשכו תחא לכ םרג םישולש
ראובמש יפכ ,ותליכא קיספהל וילע ,לכאש המב ידש שיגרמ םדא רשאכ .האלה ןכו הסורפ םילכוא
ינפל .יאק הירוסיאב ךליאו םשמו ,ויניע ורואיש דע ותוא םיליכאמ סומלוב וזחאש ימש ,3ארמגב
תכרב םיכרבמו ןירועישל םילכוא ,איצומה םיכרבמ ,הכרב אלל קרפה דע םיידי םילטונ הליכאה
הלעי חכש םא ."הזה םירופיכה םויב" םירמואו אביו הלעי םע ,ףוצר תיזכ יאדו לכא םא קר ןוזמה
םוי לחשכ םג .רזוח וניא חכש םאו "הצר" םג רמוא תבשב רופיכ םוי לח רשאכ .רזוח וניא אביו
.הליכאה ינפל םישדקמ אל תבשב רופיכ

שמח ןיתממ ,תיאבצ הימימ לש קקפ קוידב הזש ,םרג םיעברא התוש :ןירועישל הייתש ןיד
לוקשל חכש רשאכ .4קיספמ התשש המב ידש שח רשאכו םרג םיעברא התוש בושו תוקד
לש הליקשו הדידמ וזו תויה רופיכ םויב תאז השוע רופיכ םוי ברעמ םימ תויומכ דודמלו תוסורפ
.5הווצמ

ךפיהלו ,דימ תותשל רשפא הליכא רחאל :ונייהד ,הזל הז םיפרטצמ םניא הייתשו הליכא
.הנתמה אלל

,ןירועישל היתשו הליכאש איה דוסיה תחנה .המישמ לכב ןידה והמ ראבל ונילע תעכ
.לוחה תומיבכ עוציב תמר התואב תומישמה לכ תא עצבל םירשפאמ

.ליגרכ םוצל שי :הנושאר תרמשמ בוכר הליל רויס .1

ריצ תחיתפ תעשב רקובב .ליגרכ םוצל שי הלילב :הינש תרמשמ בוכר הליל רויס .2
םוצה תא ךישמהל זאו תי"שטבה לע ראשיהלו םצ וניאש לייח םע ףלחתהל יוצרו רתומ תילגר
.ריצה תחיתפ ירחא וא ינפל ןירועישל תותשלו לוכאל יאשר ,שלחנ תאז לכבש ימ .ליגרכ

םא .ליגרכ םוצל שי דאמ ךומנ תולקתיהל ששחהו בוכר אוהו תויה :םוי תוחכונ רויס .3
ןוזמ ןיכהל שיש ןבומכ .רקבהמ לחה ןירועישל תותשל שי תושבייתה תנכס תמייק םוחה תמחמ
.םוצה תא רובשל ךרוצ רצונ וב הרקמל היתשו

תעשב .רקבהמ לחה ןירועישל תותשלו לוכאל שי :ןוחטיבה תעוצרב ילגר םוי רויס .4
רתומ הרזחב םגש ןבומכ .ןירועישל לוכאל רתומ ךרוצ שי םאו ליגרכ תותשל רשפא רויסה
.אירב שיגרמש דע ,ןירועישל תותשלו לוכאל

רקובה תארקל שלחנ םאו ליגרכ התוש :ןוחטיבה תעוצרב רופיכ םוי לילב בראמ .5
.אירב שיגרמש דע ןירועישל התושו לכוא הרזחב ,ןירועשל לוכאל יאשר

לכוא הרזחב .ליגרכ התושו לכוא :ןוחטיבה תעוצרב רופיכ םוי לילב ךשמתמ בראמ .6
.ןירועישל התושו

.שלחי אלש ידכ רקבהמ ןירועישל התשיו לכאי :בראמל רופיכ םוי יאצומב אצויה .7

ןיב שא תוירקת תוחקלתמ וב רוזאב לעפומ תויהל יושע :א המר תוננוכ תווצ .8
תווצ לשמל וא .שדוח וליפא וא םייעובש ,עובשל תחא ןוגכ ההובג תורידתב וניתוחוכל םילבחמ
תותשלו לכאל םיכירצ הזכ תווצ ילייח .תרדוח תוליעפ עצבמה חכל "ץוליח חכ" הווהמה תוננוכ
םדיקפת תא עצבל םהל רשפאיש ינפוג בצמב ויהי םתלעפה תעשבש ידכ רקבהמ לחה ןירועישל
תורידתש ןורמושו הדוהי רוזאב תוננוכ יתווצ םג גוהנל םיכירצ םהל המודב .רתויב בוטה דצה לע
.םיפייע ואצמי אל ,הרעבת יקובקבו םינבא ידיימ רחא ףדרמבש ידכ ,ההז םתלעפה

ךרואל תוננוכ יתווצ םתוא םהו דואמ הכומנ תורידתב לעפומ תויהל יושע :ב המר תוננוכ תווצ
תווצ ילייח .ןופצה לובג ךרואל םיאצמנה םיבצומה ןמ קלחו ןלוגה תמר ,ןדריה תעקב תרזיג
.תידיימ םוצה תא ורבשי ולעפויו הדימבו םימו ןוזמ תנמ וניכי הזכ

