אבות דרבי נתן

פרק אחד ועשרים

(א)
רבי דוסא בן הרכינס אומר:

שינה של שחרית ויין של צהרים וכו'.
שינה של שחרית כיצד? מלמד שלא יתכוון אדם לישן עד שתעבור עליו זמן קריאת שמע. שאם ישן עד שתעבור עליו זמן קריאת שמע, נמצא בטל מן התורה. שנאמר: (משלי כו) "הדלת תסוב על צירה ועצל על מטתו".

יין של צהרים כיצד?
מלמד שלא יתכוון אדם לשתות יין בצהרים. שכל זמן שאדם שותה יין בצהרים, נמצא בטל מכל התורה כולה. שנאמר: (קהלת י) "אי לך ארץ שמלכך נער ושריך בבקר יאכלו".

ואומר (שם) "אשריך ארץ שמלכך בן חורין, ושריך בעת יאכלו, בגבורה ולא בשתי".

ואיזו אותו עת? הוי אומר לעתיד לבוא. שנאמר: (ישעיה ס) "אני ה' בעתה אחישנה".
ואומר (במדבר כג) "כעת יאמר ליעקב ולישראל" וגו'. כך אמר הקדוש ברוך הוא לבלעם: 'כעת' ולא 'בעת'. לא בעת שאתה עומד בתוכה, אלא בעת שאני עתיד לעשות להם גאולה לישראל.

שיחת ילדים כיצד? מלמד שלא יתכוון אדם בשעה שהוא שונה בביתו לשוח עם אשתו עם בניו ועם בנותיו. שכל זמן שאדם יושב בתוך ביתו ושונה ומשיח עם בניו ובני ביתו, נמצא בטל מן התורה. שנאמר: (יהושע א) "לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה".

וישיבת בתי כנסיות של עמי הארץ כיצד? מלמד שלא ישב אדם עם יושבי קרנות בשוק, ונמצא בטל מן התורה. שנאמר: (תהלים א) "אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, כי אם בתורת ה' חפצו".
רבי מאיר אומר: ומה תלמוד לומר "ובמושב לצים לא ישב"? אלו תרטיאות וקרקסאות של גויים שבהן דנין את הנפשות להמית. שנאמר: (שם כו) "שנאתי קהל מרעים ועם רשעים לא אשב".
ואין מרעים אלא רשעים, שנאמר כי מרעים יכרתון.

ומה הוא פורענותן לעתיד לבא? שנאמר: (מלאכי ג) "כי הנה היום בא בוער כתנור והיו כל זדים וכל עושה רשעה קש".
ואין זדים אלא לצים שנאמר: (משלי כא) "זד יהיר לץ שמו":


(ב)
מעשה ברבי עקיבא שהיה יושב ושונה לתלמידיו, ונזכר לו מה שעשה בילדותו.
אמר: מודה אני לפניך ה' אלהי, ששמת חלקי מיושבי בית המדרש, ולא שמת חלקי מיושבי קרנות בשוק:

 

חזרה לשער חזרה לתוכן לפרק הקודם לפרק הבא