עונלוקה תונמאב תידוהי הפש

יטנקר 'ש קחצי

ה"נשת ןויס ,11 ןויליג ,םיינחמ
ידוהי ךוניחלו תוברתל ריפס זכרמ תאצוהב

רבחמהשכ ,םיידוהי היזיוולטו עונלוק רדעה לש בצמה תנומת תא רקוס רמאמה :תיצמת
.ולא תוידמב תידוהי הפש תריציל ןוויכ שפחמ

;תידוהי תונמא ;היזיוולט ;עונלוק ;תרושקת:חתפמ תולימ

ןהו תויטסלפה תויונמואב ןה ,הינויפא םהמו תידוהי תונמא תמייק םאה ,תיסאלקה הלאשל
םייק אוה םאה :ידוהיה עונלוקה תלאש ,הנשמ-תלאש רבכמ הז תפסונ ,המיבה תויונמואב
?הרוצה וא ןכותה ,םירצויה - וב ידוהי המו

והימ .תומידקמ תוינושאר תורדגה בייחמו ,איהש יפכ הלאשה םע דדומתהל השקמ יחכונה בצמה
?הכלהל הקיזו תודימצ תונייפאמ וייח ךרד תאש ימ וא ,הידוהי םאל דלונש ןקחש וא יאמיב ?ידוהי רצוי
תיישעתב יזכרמ םרוג ויה םידוהי ירהש ,הנש האמל בורק הזמ ידוהי עונלוק שי הנושארה הרדגהה יפל
,םלועה ריוואל אב אל ןיידע שממ לש ידוהי עונלוק הינשה הרדגהה יפלו ,םינושארה הימימ עונלוקה
יתש ןיב .תיעוצקמה םתדובעב םגו םיישיאה םהייחב םג הכלהה ךרדב םיכלוה דואמ םיטעמ םירצוי יכ
אל ןהמ תחא תריחב םגש רעשל ןתינ ךא ,תויורשפא לש הבחר תשק היוצמ הלא תויבטוק תורדגה
.ידוהי עונלוק וניא םיידוהי םירצוי לש עונלוק .הלאשה ןורתפל ליעות

אוה תינקירמא-תידוהיה "היפאמ"ב קסועה עונלוק םאה ?היזיולטבו עונלוקב ידוהי ןכות והמ ,ןכ םא
?םיצאנה םע םיידוהי הלועפ יפתשמ אוה ואשונש טרס גווסנ ךיאו ?ןמצנל דולק לש "ל"הצ"ו ?ידוהי
אוה תינמרגה היזיולטה לש ידוהי-אל תווצ קיפה ותוא זלעב תודיסח לע טרס םאה ,תאז תמועלו
?רתוי ידוהי

לש הליבקמ המישר ךורענו ידוהי עונלוק םייק םאה הלאשה תא תיתטיש ךרדב חתנל הצרנ םא
בושנ (ידוהי עונלוק רצווי ןכא םידוהיה תנידמבש תנתונ תעדה ירהש) לארשיב השענש המ לכ
ףא ,ידוהי אשונה םאו ,הזכ וניא וטרסש ירה - ידוהי רצויה םא .םימדוקה הרדגהה יישקב לקתינו
יתש הלגנ םיטעומ םירקמב קר .ול הבושח הניא תודהיהש הזכ ידוהיכ הלגתי ורצוי ,קהבומב
וא עונלוק טרס אוצמל לכונ אל יכ המוד ,הרקמ לכבו ,ןכותהו רצויה תולאשל תויבויח תובושת
.םיידוחי-םיידוהי םה ולש םייתונמואה עבמה ילכש היזיולט

םיטרס תוחפ דועו ,הכ דע ושענ םיידוהי םהיאשונו םיידוהי םהירצויש עונלוקה יטרס טעמ
.ץראב ךכו םלועב ךכ .םיקהבומ םיידוהי םינכתבו םהירצוי לש תידוהי תועדומב םינייפאתמ

