א השרפ

:השרפה ןכות
הבשי הכיא .א
םע יתבר ריעה .ב
הנמלאכ התיה .ג
[םילשורי ינב לש םתמכח=] םייוגב יתבר .ד
,סניתאב ארגת יבג לזא םלשורימ דח .ה
םלשוריל אתא סניתאמ דח .ו
םלשוריל אתא סניתאמ דח .ז
םלשוריל אתא סניתאמ דח .ח
םלשוריל אתא סניתאמ דח .ט
םלשוריל אתא סניתאמ דח .י
םלשוריל אתא סניתאמ דח .אי
םלשוריל אתא סניתאמ דח .בי
םלשוריל אתא סניתאמ דח .גי
.ןימלח רשפמ הישפנ דבע יאתוכ דח .די
:רמא יאתוכ דח .וט
.הימוק ביתי הוה ןנחוי יברד יודימלתמ דח .זט
,אתפלח רב יסוי יבר יבגל אתא שנרב דח .זי
,רזעילא יבר יבגל תתא אתתא אדח .חי
,ךרדב ךלהמ היהש עשוהי יברב השעמ .טי
תונידמב יתרש .כ
- הכבת הכב .בכ
(זע םש) יחור שפחיו החישא יבבל םע הלילב יתניגנ הרכזא .גכ
?ודסח חצנל ספאה
ןוילע ןימי תונש
?הלילב המל - הלילב .דכ
היחל לע התעמדו .הכ
םחנמ הל ןיא .וכ
םיביואל הל ויה הב ודגב היער לכ .זכ
הדוהי התלג .חכ
הדובע בורמו .טכ
חונמ האצמ אל םייוגב הבשי איה
תולבא ןויצ יכרד .ל
ןיממוש הירעש לכ
שארל הירצ ויה .אל
היעשפ בר לע הגוה 'ה יכ .בל
הרדה לכ ןויצ תבמ אציו .גל
םיליאכ הירש ויה
ףדור ינפל חכ אלב וכליו
הידורמו הינע ימי םילשורי הרכז .דל
םילשורי האטח אטח .הל
הילושב התאמט .ול
הידמחמ לכ לע רצ שרפ ודי .חל
םחל םישקבמ םיחנאנ המע לכ .טל
שפנ בישהל לכאב םהידמחמ ונתנ
םכילא אול .מ
ופא ןורח םויב 'ה הגוה רשא
הנדריו יתומצעב שא חלש םורממ .אמ
ילגרל תשר שרפ
וגרתשי ,ודיב יעשפ לוע דקשנ .במ
יחוכ לישכה .גמ
'ה יריבא לכ הלס .דמ
היכוב ינא הלא לע .המ
םימ הדרוי יניע יניע
הידיב ןויצ השרפ .בנ
.וירצ ויביבס בקעיל 'ה הוצ
יתירמ והיפ יכ 'ה אוה קידצ .גנ
ינומר המה יבהאמל יתארק .דנ
תכלה ךרד הלסמל ךבל יתיש
ורמרמח יעמ יל רצ יכ 'ה האר .הנ
ינא החנאנ יכ ועמש .ונ
ומל ללועו ךינפל םתער לכ אבת .זנ


הבשי הכיא .א


:"הכיא" ןושלב ואבנתנ השלש
.הימריו היעשי ,השמ
.'וגו ידבל אשא הכיא (א םירבד) :רמא השמ
.הנוזל התיה הכיא ('א היעשי) :רמא היעשי
.דדב הבשי הכיא :רמא הימרי

:יול יבר רמא
,ןיניבשוש השולש הל ויהש הנורטמל לשמ
,התולשב התוא האר דחא
,התוזחפב התוא האר דחאו
.הלוונב התוא האר דחאו
,םתולשו םדובכב לארשי תא האר השמ ךכ
.םכחרט ידבל אשא הכיא :רמאו
,םתוזחפב םתוא האר היעשי
.הנוזל התיה הכיא :רמאו
,םלוונב םתוא האר הימרי
.הבשי הכיא :רמאו

:ול ורמא ,יאזע ןב תא ולאש
,תוניק תליגממ דחא רבד ונל שורד ,ונבר
,םלוע לש ודיחיב ורפכש דע לארשי ולג אל :םהל רמא
,תורוד םירשעל הנתינש הלימבו
,הרות ירפס השימחבו ,תורבדה תרשעבו
."הכיא "ןינמ

