א השרפ

- קרפה ךשמה -


םחל םישקבמ םיחנאנ המע לכ .טל

.ץראה םעל םחל היה אלו ריעב בערה קזחיו שדחל העשתב (בנ הימרי) :ביתכ
,םחל היה אל ץראה םעל
.םחל היה הדוהי ינבל
.ןושאר ןברוחב ולא
- ינש ןברוחב לבא
.םחל םישקבמ םיחנאנ המע לכ

,בהז לש הפוק םהל ןילשלשמ ויה הליחתב
.םיטיח לש הפוק םהל ןינתונו
,בהז לש הפוק םהל ןינתונו ןירזוח
.םירועש לש הפוק םהל ןינתנו
,בהז לש הפוק םהל ןילשלשמו ןירזוח
.ןבת לש הפוק םהל ןינתנו
?ןישוע ויה המ
.וימימ ןיתושו ותוא ןיקלוש ויה
,בהז לש הפוק םהל ןילשלשמו ןירזוח
.םולכ םהל ןינתונ ןיאו

:רמא אחא יבר םשב אנגיס ןב הדוהי יבר
,חקל אלו ןתיש ימ םא
.ול ןתת ןתנ :רמוא אוה ירה
.המכו המכ תחא לע ,ןתונ וניאו חקולש ימ


שפנ בישהל לכאב םהידמחמ ונתנ

?שפנ תבשיתמ המכ דע
:רמוא יבר
.תבתוככ
:רמא היננח יבר
.תרגורגכ

הללוז יתייה יכ הטיבהו 'ה האר
:סחנפ יבר רמא
,ןולקשאב ןיינז ןישנ ןיתרתב הוה אדבוע
.אד םע אד ןשתכתמ ןייוהד
:אד םע אד ןשתכתמ ןייוה דכ אתרבחל אדה הרמא
.אתאידוהיכ ךיפא ןייזחד ,אכהמ אלזא תא תיל
,אדל אד תיצרתא ןימוי רתבל
,ךיל קבשו ירש אלוכ לע :הל ארמא
,אתאידוהיכ ךיפא ןייזח יל תרמאד לע אלא
,ךיל קיבש אלו ירש אל
.הללוז יתייה יכ הטיבהו 'ה האר :רמאנ ךכל
.הידוהי לש ףא - ךפא ,הרבחל תחא הרמא ,וז םע וז ובר ןולקשאב תונוז יתש :םוגרת]
- הידוהי לש ףא יפאש יל תרמאש לבא ,ךל לוחמ לכה לע :הל הרמא .ומילשה ןמז רחאל
[.ךל תחלוס וניא תאז לע


םכילא אול .מ

:םלועה תומואל תרמוא לארשי תסנכ
.ןוכילע יטמי אל ילע אתאד ןוכילע יתיי אל

ךרד ירבוע לכ
.הרות לש הכרד ירבוע לכ

וארו וטיבה
,שדח רשע םינש לובמה רוד טפשמ (ב תויודע) :ןנינת ןמת
,שדח רשע םינש םיירצמ טפשמ
,שדח רשע םינש בויא טפשמ
,שדח רשע םינש גוגמו גוג טפשמ
,שדח רשע םינש םונהיגב םיעשר טפשמ
,הצחמו םינש שלש רצנדכובנ
.הצחמו םינש שלש סונאיספסא

.יל ללוע רשא יבואכמכ בואכמ שי םא וארו וטיבה
,יתללוע ףטקו ימע קדקדש
.'וגו ךמרכ רוצבת יכ (אכ םירבד) :רמא תאד המכ


ופא ןורח םויב 'ה הגוה רשא


:אחא יבר רמא
,אוה ךורב שודקה לש ופא ןורח היה דחא םוי
.ורשפ - הבושת לארשי ושע וליא