- היזיולטה לש ימוימויה םירודישה חולב אוצמל רידנ ?הנוש הב בצמה תנומת םאה ,היזיולטהו
לע תאזו ,קהבומב םיידוהי םירדשימ - התע דעו םימיה תשש תמחלמל ךומס התמקהב לחה
תשרומל יוטיב תתל וב תחסונמה השירדלו רודישה תושר קוחל היטינרבק לש םתובייוחמ ףא
רודישה תועשל ,ןלוככ ןבור ,וקחדנ םיידוהי םינכתב תוקסועה תוינכתה .תודעה תשרומלו לארשי
םיקיפמה ךרבתהל םילוכי וב ,"שי"ה לכ םג :ןכ לע רתי .לארשי תשרומל הקלחמה לש תומצמוצמה
םינייפאמ ינש רסח ,תילארשיה היזיוולטב תודהיה בוליש יצולח ,לארשי תשרומל הקלחמב
תונמאו ,תילאמש-תינוליח "תויביטקייבוא"ב זאמ ונייפאתהש ,דחמ תושדחו הילאוטקא :םייזכרמ
ול ןיאש ,םייפג רסח ףוג זכרמב ומצע תא הזה ינויזיולטה לוביה םקממ ךכב .ךדיאמ תיעונלוק
אוהו ,הנומא לש םייניעבו ןוכנ תופידע רדסב ,תימוימויה ,הנתשמה תואיצמה תייאר דחאה ודיצל
.םייתריציה ,םיישיאה ,םייתונמואה עבמה ילכ תא ,הקיטתסאה תא רחאה ודיצל רדענ


לימ הד ליסס לש "תורבדה תרשע" :י"כנתה עונלוקה טרס ךותמ הנומת

,ןכות לע הרימש םנמא תמייק .תיוז ןרקל היזיולטב תידוהיה היישעה תקיחד לש בצמ רצונ ךכ
תוצקהל שי .יד ךכב ןיא ךא ,ןהיאמיבו תוינכותה יקיפמל ןהו היזיולטה ילהנמל ןה ידוהי הארנה
ביחרהלו ,םיקהבומ םיידוהי םינכתל תומאתומ ,תושדח העבה יכרד חותיפל תויגרנאו םיבאשמ
היישעה ,ישיאה יוטיבה רבע לא דחוימב ,תויושע ןה ןהבש םירנא'זה ןווגמ תאו תוינכותה יאשונ תא
רודישה תוצבשמ תאצקה היהת הלא ידעלב .תוינכותב םיפוצה לש הליעפה תוברועמהו תיתלילעה
םצמטצהל םילוכיה הלאכ םניא "םייתד" םינכת ירה .דבלב םייתפש סמ תניחבב תשרומה ינכתל
.םהל םיאתמ דימת וניא ירטנמוקוד לופיט םגו ,ןפלוא לש תומא 'דב

אוה םוידמה" היזיולטב .עונלוקבו היזיולטב הרוצמ קתונמ תויהל לוכי וניא ןכותה ,תאזמ הרתי
םינמיסמ תבכרומה ,תיתונמוא הפש ותויהב דחייתמ עונלוקהו ,ןהולקמ לשרמ ירבדכ ,"רסמה
,ןמזהו םוקמה יללח תסיפת ךרד ,הכירעהו הרואתה ,םוליצה תפשב לחה ,םינווגמ םייעונלוק
:ןכ לע רתי .ויביכרמ לכ לע לוקה ספל דעו ,הנויפיאו תיעונלוקה תומדה ,ודוחייו יעונלוקה רופיסה
דחי םרבחתהב אלא ,הב וללה םיביכרמה לכ לש םאצמיהב קר אל תדחייתמ תיעונלוק תונמא
אוהו ,םידרפנ םיצורע המכמ בכרומ לוקספ שי ,"טרסל הקיסומ" ןיא .תחא תיעונלוק הריצי ידכל
.קחשמבו הכירעב ,םוליצב ךכ .עונלוק המשש תללוכה הריציה ןמ דרפנ-יתלב קלח

