אבות דרבי נתן

פרק שנים ושלושים

(א)
עשרה דורות מאדם ועד נח
וכי מה הוצרך לבאי עולם לכך? אלא ללמדך שכל הדורות היו מכעיסין ובאין, ולא הביא הקדוש ברוך הוא עליהם את מי המבול, בשביל צדיקים וחסידים שהיו בהם.

ויש אומרים: כל זמן שהיה מתושלח חי, לא ירד מבול לעולם. וכשמת מתושלח עוד נתלה להם שבעת ימים לאחר מיתתו.
שנאמר: (בראשית ז) "ויהי לשבעת הימים".

מה טיבן של שבעת הימים הללו? אלו ימי אבלו של צדיק שעיכב את הפורענות.
לפיכך נאמר "ויהי לשבעת הימים".

דבר אחר: ויהי לשבעת הימים, מלמד שקבע הקדוש ברוך הוא להם זמן לאחר ק"כ שנה שמא יעשו תשובה ולא עשו.
ולכך נאמר "ויהי לשבעת הימים".

דבר אחר: מלמד ששינה עליהם הקדוש ברוך הוא סידורו של עולם והיתה חמה יוצאת ממערב ושוקעת במזרח שמא יבינו ויתייראו ויעשו תשובה ולא עשו.
לכך נאמר "ויהי לשבעת הימים".

דבר אחר: מלמד שהעריך להם הקדוש ברוך הוא את שולחנו, והראה להם טובו מעין העולם הבא, כדי שידקדקו הן בעצמן ויאמרו 'אוי לנו טובה זו שאבדנו וששיחתנו את דרכן על הארץ'. שנאמר: (שם ו) "וירא אלוהים את הארץ והנה נשחתה, כי השחית כל בשר דרכו על הארץ":

(ב)
רבי אלעזר בן פרטא אומר: הרי הוא אומר: (שם) "לא ידון רוחי באדם לעולם" אמר הקדוש ברוך הוא: איני דן אותם עד שאכפול להם שכרן, שנאמר: (איוב כא) "יבלו בטוב ימיהם ושנותיהם בנעימים וברגע שאול יחתו".

רבי יוסי הגלילי אומר: הרי הוא אומר: 'לא ידון'. אמר הקדוש ברוך הוא: איני משווה יצר הרע על יצר הטוב. אימתי? עד שלא נחתם גזר דינם, אבל נחתם גזר דינם שניהם שוין בעבירה:

(ג)
הוא היה אומר:
צדיקים נוטל מהם יצר הרע ונותן להם יצר טוב, שנאמר: (תהלים קט) "לבי חלל בקרבי".
רשעים נוטל מהם יצר טוב ונותן להם יצר הרע, שנאמר: (שם לו) נאם פשע לרשע בקרב לבי אין פחד אלוהים לנגד עיניו.
בינונים נותנין להם זה וזה. את שבא ליצר הרע יצר הרע שופטו, את שבא ליצר טוב יצר טוב שופטו. שנאמר: (שם קט) "כי יעמוד לימין אביון להושיע משופטי נפשו".

רבי שמעון בן אלעזר אומר:
הרי הוא אומר: 'לא ידון'. אמר הקדוש ברוך הוא: איני דן אותם עד שאשלם שכר לצדיקים. אימתי? בעולם הזה. אבל בעולם הבא אמר הכתוב (שם קמו) "תצא רוחו ישוב לאדמתו".

רבי עקיבא אומר:
הרי הוא אומר: (בראשית ו) "לא ידון רוחי באדם לעולם". אמר הקדוש ברוך הוא: הם לא דנו בעצמן שהן בשר ודם, אלא הגיסו את רוחן כלפי מעלה, ויאמרו לאל סור ממנו.

רבי מאיר אומר:
הרי הוא אומר: 'לא ידון', אמר הקדוש ברוך הוא: אמרו הדור ההוא לא ידון - ה' אין דיין בעולם, נטש המקום את העולם.

רבי אומר:
הרי הוא אומר: 'לא ידון', אמר הקדוש ברוך הוא: הם לא הושיבו סנהדרין בארץ, אני מושיב להם סנהדרין במרום:

 

חזרה לשער חזרה לתוכן לפרק הקודם לפרק הבא