אבות דרבי נתן

פרק אחד ושלושים

(ב)
בעשרה מאמרות נברא העולם
וכי מה צורך לבאי עולם בכך? אלא ללמדך:
שכל העושה מצווה אחת,
וכל המשמר שבת אחד,
וכל המקיים נפש אחת,
מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא שנברא בעשרה מאמרות.


וכל העובר עבירה אחת,
וכל המחלל שבת אחד,
וכל המאבד נפש אחת,
מעלין עליו כאילו איבד עולם מלא שנברא בעשרה מאמרות.


שכן מצינו בקין שהרג את הבל אחיו, שנאמר: (בראשית ד) "קול דמי אחיך". דם אחד שפך, דמים רבים נאמר. אלא מלמד שדם בניו ובני בניו וכל תולדותיו עד סוף כל הדורות שעתידין לצאת ממנו, כולם היו עומדין וצועקין לפני הקדוש ברוך הוא.
הא למדת שאדם אחד שקול כנגד מעשה בראשית כולו:


(ג)
רבי נחמיה אומר:
מנין שאדם אחד שקול כנגד כל מעשה בראשית?
שנאמר: (שם ה) "זה ספר תולדות אדם",
ולהלן הוא אומר (שם ב) "אלה תולדות השמים והארץ בהבראם".
מה להלן בריאה ועשיה, אף כאן בריאה ועשיה.
מלמד שהראהו הקדוש ברוך הוא כל הדורות שעתידין לצאת ממנו כאילו הם עומדין (ומשחקין) לפניו.

ויש אומרים:
לא הראהו אלא צדיקים בלבד,
שנאמר: (ישעיה ד) "כל הכתוב לחיים בירושלים".

בי יהושע בן קרחה אומר: הרי הוא אומר: (תהלים קלט) "גלמי ראו עיניך ועל ספרך" וגו', מלמד שהראהו הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון -
דור דור ודורשיו,
דור דור ופרנסיו,
דור דור ומנהיגיו,
דור דור ונביאיו,
דור דור וגבוריו,
דור דור ופושעיו,
דור דור וחסידיו.
בדור פלוני עתיד להיות מלך פלוני,
בדור פלוני עתיד להיות חכם פלוני.

רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר: תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא העולם היתה תורה כתובה ומונחת בחיקו של הקדוש ברוך הוא, ואומרת שירה עם מלאכי השרת.
שנאמר: (משלי ח) "ואהיה אצלו אמון ואהיה שעשועים יום יום משחקת בתבל ארצו".
משלו משל: למה הדבר דומה? לאחד שנטל את העץ, ומבקש לצור צורות הרבה, ואין לו מקום לצור, ויש לו צער. אבל מצייר בארץ והולך ומבדיל הרבה הרבה.
אף כך הקדוש ברוך הוא, יהא שמו הגדול מבורך לעולם ולעולמי עולמים,
בחכמתו ובתבונתו ברא את כל העולם כולו,
וברא את השמים ואת הארץ עליונים ותחתונים.
ויצר באדם כל מה שברא בעולמו.
ברא חורשים בעולם וברא חורשים באדם - זה שערות של אדם.
ברא חיה רעה בעולם ברא חיה רעה באדם - זה (בני מעיו) של אדם.
ברא קורצין בעולם וברא קורצין באדם - זה אזניו של אדם.
ברא ריח בעולם ברא ריח באדם - זה חוטמו של אדם.
חמה בעולם חמה באדם - זה אורו של אדם.
מים סרוחים בעולם מים סרוחים באדם - זהו מימי חוטמו של אדם.
מים מלוחים בעולם מים מלוחים באדם - זהו דמעות של עינים.
נחלים בעולם נחלים באדם - אלו דמעות
חומות בעולם חומות באדם - אלו שפתותיו של אדם.
דלתות בעולם דלתות באדם - זה שיניו של אדם.
רקיעים בעולם רקיעים באדם - זה לשונו של אדם.
מים מתוקים בעולם ומים מתוקים באדם - זהו רוקו של אדם.
לסתות בעולם לסתות באדם - זה לחייו של אדם.
מגדלים בעולם מגדלים באדם - זה צוארו של אדם.
סתידראות בעולם סתידראות באדם - זה זרועותיו של אדם.
יתידות בעולם יתידות באדם - זה אצבעותיו של אדם.
מלך בעולם מלך באדם - ראשו.
אשכולות בעולם אשכולות באדם - דמו.
יועצים בעולם יועצים באדם - כליותיו.
ריחים בעולם ריחים באדם - זה קרקבנו של אדם.
נימסים בעולם נימסים באדם - זה טחולו של אדם.
אשפתות בעולם אשפתות באדם - זה כריסו של אדם.
בורות בעולם בורות באדם - זה טיבורו של אדם.
מים חיים בעולם מים חיים באדם - זה מי רגליו של אדם.
חיים בעולם חיים באדם - זה דמו של אדם.
עצים בעולם עצים באדם - זה עצמותיו של אדם
גבעות בעולם גבעות באדם - זה עגבותיו של אדם.
עלי ומכתשת בעולם עלי ומכתשת באדם - זה ארכבותיו של אדם.
סוסים בעולם סוסים באדם - זה שוקיו של אדם.
מלאך המות בעולם מלאך המות באדם - זה עקיביו של אדם.
הרים ובקעות בעולם הרים ובקעות באדם - עומד דומה להר נופל דומה לבקעה.
הא למדת שכל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו ברא באדם:

 

חזרה לשער חזרה לתוכן לפרק הקודם לפרק הבא