ןרקאה לעש וז תובכרומל .תיעונלוק הפש לש תחא השקמ םירצוי ןכותהו הרוצה תובכרומ קר אלו
יכרדב זכרתנ םא יד .םירחא םייתונמוא םימוחתב תויוצמ ןניאש תודחוימ עבמ יכרד תופסותמ
תויה םרט דוע ושמישש ,םייסיסבה םיגשומה ןמ םינש ריכזנו הכירעה םוחתמ תואבה עבמ
יתגרדהו ךר רבעמ ,הגמנה) בלוזיד :םיפילק-ואידיוב םויה םיגוהנה הלאכ ,םיכבוסמה םיטקפאה
תא ךכל ףיסונ םא .(הנומת לע הנומת ,הלופכ הלטה) ןשיזופמיא רפוסו (הנומתל הנומת ןיב
םליפ עטק אוה טוש) דדוב "טוש" לכבש םיימינפה םיסחיה ןמ םיעבונה םיילאוזיוה םירשקהה
ףצרה ןמ וא ,(םויסה תציחל דעו המלצמה קדה לע הציחלה עגרמ ,דחא םוליצ הווהמה ,ואידיו וא
ןכות תריציל הלאה עבמה יכרד לכ ופרטצי ,םיכורע םה ובש בצקב בשחתהב ,"םיטוש"ה ןיבש
.רשפו תועמשמ לש םידבר עונלוק טרס וא יתונמא רדשימ לכל ופיסויו ,יולגה ןכותה לש ודיצל יומס
.םירחאה תונמאה יפנעל עונלוקה המוד תוידבר-ברו תוילמס ורשפאב


תיכוניחה היזיולטה לש טרס ךותמ הנומת
"שודקה םייחה רוא" - רטע ןב םייח יבר לע

עונלוקה .תיעונלוקה הפשה תא דחיימה ,ףסונ דבור תרצוי הפצנה תנבה ימוחת תובכרומ
דחוימה הקיזה יפואו ,ןהילהק םע תרושקת אלל יאמצע םויק ןהל ןיאש תויונמוא ןה היזיולטהו
יתרושקתה רצומה .תיעונלוקה הפשה ןמ דרפנ-יתלבו יתוהמ קלח אוה םיפוצה םע תורצוי ןהש
הצק םה הנרקההו רודישה םצע .ךורעה עונלוקה טרס וא רודישל ןכומה רדשמה וניא יפוסה
םירצוי םיפוצה ידי לע תושרפתמ ןה ובש ןפואהו הלא תויונמוא לש תויתרושקתה תדימ .הריציה
תחוורה הנפואה יפ לע ,םוקמהו ןמזה יפ לע הנוש הבוגת ביגמה ,להק אלל .יפוסה רצותה תא
.ומצע ינפב ןיינע והז ךא ,טרס וא רדשמ ןיא ,ביגיש ונממ םיפצמש המ יפ לע םימעפלו


ילארשי היזיולט טרסמ הנומת

תקפתסמ הניאו ,דבלב ןכותב תמצמטצמ הניאש ,תיעונלוק תידוהי תונמא תויהל הלוכי ,ןכ םא
הב שיש תידוהי-תיעונלוק הפש ןיידע ןיאו ,הנש האמ תב קר איה עונלוקה תונמא .ינרוצ עבמב
םילוכי הנומתהו לוקה ספ יביכרמ לכב ןכו ,םוליצבו ,קחשמב ,הקיסומב .םיידוהי םיינרוצ םיביטומ
.םיידוחי םיידוהי םינייפאמ עמטיהל םיכירצ ףאו

