חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מדרש – רשימת מדרשים

ספרים הכוללים דרשות בהלכה ובפרט באגדה. המדרשים נכתבו בחלקם ע"י התנאים שדרשו את פסוקי המקרא. יש מדרשים העוסקים בבריאה, באלוהות, במשיח ובעוה"ב

תוכן הערך:
במדרשים שבעה סוגים
מדרשים שונים
מדרשים קטנים
רשימת מדרשים הנמצאים באתר דעת

מדרשים - ספרים המכילים ענייני דרוש בהלכה ובפרט באגדה. בערך זה נמנים ספרי המדרש העיקריים.

במדרשים שבעה סוגים:
א) מדרשי הלכות בזמן התנאים, כמו מכילתא (שמות), ספרא (תורת כוהנים ויקרא), ספרי (במדבר ודברים), פרקי אבות;
ב) מדרשי אגדה על התורה, כמו מדרש רבות ועל המגילות;
ג) מדרשים על נביאים וכתובים, כמו מדרש שמואל, מדרש משלי מדרש תהלים, מדרש ישעיה, מדרש יונה, ומדרש איוב;
ד) דרשות שלמות, כמו פסיקתא רבתי, פסיקתא דרב כהנא, תנחומא, ילמדנו, אגדת בראשית, מדרש והזהיר;
ה) מדרשים על ענייני משיח, עוה"ב, קבלה וסודות, כמו פרקי דר' אליעזר, סדר אליהו רבה וזוטא, ספר היכלות, בהיר, זהר;
ו) ילקוטים, כמו ילקוט שמעוני, ילקוט המכיר ומדרש הגדול;
ז) מדרשים קטנים. הרבה מדרשים אבדו במשך הזמן ומובאים מהם מאמרים בספרי ראשונים ויש שמזכירים רק שם המדרשים. ר' אליעזר מגרמיזא בעל הרוקח מביא מאמרים ממדרשים רבים שאינם נמצאים היום, וגם ר' מנחם די לונזאנו מזכיר מדרשים שלא נודעו לנו.

