תוכן מפורט

החלוקה לקבצים היא להקל על התמצאות בספר


[רבי אליעזר, אבי הבעש"ט]
[הבעש"ט כריש דוכנא מכה את השטן]
[רבי אדם]
[בנו של רבי אדם מעביר הכתבים לבעש"ט]
[הבעש"ט מתחתן עם בתו של רבי אברהם מקיטובר]
[הבעש"ט עוזב את ברוד]
[הבעש"ט והגזלנים]
[ת"ח שנתגלגל בצפרדע]
[הבעש"ט חוזר לברוד]
[עם גיסו רבי גרשון]
[דין אצל רב הקהילה]
[התגלות הבעש"ט]
[כתבי רבי אדם]
[רבי אלכסנדר שוחט]
[סיפור התגלותו מפי הרב אלכסנדר שוחט]
[הבעש"ט מלמד אצל מוכסן ומוריד גשם]
[הבעש"ט בקהילת טלוסט מרפא חולים]
[הבעש"ט מציל מוכסן מכישוף]
[המוכסן ומלאך המוות]
[הרב מקריבוש נעשה חסיד]
[ה"מנורה" שיש בה מחשבה זרה]
[הבעש"ט ממנה שוחט]
[הבעש"ט והדוקטור]
[הבעש"ט לומד ספר הזוהר]
[ההתגלות הראשונה]
[בגדים חדשים]
[הסוס שנגנב]
[רבי דוד מקהילת לאלימייע מגלה את הבעש"ט]
[הבעש"ט מקרב למדן]
[הבעש"ט יודע מקום הימצאו של בן הסוחר]
[הבעש"ט רועד בתפילתו]
[תפילת יום הכיפורים]
[הבעש"ט מבטל שידוך שאינו הגון]
[קטרוג בתפילת יום הכיפורים]
[כת שבתאי צבי]
[העיר באלטע תחרב]
[הבעש"ט מתקן נשמות]
[הרב מפולנאה נעשה חסיד]
[הרב דקהילת רשקוב]
[הרב מקהילת ראשקוב מתפלל על עירו]
[פרעות נמרוב]
[רבנו גרשון ניצל מטביעה]
[רשימה של ניאוף על רבי גרשון גיסו]
[תענית על גשמים בירושלים]
[רבי גרשון מחרים את החכם]
[בתו החולה של הרב אייזיק]
[עלילה על היהודים]
[אשת הבעש"ט חוששת שיחסר יין]
[איך נתקרב הרב המגיד הגדול לבעש"ט]
[מותו של רבי אליעזר מאמסטרדם]
[הספר חמדת ימים ופיתויי שבתאי צבי]
[רבי יצחק דרוביטשר]
[הבעש"ט צופה מסוף העולם ועד סופו]
[גנב הרסן לצרכי שבת]
[העבירו את הקצב מתפקידו]
[רבי אברהם בן הרב המגיד הגדול]
[עבודת השם של רבי אברהם]
[ברית מילה]
[נישואי רבנו אברהם והצלתו בידי אשתו]
[מותו של רבי אברהם]
[רבי אהרן קרלינר]
[שליחות לדוכס]
[הרבי ר' אלימלך וה"חסד לאברהם"]
[רב שמעלקה ורבי פנחס נקראים לרבנות]
[לתהות על קנקנו של הבעש"ט]
[גלגול של רס"ג]
[שני ליצים בבית הכנסת]
[פדיון נפש לרבנית]
[הכנסייה בוערת]
[הנהנה מיגיע כפו בכשרות]
[יראת חטא של הבעל שום טוב]
[בגיהנום]
[איסור גזל גוי]
[הצלתו של רבי ליביש ממזריטש]
[לירד מעולמות עליונים]
[תפילין פסולות]
["די פרומע ריבעלע"]
[פדיון שבויים ופקידת עקרה]
[הבעש"ט מתפלל על גשמים]
[הבעש"ט חולה בקדחת]
[ר' יוסף מגיד מישרים מתגלה אחר מותו]
[שני מלמדים]
[עמוד של תורה של רבי שמשון מאיר]
[הבעש"ט מציל את המוכסן]
[דיבור עם בני אדם]
[הבעש"ט מחיה ילד]
[תפילת מנחה ביער]