ומכ ,תיברעמה תוברתה ןמ וינכת תאו ,רויצהו םוליצה ןמו ןורטאיתה ןמ ותארשה תא קני עונלוקה
ןכותה תורוקמ ?ידוהי עונלוק תונמא לש םיירשפאה התארשה תורוקמ ויהי המ .הדגנ דרמה ןמ םג
ידוהיה עונלוקה תונמא לכות םיידוהי םיינרוצ םינייפאמ ולא ךא ,םיידוהיה חורה תורצוא לכ ןכא ויהי
?היתורודל תידוהיה תונמואה ןמ בואשל

אלו ,הרישע תידוהי תוברת ובינה םה .תולגה תכשחב ולמק אל םידוהיה לש םייטתסאה םישוחה
,תולכירדאבו הקיסומב יוטיב ידיל םידוהיה ואיבה םהיתונורשכ ןווגממ .ןועטל םימיוסמ םיגוחל חונש יפכ
ףאו תודחוימ העבה יכרד שבגל םידוהי וחילצה תיתונמואה םתיישעמ רכינ קלחב .לוסיפבו רויצב
.םיידוהי םילמס

התעפשה הרורבש ףא לעו ,םיירוקמ םה םייסאלקה םיידוהיה םילמסה םאה הלאשל סנכיהל ילבמ
קפס ןיא ,םהיתובשומ תומוקמ לכב םידוהיה לש תיטסלפהו תילאקיסומה תונמאה לע הביבסה לש
םיעבומה ,םיידוהי םיילאוזיו םילמסו הקיסומב םיקהבומ םיידוהי םיביטומ ווהתנ תורודה ךשמב יכ
,םינומיר ,םיטומפ ,הרות-ירתכ ,תויכונח ,תוכורפ - השודקה ישימשתב ,תבצועמה תירבעה תואב
.תורייואמהו תורטועמה תובותכב ןכו ,םיידיו םיסט


"שדוחה-שודיק" לע היזיולט טרסב לאילמג ןבר

והשלכ יוטיב ידיל אובת םתודהיש ילבמ עונלוקב םידוהי לש תיביסאמה תוחכונה ךשמית םנמא םא
היהי .םיידוהיה חורה-תורצוא לכ תא רסח היהי עונלוקהו ,תדספנ ןכותו הרוצ לש תבוכרתה אצת
.תידוהי תונמא לש אל ךא ,םיידוהי םירצוי לש תוחכונ וב שיש עונלוק הז

יפוא ותפשב עקשל ןוצר ךות ,עונלוקב תינרוצה תודדומתהה תא ונייפאי םיבר םיישק יכ רעשל לק
תויעב ןתואל הנעמ אוצמל שי הנושארבו שארב ךא ,הטושפ הניא םינכתה תלאש ףאו ,ידוהי
ןיב הרואכל תומייקה תויתוהמה תוריתסה .םמצע עונלוקהו היזיוולטה ןמ ,םילכה םצעמ תועבונה
הידמה יעצמא יכ םינעוט םירקוח :ןהמ םלעתהל רשפאש הלאכ ןניא היזיולטו עונלוק ןיבל תודהי
תא ,"תונדוסי" תגציימ ,תורחא תויוברתכ הומכ ,תודהיה .עגרה תא ,הפוקתה חור תא םיגציימ
תנייטצמ ,עונלוקה ןמ רתוי ףא ,היזיולטה .םיבר תורוד םימייקה ,םע לש תרוסמהו תוברתה תודוסי
,םירשקהה ,תומגמה ,תועמשמה" תא היפוצ ינפב איבהל החוכב ןיא .תואיצמה לש תינוציח היארב
תימואלה תוהמה תא השיגדמ תודהיה ."תוערואמה תדילל םימדוקה תונוירהה ,ימינפה ןויגיהה
ילאסרבינואה תא םישיגדמ הידמה יעצמאו ,"בשחתי אל םייוגבו ןכשי דדבל םע" ונתויה תאו תדחוימה
,יוושכע ,םילא ,יראגלוו ינויזיוולטה "רסומ"ה .ךדיאמ ,זכרמב "ינא"ה תא םג ומכ תלוזל רוכינה תאו ,דחמ
הרימאה יפוא .ידוהיה רסומל תילכתב דגונמ אוהו ,םינפ ןיבלמו טפוש ,םרשקהמ םירבד איצומ ,הרגמ
תוקמע ,תודחא תודמוע תידוהיה הסיפתה זכרמב וליאו ,יקזבה ,יביטאיצוסא ,עטוקמ אוה תינויזיולטה
ילוא ךא .הלאב קר הצמתמ וניאו רתוי דוע קומעו בחר תודהיל היזיוולט ןיב יתוהמה רעפה .תוימינפו
בשייתו תוישוקה ןמ קלח רותפתש איה ,ידוהיה עונלוקה השעיי הב תדחוימה תידוהיה הפשה אקווד
.תומלועה ינש ןיב תודמועו תומייקה תוריתסה ןמ קלח