:יול יבר רמא
,הרותבש תותירכ ששו םישולשב ורפכש דע לארשי ולג אל
.תורבדה תרשעבו
.דדב הבשי הכיא ?ןינמ

:הפיח ןמד ימידבא בר םשב היכרב יבר
.ןב ול היהש ךלמל
.ןיתלימ ידגב ושיבלמ היה ,ויבא לש ונוצר השועש ןמזב
.דדב ידגב ושיבלמ ,םוקמ לש ונוצר השוע וניאש ןמזבו
,לארשי ךכ
,ה"בקה לש ונוצר םישוע ויהש ןמז לכ
.המקר ךשיבלאו (זט לאקזחי) ביתכ
:רמא אמיס יבר
.אטקילפ ןירוטלקפא :סולקנוא םגרת .אריפופ
,ןידדב ידגב ןשיבלמ ,ה"בקה לש ונוצר ןישוע ןיאש ןמזבו
.דדב הבשי הכיא :ביתכד אוה אדה

:יול ןב עשוהי יבר םושמ לאומש רמא ןמחנ יבר רמא
.תרשה יכאלמל ה"בקה ארק
:םהל רמא
,לבאתמ אוהו תמ ול תמשכ םדו רשב ךלמ
?תושעל וכרד המ
.וחתפ לע קש הלות :ול ורמא
.השוע ינא ךכ ינא ףא :םהל רמא
םתוסכ םישא קשו תורדק םימש שיבלא (נ היעשי) :ביתכד אוה אדה
?תושעל וכרד המ םדו רשב ךלמ
.ןיסנפה תא הבכמ :ול ורמא
,השוע ינא ךכ :םהל רמא
.םהגנ ופסא םיבכוכו ורדק חריו שמש (ד לאוי) :רמאנש
?תושעל וכרד המ םדו רשב ךלמ
.השוע ינא ךכ ,תוטימה תא הפוכ
.ביתי ןימוי קיתעו וימר ןוסרכ יד דע (ז לאינד) :רמאנש
.םיכופה ויהש לוכיבכ
?תושעל וכרד המ םדו רשב ךלמ
.השוע ינא ךכ .ףחי ךלוה
.וילגר קבא ןנעו וכרד הרעסבו הפוסב 'ה (א םוחנ) :רמאנש
?תושעל וכרד המ םדו רשב ךלמ
.השוע ינא ךכ ,ולש אריפרופ עזבמ
.ותרמא עציב םמז רשא 'ה השע (ב הכיא) :ביתכד

:היל שרפמ ןנח רפכד בקעי יבר
?"ותרמא עצב" והמ
.ולש אריפרופ עזבמ
?תושעל וכרד המ םדו רשב ךלמ
.םמודו בשוי
.השוע ינא ךכ
.םודיו דדב בשי (ג הכיא) :רמאנש
?תושעל וכרד המ ,לבא םדו רשב ךלמ
.הכובו בשוי
.השוע ינא ךכ
,אוהה םויב תואבצ םיהולא 'ה ארקיו (בכ היעשי ) :ביתכד
.החרקלו דפסמלו יכבל

:רחא רבד
הכיא
:הימרי םהל רמא
?הירחא ןיטוהל םתאש םיבכוכ תדובעב םתיאר המ
,בתימלו בסימל הפ הל היה וליא
.ךכ ןירמוא ונייה
,הדיד רמאנ אלא
,היליד רמאנו
,ודמלת לא םייוגה ךרד לא 'ה רמא הכ (י הימרי) :הדיד רמאנ
.המהמ םייוגה ותחי יכ ,ותחת לא םימשה תותואמו
.אקראו אימש יד איהולא םוהל ןורמאת הנדכ (םש) :היליד רמאנו
ותלחנ טבש לארשיו אוה לכה רצוי יכ ,בקעי קלח הלאכ אל (םש)
.ומש תואבצ 'ה

- הימחנ יברו הדוהי יבר
:רמוא הדוהי יבר
,החכות ןושל אלא "הכיא" ןושל ןיא
,ונחנא םימכח ורמאת הכיא (ח םש) :רמא תאד המ אדה
.'וגו ונתא 'ה תרותו

:רמוא הימחנ יברו
.הניק אלא "הכיא" ןושל ןיא
,הכיא ,ול רמאיו םדאה לא 'ה ארקיו (ג תישארב) :רמא תאד המ אדה
.הכל יוא

