אבות דרבי נתן

פרק ארבעים

(א)
ארבעה דברים אדם העושה אותן אוכל פירותיהן בעולם הזה
והקרן קיימת לעולם הבא. אלו הן
כבוד אב ואם
וגמילות חסדים
והבאת שלום בין אדם לחברו
ותלמוד תורה כנגד כולם.

ארבעה דברים אדם העושה אותן נפרעין ממנו בעולם הזה ולעולם הבא.
עבודת כוכבים,
וגילוי עריות,
ושפיכות דמים,
ולשון הרע יותר מכולם:

(ב)
זכות יש לה קרן ויש לה פירות, שנאמר: (ישעיה ג) "אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו".
עבירה יש לה קרן ואין לה פירות, שנאמר: (שם) "אוי לרשע רע" וגו'.
ויש אומרים: יש להם לעבירות פירות, שנאמר: (משלי א) "ויאכלו מפרי דרכם וממועצותיהם ישבעו":

(ג)
כל המזכה את הרבים, אין מגלגלין עבירה על ידו, שלא יהא תלמידיו נוחלין העולם הבא והוא יורד לשאול. שנאמר: (תהלים טז) "כי לא תעזוב נפשי לשאול".
וכל המחטיא את הרבים, אין מספיקין בידו לעשות תשובה, כדי שלא יהיו תלמידיו יורדים לשאול והוא נוחל העולם הבא, שנאמר: (משלי כח) "אדם עשוק בדם נפש עד בור ינוס":

(ד)
האומר אחטא ואשוב - אין מספיקין בידו לעשות תשובה.
אחטא ויום הכפורים מכפר - אין יום הכפורים מכפר.
אחטא ויום המיתה ממרק - אין יום המיתה ממרק:

(ה)
רבי אלעזר ברבי יוסי אומר:
החוטא ושב והולך לתומו, אינו זז ממקומו עד שמוחלין לו.
והאומר אחטא ואשוב, מוחלין לו עד שלשה פעמים ולא יותר:

(ו)
ארבע מדות באדם
האומר שלי שלך ושלך שלי - זו מידה בינונית. ויש אומרים: זו מידת סדום
שלי שלך ושלך שלי - עם הארץ
שלי שלך ושלך שלי - חסיד
שלך שלי ושלי שלי - רשע.

ארבע מדות בתלמידים
הרוצה שילמוד וילמדו אחרים - עין טובה.
ילמוד ולא ילמדו אחרים - עין רעה.
ילמדו אחרים והוא לא ילמוד - זו מידה בינונית. ויש אומרים: זו מדת סדום.
לא ילמוד ולא ילמדו אחרים - הרי זה רשע גמור.

ארבע מדות בהולכי לבהמ"ד
מתקרב ויושב - יש לו חלק.
מתקרב ואינו יושב - אין לו חלק.
מתרחק ויושב - יש לו חלק
מתרחק ואינו יושב - אין לו חלק:

(ז)
שואל ומשיב - יש לו חלק.
יושב ושותק - אין לו חלק.
מתקרב ויושב בשביל שישמע וילמוד - יש לו חלק.
מתקרב ויושב מפני שיאמרו - איש פלוני מתקרב ויושב לפני חכם אין לו חלק.
מתרחק ויושב בשביל שינהוג כבוד - במי שהוא גדול יש לו חלק.
מתרחק ויושב בשביל שיאמרו - איש פלוני אין צריך לחכם זה אין לו חלק.
יושב ושואל בשביל שיאמרו איש פלוני יושב ושואל ומשמש לפני חכמים - אין לו חלק
יושב ושואל בשביל שישמע וילמוד - יש לו חלק.
יושב ושותק בשביל שישמע וילמוד - יש לו חלק.
יושב ושותק בשביל שיאמרו איש פלוני יושב ושותק לפני חכמים- אין לו חלק:

(ח)
ארבע מדות ביושבים לפני חכמים
יש דומה לספוג,
יש דומה לנפה,
יש דומה למשפך,
יש דומה למשמרת.

דומה לספוג כיצד? זה תלמיד חכם שיושב לפני חכמים, ולמד מקרא ומשנה ומדרש הלכות ואגדות, כשם שספוג סופג את הכל כך הוא סופג את הכל.

לנפה כיצד? תלמיד חכם פיקח שיושב לפני תלמידי חכמים, ושומע מקרא ומשנה מדרש הלכות ואגדות, כשם שנפה מוציאה את הקמח וקולטת את הסולת, כך הוא מוציא את הרע וקולט את היפה.

למשפך כיצד? זה תלמיד טיפש שיושב לפני תלמיד חכם, שמע מקרא ומשנה הלכות ואגדות, כשם שהמשפך מטיל מכאן ויוצא מכאן, כך הוא כל דבר ודבר שמטילין באזניו נכנסים מכאן ויוצאין מכאן. ראשון ראשון נשמט והולך לו.

