חלק ראשון: מברכות ההשכמה ועד לתפילת עמידהפתיחה
סידור התפילה - האנציקלופדיה למדעי האמונה

סידור התפילה - הספר הפופולרי ביותר בעם ישראל
מדוע אין בסידור פירושים?
מטרת הספר
דרכי הניתוח של 'עבודה שבלב'
מבנה הספר
אין תפילה יוצאת מידי פשוטה
חז"ל כפרשנים
היבטים היסטוריים והתפתחותיים של התפילה
בחינת שאלות נצחיות וניתוחן בשפה ובכלים של העת החדשה
כללי עריכה
תכולת הספר
תודות

שער הכרת הטוב
'ברכות השחר' - ההודייה על היכולת לקום בבוקר

מקור החיוב ואופן האמירה של 'ברכות השחר'
'ברכות השחר' - הכרת הטוב על היכולות הבסיסיות בחיים
'ברכות השחר' - הענקת משמעות לחיים השוטפים והקבועים

שער ההתכוננות
'מה טובו אוהליך' - המניעים לתפילה
המסגרת הכללית של שער התפילה
ארבעה מניעים לאדם להתפלל
הצהרת המתפלל בתפילת 'מה טובו'

שער האמונה
'פסוקי דזמרה' - בין המשביח למתהולל

המעמד ההלכתי ומקור החיוב של 'פסוקי דזמרה'
מה בין הלל לשבח?
השבחת המציאות הקיימת - תכליתם של "פסוקי דזמרה"
'פסוקי דזמרה' - האמונה הקודמת לתפילה

השבחת המציאות - פעולתו של המאמין
האמונה בקיומה של הנשמה
"פסוקי דזמרה" - הסתכלות על המציאות באמונה
'ברוך שאמר' - ברכת האמונה והשבח

מקור הברכה וחלקיה העיקריים
'עשרת הדיברות' של המאמינים
"מלך מהולל בתשבחות" - היכולת להשביח את המציאות בכל עת
'מזמור לתודה' - ברכת 'הגומל' על חיי היומיום

'מזמור לתודה' וקורבן 'תודה' - הדמיון והשוני
'מזמור לתודה' - 'קורבן תודה' בכל יום
'מזמור לתודה' - חיי השלמות של העתיד, בהווה הלא שלם
'יהי כבוד' - הברית הנצחית בין ד' לעמו

'יהי כבוד' - חלקי התפילה ותוכנם
הברית בין ד' לעמו - השבחה והקדשה של הגורל היהודי
ברית 'הנצח' בין ד' לעמו - ברית שאינה ניתנת להפרה
'אשרי יושבי ביתך' - עולם הבא בעולם הזה

מעמדה המרכזי והייחודי של תפילת 'אשרי'
הסבר הגמרא למעמד המיוחד של תפילת 'אשרי'
העולם המושלם המתואר בתפילת "אשרי"
'ימלוך ד' אלוקיך ציון' - הייסורים הממרקים

גמילות חסד אלוקית - עיקר התפילה
מלכות ד' קשורה בפחד ובכוח, ולא בגמילות חסד
פירוש חז"ל במדרש לפסוקי התפילה
גמילות חסד פעילה - חינוך ולא רק סיפוק צרכי הנזקקים
'הללויה כי טוב' - עזרה אלוקית מהירה

ד' עוזר לירושלים החרבה ולחסרי האונים
תיאור ירושלים הבנויה לתלפיות
דבר ד' - בונה את ירושלים החרבה ועוזר לכל חי
'עד מהרה ירוץ דברו' - החורבן כתחילת הגאולה

עזרה אלוקית 'מהירה' שאורכת אלפי שנים
החורבן כתחילת הגאולה על-פי חז"ל
החורבן כתחילת הגאולה ב'פסוקי דזמרה'
'הללו את ד' מן השמים' - המציאות מהללת את ד'

השמים והארץ מהללים את ד'
עולם הטבע מהלל את ד' בעצם קיומו וללא מלים
עם ישראל מהלל את ד' בעצם קיומו
'חרב פיפיות בידם' - להכניע אימפריות באמונה