?תוניק תליגמ הרמאנ יתמיאו
:רמוא הדוהי יבר
.הרמאנ םיקיוהי ימיב

:הימחנ יבר ול רמא
?תומי אלש דע תמה לע םיכוב יכו
?הרמאנ יתמיא אלא
.תיבה ןברוח רחא
.דדב הבשי הכיא :ונורתפ ירה


םע יתבר ריעה .ב


:לאומש יבר ינת
םילשוריב ויה תויטלפ עבראו םירשע
,תואובמ עבראו םירשע היטלפו היטלפ לכו
,םיקווש עבראו םירשע יובמו יובמ לכו
,םיקקש עבראו םירשע קושו קוש לכ לעו
,תורצח עבראו םירשע קקשו קקש לכ לעו
,םיתב עבראו םירשע רצחו רצח לכ לעו
,האיצומ התיה רצחו רצח לכו
.םירצמ יאצויכ םילפכ םע
:אוה ךכש ךל עדת

:רזעלא יבר רמא
,םילשוריל קילס הוהד ארייש דחב הוה אדבוע
,ןילפלפ ןינועט ןילמג ןיוואמ ןעטו
רוצ ידהל רבע
,אתנידמד יליפ לע ביתיד טייח דח חכשא
?ןיעט תא המ :היל רמא
,ןילפלפ :היל רמא
?אתקול אתקול יל תבהי אל :היל רמא
.אל :היל רמא
.ירחוא אתנידמב אלא ןבזמ ךל תיל :היל רמא
,םילשוריב אטמד ןויכ
,יליפ ערת לע ביתיד טייח דח חכשא
?ןיעט תא המ :היל רמא
.ךעטק עטק :היל רמא
,ןרחוא טייח דח חכשא
?ןיעט תא המ :היל רמא
,ךתריפת רופת :היל רמא
,בטומ ןוהל ןיבזמ אנליכי ןיא יל אמיא :היל רמא
.ןוהלכ ןיבזד שנרב ךל אניתיימ אנא אל יאו
?ןיעט תא המו :היל רמא
,ארד אדחב היבהיו היבסנ .ןילפלפ :היל רמא
,ןירנידד אתירוכ היל ןימחאו
.ןוהנמ בסו ךעראב קפנ יא ,אטינומ אדה ימח :היל רמא
,היליד יומחר ןמ דח היחכשא אקושב אלייטל קפנ אפצל
?ןיעט תא המ :היל רמא
.ןילפלפ :היל רמא
,ןירניד האמב יל תבהיד ךל תיל :היל רמא
.ןיד אמוי ןווטסירא יל תיאד
,ןלפ יבגל היל תיניבז רבכ :רמא
,היבגל והיא לזא
,יל בהית תנבזד ןילפלפ ךל תיא :היל רמא
,ןווטסירא יל תיאד לילק
,טייח דחל ןוהתי תיניבז רבכ ,ךל אמיא יאמ :היל רמא
.ךל ביהי אוהו היל אנא אמיא ,אלא
,אתאריד אוההל ןוניחכשאו לזא
,יאתיינת םטיאד אקנוא ןמ ןובסנ אתיימק םטיאד
,ללכ ןושגרא אל יאתילת םטיאד אקנוא גלפ ןמ ןובסנ
.םע יתבר ריעה :רמאנש המ םייקל

.עדי תא אינהכ ןמ ,םילשוריב ויה ןיסולכוא המכ עדיל תא שקבמ
:יול ןב עשוהי יבר םשב ןינכסד עשוהי יבר
.ולכי אלו ורעשל םיאב לכה ויהו דמוע היהש ירכל
,דחא חקפ םש היה
,ורעשל ןישקבמ םתא :םהל רמא
,וילע םידמוע םתא ותמורתמ
?םילשוריב ויה ןיסולכוא המכ עדיל התא שקבמ ךכ
.עדי תא אינהכמ
,'הל חבז רשא םימלשה חבז תא המלש חבזיו (ח א"מ) :ביתכד אוה אדה
.ףלא םירשעו האמ ןאצו ףלא םינשו םירשע רקב
.רשע דחאב ליאו ,עבראו םירשעב ברק רפ (ב וכ אמוי ) ןנינתו
.ןושארה ןינבב :רמא תאד אדה
- ינשה ןינבב לבא
,םילשוריבש ןיסולכוא ןינמ המכ עדיל ךלמה ספירגא שקב םעפ
,חספו חספ לכמ תחא הילוכ יל ושירפה :םינהכל םהל רמא
,תוילוכ לש תוגוז ףלא תואמ שש ,ול ושירפה
.םירצמ יאצויכ םיילפכ
.הרשעמ רתוי וילע ןייונמ ויה אלש חספו חספ לכ ךל ןיאו

