אבות דרבי נתן

פרק תשעה ושלושים

(א)
חמשה אין להם סליחה
המרבה לשוב,
ומרבה לחטוא,
והחוטא בדור זכאי,
וחוטא על מנת לשוב,
וכל שיש בידו חלול השם.

בעונו אין ספק לאדם לידע מה דמות למעלה, ואלמלא כן היו מוסרין לו מפתחות ויודע במה נבראו שמים וארץ.

הוא היה אומר: הכל צפוי, והכל גלוי, והכל לפי דעתו של אדם.

הוא היה אומר:
הכל נתון בערבון,
ומצודה פרוסה על כל החיים,
והחנות פתוחה,
והחנוני מקיף,
והפנקס פתוח,
והדיין יושב,
והגבאין מחזירין ונפרעין מן האדם תמיד בכל יום, בין מדעתו ובין שלא מדעתו.
תשובת רשעים מעכבת, וגזר דינם מחותם.
ושלות רשעים סופה רעה.
והרשות קוברת את בעליה.
תשובה תולה ויום הכפורים מכפר.
תשובה מכפרת עד יום המיתה.
ויום המיתה בתשובה.

משלמין לרשעים ומקיפין לצדיקים.
משלמין לרשעים
בעולם הזה, בבני אדם שעשו את התורה בעין רעה, ולא נמצא בהם דבר טוב מעולם.
ומקיפין לצדיקים, בבני אדם שעשו את התורה בעין יפה, ולא נמצא בהם דבר רע, נותנין לאלו ואלו קמעה, והשאר מונה להם מרובה.

הוא היה אומר: הכל יוצא והולך ערום, והלואי שתהא יציאה כביאה.

רבי מאיר אומר:
חביב אדם שנברא בצלם אלוהים
, שנאמר: (בראשית ט) "כי בצלם אלוהים עשה את האדם".
חביבין ישראל שנקראו בנים למקום, שנאמר: (דברים יד) "בנים אתם לה' אלהיכם".
חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה שבו נברא העולם, שנאמר: (משלי ד) "כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו").

רבי אליעזר בר צדוק אומר:

למה הצדיקים דומים בעולם הזה? לאילן שעומד במקום טהרה, וסוכה יוצא ממנו למקום טמא.
מה הם אומרים? קוצו סוכה זו מן האילן, ויהיה כולו טהור כדרכו.
למה רשעים דומים בעולם הזה? לאילן שעומד במקום טמא, וסוכה יוצא ממנו למקום טהור.
מה הן אומרים? קוצו סוכה זו מן האילן, ויהא האילן כולו כדרכו טמא:

(ב)
ששה שמות נקרא האריה
אריה,
כפיר,
לביא,
ליש,
שחל,
שחץ:

(ג)
ששה שמות נקרא נחש
נחש,
שרף,
תנין,
צפעוני,
אפעה,
עכשוב:

(ד)
ששה שמות נקרא שלמה:
שלמה,
ידידיה,
קהלת,
בן יקה,
אגור,
למואל:

 

חזרה לשער חזרה לתוכן לפרק הקודם לפרק הבא