מזמור 'המלחמה היהודית'
התורה 'ככלי המלחמה' היהודי - פרשנות חז"ל למזמור
אמירת המזמור כהכרזת ניצחון
'הללויה הללו אל בקדשו' - נגינת האמונה

מדוע מוזכרים כלי נגינה רבים במזמור?
'הללויה הללו אל בקודשו' - האמונה היא עיקר המזמור והתפילה
המנגינות כאמצעי ביטוי טהור של אמונה ואהבת אלוקים
לחשי ההוויה
'ברוך ד' לעולם' - המענה לקריאת הללו-יה

פסוקי הסיום בתפילה
לגמור את ההלל על הטוב האלוקי שבכל יום
'ברוך ד' לעולם' - מענה הציבור לקריאת 'הללויה'
'ברכת ישתבח' - זמר האמונה

ברכות 'ישתבח' ו'ברוך שאמר' - זהות והשלמה
"הבוחר בשירי זמרה" - עיקר ברכת 'ישתבח'
שירת הנס וזמרת הטבע
'פסוקי דזמרה' - זמר ושבח לבורא

שער הבחירה והשליחות
'שירת הים' ב'פסוקי דזמרה' - נס וטבע יחדיו ?

ניסי קריעת הים אינם ראויים להיכלל ב'פסוקי דזמרה'
'שירת הים' ב'פסוקי דזמרה' - רקע היסטורי
'שירת הים' כחטיבת תפילה נפרדת

שער קידוש ד'
ה'קדיש' - העדה מתחייבת לקידוש ד'

ה'קדיש' - תרגום מארמית
ה'קדיש' ו'ברוך שם כבוד מלכותו' - הדומה והשונה
ה'קדיש' - התחייבות ציבורית לקידוש ד' בעולם
מדוע כתוב ה'קדיש' בארמית?

האומנם הייתה ארמית שפת העם?
שפה שהמלאכים אינם מבינים
שפתם של לומדי התורה ואומרי ה'קדיש'
שפת ה'קדיש' - שפת האנושות המתפתחת

מדוע המלאכים אינם מבינים דווקא את השפה הארמית?
מה בין אדם למלאך?
שפתם של בני האדם
הבקשות. קידוש ד' בכבוד
מקומן של הבקשות השונות ב'קדיש'
חכמת המסכן בזויה
יהא שלמא רבא - שְלמוּת בנויה מריבוי דעות
בקשת שלום הייחודית ל'קדיש שלם'
ריבוי שלום - תנאי לשלום אמיתי
הרבה דעות - הרבה שלום
"וחיים טובים עלינו" - תנאי לקידוש ד'
חיים טובים כאידיאל יהודי המבוסס על ריבוי השלום
חיים טובים - גבולות וסייגים
יום הכיפורים וחג הסוכות - קדושה וחומר זו לצד זה
עושה שלום במרומיו - חריג, אך הכרחי
'קדיש דרבנן' - ברכה למקיימים את העולם
ברכה ללומדים המקדשים שם שמים
תלמוד תורה מאיר את עולם החושך והרשע
הכישלון המוסרי של האנושות במאה העשרים
לימוד תורה - לימוד מוסר וערכים
'קדיש יתום' - קידוש שם שמים בכל מצב וזמן
מקורו וזמן תיקונו של 'קדיש יתום'
המשך חיים יהודיים בהשתנות הנסיבות
התאמת התורה למציאות משתנה - רק למקדשי שם שמים
'קדיש תתקבל'. האם תתקבל תפילת שקר?
קבלת תפילה על ידי הקב"ה כתנאי לקידוש ד'
הייתכן כי שערי תפילה סגורים?
"למה לי רוב זבחיכם?" בין אמת לזיוף
שערי תפילה פתוחים תמיד לתפילת אמת
"ויקרב משיחיה". משיח עכשיו?
הבדלי הנוסחים של ה'קדיש'
האם ראוי לייחל לימות המשיח? מחלוקת קוטבית
האם תשתנה המציאות בימות המשיח? מסקנות הפוכות
ימות המשיח. האם עדיין נדרש לקדש את שם ד'?
ה'קדיש': קובע גבולות ודרגות חשיבות בתפילה
ההפסקות בתפילה באמצעות ה'קדיש'
הייתכן עולם ללא גבולות?
עולם ללא גבול - שחיתות ורשע ללא גבול
"אמן". המשמעות המשולשת
פרוש המילה 'אמן' וחשיבותה
אמן כהסכמה, אמן כהתחייבות, אמן כמשאלה
מדוע לא עונים אמן אחר ברכה שבמקדש?
גדול העונה "אמן" יותר מהמברך.- על מחלוקת התנאים

