תוכן העניינים


הקדמה: בשדות מודיעין
שנת שבתון יהיה לארץ
שבת לה'
הספיח ואיסור הספיחין
החלטה סודית בשמיטה / אליעזר ויהודה בירושלים
פירות שביעית: הפקר
אוצר בית דין
קדושת פירות שביעית
השמיטה היא מן המצוות התלויות בארץ
מצוות השמיטה בימי הרב אברהם יצחק הכהן קוק
היתר המכירה
השמיטה כיום, במושב, בכפר ובקיבוץ
בדוכן הפירות של פירות שביעית
מצוות השמיטה בגינת הנוי שליד בתינו
הטיפול בעציצים ובגידולי המים
"גיבורי כוח עושי דברו"
מדריך למורה