שכתוב, אלול תשסד מיקום המאמר: להחליף את הקיים במדור תנ"ך המאמר קיים באתר. יש להחליף את הקבצים הקיימים בקבצים אלה, שהם בפורמט חדש ומעודכנים. <-- ביצוע ענת - 19.10.04 --> שיחות בספר ירמיהו / יהודה איזנברג

שיחות בספר ירמיהו

כפי ששודרו במסגרת "פרקי היום בתנ"ך" בשידורי ישראל

יהודה איזנברג  תוכן העניינים:

פרק א: דמותו של ירמיהו
פרק ב: מה מצאו אבותיכם בי עול
פרק ב: האבות והמנהיגים
פרק ד: מדוע נביאי השקר משכנעים?
פרק ה: קיום העולם כעדות לקיום בורא
פרק ו: ערלה אזנם ולא יוכלו להקשיב
פרק ז: היכל ה' המה
פרק ח: התופת וגיא בן הינום
פרק ט: בזאת יתהלל המתהלל
פרק ט: בין בני אדם, או מחוצה להם?
פרק י: אותות השמים וההורסקופ
פרק י': נבערו הרועים - וכל מרעיתם נפוצה
פרק יא: ירמיהו משוחח עם אברהם
פרק יא: שמעו את דברי הברית
פרק יב: צדיק אתה ה', אך משפטים אדבר אותך
פרק יב: רשע וטוב לו
פרק יג: משמעותם של המעשים הנבואיים
פרק יד: העם שאהב לנוע
פרק טו: מיהי יולדת השבעה?
פרק טז: מה עווננו ומה חטאתנו
פרק טז: הפחד מארץ צפון
פרק יז: דמותו של הבוטח בה'
פרק יז: השבת
פרק יח: איך ידע העם מי מדבר בשם ה'?
פרק יט: עבודת המולך בגיא בן הינום
פרק יט: עבודת הקורבנות והמזבחות
פרק כג: איך יובחן נביא אמת מנביא שקר?
פרק כג: איך מבין הנביא את דברי הנבואה?
פרק כד: דימוי התאנים הטובות והרעות
פרק כה: בבל או מצרים?
פרק כו: נביא אמת או נביא שקר?
פרק כז: "בבלה יובאו ושמה יהיו"
פרק כח: ירמיהו וחנניה
פרק כט: המאבק עם נביאי השקר
פרק לא: הד לתוכחה בדברי ירמיהו
פרק לב: מכירת השדה לחנמאל
פרק לו: המגילה שכתב ירמיהו
פרק לז: צדקיהו: קוים לדמותו של מלך חסר אופי
פרק לח: ירמיהו בחצר המטרה
פרק לט: עבד מלך הכושי
פרק מ: גדליה בן אחיקם - דמותו של מנהיג נאיבי
פרק מא: מים רבים אשר בגבעון
פרק מב: ויהי מקץ עשרת ימים
פרק מד: ויכוח תיאולוגי בין ירמיהו לנשים במצרים
פרק מה: ירמיהו וברוך בן נריה
פרק מו: הקרב בכרכמיש על נהר פרת
פרק מז: מי היו הפלשתים?
פרק מח: ישראל ומואב
פרק נ: חרב היונה - לתולדותיו של מושג