[בן זכר תמורת עושר]
[גלגול נשמות בדג ובכלב]
[רבי נחמן]
[התגלות אליהו ורבי]
[גן עדן, גיהנם וחלומות אמת]
מחלת האישה מגינה על העיר
[פרישות]
[הקזת דם לרבי יוסף]
מותו של ר' יוסף מלמד
[מותו של מוסר והספדו]
[מאתיים זהובים לחתונה]
[דברי תורה מגן עדן]
[הכומר המכשף]
[הבעש"ט מגלה את הגנב]
[הלווית הבעש"ט]
[מותו של ר' נחמן]
[כוונה בתפילה]
[קובל על הכבוד שעושים לו]
[להפטר ממחשבות זרות]
[הבעש"ט שולח את המוכיח לדרוש בלמברג]
[הבעש"ט מרפא משוגע]
[עלילה בקהילת פובליטש]
[הבעש"ט מציל עגונה ומחזירה למוטב]
[הבעש"ט יודע מקום המצאו של הסוחר]
[הפוחזים יראים מן הבעש"ט]
[השוחט שהטריף בהמה כשרה]
[הכל לטובה]
[תפילה בבית בלא נכרים]
[תפילת הרב מפולנאה]
[מצפה לגאולה]
[כסף פסול]
[הצלתו של החוכר]
[הבעש"ט יודע מה יהיה בסוף השנה]
[הבעש"ט מבטיח מקום בגן עדן]
[הבעש"ט אומר את הפשט בתוספות]
[השמר לך שלא תסע..]
[אני השגתי את החולה ברוחניות]
[אתה גנבת איזה דבר! ]
[אין בכאן אפילו דיבור אחד שאמרתי]
[מעולם לא לן אצלו מעות]
[על-ידי כשפים נעשה לץ אחד בבית]
[סגולה נגד נחירה]
[לראות את המזיק]
[אתה תדבר רע על בר ישראל?]
[חלום]
[שד נשך אותי]
[מעינות החוכמה של הבעל-שם-טוב]
[בארץ הקודש נביא את הגואל]
[בנים בעלי מום]
[הצלה מההידמקים]
[מצוות תפילין מצילה]
[בשביל ניצוח לומדים תורה?]
[הבעש"ט מבזבז ממונו]
[השוחט]
[הבעש"ט אינו נראה]
[עונש על זלזול ברב]
[לא רצה להיות סנדק]
[שקר הסוס לתשועה]
[אצלי אין מקרה]
[שני חסידים ושניהם שמם רבי דוד]
[רבי גרשון בעכו]
[עונשו של משיג גבול]
[המוכיח ביטל את תפילת הבעש"ט]
[כוונת אכילה של משה רבנו]
[לך לביתך ותמצא את אשתך מקשה לילד]
[טיפל בחולה מעיים]
[רבי נחמן מקוסוב]
[שינוסו כולם]
[בקהילת סלוצק]
[שני מופתים]
[עלילת דם]
[שטר חוב של מת]
[קברו של ר' דוד פורקעס]
[גניבת הלולקע]
[יום כיפור בשדה]
[הבעש"ט רואה למרחוק]
[סכנת טביעה ביום הבר מצווה]
[הבעש"ט והסוחר חסוך הבנים]
[הבעש"ט מבריא את המתנגד לו]
שלא ישמע כל אחד מה שצריך לשמוע
[הרמב"ם הודה לבעש"ט]
[שיחה עם הרב נחמן קאסווער]
[דגים לשבת]
[הילד העיוור]
[השר מקבל את מחלת האישה]
[אתה עשית היום עבירה]
[הבעש"ט מציל]
[ללמוד חכמות שיחת בהמות ועופות]
[הבעש"ט מציל נערה משמד]
[שיחה עם כומר בערב יום כיפור]
[תקיעת שופר]
[חלום]
[יין קשה פחד מפיגו]
[הבעש"ט רואה סתרי הרב]
[הבעש"ט מחייה ילד]
[חולה אהבת ה']
[השוחט שרימה]
[אכתוב קצת מפטירתו]
[גלגול בכלב ובדג]
[הצלתו של בנו של הרב מיכל מזלאטושוב]
[כח סגולת התורה]