:אייח יבר ינת
.םישימח וליפאו ,םיעברא וליפא

:רמא ארפק רב
.הקוחר ךרדב וא אמט היהש יממ ץוח ,האמ וליפא
,ןקיזחמ היה אלו תיבה רהל וסנכנ תחא םעפ
.והוסמר דחא ןקז םש היהו
.ןקזה תא וכעמש םש לע ,ןיכועמ חספ ןירוק ויה חספה ותואו

?ןיברו ןירפ לארשי ויה דציכ
,דליל היואר איהש השא ,הנש הרשע םיתש ןב ונב אישמ םדא היה
,הרשע םיתש ןב ונב ןב אישמו רזוח היהו
,וינבל םינב האור אוהש דע ששו םירשעל עיגמ היה אל
(חכק םיליהת ) :רמאנש המ םייקל
.לארשי לע םולש ךינבל םינב הארו


הנמלאכ התיה .ג

:אנהכ רב אבא יבר רמא
.םהירחא השלפ אל איהו ,ןידה תדמ ירחא ושלפ אל םה
,ןידה תדמ רחא ושלפ אל םה
.םיננואתמכ םעה יהיו (אי רבדמב) :רמאנש
,םיננואתמכ אלא ,ןאכ ביתכ ןיא םיננואתמ
,לובג יגישמכ הדוהי ירש ויה (ה עשוה)
.(ד םש) יגישמכ אלא ןאכ ביתכ ןיא יגיסמ
הררוס הרפכ יכ
,הררוס הרפכ אלא ןאכ ביתכ ןיא הרפ יכ
.םהירחא השלפ אל ןידה תדמו
,הנמלאכ התיה
,הנמלאכ אלא ,ןאכ ביתכ ןיא הנמלא התיה
.הילא רוזחל ותעדו םיה תנידמל הלעב ךלהש השאכ
,ביואכ ותשק ךרד
.ביואכ אלא ,ןאכ ביתכ ןיא ביוא
,ביואכ 'ה היה
.ביואכ אלא ,ןאכ ביתכ ןיא ביוא

:רחא רבד
הנמלאכ התיה

- ןנברו אבקוע רב אמח יבר
:רמא אבקוע רב אמח יבר
.התבותכ תעבות התיה אלו ,היתונוזמ תעבות התיהש הנמלאל

:ירמא ןנברו
,הטיג הל בתכו הנורטמ לע סעכש ךלמל
,רחאל אשנל תשקבמ התיהש ןמז לכו ,הנממ ופטחו דמעו
?ךטיג ןכיה :הל רמוא היה
,היתונוזמ תעבות התיהש ןמז לכו
?ךיתשרג רבכ אלו :הל רמא היה
,םיבכוכ תדובע דובעל םישקבמ לארשיש ןמז לכ .לארשי ךכ
(נ היעשי) :אוה ךורב שודקה םהל רמוא היה
.םכמא תותירכ רפס הזיא
,הליחתבכ םיסינ םהל תושעל םישקבמש ןמז לכו
,םכתא יתשרג רבכ :אוה ךורב שודקה םהל רמוא
.הילא היתתירכ רפס ןתאו היתחלש (ג הימרי) :ביתכד אוה אדה

:רחא רבד
הנמלאכ התיה

- ןנברו אביקע יבר
:רמוא אביקע יבר
,הנמלאכ רמוא התאו ,הנמלא
.ןימינבו הדוהי טבשמ אלו םיטבשה תרשעמ הנמלא אלא

:ירמא ןנברו
,אוה ךורב שודקהמ אלו ,ולאמו ולאמ הנמלא
.ויהולאמ הדוהיו לארשי ןמלא אל יכ (אנ הימרי) :רמאנש


