א השרפ

- קרפה ךשמה -


,ובשנש ןהכה קודצ ינב ינשב השעמ .ומ
.הבקנ דחאו רכז דחא
,דחא טוידרסל הז לפנ
.דחא טוידרסל וזו
,רכזה הל ןתנו הנוזה לצא הז ךלה
,ןיי דעב הבקנה ול ןתנו ינונח לצא הז ךלהו
,הנוזב דליה ונתיו (ד לאוי) :ביתכד ארק םייקל
.ותשיו ןייב ורכמ הדליהו
,ינונחל אילט אוההל אתינוז איהה תיתייא ןימוי רתבל
,יאלט יל תיאד ןיגב ןמ :היל הרמא
,דחל דח ביסנד יעב תא תיל ,אתוילט איההל ימדד
.עצמאל יווהי והיינמ יתייאד המו
.ןיא :הל רמא
,אתיב דחב ןונובהיו ןובסנ דימ
,אתוילט איהה הייכבו היירש
?תיכב תא המל אילט :הל רמא
!?הכבא אלו :ול הרמא
!אדבעל אבסנתיאל הלזא הבר אנהכד היתרבד
?תא ןאמד היתרב :הל רמא
.אנהכ קודצד היתרב :היל הרמא
?ןיירש ןותא ןכיהו :הל רמא
.האליע אקושב :היל הרמא
?ןוכתרדב הוה ןמיס המו :הל רמא
.ןלפ ןמיס :היל הרמא
?תוחא וא חא ךיל הוה :הל רמא
.היפתכב אמוש דח היל והו חא דח יל הוה :ול הרמא
.היל הקשנמו היל איילג אנא ארפס יבמ יתא הוה דכו
?התי תמכח היתימח ןיא :הל רמא
,ןידל ןיד םיכחו הימרג ילג ןיא :היל הרמא
,ןידל ןיד ןיפפגמ ווהו
,ןידל ןיד ןיקשנמו
.ןוהתמשנ אקפנד דע
:תרמואו תחווצ שדוקה חורו
.היכוב ינא הלא לע

,אלמג ןב עשוהי השדקש סותיב תב םירמב השעמ .זמ
,לודג ןהכ תויהל ךלמה והנמו
,ותוא האראו ךלא הרמאו תוארל תחא םעפ הסנכנו
.שדקמה תיבב םירופכה םויב ארוק אוהשכ
,שדקמה תיב חתפ דע התיב חתפמ תויפט הל ואיצוהו
,הילגר ופחיתי אלש ידכ
.הילגר ופחיתנ ןכ יפ לע ףאו
,םימכח הל וקספ ,הלעב עשוהי תמשכו
.םוי לכב ןיי םיתאס
.השאל ןיי ןיקסופ ןיא אינת אהו

:רמא אבא רב איח יבר
.תונז םושל
.בל חקי שוריתו ןיי תונז (ד עשוה) :רמא תאד המכ

:ורמא ןנחוי יבר םשב והבא יברו היקזח יבר
.הילישבתל
,הידי השעממ הל ןיתחופ הקינמ התיה םא :ןנת דעו
.היתונוזמ לע הל םיפיסומו

:יול ןב עשוהי יבר רמאו
.ןיי ?ףיסומ יאמ
.בלחה תא הברמ ןייהש

:קודצ יברב רזעילא יבר רמא
,היתיאר אל םא המחנב הארא
,םייברע לש םהיסוס יבנזב היתורעש ורשקש
,דול דעו םילשורימ הל םיצירמ ויהו
:הזה קוספה תא הילע יתארקו
.'וגו הגונעהו ךב הכרה (אכ םירבד)

,ןומידקנ לש ותב םירמב השעמ .חמ
,בהז ירניד תואמ שמח םימכח הל וקספש
,םוי לכב םימשב תפוקל
,םתוא הללקו הדמע איה ףאו
.םכיתונבל וקספת ךכ :םהל הרמאו

:אחא יבר רמא
.ןמא הירחא ונינע ונא ףא

:רזעילא יבר רמא
,היתיאר אל םא המחנב הארא
,וכעב םיסוס יפלט תחתמ םירועש תטקלמ התיהש
:הזה קוספה הילע יתארקו
,םישנב הפיה ךל יעדת אל םא (א ריש)
.ךיתוידג תא יערו ןאצה יבקעב ךל יאצ
."ךיתויוג" אלא ,"ךיתוידג" ירקת לא

