אבות דרבי נתן

פרק שנים ועשרים


(א)
רבי חנינא בן דוסא אומר: כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת. שנאמר: (תהלים קיא) "ראשית חכמה יראת ה'".

הוא היה אומר: כל שמעשיו מרובין וכו' שנאמר נעשה ונשמע.
אמרו לפני רבן יוחנן בן זכאי:
- חכם וירא חטא מה הוא?
אמר להם: הרי זה אומן, וכלי אומנתו בידו.
- חכם ואין ירא חטא מהו?
אמר להם: הרי זה אומן, ואין כלי אומנתו בידו.
- ירא חטא ואין חכם מהו?
אמר להם: אין זה אומן, אבל כלי אומנתו בידו.

ראב"ע אומר: אם אין תורה אין דרך ארץ וכו'

הוא היה אומר:
אדם שיש בו מעשים טובים, ולמד תורה הרבה, למה הוא דומה? לאילן שעומד על המים. ענפיו מועטין ושרשיו מרובין, אפילו ארבע רוחות העולם באות ונושבות בו אין מזיזין אותו ממקומו. שנאמר: (תהילים א)"והיה כעץ שתול על פלגי מים" וגו'.
אדם שאין בו מעשים טובים ולמד תורה למה הוא דומה? לאילן שעומד במדבר ענפיו מרובין ושרשיו מועטין כשרוח נושבת בו עוקרתו והופכתו על פניו, שנאמר: (ירמיה יז) והיה כערער בערבה וגו'.

רבן גמליאל אומר: עשה לך רב, וקנה לך חבר. רב לחכמה וחבר ללמוד, והסתלק מן הספיקות ואל תרבה לעשר אומדות:

(ב)
שמעון בנו אומר:
כל ימי גדלתי בין החכמים, ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה.
אם לחכמים יפה שתיקה קל וחומר לטיפשים:

(ג)
לא חכמה מביא דברים, ולא דברים מביא חכמה, אלא מעשה.
כל המרבה דברים מביא חטא, שנאמר: (משלי י) "ברוב דברים לא יחדל פשע", ואומר (שם יז) "גם אויל מחריש חכם יחשב":

 

חזרה לשער חזרה לתוכן לפרק הקודם לפרק הבא