אבות דרבי נתן

פרק שמונה ועשרים

(א)
רבי נתן אומר:
אין לך אהבה כאהבה של תורה.
ואין לך חכמה כחכמה של דרך ארץ
ואין לך יופי כיופי של ירושלים.
ואין לך עושר כעושר של מדי.
ואין לך גבורה כגבורה של פרס.
ואין לך זנות כזנות של ערביים.
ואין לך גסות כגסות של עילם.
ואין לך חנופה כחנופה של בבל. שנאמר: (זכריה ה) "ויאמר אלי לבנות לה בית בארץ שנער".
ואין לך כשפים ככשפים של מצרים:

(ב)
רבי שמעון בן אלעזר אומר: חכם הדר בארץ ישראל, ויוצא חוצה לארץ, פגם הדר בה משובח הימנו. ואף על פי שפגם, משובח הוא יותר מכל המשובחים שבמדינות.
משלו משל: למה הדבר דומה, לברזל הנדואי שבא ממדינת הים. שאף על פי שנפחת ממה שהיה, הוא משובח יותר מכל המשובחים שבמדינות:

(ג)
רבי שמעון בן גמליאל אומר:
כל המשים שלום בתוך ביתו,
מעלה עליו הכתוב כאילו משים שלום בישראל על כל אחד ואחד.
וכל המטיל קנאה ותחרות בתוך ביתו,
מעלה עליו הכתוב כאילו מטיל קנאה ותחרות בישראל.
לפי שכל אחד ואחד מלך בתוך ביתו,

שנאמר: (אסתר א) "להיות כל איש שורר בביתו":

(ד)
רבן גמליאל אומר: בארבעה דברים מלכות אומות העולם אוכלת:
במכסאות,
במרחצאות,
ותרטייאות,
וארנוניות שלהן:

(ה)
הוא היה אומר:
דברי תורה קשין לקנותן ככלי מילת, ונוחין לאבדן ככלי פשתן.
דברי שטות ודברי תיפלות נוחין לקנותן, וקשין לאבדם כשק.
פעמים שאדם לוקח שק מן השוק בסלע, ומשתמש בו והולך ארבע או חמש שנים.

רבי יהודה הנשיא אומר:
כל המקבל עליו תענוגי העולם הזה, מונעין ממנו תענוגי העולם הבא.
וכל שאינו מקבל תענוגי העולם הזה, נותנין לו תענוגי העולם הבא:

(ו)
הוא היה אומר:
צדיקים שרע להם בעולם הזה למה הם דומים?
לטבח שמתקן סעודה לעצמו, ואף שמצטער בעצמו, אין מתקן לאחרים אלא לעצמו.
אבל רשעים שרע להם בעולם הזה, למה הם דומים?
לטבח שהתקין סעודה לאחרים, ואף על פי שמצטער בעצמו, אין מתקן לעצמו כלום, אלא לאחרים:

(ז)
הוא היה אומר: יהיה סתרך עליך גלוי. ודבר שאי אפשר לשמוע אל תאמר לחברך:

(ח)
הלל אומר:
אל תפרוש עצמך מן הצבור,
ואל תאמין בעצמך עד יום מותך,
ואל תדין את חברך עד שתגיע למקומו,
ואל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע וסופו להשמע,
ואל תאמר לכשאפנה אשנה, שמא לא תיפנה:

(ט)
הוא היה אומר:
כל המרבה לאכול מרבה להוציא,
וכל המרבה בשר מרבה רמה ותולעה,
וכל המרבה מעשים טובים משים שלום בגופו.

רבי אלעזר בן שמוע אומר:
שלוש מדות בתלמידי חכמים אבן גזית אבן פינה אבן פיספס.

אבן גזית כיצד? זה תלמיד ששנה מדרש. בזמן שתלמיד חכם נכנס אצלו, שואלו במדרש אומר לו, זהו אבן גזית שאין לה אלא פה אחת.
אבן פינה כיצד? זה תלמיד ששנה מדרש והלכות. בזמן שתלמיד חכם נכנס אצלו שואלו במדרש אומר לו. בהלכות אומר לו, זהו אבן פינה שיש לו שתי פיות בלבד.
אבן פיספס כיצד? זה תלמיד ששנה מדרש והלכות ואגדות ותוספתות. כשתלמיד חכם נכנס אצלו, שואלו במדרש אומר לו, בהלכות אומר לו, בתוספתות אומר לו, באגדות אומר לו. וזהו אבן פיספס שיש לה ארבע פיות מארבע רוחותיה:

(י)
רבי יהודה בן אילעי אומר:
כל העושה דברי תורה עיקר ודבר אחר טפל, עושין אותו עיקר בעולם הבא.
דרך ארץ עיקר ודברי תורה טפל, עושין אותו טפל בעולם הבא.
משלו משל למה הדבר דומה?
לאיסטרטיא שהיא עוברת בין שני דרכים: אחת של אור ואחת של שלג.
אם מהלך כנגד האור, הרי נכווה באור.
ואם מהלך נגד שלג, הרי הוא לוקה בצינה.
כיצד יעשה? ילך בינתיים, ויזהר בעצמו שלא יכווה באור ושלא ילקה בצינה.

 

חזרה לשער חזרה לתוכן לפרק הקודם לפרק הבא