םותחנ סותיב תב םירמב השעמ .טמ
,וכעב הואדפו תיבשנש
,דחא קולח הל ןינבז
.אמיב היפטשימל תלזא
.היבסנו אלג אתא
,אמיב היפטשימל תלזא ,ןרחוא הל ןינבז
.היבסנו אלג אתאו
.ןרחוא הל ןבזמל דוע ןועב
,ובוח תא הבגיש יאבגל ול וחינה :ןוהל הרמא
,ןידה תא הילע הקדיצש ןויכ
,םיל אוה ךורב שודקה זמר
.הילכ תא הל איצוהו

,םותחנ תב םירמב השעמ .נ
.הינב תעבשו איה תיבשנש
.ןילקנק העבש ןמ ויגל ןנתנו רסיק ןלטנ

ןושארה תא איבה
!םלצל הווחתשה :ול רמאו
.םלצל הווחתשמ יניא !םולשו סח :ול רמא
?המל :ול רמא
,ונתרותב בותכ ךכש ינפמ :ול רמא
.ךיהולא 'ה יכנא (כ תומש)
.וגרהו ואיצוה דימ

ינשה איצוה
!םלצל הוחתשה :ול רמאו
.הווחתשמ יניא ינאו הווחתשה אל יחא !םולשו סח :ול רמא
?המל :ול רמא
(ג םש) הרותב ביתכ ךכש :ול רמא
.ינפ לע םירחא םיהולא ךל היהי אל
.והוגרהו וילע רזג דימ

ישילשה איצוה
!םלצל הווחתשה :ול רמאו
!הווחתשמ יניא :ול רמא
?המל :ול רמא
(דל םש) הרותב בותכש :ול רמא
.רחא לאל הווחתשת אל יכ
.והוגרהו וילע רזג דימ

יעיברה איצוה
:היקוספ רמאו
.םרחי םיהולאל חבוז (בכ םש)
.והוגרהו וילע רזג

ישימחה איצוה
:היקוספ אוה םג רמאו
.דחא 'ה וניהולא 'ה לארשי עמש (ו םירבד)
.והוגרהו וילע רזג דימ

ישישה איצוה
:היקוספ אוה םג רמאו
.ארונו לודג לא ךברקב ךיהולא 'ה יכ (ז םש)
.והוגרהו וילע רזג

יעיבשה איצוה
,ןלוכבש ןטקה היה אוהו
!םלצל הווחתשה !ינב :רמא
!םולשו סח :ול רמא
?המל :ול רמא
(ד םש) ונתרותב ביתכ ןכש :ול רמא
,ךבבל לא תובישהו םויה תעדיו
לעממ םימשב םיהולאה אוה 'ה יכ
.דוע ןיא תחתמ ץראה לעו
,וניהולאל ונעבשנש דוע אלו
,רחא לאב ותוא ןיריממ ונא ןיאש
.םויה תרמאה 'ה תא (וכ םש) :רמאנש
,ונל עבשנ ךכ ,ול ונעבשנש םשכו
,תרחא המואב ונריממ ןיאש
.םויה ךרימאה 'הו (חי םש) :רמאנש
,הבוט וארו םייח ועבשו םימי ועבש ךיחא :רסיק ול רמא
,םלועב בוט תיאר אלו םייח תעבש אלו םימי תעבש אל ,ןטק התאו
.תובוט ךב השעאו םלצל הווחתשה
(וט תומש) ונתרותב ביתכ :ול רמא
.דעו םלועל ךולמי 'ה
,דעו םלוע ךלמ 'ה (י םיליהת) :רמואו
.וצראמ םייוג ודבא
,םילטב ויביואו םילטב םתא
,תמ רחמלו יח םויה םדו רשב
,ינע רחמלו רישע םויה
,אוה ךורב שודקה לבא
.םימלוע ימלועלו םלועל םיקו יח
,ךינפל םיגורה ךיחא האר :רסיק ול רמא
,םלצה ינפל ץראל יתעבט ךילשמ ינירהו
.ילוקל תעמשש לכה ועדיש ידכ ההיבגהו
התא םא המ ,רסיק ךילע לבח :ול רמא
,ךתומכש םדא ינבמ אריתמ
םיכלמה יכלמ ךלממ אריתא אל ינא
!?םלוע יהולא אוה ךורב שודקה
?םלועל הולא שי יכו :ול רמא
,רסיק ךילע יללא :ול רמא
!?תיאר רקפה לש םלוע יכו

?םכיהולאל הפ שי יכו :ול רמא
,ביתכ םכיהולאב :ול רמא
.ורבדי אלו םהל הפ (וטק םיליהת)
:ביתכ וניהולאבו
.ושענ םימש 'ה רבדב (גל םש)