ןבר לע היזיולט טרס ךותמ הנומת
ןברוחבו רוצמב םילשוריו יאכז ןב ןנחוי


,ןונגע י"ש לש וכרד וז היהת יכ ןכתי .תעדל ןיא ?השדח הפש חותיפל תונויסנה ודעצי ךרד וזיאב
םג םילועה ,םיינרדומ םיאשונ םע דדומתהש ,ידוחיי יפואל תיתורפסה ותביתכב עיגהל חילצה רשא
תורוקמה ןמ הקיני ךות בציע הלא ומכ הלא תאו ,םיקהבומ םיידוהי םיאשונ םעו ,תיללכה תורפסב
ויתוריציב ןונגע שביג התוא תידוחייהו תבכרומה הפשה תועצמאב .םהיתופוקת לכל םיידוהיה
לכל ןמאנ ותוראשיה תורמל .ידוהיכו םדאכ ינרדומה םדאה לש ותיווה ישרוש לכב תעגל חילצה
הלוכי וז הפש ןיעמ .ורוד לש תוברתה יגשומב הלודג הריצי לע ןונגע רתיו אל ולש תוברתה ידבר
.ידוהיה עונלוקב םג רצוויהל

םניא םהו ,רהוזו קנע םהיניעב המדנ יברעמה םלועה .ןורסיח םהל הארנ םנורתיש וניניב שי
תתלו םמצע תא אוצמל וחילצי אל הלא .תנשוימו הרצ םהל תיארנ תודהיה .וינמכמב םיאיקב
םכפוהלו "םהיתונורסח" תא לצנל וליכשיש םתוא קר .ידוהיה םמלועל יתונמוא-יעונלוק יוטיב
.היזיולטבו עונלוקב תידוחיי-תידוהי הפשל ועיגי ןורתי לש ףונמל

לש ,ךותה לש והצק ,ינוציחה דצה איה הפש .ןושלל הפש ןיב הז ןינעב ןיחבהל היהי ןוכנ יכ ןכתי
םתרבעה וא ,בתכה לע הפ-לעבש םירבד לש םתאלעה םג ירה ךא .תימינפ איה ירה ןושלו ,םינפה
.וראתל "םילמ ןיא"ש ,הזכ ןכות לש םילמל הקרה םושמ ,הרשפ םושמ הב שי תורפסה לא ןוימדה ןמ

ראתל ןויסינב (א"ע ד"פ אעיצמ אבב) ארמגה האיבמ התוא ,ךכ לכ תיעונלוק ,המוסק הנומת הנה
לש םיניערג ונאלמיו ףורצ ףסכ לש סוכ איבי .ןנחוי 'ר לש ויפוי תוארל הצורה :לודג םדא לש ינחור יפוי
.אוה ןנחוי 'ר לש ויפוי ןיעמ רהוז ותואו ,לצל המח ןיב ונחיניו ,ויפ לע םודא דרו לש לילכ רטעיו םודא ןומיר

היהת םיפסונ םייעונלוק םירנא'ז לא הצירפל הוקתה ףא לעו עבמה ילכ תבחרה ףא לע יכ ןכתי
הפשה תא תונבל תוסנל ןוכנ תאז לכבו ,"- וליאכ" קר "- ןיעמ" קר תיעונלוקה תידוהיה תונמאה
.תאזה השדחה

