המכון לחקר השואה ע"ש ח. אייבשיץ (54 מחקרים)

המכון לחקר השואה ע"ש ח. אייבשיץ (54 מחקרים)

בטאון פורום לשמירת זכרון השואה
בעריכת גדעון רפאל בן מיכאל