?םכיהולאל םיניע שי יכו :ול רמא
:ביתכ םכיהולאב :ול רמא
.וארי אלו םהל םיניע
(ד הירכז) :ביתכ וניהולאבו
.ץראה לכב םיטטושמ המה 'ה יניע

?םכיהולאל םינזא שי יכו :ול רמא
,ביתכ םכיהולאב :ול רמא
.ועמשי אלו םהל םינזא
(ג יכאלמ) :ביתכ וניהולאבו
.עמשיו 'ה בשקיו

?םכיהולאל ףא שי יכו :ול רמא
,ביתכ םכיהולאב :ול רמא
.ןוחירי אלו םהל ףא
(ח תישארב) :ביתכ וניהולאבו
.חוחינה חיר תא 'ה חריו

?םכיהולאל םידי שי יכו :ול רמא
,ביתכ םכיהולאב :ול רמא
.ןושימי אלו ןהידי
(חמ היעשי) :ביתכ וניהולאבו
.ץרא הדסי ידי ףא

?םכיהולאל םילגר שי יכו :ול רמא
,ביתכ םכיהולאב :ול רמא
.וכלהי אלו םהילגר
(די הירכז) :ביתכ וניהולאבו
.םיתיזה רה לע אוהה םויב וילגר ודמעו

?םכיהולאל ןורג שי יכו :ול רמא
:ביתכ םכיהולאב :ול רמא
.םנורגב וגהי אלו
(זל בויא ) :ביתכ וניהולאבו
.אצי ויפמ הגהו

,םכיהולאב וללה תודימה לכ וב שי םא :ול רמא
,ידימ םכתא ליצמ וניא המ ינפמ
?רצאנדכובנ דימ הירזעו לאשימ היננחל ליצהש ומכ
,ויה םירשכ ,הירזעו לאשימ ,היננח :ול רמא
.ודי לע סנ תושעל היה ןוגה ךלמ רצאנדכובנו
,םימשל התימ ונביחתנ ונחנאו ןוגה ךניא התא לבא
.םוקמל שי םיגרוה הברה וניגרוה התא ןיא םא
,םיבוד הברה
,תויראו םיבאז הברה
,םיברקעו םירמנו םישחנו
.ונוגרהיו ונב ועגפיש
,אוה ךורב שודקה ףוסבל אלא
,ונימד תא ךממ ערפל דיתע אוה
.וגרהו וילע רזג דימ

,רסיק ךשאר ייחב :ומא ול הרמא
,והקשנאו והקבחאו ינב תא הנת
.הל הונתנ
.בלח ותקינהו הידד האיצוהו
,הליחת יניגרה רסיק ךשאר ייחב :ול הרמא
.והגרה ךכ רחאו
:םכתרותב בותכש ינפמ ,ךיל עמוש יניא :רסיק הל רמא
,ונב תאו ותוא הש וא רוש (בכ ארקיו)
.דחא םויב וטחשת אל
,תווצמה לכ תמיק רבכ ,םלועבש הטוש :ול ורמא
?דבלב וז אלא ךל ראשנ אלו
,וילע ומא הלפנ ,וגרהל וילע הוצ דימ
,ותקשנמו ותקבחמ התיהו
,םכיבא םהרבא לצא ךל ,ינב :ול הרמאו
:ימא הרמא ךכ ,ול רומאו
,חבזמ יתינב רמאתו ךילע ךתעד חוזת לא
,ינב קחצי תא יתלעהו
,תוחבזמ העבש התנב ונמא ירה
.דחא םויב םינב העבש התלעהו
.השעמ ינאו ,ןויסנ התא
,ותקבחמו ותקשנמ התיהש דע
.הילע והוגרהו וילע רזג
,קונית ותוא לש ויתונש םימכח ורעש ,גרהנש ןויכו
.הצחמו תועש ששו םישדח הששו םינש יתש ןב אצמנו
:ורמאו םלועה תומוא לכ וקעצ העש התואב
,םהל השוע ולא לש םהיהולא המ
,העש לכב וילע םיגרהנ ךכש
.םויה לכ ונגרוה ךילע יכ (דמ םיליהת) :ביתכ םהילעו

:רמאנש המ םייקל ,התמו גגה ןמ הלפנו השא התוא תיטתשנ םימי רחאל
.העבשה תדלוי הללמוא (וט הימרי)
:תרמואו תאצוי לוק תבו
.החמש םינבה םא (גיק םיליהת)
:תרמואו תחווצ שדוקה חורו
.היכוב ינא הלא לע