הנדריו יתומצעב שא חלש םורממ .אמ


:ינמחנ רב לאומש יבר תא לאש ימא יבר
,הדגא לעב התאש ךילע יתעמשש ליבשב :ול רמא
.םורמ דע םיהולא ךדקדצו (אע םיליהת) :בותכש הז והמ
,ולא םע ולא הקדצ תושעל םיכירצ םינותחתהש םשכ :ול רמא
.ולא םע ולא הקדצ תושעל ןיכירצ םינוילע ךכ

:יאחוי ןב ןועמש יבר םשב ןנחוי יבר רמא
:שרדהל אלא רמאנ אל - "רמאיו" "רמאיו" רמאנש םוקמ לכ
,םידבה שובל שיאה לא רמאיו (י לאקזחי) :ביתכד אוה אדה
.'וגו לגלגל תוניב לא אב רמאיו
?םימעפ יתש רמאיו רמאיו והמ
,ךאלמל רמא אוה ךורב שודקה אלא
.בורכל רמא ךאלמו
,םילחגה חקיל אוה ךורב שודקה רזגש יפ לע ףא
,ךתציחממ םינפל סנכל לוכי יניא
,ךלשמ םילחג יתש יל ןתו הקדצ ימע השע אלא
.הוכא אלש
.םידבה שובל ינפח לא ןתיו אשיו (ז םש) :ביתכד אוה אדה

?ןתיו אשיו והמ

:קחצי יבר רמא
.ופכב ןנתנו ןרישפה

:יול יבר םשב ןינכסד עשוהי יבר
,לאירבג לש ודיב תומומע םילחגה ויה םינש שש
,הבושת ןישוע לארשיש רובס
,המיחב םהילע ןקרזל שקב ,הבושת ושע אלש ןויכו
:ול רמאו אוה ךורב שודקה ול ארק
,[ךל טאל=] ךנוהל ךנוהל ,לאירבג לאירבג
,ולא םע ולא תוקדצ ילעב שיש
.םהיפנכ תחת םדא די תינבת םיבורכל אריו (ח םש) :ביתכד אוה אדה

:יול יבר םשב רמא אנהכ רב אבא יבר
,דיב ןישוע לארשיש הקדצ ?םינותחתהו םינוילעה דימעמ ימ
.םורמ דע םיהולא ךתקדצו :ביתכד אוה אדה

םיהולאה שיא שגיו (כ א םיכלמ) :התווכדו
,לארשי ךלמ לא רמאיו
.'ה רמא הכ רמאיו
?םימעפ יתש רמאיו רמאיו והמ
:ול רמא הנושארה הרימאב אלא
.וילע סוחת לא ךדי תחת דדה ןב אובי םא
:ול רמא הינשה הרימאבו
,יתישע תודוצמ המכ
,יתישע תוזימר המכ
?ךדיב ויתשפרש דע יתישע םישפר המכ
,ןכל .םולשב ותאצוה וישכעו
.ומע תחת ךמעו ושפנ תחת ךשפנ התיהו (במ םש םש)

.הכלמה רתסאל רמאיו שורושחא ךלמה רמאיו (ז רתסא) :התווכדו
?םימעפ יתש רמאיו רמאיו והמ

:רזעלא יבר םשב בר רמא
,תידוהי איהש הב שיגרה אלש דע
,ןמגרותמל שורושחא ךלמה רמאיו
.הכלמה רתסאל ןמגרותמה רמאיו

,השמ לא 'ה רמאיו (אכ ארקיו) :התווכדו
.תרמאו ןורהא ינב םינהכה לא רמא
?יל המל וללה תורימא יתש
:ול רמא הנושארה הרימאב אלא
.וימעב אמטי אל שפנל
:ול רמא הינשבו
.ול אמטה ךדי לע הווצמ תמ אב םא
,הווצמ תמל ןיאמטמ םתא הזה םלועבש יפל
.רקיע ךכ תמל םיאמטמ םתא ןיא אובל דיתעל
,אובל דיתעל התימ ןיאש
.חצנל תוומה עלב (הכ היעשי) :רמאנש