[םילשורי ינב לש םתמכח=] םייוגב יתבר .ד

?םייוגב יתבר רמול דומלת המו ,םע יתבר רמאנ רבכ אלהו
.תועדב יתבר אלא

:יסוי יבר םשב אנוה יבר
,הנידמל ךלוה םילשורי ינבמ דחא היהש םוקמ לכב
.ותמכח עומשל ליבשב הילע בשיל ארדתק ול םיעיצמ ויה

.אתנידמל לזא םילשורימ דח
תמימל הינמיז ערא
,הילידמ הידיב דיקפאו אתיבד ירמ יתייא
,םילשורי ןמ ירב יתא אוה ןיא :היל רמאו
,אתמכחד ןילימ תלת ךל דיבעיו
.ילד המ היל ביהת אל ,אל ןיאו ילד המ היל בה
,ןוהנמ דח יוהל אלד ןוהיניב ןידבעו
,יאנסכא יבגל הירבחד אתיב ימחמ
.ןימלע תיבל רטפתיאו הישפנ חנ
.הירב אתא ןימוי רתבל
,אתנידמ איההד יליפ ערתב אטמד ןויכ
,ןיסיקד אלבומ ןיעט דח אמח
.ןלפ יבג ןוהתי ליבואו ןוהתימיט יל בס ןיא :היל רמא
,ןלפ יבג ןוהתי ליבואו ןוהסימיט בסנ
.היתרד יבג אטמד דע הירתב ליזא אוהו אוה לזא
,ןיסיקד אלבומ בס את ןלפ יא :היל רמא
,יל יתיתד:היל רמא
,תא יל תרמא אלד ןיא :היל רמא
.ןוניה היל יארתב יתאד שנ רב ןידה אלא
.ןידל ןיד אמלש ובהיו סנכנו היתיב היל חתפא רתלאל
.אדח אלימ אה

?תא ןאמ :היל רמא
,ךבג תימד ארבג אוההד הירב אוה אנא :היל רמא
.סיגמ היל דבעו הילעא
.ןתאנב ןיתרתו ןינב ןירת ארבג אוההל הוהו
,אתדועסב הימוק יתייא ןווטסראד היתניע אטמ דכ
.אלישבתב ןיגירפ השמח
,לכימל ורשד המכ
.גלפו בס היל רמא
,ידיד איה אל :היל רמא
,גלפתו בסיתד יבצ אנא :היל רמא
,היתתיאו ארבג ןיב אגירפ ביהיו ,גלפו בסנ
.יונב ןירת ןהד ירבג ירת ןיב ביהיו אתיינת אגירפ בסנו
,היתנב ןיתרת ןיב בהיו האתילת בסנ
.הידיד הימוק בהיו ןיגירפ ןירת בסנ
.ידימ אלו היל ורמא אלו ןולכא
.אניינת אתלימ אה

,אתדועסב אתמיטפ אלוגנרת יתייא אשמר ןדיעל
,גלפ בס :היל רמא
.ידיד איה אל :היל רמא
.גלפו בסנ יתוערב גלפ בס :היל רמא
,ארבג הימוק אשיר בהיו
,היתתא םדק בהיו היעמ ינב בסנ
,יהונב ןירתל בהיו אתאמטא ןירת בסנ
,היתנב ןיתרתל בהיו יופג ןירת בסנ
.הידיד הימק בהיו הלוכ הפוג בסנ
.האתילת אלימ אה

?ןוכירתאב ןיגלפ ןידכה ,רמא
,ידימ אלו ךל תירמא אלו אמק אנמיז תוגלפ
?ןידכ דיבע תא אנדיאהו
?אוה ידיד ואלד ךל תירמא ואל :היל רמא
.תיגלפ תואי ,תגילפד בג לע ףאו
,אתדועסב תתיא ןיגרפ השמח ,אמק אנמיז
אתלת אה ,אגירפו ךתתיאו תא
אתלת אה ,אגירפו ךנב ןירת
.אתלת אה ,אגירפו ךתנב ןיתרת
.אתלת אה ,ןיגירפ ןיתרתו אנאו
.ןוכקלוח ןמ ידימ ביסנ