ףסוי ןב גאודב השעמ .אנ
,ומאל ןטק ןב חינהו תמש
,םימשל בהז ולקשמ תנתונו םיחפטב ותוא תדדממ התיהו
.הנשב הנש לכב
.ותלכאו הידיב ומא ותחבט םילשוריב הדוצמ הפיקהש ןויכו
,םוקמה ינפל ןנוקמ הימרי היהו
,הכ תללוע ימל (ב הכיא) :רמואו
.םיחופיט יללוע םירפ םישנ הנלכאת םא
,(םש) ותבישמ שדקה חורו
.איבנו ןהכ 'ה שדקמב גרהי םא
.עדיוהי ןב הירכז הז

:רחא רבד
.היכוב ינא הלא לע

,הימחנ יברו הדוהי יבר
:רמוא הדוהי יבר
.הניכש קוליס לעו תעד קוליס לע
,ויניע תא ןירקנמ ויהש םירחא האור והיקדצ היהש רשפא
?ותמשנ תאציש דע לתוכב ושאר חיטהל תעד ול היה אלו
.וינפל וגרהיש וינבל םרג אלא
:רמאנ העש התוא לע אלא
.'וגו יל אובי הלאמ אלמ חור ...םירשה בלו ךלמה בל דבאי (ד הימרי)

:רמא הימחנ יברו
,תוכלמו הנוהכ לוטיב לע
,רהציה ינב ינש הלא (ד הירכז) :ביתכד אוה אדה
.דודו ןרהא ולא ,ץראה לכ ןודא לע םידמועה
.ותוכלמ לע עבות דודו ותנוהכ לע עבות ןרהא

:רמא יול ןב עשוהי יבר
.הרות לוטיב לע
.םיטפשמו םיקוחה הלא (בי םירבד) :ביתכד אוה אדה

:רמא ינמחנ רב לאומש יבר
.םיבכוכ תדובע לע
.לארשי ךיהולא הלא (בל תומש) :ביתכד אוה אדה

:רמא יול ןב ידבז
.תונברק לוטיב לע
.םכידעומב 'הל ושעת הלא (טכ רבדמב) :ביתכד אוה אדה

:ירמא ןנבר
.תורמשמ לוטיב לע
- אלא ?תורמשמה ןמ םלועל שי האנה המו
,םימי ישרופ לע ןינעתמ ויה ינשב
,םיכרד יכלוה לע ןינעתמ ויה ישילשב
.ותומיו םהיפב הרכסא הלעי אלש תוקוניתה לע ןינעתמ ויה יעיברב
,וליפי אלש תורבעמה לע ןינעתמ ויה ישימחב
.םהינב ותומי אלש תוקינמה לעו
?דחאכ םירבד ינש לע ןינעתמ ויא אלהו
.תאז לע וניהולאמ השקבנו המוצנו (ח ארזע) :ביתכדכ
:לאינדב רמוא דחא בותכו
.אנד אזר לע אימש הלא םדק ןמ יעבמל ןימחרו (ב לאינד)
.ןירת לע אלו

:אבא רב איח יבר רמאד איהכ אלא
,תחא תבב ןהילע םינעתמ תולגו םימשג תריצע לע
,תבש יאצומב אלו תבש ברעב אל ןינעתמ ןיא לבא
.תבשה דובכ ינפמ


םימ הדרוי יניע יניע


:יול יבר רמא
,תחא וניע ששחש אפורל לשמ
.יניע לע הכבת יניע :רמא
,אוה ךורב שודקה לש וניע וארקנ לארשי ךכ
:ביתכד אוה אדה
.לארשי יטבש לכו ,םדא ןיע 'הל יכ (ט הירכז)
:אוה ךורב שודקה רמא לוכיבכ
.יניע לע הכבת יניע
.ישפנ בישמ םחנמ ינממ קחר יכ

?חישמה ךלמ לש ומש המ
:רמא אנהכ רב אבא יבר
.ומש 'ה
.ונקדצ 'ה ,וארקי רשא ומש הזו (גכ הימרי) :רמאנש

:יול יבר רמאד
,הכלמ םשכ המשד אתנידמל אבט
.היהולא םשכ הכלמ םשו
,הכלמ םשכ אתנידמל אבט
.המש 'ה םוימ ריעה םשו (חמ לאקזחי) :ביתכד
,היהולא םשכ הכלמ םשו
.ונקדצ 'ה וארקי רשא ומש הזו :רמאנש

