שלמי תודה

תקציר

מבוא

חלק ראשון

פרק א: הסיפור החסידי - סקירת המחקר

פרק ב: עמדות יסוד של תורת החסידות

          האימננציה האלוקית
          הדבקות
          התשובה
          תורת הצדיק
          מעמד הסיפור החסידי בחסידות
          תפיסת השפה העברית

פרק ג: מבוא לניתוח הסיפורים

          הקדמה כללית
          האם הסיפור החסידי הוא סיפור עממי?
          השיטות הפרשניות, הסבר מונחים תימטולוגיים
          שיטתו ההרמנויטית של א"ד הירש

פרק ד: ניתוח הסיפור מדגם א

          א. הסיפור
          ב. מבנה הסיפור
          ג. עיצוב הדמויות
              ר' אלימלך מליז'נסק

              פרטים ביורגרפיים
              הדמות בסיפור על רקע תורתו של ר' אלימלך

              ר' נפתלי מרופשיץ

              פרטים ביוגראפיים
              דמותו של ר' נפתלי בסיפור וטיב קשריו עם ר' אלימלך

              היהודי
              האדון
              המספר
          ד. הבטים פואטיים המחזקים את התובנות והתשתיות האקסטאטיות והמוסריות בסיפור
              עיצוב הזמן

          ה. עיצוב המרחב החיצוני והפנימי
              המרחב והזמן
              המישור הלשוני
              המלה המנחה

          ו. סיכום קצר

פרק ה: ניתוח סיפור מדגם ב

          א. הסיפור
          ב. הקדמה
          ג. מבנה הסיפור: חלוקה למוטיפמות
          ד. עיצוב הדמויות
              ר' שמואל מקאריב

              פרטים ביוגרפיים
              הדמות בסיפור

              ר' אלימלך

              תפקיד הגימטריות
              הכפרי

              תלמידי ר' אלימלך המוזכרים בסיפור:

              • ר' מנחם מנדל מרימינוב
              • המגיד מקוזניץ
              • החוזה מלובלין
              החתן והכלה
              קשר אנלוגי בין הדמויות
          ה. ממד הזמן וממד והמרחב בסיפור
              ממד הזמן
              ממד המרחב
          ו. המבנה הבינרי
          ז. המפנה בסיפור
          ח. מוטיבים בסיפור
              האש
              גמילות חסדים
              הגאווה והריח
              הראייה והעיניים

              הראייה והעיניים של האדם
              הראייה והעיניים של הקב"ה
          ט. העמימות הפונקציונלית בסיפור והאימפליקציות הנפשיות
          י. דרכים לעבודת ה' על פי החסידות גלויות או מובלעות בסיפור
              דיבוק חברים
              הניגון
              הריקוד
              השמחה
          יא. עוד על הממד המוסרי בסיפור המבוסס על דברי ר' אלימלך בספרו 'נועם אלימלך'
          יב. הממד המאטפיזי של מוטיף הנישואין
          יג. סיכום

פרק ו: ניתוח סיפור מדגם ג

          א. הסיפור
          ב. מבנה הסיפור: המוטיפמות
          ג. עיצוב הדמויות
              ר' שמעלקא
              הדמות בסיפור
              ר' אלימלך
              הדמות בסיפור
              הקהל
          ד. מבנה הסיפור: מעגל חיצוני שלם ומעגלים פנימיים בינריים
              מבנה הסיפור
              מעגל המסירה
          ה. המשל בסיפור ובכתבי ר' אלימלך
          ו. הזמן בסיפור ובכתבי ר' אלימלך
          ז. מוטיבים בסיפור והקשרם לספרות העיון
              התשובה בתורתו של ר' אלימלך
              יסודות תפיסתו
              תפקיד הצדיק
              תוכחת הצדיק
              חטא הגאווה
              חטא שנאת חינם
              חטאי עריות
              שלבי החזרה בתשובה
              בעלי תשובה
              התשובה בסיפור
              חטא גילוי עריות בסיפור ומשמעותו
              הבכי
              מקורות התפיסה
              הבכי במחקר
              הבכי בסיפור

          ח. הערות לשוניות
              ביטויים אידיומיים
              דיגלוסיה
          סיכום לשלושת הסיפורים

חלק שני

פרק ז: הבחינה המוסרית: ספרות וערכים
          היחס בין ספרות וערכים בספרות המחקר
          ערכים בסיפור החסידי
          ערכים חינוכיים בשלושת סיפורי המדגם
          דוגמאות לערכים בסיפורים כמענה חינוכי למצוקת האדם בעידן הפוסט מודרני

פרק ח: הסיפור החסידי כטקסט ריגושי


פרק ט: הסיפור החסידי כטקסט ביבליותראפי

נספחים

נספח 1: צילום שלושת סיפורי המדגם מאוהל אלימלך

נספח 2: הסיפור החסידי כמענה דידקטי-חינוכי לתלמידים לקויי למידה (דיסלקטים)

נספח 3: תרשימי שלושת הסיפורים

ביבליוגרפיה

          משנה
          תלמוד
          מדרש
          קבלה
          ספרי מוסר והלכה
          מקורות חסידיים
          ביבליוגרפיה עברית
          ביבליוגרפיה לועזית