:רחא רבד
.םורמ דע םיהולא ךתקדצו
.תורואמה ינש ולא
.ךומכ ימ םיהולא
.ןידה תדימ לע שבוכ התאש
,דובכה אסכ ינפל אירוגטק הצפק העש התואב
,םלוע לש ונובר :הרמא
:רמואו האגתמ הז עשר אהי ךכ
,םיהולא לש ותיב יתברח ינא
!ושדקמ יתפרשו
.דימ ףורשתו הלעמלמ שא דרת ,אוה ןכ םא
.יתומצעב שא חלש םורממ :ביתכ המ

:עשוהי יבר רמא
:הל רמאו הרתנקמ איבנהש אוה
.חמק ינחטו םיחיר יחק (זמ היעשי)
?חמק ינחטו רמוא תאו ןינחט אמע לכ אה
:לבב תבל םילשורי הרמא ,אלא
,המחלמ יב ושע אל םורממ ולא
.יב םחלהל הלוכי תייה תא
,שא יב וחלש אל םורממ ולא
.יל הלוכי תייה תא
,תלטק אליטק אירא ,אלא
,תנחט אניחט אחמיק
,אתדיקוא אתדיקי אתרק
.הנדריו יתומצעב שא חלש םורממ :רמא ךכל
?הנדריו והמ
.אחסנ הנדריו
.ויפכ לא והדריו (די םיטפוש) :רמא תאד המכ

:רחא רבד
.החצנ ,הנדריו
.םי דע םימ דריו (בע םיליהת) :רמא תאד המכ

:רחא רבד
.הטלש ,הנדריו
.רהנה רבע לכב הדור אוה יכ (ה 'א םיכלמ) :רמא תאד המכ

:רחא רבד
.אידר ,הנדריו
.לכיהה תא שפור שרח(טכ תינעת) :אינתכ

:רמא איגנרמ אביב יבר
.הב תעגופ ןידה תדימש האר ,הנדריו


ילגרל תשר שרפ


:אנהכ רב אבא יבר רמא
,לארשי ץראב יחנומ םיילבב םיאלמ ןילספס תיאר םא
.חישמ לש וילגרל הפצ
?םעט המ
.ילגרל תשר שרפ

:יאחוי ןב ןועמש יבר ינת
,לארשי ץראב רושק יסרפ סוס תיאר םא
.חישמ לש וילגרל הפצ
?םעט המ
.'וגו רושא םולש הז יהו (ה הכימ)

הוד םויה לכ הממוש יננתנ רוחא ינבישה
,הנוהכה ןמ רוחא
.תוכלמה ןמ רוחא
.ודצל ,הממוש יננתנ
.םודרגל ,הוד םויה לכ


וגרתשי ,ודיב יעשפ לוע דקשנ .במ

,יתונועמ יתייה הדוקש
,יתונוע לכ לע יל לוחמיש יתייה הרובס
.הלעמלמ ערקנ ילש ןיגולונאש יתעמשש העשב

:רחא רבד
,הערה תא ילע איבהל ךיא אוה ךורב שודקה דקש ,ביתכ ן"יש דקשנ
,תבט תופוקתב ןתוא הלגמ ינא םא :רמא
,ןיתמו הניצב ןיקול ןה ירה
,זומת תפוקתב ןתוא הלגמ ינירה אלא
,תובוחרבו םיכרדב ןינשי ןה וליפאש
.קוזינ םהמ דחא ןיא

:רחא רבד
,הערה תא ילע איבהל ךיא דקש ,דקשנ
,תבט תפוקתב םתוא הלגמ ינא םא :רמא
.הנאתב םינאת שיו ןפגב םיבנע ןיא
,זומת תפוקתב םתוא הלגמ ינירה אלא
,הנאתב םינאת שיו ןפגב םיבנע שיש
.לבנ הלעה ןיא וליפאו