:רמא יול ןב עשוהי יבר
.ומש חמצ
.חמצי ויתחתמן ומש חמצ שיא הנה (ו הירכז) :רמאנש

:רמא וביא יבר םשב ןדוי יבר
.ומש םחנמ
.םחנמ ינממ קחר יכ :רמאנש

:אנינח יבר רמא
.חמצ אוה םחנמ אוה :ןידד אנבשוחכ ןידד אנבשוח .יגילפ אלו

:וביא יברכ םשב ןדוי יברד אדהל עייסמ אדהו

,היתרות אדח תעג ידר אק הוהד שנ רב דחב הוה אדבוע
,יברע דח יולע רבע
?תא המ :היל רמא
.אנא יאדוהי :היל רמא
,ךנדפ ירשו ךרות ירש :היל רמא
?המל :היל רמא
.ברח יאדוהיד ןושדקמ תיבד :היל רמא
?תדי אנמ :היל רמא
,ךרותד אתייעג ןמ תעדי :היל רמא
.יתירחא אנמיז תעג ,הימע קיסע הוהד דע
,ךנדפ רסא ךרות רסא :היל רמא
.יאדוהיד ןוהקירפ דילי תיא
?הימש המו :היל רמא
.הימש םחנמ :ול רמא
?הימש המ יובאו
.היקזח :היל רמא
?ןיירש ןכיהו :היל רמא
.הדוהי םחל תיבבד איברע תריבב :היל רמא
,הנדפ ןיבז ,יורות ארבג אוהה ןיבז
.ןיקוניד ןידיבל ןיבזמ הוהו
,אתרקל קפנו אתרקל ללע
.ןמתל אטמד דע הנידמל קפנו הנידמל ללע
,הינימ ןבזימל אירפכ לכ ןייתא
.הינימ תנבז אל אקוני אוההד הימיא אתתיא איההו
?ןוקוניד ןידיבל תנבז תא תיל המל :הל רמא
,יקוניל יישק היישחד :היל הרמא
?המל :הל רמא
,אשדקמ תיב ברח יולגר לעד :היל הרמא
,אמלע הירמב ןנא ןיציחר :הל רמא
.ינבתמ יולגר לעו ברח יולגר לעד
,ןיקוניד ןידיבל ןיליא ןמ ךיל אביסנ יוה :הל רמא
.הלזאו הבסנ ןיעירפ בסנו ךתיבל יתא אנא ןימוי רתבלו
:ארבג יאה רמא ןימוי רתבל
,היבגל אתא ,דיבע אק יאמ אקוני אוהה ימחאו ליזיא
?דיבע אק יאמ אקוני אוהה :הל רמא
!יישק הישחד ךל תירמא אל :היל הרמא
.הישחנ ילגר לע וליפא
.ןוהל ןילזאו הינונעט ןילועלעו ןיחור ןייתא ,אתעש איהה ןימד
,ךל תירמא ךכ אלו :הל רמא
!?ינבתמ יולגר לעו ברח יולגר לעד

:ןובא יבר רמא
:אוה אלמ ארקמ אלו ,ייברע ןמ דמלל יל המל
.לופי רידאב ןונבלהו (י היעשי) :ביתכד
,ישי עזגמ רטוח אציו (אי םש) :הירתב ביתכו
.הרפי וישרשמ רצנו

:ירמא אליש יבר יבד
,חישמ לש ומש הליש
.הליש אובי יכ דע (טמ תישארב) :רמאנש
.ביתכ הלש

:ירמא אנינח יבר יבד
,ומש הנינח
.הנינח םכל ןתא אל רשא (זט הימרי) :רמאנש

:ירמא יאני יבר יבד
,ומש ןוני
.ומש ןוני שמש ינפל (בע םיליהת) :ביתכד

:רמא אירוגנס אביב יבר
,ומש אריהנ
.ארש המע ארוהנו (ב לאינד) :רמאנש
.ביתכ אריהנ

,רמא ןומיס יברב הדוהי יבר
,קחצי יברב לאומש יבר םשב
,אוה אייחמ יא ,אחישמ אכלמ ןידה
.הימש דוד
,אוה איתיממ יא
.הימש דוד

:אמוחנת יבר רמא
,הימעט רמא אנא
.וחישמל דסח השועו וכלמ תועושי לדגמ (אי םיליהת)
,ןאכ ביתכ ןיא דודלו
.וערזלו דודל אלא

ביוא רבג יכ םיממוש ינב ויה
:רמא וביא יבר
.אנטק איה אייבר איההד המכד אקד ,אתפא אדהכ

:רמא ןומיס יברב הדוהי יבר
.אנטק איה ןייבר הינבד המכד ,אתריזח אדהכ
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