ףאו תיכרע תודדומתהל ,תיתרוקיב היפצל ,הנבהל ומצע תא רישכמ שדח רודש העשב הב
רכינ םהילגרל רנ איה תודהיהש םירצויה ןורסחו ,ההובג המרב תיעונלוקו תינויזיולט הישעל
םידע ונא ךכל ליבקמב .תופסונ העבה יכרד תולגתמו תושדח תויושיגר תוחתפתמ ,תוחפ
תוקחרתה אוה םהל ףתושמהש ,םלועב הווקת-יררועמ םייתרבח םיכילהת לש םתליחתל
.רשפו תועמשמ שופיח רתי דצב ,םידודרה הייוליגמ הגיסנו תיברעמ תוברת תתמ
םיעבטומה ,םיינחורה םיגשומה לכ לעופה לא איצוהל םידמוע בוטיחהו רויצה ,תורפסה"
אלש ,שפנה קמועב זונגה דחא טוטרש םג רסחש ןמז לכו .תישונאה שפנה קמועב
םתוא תא קרש ,רבדה ןבומ .ואיצוהל תונמאה תדובע לע הבוח שי דוע לעופה לא אצי
."חתפל הפיו בוט ,תואיצמה ריווא תא םה םימשבמ םחתפיהבש ,תורצואה
.(םירישה רישל היאר תלוע ,קוק ה"יארה)

הב שי המצע היזיולטהש ןוכנ :םתליחתל םידע ונאש םיכילהתב בלתשת תידוהי-תיעונלוק הפש
ןיידע איה ךא ,האירבה לש םיינוציחה הידדצל רושקש המב תוחפל ,םדאה ישוח תבחרה םושמ
.הב הנומט הבר הכרבש השיגפ ,םידוהיה םישוחה תא השגפ אלו תידוהיה היווחה תא האצמ אל
בוציע לע רותיו וב היהי אל .היתורודל תידוהיה תוברתה ןמ וקני הווהתמה ידוהיה עונלוקה לש וינכת
,ישיא יוטיב -יכרד ןווגמ םהל אצמיו ונימי-ןב ידוהיהו םדאה לש תודחוימה תויעבב קוסעי אוהו ,ידוחיי
החנהה דומעת וסיסבב .תיגולונכטה המדיקה לכ לש דימתמ סויג ךותו םיירשפאה םירנא'זה ןווגמב
ןה ןייפאתת ,בוט לש היהת הלש אצומה תדוקנש ,ותריציו ,"רשי םדאה תא םיקולאה השע" יכ
.םיאלמ םיידוהי םייח ךותמ םיעבונה ,שגרהו העבהה ילכ תבחרהב ןהו ומצע ילכב דימתמ קבאמב
-םידוהיכ המוק יפוקזו םתוברתבו םתשרומב םיקבדו םיאג לבא ,םביבסש תוברתל םיחותפ ויהי וירצוי
.םהלשמ ףסונ יתונמוא ןכות טעמ םהב תקצל םיסנמו םייחל םיבושקה ,םירצוי
תשרומ יהוז .המדמה חוכ דוסי לע איה היונב [וננמז תב תוברתה] תינמזה תוברתה לכ"
,הגרדהב םיניינעה םיכלוה הכו ...המדמה חוכב םיזוחאה תוברתה ימע לש ילילאה םלרוג
.המדמה חוכ לא םיקתענו םיכלוה םה םג תינלוחה המכחה חורבש לכשה ידירשש דע
שארב םוקמ םילטונ תופיה תוינמואב םיקסועה לכו םיירותמרדה ,םירפסמהו םיצילמה
"קלתסמו ךלוה יקנה לכשהש ינפמ ,דמעמ הל ןיאו תעלוצו תחסופ היפוסוליפהו ,תוברתה
.(זי ,ותייחתו לארשי ,תורוא ,קוק ה"יארה)