:רחא רבד
,הערה תא ילע איבהל ךיא דקש ,דקשנ
,םיתמ םה רבדמ ךרד םתוא הלגמ ינא םא :רמא
,תוזוחמו ןיכרכ םהש אינמרא ךרד םתוא הלגמ ינירה אלא
.םהל יוצמ התשמו לכאמו

:רחא רבד
,יתונוועמ יתייה הדוקש ,דקשנ
,יתונווע לכ לע יל לוחמיש יתייה הרובסו
,וגרתשי,אלא
,תוגירס תוגירס ילע ןאשע
.תולפוכמ ילע ןתוא איבה
,םידשכו לבב
,סרפו ידמ
,ןודקומו ןוי
לאעמשיו םודא
.תוגירס ילע ןאשע
,הנותמ ידמו השק לבב
,הנותמ םודאו השק ןוי
,הנותמ סרפו השק םידשכ
.הנותמ לאעמשיו השק ןודקומ
,אפיקת הוהת אתוכלמ תצק ןמ (ב לאינד) :ןכו
.הריבת הוהת המו
,אלא .יהלאב תירפכ אל ןילא לכו
יראוצ לע ולע
,םימעפ םוי חכב ומש תדחימו
.דחא 'ה וניהולא 'ה לארשי עמש (ו םירבד) :תרמואו


יחוכ לישכה .גמ

:הימרי יבר םשב םוחנת יבר רמא
:ןה ולאו ,םדאה לש וחכ ןישיתמ העברא
,תינעתה
,ךרדהו
,ןווע
.תוכלמו

.םוצמ ולשכ יכרב (טק םיליהת ) :ביתכד תינעת
.יחכ ךרדב הנע (בק םש) :ביתכד ךרדה
.יחכ ינוועב לשכ :ביתכד ןווע
,הברה רפעהו לבסה חכ לשכ הדוהי רמאיו (ד הימחנ ) :ביתכד תוכלמ
.המוחב תונבל לכונ אל ונחנאו

םוק לכוא אל ידיב 'ה יננתנ
:ירמא ןנבר
.הבורמ התבותכו הער השא וז

:רמא אנוה יבר
.היח שפנל םדאה יהיו (ב תישארב)
.ליכא אל יעל אל יאד ומצע ינפב ןדוכמ דבע ואשע
.אנינח יברד היתעד איה

:אנינח יבר רמא
,םוק לכוא אל ידיב 'ה יננתנ
,אממיב יעל אל יא ,םוק לכוא אל ידיב
.םוק לכוא אל אילילב


'ה יריבא לכ הלס .דמ

.ןוהימוק יתאס ידבע

:אנהכ רב אבא יבר רמא
.יקרס אתאסל ןיחווצ אזמיג רבב

:יול יבר רמא
,הלסלסמ הקורסמל ןיחווצ איברעב

ירוחב רובשל דעומ ילע ארק
,שדקמה תיב ןברוחכ השק םירוחב לש ןקולסש וניצמ
.הדוהי תלותבל 'ה ךרד תג :ביתכד
,ךכ
.ירוחב רובשל דעומ ילע ארק