:םיבצומ .9
.שמשל םיפושח אלו תויה תיפצתו הרימש תוליעפ ךות םג ליגרכ םוצל שי ,ונחטשב
שי ,המודכו םי"רמצפ יריב הנורחאל םיפקתומה םיבצומה םתוא ,ןוחטיבה תעוצר חטשב
םניד הנכסל ללכ םינותנ םניאש םיבצומ םתוא לבא ,רקבה ןמ לחה ןירועישל תותשלו לוכאל    
.וניחטשבש םיבצומ ןידכ    

.רקבהמ לחה ןירועישל תותשל שי שמשל םיפושח רשאכ :םוסחמ .10

תמחמ םדריהל ךלוהש שח רשא המודכו רעש ,היזכרמ ,תיפצת ,הרימש תדמעב לייח
ומוקמב הכימס תוביכש עצבי אלא ותונריע לע רומשל ידכ הקיתמ ינימ לוכאל ול רוסא תופייעה
.6ויניעמ הניש גיפהל םירופיכה םוי לילב לודג ןהכל ושעש יפכ

ו קלח ד"וחי ת"וש .4 .אכ ףד ןישודיקל א"בשרה ישודיח .3 .גי ףד תותירכ .2 .ז ףיעס חירת ןמיס ח"וא .1
.טי ףד אמוי .6 . גיש הווצמ ךוניחה רפס .5 .טל ןמיס:הלאש
השישכ לש ךרד בגה לע המיחל דויצ םע םיכלוה ונא רקוב רויס תעשב ילגר ריצ תחיתפב
היהי רשפאש ידכ ץחרתהל ןתינ ,העיז יפוטש ונאשכ ,בצומל וניתרזחב םאה .רטמוליק
?התואנ הרוצב ללפתהל

:הבושת
עגונב לבא .1םימל עבצא טישוהל וליפאו גונעת לש הציחר איה רופיכ םויב הרסאנש הציחר
שיו גונעת לש הציחר הניא וזש ףא ,2םירסוא שי :םינורחאה וקלחנ העיז תרבעהל הציחרל
רעטצמש ימ ןיב קלחל בתכ 4הרורב הנשמה .וז הציחרמ הנהיש חרכומ אלו תויה 3םיריתמ
.רימחהל וילעו העיזה ןמ הברה רעטצמ אלש ימ ןיבל ,ץחרתהל יאשרש העיזה ינפמ הברה

:םוכיס
וילע אובת רימחמהו עיזמש תומוקמ ץוחרלו לקימה לע ךומסל יאשר ול הקיצמ העיזהש ימ
.הכרבה

.א"קס םש א"גמ .3 .א"קס גירת ןמיס ח"וא ז"ט .2 .א ףיעס גירת ןמיס ח"וא ךורע ןחלושו :זע ףד אמוי .1
.ב"קס גירת ןמיס .4:הלאש
?ץחרתהל רתומ הדובעה רמג רחאל םאה .לחז ונסרפ רופיכ םויב

:הבושת
זירגב וכלכלתהש ולאל לבא ,תמדוקה הבושתב בתכנש יפכ ןידה ועיזה קרש םילייחה יבגל
.2ם"במרה קספ ךכו "וכרדכ ץחור האוצבו טיטב ךלכולמ היה םא" :1ארמגב שרופמ המודכו
תרסואש העדל םג תרתומ וז הציחרו 3םוקמ ותוא קר ץוחרל שי ךולכלה םיצחור רשאכו
.4העיז תרסהל הציחר

:םוכיס
.ופוגבש ךלכולמ םוקמ ץוחרל רתומ

.ג ןמיס ח קרפ אמוי ש"ארו םש ם"במר .3 .ב הכלה ג קרפ רושעה תתיבש תוכלה .2 .זע ףד אמוי .1
.גירת ןמיס שיר ח"וא ח"ב .4:הלאש
יניאש םהל יתרמאו תויה הרותל יתוא תולעהל םאה ,רדסה ילייח ןיב חוכיו ררועתה רופיכ םויב
?ןודינב הכלהה יהמ .םצ

:הבושת
ךרוצ תמחמ ליגרכ לכוא התא םא :םצ ךניאש רמוא התאשכ ךתנווכ יהמ עדוי יניא ,תישאר
יפ לע ףא ,ןירועישל לכוא ךניה םא לבא .הלאש תמייק זאש ירה יל עודי וניאש דחוימ יעצבמ
.1הרותל הלועו הנעתמכ תיתכלה הניחבמ רדגומ התא ןיידע ,הרותה ןמ רוסא רועיש יצח םגש

םויב הרותה תאירק יכ ,2תירחשב הרותל תולעל יאשר התא תאז לכב ןיטולחל םצ ךניא םא
:םינורחאב קפס שי רופיכ םויב החנמב לבא .םויה תשודקב אלא תינעתב ןיד הניא רופיכ
ןיד והז רפוס םתחה תעדלו תינעתב ןיד אוה הרותה תאירק ןידש ןכתי 3רגייא אביקע יבר תעדל
םג יולת םשש ריטפמל טרפבו ,החנמב הרותל תולעל אל ףידע הליחתכל ןכל .םויה תשודקב
.תולעל שי ךל וארק םא לבא םינושארה תקולחמב

:םוכיס
,תירחשב הרותל תולעל יאשר תיעצבמ הביסמ רופיכ םויב ללכ םצ אלש תווצמ רמוש לייח
.ריטפמל טרפבו הלעי אל הליחתכל החנמבו

.זנק ןמיס ח"וא ת"וש .3 .דכ ןמיס א"קער ת"וש .2 .ףוסב טל קרפ התכלהכ תבש תרימש .1
            תוכן תושבע             תוכן דיני צבא