מורשת המשפט לישראל

מורשת המשפט לישראל

מאמרים וספרים בעריכת פרופ' נחום רקובר

© מורשת המשפט בישראל, ת"ד 7483, ירושלים 91074, טלפון 026247041

סדנאות במשפט העברי