אבות דרבי נתן

תוכן


על מהדורה זו של אבות דרבי נתן

פרק ראשון

      משה נתקדש בענן וקיבל תורה מסיני
      על ידי משה ניתנה תורה בסיני
      הוו מתונין בדין כיצד?
      ועשו סייג לתורה
      כיצד נברא אדם הראשון?

פרק שני
      איזהו סייג שעשתה תורה לדבריה?
      איזו סייג שעשה משה לדבריו?
      איזהו סייג שעשה איוב לדבריו?
      איזהו סייג שעשו נביאים לדבריהם?
      איזהו סייג שעשו כתובים לדבריהם?
      איזהו סייג שעשו חכמים לדבריהם?

פרק שלישי

      מעשה בחסיד אחד שנתן דינר אחד לעני אחד בשני בצורת.
      מעשה בחסיד אחד שהיה רגיל בצדקה
      מעשה בבנימין הצדיק שהיה ממונה על קופה של צדקה.

פרק רביעי

      שמעון הצדיק היה משיירי אנשי כנסת הגדולה.
      על התורה כיצד?
      על העבודה כיצד?
      על גמילות חסדים כיצד?

פרק חמישי


פרק ששי
      מה היה תחילתו של רבי עקיבא?
      מה היה תחילתו של רבי אליעזר בן הורקנוס?

פרק שביעי

      יהי ביתך פתוח לרוחה
      ויהיו עניים בני ביתך
      למוד בני ביתך ענוה
      ואל תרבה שיחה עם האישה

פרק שמיני

      יהושע בן פרחיה ונתאי הארבלי קבלו מהם
      עשה לך רב כיצד?
      וקנה לך חבר כיצד?
      והוי דן את כל האדם לכף זכות

פרק תשיעי

      הרחק משכן רע
      ואל תתחבר לרשע
      ואל תתייאש מן הפורענות

פרק עשירי

      אל תעש עצמך כעורכי הדיינין כיצד?

פרק אחד עשר

      אהוב את המלאכה כיצד?
      ושנא את הרבנות כיצד?
      ואל תתוודע לרשות כיצד?

פרק שנים עשר

      אוהב שלום כיצד?
      רודף שלום כיצד?
      אוהב את הבריות כיצד?
      ומקרבן לתורה כיצד?

פרק שלשה עשר

      עשה תורתך קבע כיצד?
      אמור מעט ועשה הרבה כיצד?
      והוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות כיצד?

פרק ארבעה עשר

      כשמת בנו של רבן יוחנן בן זכאי

פרק חמשה עשר

      יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך כיצד?
      ואל תהי נוח לכעוס כיצד?
      מה היה ענוותנותו של הלל הזקן?
      מה היה קפדנותו של שמאי הזקן?
      שוב יום אחד לפני מיתתך

פרק ששה עשר

      עין הרע כיצד?
      יצר הרע כיצד?
      ושנאת הבריות כיצד?

פרק שבעה עשר

      [יהי ממון חברך חביב עליך כשלך] כיצד?
      התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך, כיצד?

פרק שמונה עשר

      שבחן של חכמים:

פרק תשעה עשר

      כשחלה רבי אליעזר

פרק עשרים


פרק אחד ועשרים
      שינה של שחרית ויין של צהרים

פרק שנים ועשרים


פרק שלשה ועשרים

פרק ארבעה ועשרים
      אלישע בן אבויה אומר

פרק חמשה ועשרים

      בשעת פטירתו של רבן יוחנן בן זכאי
      כשחלה רבי אליעזר, אותו היום ערב שבת היה.

פרק ששה ועשרים

      רבי עקיבא אומר

פרק שבעה ועשרים

פרק שמונה ועשרים

פרק תשעה ועשרים
      ארבעה מדות בתלמיד חכם:
      ומנין שכל המכבד חברו לשום ממון סוף שנפטר ממנו בקלון?
      ומניין שכל הבוזה את חברו לשם מצווה סוף שנפטר ממנו בכבוד?

פרק שלשים


פרק אחד ושלשים
      בעשרה מאמרות נברא העולם

פרק שנים ושלשים

      עשרה דורות מאדם ועד נח

פרק שלשה ושלשים

      עשרה דורות מנח ועד אברהם
      עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו
      בשעה שעמדו אבותינו על הים

פרק ארבעה ושלשים

      עשרה נסיונות ניסה הקדוש ברוך הוא את אבותינו
      עשרה שמות של שבח נקרא הקדוש ברוך הוא
      עשרה שמות של גנאי נקראת עבודה זרה
      עשר נקודות בתורה
      אחת עשרה היא והיא כתיב ביו"ד בתורה
      עשר ירידות ירדה שכינה על העולם
      עשר מעלות נסתלקה שכינה ממקום למקום
      עשרה שמות נקרא נביא.
      עשרה שמות נקרא רוח הקדש
      עשרה שמות נקרא שמחה
      עשרה נקראו חיים

פרק חמשה ושלשים

      עשרה נסים נעשו לאבותינו בבית המקדש
      עשרה דברים נאמרו בירושלים
      עשרה נסים נעשו לאבותינו בבית המקדש

פרק ששה ושלשים

      אנשי סדום לא חיין ולא נידונין
      קטנים בני רשעים לא חיין ולא נידונים
      קרח ועדתו לא חיין ולא נידונין
      דור המדבר לא חיין ולא נידונין
      עשרת השבטים לא חיין ולא נידונין
      שבעה אין להם חלק לעולם הבא
      שלשה מלכים וארבעה הדיוטות אין להם חלק לעולם הבא

פרק שבעה ושלשים

      שבעה בריות זו למעלה מזו וזו למעלה מזו
      ששה דברים נאמרו בבני אדם: שלשה כבהמה ושלשה כמלאכי השרת
      ששה דברים נאמרו בשדים: שלשה כבני אדם ושלושה כמלאכי השרת
      שמונה פרושין הם
      שבעה דברים רובן קשה ומיעוטן יפה
      בשבעה דברים ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו
      שבע מדות שמשמשות לפני כסא הכבוד
      שבעה מדורות הן
      שבעה מדות דרש הילל הזקן לפני בני בתירה
      שבעה דברים בגולם ושבעה בחכם

פרק שמונה ושלשים

      שבעה מיני פורעניות באות לעולם
      חרב בא לעולם
      גלות בא לעולם

פרק תשעה ושלשים

      חמשה אין להם סליחה
      ששה שמות נקרא האריה
      ששה שמות נקרא נחש
      ששה שמות נקרא:

פרק ארבעים

      ארבעה דברים אדם העושה אותן אוכל פירותיהן בעולם הזה
      ארבעה דברים אדם העושה אותן נפרעין ממנו בעולם הזה ולעולם הבא
      ארבע מדות באדם
      ארבע מדות בתלמידים
      ארבע מדות בהולכי לבהמ"ד
      ארבע מדות ביושבים לפני חכמים
      לעניין תלמידים דרש רבן גמליאל הזקן ארבעה דברים
      ארבעה מדות הם
      ארבעה חכמים הם
      שלשה תלמידי חכמים הם
      שלשה נביאים הם
      שלוש כתובים הם

פרק אחד וארבעים

      רבי שמעון אומר: שלושה כתרים הם
      ושלשה דברים נאמרו בבני אדם
      שלוש מדות בתלמיד חכם
      שלוש זיעות הן יפות לגוף
      שלשה דברים בכלי חרס
      שלשה דברים בכלי זכוכית
      ארבעה דברים קשין לתשמיש המטה

 

חזרה לשער חזרה לתוכן לפרק הבא