שער עול מלכות שמים
'קריאת שמע' וברכותיה - תמונה כללית
'קריאת שמע' - שינון עקרונות האמונה כחלק מן התפילה
'קבלת עול מלכות שמים' - העיקר האמוני
'קריאת שמע' וברכותיה - 'כבוד ד'' ו'מלכות ד'' שבכל יום

שער ההתגלות
'תפילת עמידה' - יסודה, תכליתה ומרכיביה
עיקר חיוב תפילה מהתורה
נוסח אחד קבוע לתפילה - הכרח ציבורי
שלושת החלקים של 'תפילת עמידה'


חלק שני: מתפילת 'עמידה' ועד לסיום תפילת 'שחרית'פתיחה
'עבודה שבלב זו תפילה' - אחדות שני החלקים
הסידור, 'עיון תפילה' ומטרת הספר
דרכי הניתוח של 'עבודה שבלב זו תפילה'
מטרת הספר
עיון התפילה בפרד"ס היהודי
היחודיות שספר
המתודה הפרשנית של תכני התפילה
חז"ל כפרשנים הקלאסיים של הסידור
אופן פרשנות חז"ל את התפילות
היבטים היסטוריים והתפתחותיים של התפילה
בחינת שאלות נצחיות וניתוחן בשפה ובכלים של העת החדשה
כללי עריכה
הודייה

שער התפילה והבקשה
מהי תכלית התפילה ומדוע מתפללים?
'ברכות הבקשה' - הייצוג של הרצון האנושי להתפלל
תכלית התפילה - השאלה על-פי חז"ל
תכלית התפילה - חמישה הסברים של חז"ל
1. בקשה לעזרה בעת צרה מאדון הכל
2. בקשת עזרה תמידית של חסר כל
3. בקשת עזרה תמידית מבעל הכוחות כולם
4. השתייכות המתפלל לעם ישראל
5. שאיפה לקרבת אלוקים

שער הבשורה
לסמוך גאולה לתפילה - התפילה כתנאי לגאולה
החובה לסמוך גאולה לתפילה - יסוד השער כולו
גאולה - מצב התלוי ברצונו של אדם
התפילה המעניקה משמעות לגאולה
פרשנות חז"ל על החובה לסמוך גאולה לתפילה