מדרשים שונים
רשימה חלקית של מדרשים, בסדר א"ב:
אבא גוריון;
אבכיר;
אגדת משיח
(בית המדרש ח"ג);
אותיות דר' עקיבא;
אסתר רבה;
ארחות חיים לר' אליעזר בן הורקנוס,
והוא צוואה שציווה לבנו לפני מותו (ברכות כ"ח:), דפוס קראקא שע"ב, ונדפס ממנו מה שהביא בעל שבט מוסר לענינו, ובעל עמק המלך ראה ממנו כרך גדול;
דברי הימים של משה;
דברים רבה;
דורשי רשומות;
זרובבל
(בית המדרש ח"ב) ובעל הרוקח חשבו לברייתא;
חופת אליהו רבא (הרא"ש ברכות פ"א סי' ח');
לבנת הספיר, פירוש עה"ת בלשון ארמית ע"ד הקבלה כמו הזהר, ומביאו החזקוני בספר שתי ידות פרשת חיי שרה, ובספר עבודת הקדש לבן גבאי חלק התכלית פ"י;
מגילת חסידים או משנת חסידים מובא בספר ראשית חכמה שער ענוה פ"ד ועוד;
מגילת יוחסין (ע"ע מגילה):
מדרש אגדתא;
מדרש אגור
נדפס בספר שתי הידות לר' מנחם לונזאנו;
מדרש אלה אזכרה (בית המדרש הוצאה יעלינעק ח"ב);
מדרש אספה;
מדרש ברכת יעקב אבינו
(בית המדרש ח"ב);
מדרש גדול וגדולה (בית המדרש ח"ג);
מדרש הגדה (הגדה של פסח);
מדרש הגדול (הוצאת שעכטער);
מדרש הגלוי מביאו ר' אברהם סבע בצרור המור עה"ת כמה פעמים, וכן מביאו ר"י קארו זקנו של מרן הב"י בספרו תולדות יצחק פרשת ויחי;
מדרש הנעלם (ע"ע זהר);
מדרש הפטרות (כתב יד ואולי הוא פסיקתא דר"כ);
מדרש הקצר הביאו ר"ש אלקבץ בספרו מנות הלוי;
מדרש הרנינו נזכר ברוקח ובשבלי הלקט סי' צ"ז;
מדרש הרפואות לאסף ויוחנן הירחוני ב"י (עי' אוצר הספרים 549);
מדרש השכם, מזכירין אותו המכריע ותניא ורבינו ירוחם ואבודרהם;
מדרש ויושע, מובא בספר בחיי פרשת בשלח והוא על שירת משה ויציאת מצרים (קושטא רע"ט);
מדרש ויכולו, הביאו רש"י (דהי"א ג' א') והוספות (סנהדרין נ"ט);
מדרש ויסעו, מובא בילקוט פרשת וישלח;
מדרש חזית או אגדת חזית והיא מדרש רבות על שה"ש וקהלת ונקרא כך לפי תחילתו בפסוק "חזית איש מהיר במלאכתו" (פיזרו רע"ט);
מדרש טעמי חסירות ויתירות, נזכר בסמ"ג עשין סי' כ' ובתוספות ברכות ל"ה ורא"ש ברכות פ"ה סי' י"ז);
מדרש יונה (נדפס עם סבוב העולם, פראג שנ"ה);
מדרש ילמדנו (בית המדרש ח"ו);
מדרש ישעיה, נזכר בספר ישועות משיחו לאברבנאל, ובהקדמת שלטי הגבורים לר' אברהם הרופא;
מדרש כונן, על שם הפסוק שמתחיל בו ה' בחכמה וגו' כונן שמים בתבונה. נקרא גם ברייתא דמעשה בראשית (פרנקפורט דמיין תע"ט, בית המדרש ח"ב);
מדרש כתרי אותיות לרבי עקיבא, מובא בשלטי הגבורים דף קע"ז;
מדרש ל"ב מידות (ע"ע מידות);
מדרש לחנוכה (בית המדרש ח"א);
מדרש לעולם (בית המדרש ח"ג);
מדרש מ"ט מידות;
מדרש מגילת בית חשמונאים
(הלכות גדולות הלכת סופרים);
מדרש מי השלוח, נזכר בספר איומה כנדגלות;
מדרש משה רבנו, נזכר בתוספות ב"ק פ"ב. וברוקח וילקוט, ואולי הוא דה"י של משה או פטירת משה;
מדרש משלי או אגדת משלי, ובטעות יקראו לו המדפיסים שוחר טוב, יען כי בדפוס ויניציא נדפס ביחד עם מדרש תהילים המכונה באמת שוחר טוב על שם תחילתו שוחר טוב יבקש רצון (עי' הקדמת באבער להוצאת המדרש הזה);
מדרש עזרא, נזכר בהקדמת ר' תם ן' יחייא לספר יוסיפון;
מדרש עשרת הדברות (פירארא שי"ד ובית המדרש ח"א);
מדרש עשרת מלכים שמלכו מסוף העולם ועד סופו: נמרוד יוסף שלמה אחאב נבוכדנצר כורש אלכסנדר מקדון משיח בן דוד והקב"ה הוא ראשון והוא אחרון (נדפס בבית עקד האגדות ח"א, פרנקפורט דמיין תרמ"ב);
מדרש פטירת אהרן (בית המדרש ח"א);
מדרש פטירת משה רבנו (שם ח"א);
מדרש פליאה או ספר הפליאה והוא חלק מספר הקנה (קאריץ תקמ"ד);
מדרש פנים אחרים (ע"ע ספרי);
מדרש רבה או רבות;
מדרש רות והוא מדרש הנעלם על רות (ויניציא ש"ו);
מדרש שוחר טוב והוא מדרש תהילים שהוציא לאור בובר;
מדרש שיר השירים (ויניציא שנ"ז);
מדרש שלושה דברים, מובא בתוס' ברכות ח': ד"ה ישלים וע"ז י"ז. ד"ה לעלוקה;
מדרש שמואל או אגדתא דשמואל, מובא ברש"י בראשית ל"ו ש"א, ב' ל', דהי"א י' ג';
מדרש תדשא מיוחס לר' פינחס בן יאיר (בית המדרש ח"ג);
מדרש תהלים, הוא שוחר טוב;
מדרש תלפיות לר' אליהו הכהן דיין מאיזמיר לקוטים ממדרשים (אזמיר תצ"ו);
מדרש תמורה, ג' פרקים לר' ישמעאל ור' עקיבא נדפס בסוף שם הגדולים ח"ב ובית המדרש ח"א; תנא דבי אליהו, הוא סדר אליהו רבא וזוטא;
מדרש תנחומא;
מכילתא;
מסכת גיהינום,
נדפסה בנוסחאות שונות בקובצי בית המדרש;
מסכת גן עדן או פרקי ג"ע;
מעין חכמה מענייני עלית משה למרום ומה שאירע לו שם נדפס בספר ארזי הלבנון ויניציא שס"א; מעשה בראשית ומעשה מרכבה (עי' רש"י חגיגה י"ג);
מעשה רבי יהושע בן לוי (בית תלמוד ח"ב);
מעשה תורה, נדפס עם ספר בן סירא והוא מעין חופת אליהו הנדפס בספר ראשית חכמה ועי' כל בו סי' קי"ח;
מפתח שלמה, על השבעת השדים והשטן וטבע אילנות ועשבים וכו' (סה"ד בשם שלשלת הקבלה); מראות הצובאות, מובא בעבודת הקדש פכ"ד;
נימוקי רב נחמן, מובא בספר כפתור ופרח לר' יצחק הכהן פרחי (חבר ספרו בשנת 1322);
סדר אליהו זוטא (הוא תנא דבי אליהו);
סדר אליהו רבא
סדר עולם רבא וזוטא;
סוד העבור
ונקרא ג"כ ברייתא דשמואל מובא ברש"י לישעיה ט' י"ג ובספר רזיאל דף י"ח ע"ב; ספרא הוא תורת כוהנים למקרא;
ספר הזהר;
ספר היובלים;
ספר היחוד
לר' נחוניא בן הקנה ור"י כוהן גדול, מובא בספר נובלות חכמה דף קצ"ה ע"א ובספר עבודת הקדש חלק היחוד פי"ח;
ספר הישר (ע"ע ישר);
ספר המלבוש שמסר רזיאל המלאך לאדם הראשון מובא בספר האמונות לרש"ט שער ג' פ"ג; מדרש מלחמות המשיח (בית המדרש ח"ו);
ספר חכמה לשלמה המלך, מובא בזהר פרשת בלק דף קצ"ג;
ספר יצירה;
ספר תגין;
ספרא דחנוך
הנקרא בלשון ערבי אדריס (קושטא רע"ח),
ספרא דצניעותא מיוחס ליעקב אבינו הובא בזהר סוף פרשת תרומה;
ספרא דר' כרוספדאי, מובא בתקוני הזהר על פסוק זה ספר תולדות אדם, ובזהר מובא ספרא דרב המנונא סבא ועוד;
ספרי על במדבר ודברים;
פסיקתא דרב כהנא;
פסיקתא רבתי;
פרקי בן עזאי
הזכירו רש"י ברכות כ"ב. ותוספות ערובין נ"ג: ד"ה משיירין;
פרקי היכלות;
פרקי חבוט הקבר,
תירגמם ר' אליהו די וידאש ור' אברהם אזולאי בספרו חסד לאברהם;
פרקי ר' יוסי מובא ברוקח סי' שי"ב;
פרקי ר"א הגדול:
ציוני;
רעיא מהימנא
(ע"ע זהר);
שבעה היכלות מובא ברקנטי פרשת יתרו והוא היכלות זוטא (נדפס בספר ארזי לבנון);
תקוני זהר.