,אתלוגנרת תתיא אנדיאה
.אתיבד אשיר תאד ,ךל תבהיו אשיר תיבסנ
,ךתתיא םדק תיבהיו היעמ ינב תיבסנ
.איעמ ןמ אינב ןוקפי הנימד
,ךנב ןירתל תיבהיו אתאמטא ןירת תיבסנ
.אתיבד איידומע ןוניאד
,ךתנב םדק תיבהיו אייפג ןירת תיבסנ
.ןוהילעבל ןול ןולזיו ךתייב ןמ ןוחרביו ןוקפי רחמלד
.ליזא אנא אפליאב ,אניתא אפליאב :אפליא ןידה אנא תיבסנ
.רתלאל לזאו ךבג אבא דקפאד ילדמ בהו םוקו
.םלשל היל ליזאו היליד המ היל בהי
.תועדב יתבר ,םייוגב יתבר :רמאנש המ םייקל

.אניתאל ותא םילשורימ העברא
.שנ רב דח יבג ןולבקתיא
[הדועס םהל השע ברעל=] .ןווטסרא ןול דבע אשמרל
,[תוטימ=] אתאסרע העברא ןוהל ןיקתא ,ןותשו ןולכאד ןמ
.אתרבח בגא אכימסו אתיחפ ןוהנמ אדחו
:רמא ,[ןושיל=] ךמדימל ןוהל ומקד ןמ
,ןוניא ןימיכח םילשורי ינבד תיעמש
,ןורמייד המ ןוהנמ אלימ עמשא ןיגס
.ןוהנמ אוגל ךמדו ,לע
,אתיחפ אסרע לע ךימד הוהד אוהה הלילב םק
?ךימד אנא אסרע לע ןיריבס ןותא המ :ןול רמאו
.ילת אנאו אעראא אלא ,ךימד אנא תיל
,היב הוה אבלכ םעט אשמרב ןנילכאד ארשיב ףא ,[רחאה=] ןרוח ןול רמא
,היל הוה ארבק םיעט אשמרב ןניתשד ארמח ףא ,ןרוח ןול רמא
?ןיהמת ןותא ןיליא לעו :ןרוח ןול רמא
.[ויבא ןב וניא תיבה לעב=] .הובאד הירב אוה תיל ,אתייבד הירמ אוהד ארבג ףא
,אילימ ארבג עמשד ןויכ
,[רקש השולשהו ,תמא - הרובש הטימ - דחא רבד=] ארקיש תלתו אטשוק דח :רמא

.אחבט יבגל ארפצמ לזאו םק
,אשמרב יל תבהיד ארשבמ יל בה :היל רמא
.יל תיל :היל רמא
?היקסע אוה המו :היל רמא
,ןל הוה ארמיא אדח :היל רמא
.המיא התמו אקני הוהו
.הנימ קיני ארמיא והו ,אתבלכ אדח ןל הוהו
,יעב תיתאו ארשיבל ןנימטמטצא אשמרב
.הנימ ךל ןניבהיו ,ירוח ןל תוה אלו
ארקיש ןירתו אטשוק ןירת :רמא

.אליפק יבג לזא
,אשמרב יל תבהיד ארמח אוהה ןמ :היל רמא
.יל תיל :היל רמא
?היקסיע הוה המו :היל רמא
,ןנובאד הירבק לע אביצנ הוהו ןל הוה אנפוג דח :היל רמא
,[ןייל יתטחסו לסב יתמש=] ארמחל ןותמיטמטצאו ןופוקב היניבהיו הריצעו
.הינימ ךל ןניבהיו ,ןל הוה אלו יעב תיתאו
.ארקש דחו אטשוק תלת :רמא

.הימיאד יבגל לזא
?אנא ןאמד הירב :הל רמאו
.ךובאד הירב ינב :היל הרמא
,אנא ןאמד הירב ,אטשוק יל ירמא :הל רמא
!ךשאר עטק אנא ,אל ןיאו
,דילומ הוה אל ךובא ,ירב :היל הרמא
[יתוא ושרי ויבורקש יתששח=] ,יהובירק ילדמ ןובסי אלד תיליחדו
[ךל יתאבהו יתינזש יתישע הער=] ,ךתי יתיתייאו תינזו תילזאד תידבע ישיב
[!?הזה רשועה לכ תא=] .ןידה אלדמו ארתוע לכל
[?ןאכ םיאור ונא המ=] ,אכה םיימח אנא המ :הל רמא
?ןירזממ ןל ןודבעו םלשורי ינב ןותיי
.[םילשורי ינב תא חראנ אלש םיכסנ=] .ןוהנמ דח לבקנ אלד ןניניב דיבענ ות
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