שער העדה והייעוד
מניין בתפילה - הבחירה בברית הייעוד של העדה
עדה - בין היחיד לעם
ברית הייעוד של העדה לעומת ברית הגורל של העם והמחנה
מעלתה היחודית של עדה ומשמעותה בקדושה ובתפילה
החזרה על 'תפילת עמידה' - תפילת העדה
מחלוקת התנאים על תכלית תפילת החזן
תפילת הציבור ותפילת היחיד - אלו ואלו דברי אלוקים חיים
תפילת העדה חשובה מבקשות היחיד
מהו יסוד התפילה של היהודי?
"תפילות אבות תקנום", או "תפילות כנגד קורבנות תקנום"?
"תפילות אבות תקנום" - תפילתו הטבעית והספונטנית של היחיד
"תפילות כנגד קורבנות תקנום" - התפילה כקורבן ציבור
תפילת הציבור ותפילת היחיד - "אלו ואלו דברי אלוקים חיים"
'קדושה' ב'חזרת הש"ץ' - קבלת עול שמים באהבה
מעלתה ויחודה של 'קדושה' שב'חזרת הש"ץ'
'שירת הים' ושירת 'תהילים' - מלכות שמים מיראה ומאהבה
קבלת עול מלכות שמים באהבה - בני אנוש בוחרים את מלכם
בין: "ימלוך ד'" לבין "ד' ימלוך", בין ייעוד לבין תיאור מצב
"ימלוך ד' אלוקייך ציון" - עיקר 'קדושה' שבציבור
הדומה והשונה ב'קדושה' שב'יוצר' וב'קדושה' שב'חזרת הש"ץ'
"ימלוך ד' לעולם" - הכרזת הייעוד של עם ישראל ב'קדושה'
"ימלוך ד' לעולם" - קבלת ייעודו של עם ישראל באהבה
'מודים דרבנן' - העדה משתתפת ביעוד
מעמדה הציבורי הייחודי של תפילת 'מודים דרבנן'
ברכת 'מודים' - ברכת היעוד המחייבת השתתפות של העדה
'על שאנחנו מודים לך' - אהבה שאינה תלויה בדבר
מי הם 'רבנן' שבתפילת 'מודים דרבנן'?
'על שאנו מודים לך' - אהבה שאינה תלויה בדבר
הודייה על הנס הנסתר - אהבה התלויה בדבר
'ברכת כהנים' - שָּׂמים את שם ד' על העדה
מעמדה המיוחד של 'ברכת כהנים'
'ברכת כהנים' - טקס יחוד שם ד' על עם ישראל
עדת ישראל מקבלת בשתיקה את ייעודה ב'ברכת כהנים'
'ברכת כהנים' - ברכת ההרמוניה בין רוח לחומר
ברכת החומר וברכת הרוח
"ישא ד' פניו אליך" - ד' נושא פנים, הייתכן?
ברכת השלום האלוקי שבין הרוח והחומר

שער התחנונים
"אשמנו בגדנו גזלנו" - וידוי ותשובה
תפילת 'אשמנו' - הווידוי שבמצוות ה'תשובה'
תפילת 'אשמנו' - וידוי שאינו 'תשובה'
תפילת 'אשמנו' וכוונות נוספות כמימוש מצוות ה'תשובה'
"אשמנו בגדנו גזלנו" - הכרזה על עולם שאינו שלם
עדיפים מעשי האדם על מעשי הקב"ה
תיקון עולם באמצעים רוחניים ערכיים - ליבו של הוויכוח
עולם מושלם לעומת עולם הדורש את תיקונו