מדרשים קטנים
המדרשים הקטנים נאספו בילקוטים שונים.
המובחר שבהם הוא "בית המדרש" - שישה חלקים שהוציא לאור יעלינעק (לייפציג 1883 ווין 1878) עם הקדמות בגרמנית בראש כל חלק.
ר' חיים הורוויץ הוציא לאור אגדת אגדות (ברלין 1881); "בית עקד" אגדות בשני חלקים (פרנקפורט דמיין 1881), כבוד חופה (פרנקפורט דמיין 1888), ותוספתא עתיקתא בחמשה חלקים (פרנקפורט דמיין 1889/90).
ש"א ווערמהיימער הוציא לאור "בתי מדרשות" בארבעה חלקים (ירושלם 1893/97), גם לקט מדרשים (שם 1903).
דר' אליעזר גרינהוט הוציא לאור "ספר הלקוטים" בשישה חלקים (שם 1903-1898).

רשימת מדרשים הנמצאים באתר דעת


רשימת המדרשים הקיימים בספריה הוירטואלית דעת

מדרש סעודת לויתן / י. ד. אייזנשטיין
מדרש סעודת גן עדן / י. ד. אייזנשטיין
מדרש תחיית המתים / י. ד. אייזנשטיין
אותות המשיח / י. ד. אייזנשטיין
פרקי משיח / י. ד. אייזנשטיין
אגדת משיח / י. ד. אייזנשטיין
גן עדן; גיהינום / י. ד. אייזנשטיין
מלחמות מלך המשיח / י. ד. אייזנשטיין
מדרש רבה למגילת שיר השירים - מהדורת אינטרנט (4 פרקים)
מדרש רבה למגילת רות - מהדורת אינטרנט (10 פרקים)
מדרש רבה למגילת איכה - מהדורת אינטרנט (7 פרקים)
מדרש רבה למגילת קהלת - מהדורת אינטרנט (13 פרקים)
מדרש רבה למגילת אסתר - מהדורת אינטרנט (12 פרקים)

קישורים ממולצים באתר דעת
"מדרש הגדול" לר' דוד העדני / אהרן גימאני

מקור הערך: ע"פ אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין


הערות לערך:
שם המעיר: עידן דשא
הערה: כעת יצא לאור ספר ילקוט מדרשים ד' חלקים שבו הרבה מדרשים קטנים מדפוסים ישנים ומכתבי יד, ובו קטעים חדשים עם ישנים.
ועוד בכתובים כמה חלקים שטרם נדפסו.
מקור ההערה: ידע אישי


שם המעיר: רחמים שר שלום
הערה: בספריה הוירטואלית שבאתר דעת מובא גם מדרש שוחר טוב (שנשמט מהרשימה כאו)


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
דברים רבה
אגדה - אגדות חז"ל, מדרש אגדה
במדבר רבה
ויקרא רבה
קהלת רבה
שמות רבה
פרקי דרבי אליעזר
מדרש שכל טוב
עין יעקב


נושאים קרובים באתר דעת
מדרש


ספרים בטקסט מלא
מדרש זוטא
מדרש הגדול - ויקרא
מדרש אגדה על חמשה חומשי תורה