למשמרת כיצד? זה תלמיד רשע, שיושב לפני חכם ושמע מקרא ומשנה מדרש הלכות ואגדות. כשם שהמשמרת מוציאה היין וקולטת השמרים, כך הוא מוציא את היפה וקולט את הרע.
ר' אליעזר בן יעקב קורא אותו קרן נקוב קטועה.
קטועה כיצד? זה תינוק שנותנין לו מרגלית וחוזרין ונותנין לו פת, זורק את המרגלית ונוטל את הפת. חוזרין ונותנין לו כלי חרס, זורק את הפת ונוטל את החרס. לא נמצא בידו כי אם כלי חרס בלבד:

(ט)
לעניין תלמידים דרש רבן גמליאל הזקן ארבעה דברים
דג טמא
דג טהור
דג מן הירדן
דג מן הים הגדול.

דג טמא כיצד? בן עניים שלמד מקרא ומשנה הלכות ואגדות ואין בו דעה.

דג טהור כיצד? זה בן עשירים שלמד מקרא ומשנה הלכות ואגדות ויש בו דעה.

דג מן הירדן כיצד? זה תלמיד חכם שלמד מקרא ומשנה מדרש הלכות ואגדות ואין בו דעת להשיב.

דג מן הים הגדול כיצד? זה תלמיד חכם שלמד מקרא ומשנה מדרש הלכות ואגדות ויש בו דעת להשיב:

(י)
ארבעה מדות הם
יש רואה ונראה
נראה ואינו רואה
רואה ואינו נראה
אינו רואה ואינו נראה.

רואה ונראה - כגון הזאב והארי והנמר והדוב הברדלס והנחש והליסטין והגייסות אלו רואין ונראין.
נראה ואינו רואה - כגון הסייף והקשת והרומח והסכין ומקל רע. וקינוקנות נראין ואינן רואין.
רואה ואינו נראה - זו מכת ריח רע.
אינו נראה ולא רואה - זה מכת חולי מעיים:

(יא)
ארבעה חכמים הם
הרואה רבי יוחנן בן נורי בחלום - יצפה ליראת חטא.
רבי אלעזר בן עזריה - יצפה לגדולה ולעשירות.
ר' ישמעאל - יצפה לחכמה.
רבי עקיבא - ידאג מן הפורענות:

(יב)
שלשה תלמידי חכמים הם
הרואה בן עזאי בחלום - יצפה לחסידות.
בן זומא - יצפה לחכמה.
אלישע בן אבויה - ידאג מן הפורענות:

(יג)
שלשה נביאים הם
הרואה ספר מלכים בחלום - יצפה לגדולה ולעשירות.
ישעיה - יצפה לנחמה.
ירמיה - ידאג מן הפורענות:

(יד)
שלוש כתובים הם
הרואה ספר תהלים בחלום יצפה לענוה.
משלי יצפה לחכמה.
איוב ידאג מן הפורענות:

(ח)
מיתה לרשעים נאה להם ונאה לעולם.
לצדיקים רע להם ורע לעולם.
שקט לרשעים רע להם ורע לעולם.

לצדיקים טוב להם וטוב לעולם.
אל יעמוד אדם ערום כנגד בית קדשי הקדשים:

(ט)
הנכנס לבית הכסא לא יחזיר פניו לא למזרח ולא למערב אלא לצדדין.
לא יפרע עצמו מעומד אלא מיושב.
ולא יקנח אדם עצמו בימין אלא בשמאל.
ומפני מה אמרו לא יקנח אדם עצמו בימין אלא בשמאל?
רבי אליעזר אומר מפני שמראין בה דברי תורה.
ר' יהושע אומר מפני שאוכל ושותה בה:

(י)
כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר, בטלה אהבה.
ושאינה תלויה בדבר, אינה בטלה לעולם.

איזו היא אהבה התלויה בדבר? זו אהבת אמנון ותמר.
ושאינה תלויה בדבר? זו אהבת דוד ויהונתן.

כל מחלוקת שהיא לשם שמים, סופה להתקים.
ושאינה לשם שמים, אין סופה להתקים.

איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמים, זו מחלוקת הלל ושמאי.
ושאינה לשם שמים, זו קרח ועדתו.

כל כנסיה שהיא לשם שמים סופה להתקיים,
ושאינה לשם שמים, אין סופה להתקיים.
כל כנסיה שהיא לשם שמים,
כגון כנסת ישראל לפני הר סיני.
ושלא לשם שמים, כגון כנסיה של דור הפלגה:

 

חזרה לשער חזרה לתוכן לפרק הקודם לפרק הבא