שער מעמד חידוש הברית
קריאת התורה - במקרא ובחז"ל
קריאת התורה במקרא
'קריאת התורה' בחז"ל
קריאת התורה - הטקס הנצחי המתחדש
מה בין קריאה ללימוד?
קריאת התורה - טקס חידוש הברית כבמעמד 'הקְהֶל'
קריאת התורה מדי שלושה ימים - החייאת חוויית חידוש הברית
אל ארך אפיים - המענה לפחד ההתגלות
תפילת תחנונים בפתיחת קריאת התורה - מה הקשר?
תפילה בנוסח קבוע - כתרופה מפני מזיקים
'אל ארך אפיים' - 'הקדמת תרופה ליראה' המלווה את ההתגלות
'ויהי בנסוע הארון' - שמחה, גאולה ותורה
'ברוך שנתן תורה' - שמחה זו מה היא עושה?
מעלת עם ישראל במדבר ולעתיד לבוא - סיבה לשמחה ולהודייה
'ויהי בנסוע הארון' - היעד הנצחי של ההתגלות והברית
'בריך שמיה' - הרצון האלוקי היוצר והמפעיל
'בריך שמיה' - תפילת 'יהי רצון' של המקובלים
רצון ומחשבה - יישום הרצון באמצעות המחשבה
אלוקים - הרצון המתמיד והחובק כל
"גדול המצֻווה ועושה" - זהות הרצון האישי עם הרצון האלוקי
'בריך שמיה' - רצון אלוקי, רצון אנושי ו"יהי רצון"
'בריך שמיה' - מה בעצם אומרת התפילה הארמית?
"יהי רצון" - הפניית המבט האנושי לרצון האלוקי
"יהי רצון מלפניך" - הרצון האנושי המשפיע עד לכסא הכבוד
'גדלו לד' איתי' - "נַעֲשֶׂה וְנִשְׁמָע" בקריאת התורה
'גדלו לד' איתי' - הקריאה לציבור להשתתף בקריאה
דו-שיח בין חזן לציבור - שיחזור הברית
קריאת התורה - שיחזור 'ברית ערבות מואב'
הוצאת התורה מההיכל - נס השכינה היורדת לארץ
ניסים לעולם כולו ולא רק לצדיקים
מתן תורה - הנס שאין כדוגמתו
הוצאת ספר התורה מההיכל - מתן תורה במקדש המעט
העולים לתורה - נבחרי הקהל המתכבדים בתורה
להתכבד בתורת ישראל
לומדי תורה - האליטה היהודית שראוי לדבוק בה
דוד המלך - המתכבד בשכינה ובתורה
ברכות העולה לתורה - ברכות חידוש הברית
ברכות העולים לתורה - מעמדן הייחודי
ברכות התורה של עזרא הסופר במעמד כריתת האמנה
ברכות העולה לתורה - הכרזה לצורך הסכמה
"אשר בחר בנו" - בחירת ישראל ההכרחית לעולם
'ברכות העולים לתורה' - ברכות לבחירה בעם ישראל כעם ד'
בחירת עם ישראל - מיסודות המציאות
הבחירה בעם ישראל - אינה ניתנת לשינוי
"תורת אמת" - התורה, המציאות והנצח
"תורת אמת" - מה היא האמת שבתורת ישראל?
האמת ותורת האמת - השתקפות של האלוקי, המצוי והנצחי
התורה כלבוש הקדוש ברוך הוא
הגבהת התורה - וכל העם רואים את הקולות
המעלה הייחודית של הגבהת התורה
הגבהת התורה - שיתוף כל המתפללים בקריאת התורה
"וזאת התורה אשר שם משה" - ההסכמה לחידוש הברית
הכנסת הספר להיכל - הנשגב שהודו על הארץ
הייחודיות בפסוקי החזרת הספר להיכל
החזרת הספר להיכל - ביטוי להסתלקות שכינה
עם ישראל והוד התורה - מתקיימים גם לאחר הסתלקות השכינה
"לד' הארץ" - נתאווה הקב"ה לדירה בתחתונים
מדוע נבחר מזמור זה, מכל המזמורים, להכנסת הספר להיכל?
"לד' הארץ ומלואה" - מזמור הרצון האלוקי לדירה בעולם הזה
שערי שמים לא ננעלו - גם לאחר החזרת הספר להיכל

שער המענה האלוקי
תפילות אלו על שום מה? מגמות ופרושים אחדים
'קדושה דסידרא': קדושה הנאמרת על סדר התפילה
תפילה בשביל פרס - שיברון לב ואכזבה
שבעים פנים לשומע תפילה

שער ההרמוניה והשלמות
התפילה להרמוניה עם סיום 'שחרית'
הרמוניה - הרעיון המרכזי בתפילות הסיום
'שיר של יום' בבית המקדש ובבית הכנסת
היום ושבעת ימי השבוע - בין המיוחד והנבדל לרגיל והמאוחד
היום והשבוע - הרמוניה בין ניגודים
ימי השבוע והשתקפותם ההרמונית במין האנושי
מעמדם של ימי השבוע על-פי חז"ל
תכונתו החברתית-אנושית של כל יום בשבוע
משמעותן ההרמונית של תכונות הימים
ימי השבוע והשתקפותם ההרמונית באלוקי העולם
התכונה האלוקית המתגלה בימי הבריאה השונים
האחדות וההרמוניה האלוקית והאנושית