היכוב ינא הלא לע .המ

,םילשורי ילודגמ תוניפס שלש אלמ סונאיספסא
.ימור לש ןולקב ןבישוהל
,ושדקמב והונסעכהש ונייד אל :ורמאו ודמע
.ץראל הצוחב ףא אלא
?ךכל ןותא תושקבמ :םישנל ורמא
!ואל :םהל ורמא
,תוצור ןניא ךכל ןכרדש המ :ורמא
.המכו המכ תחא לע ונא
,םיל ונמצע ונא םיכילשמ ורמאת
.אבה םלועה ייחל םיאב ונא
,הזה קוספב םהיניע תא אוה ךורב שודקה ריאה דימ
.םי תולוצממ בישא ,בישא ןשבמ 'ה רמא (חס םיליהת)
.בישא תוירא יניש ןיבמ ,בישא ןשבמ
.ועמשמכ ,םי תולוצממ בישא
:הרמאו הנושאר תכ הדמע
.רז לאל וניפכ שרפנו וניהולא םש ונחכש םא (דמ םיליהת)
.םיל ןמצע וכילשהו
:הרמאו הינש תכ הדמע
.םויה לכ ונגרה ךילע יכ (גכ םיליהת)
.םיל ןמצע וכילשהו
:הרמאו תישילש תכ הדמע
,תאז רקחי םיהולא אלה (בכ םש)
.בל תומולעת עדוי אוה יכ
.םיל ןמצע וכילשהו
:תרמואו תחווצ שדקה חורו
.היכוב ינא הלא לע

,תומצע קיחש סונאירדא
.תורמשמ שלש בישוה
,אתמחב אדח
,איטיקל רפכב אדחו
.דוהיד לא תיבב אדחו
.אכה ןמ דצתי אכה ןמ קורעד :רמא
.אכה ןמ דצתי אכה ןמ קורעדו
:םירמואו ןיזירכמו ןיזורכ קיפמ הוהו
,אחימ היל ןתימל ועב אכלמ יתיי יאדוהי תיאד ןא
,ןיאדוהי ןידצו ןוהתי ןיעימשמ ןיזורכ ןווהו
.'וגו בל ןיא התופ הנויכ םירפא יהיו (ז עשוה) :ביתכד אוה אדה
,ןיבסנת אלש ולצ ןיתייא הרזחמ ליאש
,וקופנ אל וננובתיאד ןייחבד ןיליא
,וננובתיא אלד ןיליאו
.ןומר תיב תעקבל ןוהלוכ וסנכנ
:ולש אבצ רשל רמא
,הז לוגנרתד ךריו וז ןאקסולג ןרק לכוא ינאש דע
.אצמא אלו ןהמ דחא שקבא
.םוגרהו ויתונויגל םפיקה דימ
,רהנ סורפקל ועיגהש דע ךלוהו עקוב םדה היהו
:תרמואו תחווצ שדקה חורו
.היכוב ינא הלא לע

,ןוהליטק רשב ןילכא ןוהנמ ןישובח יוהד ןיליא
.ןילכא ןוניאו ןוהל יתיימו והיינימ דחא קיפנמ םוי לכב
,ןנימ שנ רב ליזיי רמא אדח אמוי
,ןילכא ןנאו יתיימ םולכ חכשמ יא
,ליטקד הובאל היחכשא קפנד ןמ
.יולע ןמיס בהיו הירמטו היבסנ
.אתאו לאע
:והל רמא
,םולכ היחכשא אל
,ןרוח שנ רב ליזיי :ירמא
.ןילכא ןנאו םולכ חכשמ יא
,היחירל ךלה שנ רב אוהה קפנד ןמ
,ליטקד אוההל היחכשאו שפח
.ןולכאד ןמ הינולכאו היתייא
?אלטק ןיד תיתייא ונמ :ול רמא
.תינולפ תיוז ןמ :והל רמא
?יולע בהי ןמיס המו :היל רמא
.ןלפ ןמיס :היל רמא
,ארבג אוההל היל יוו רמאו ,הירב אוה ינע
,ליכא יובאד ארשב ןמד
:רמאנש המ םייקל
.'וגו ךכותב םינב ולכאי תובא ןכל (ה לאקזחי)

תומצע קיחש סוניכרט
,באב העשת לילב ותשא הדלי
.םילבא לארשי לכ ויהו
.הכונחב דלוה קתתשנ
?קילדנ אל וא קילדנ :לארשי ורמא
.קילדנ :ורמא
.יטמי ןלע יטמיל יעבד המ לכו
.וקילדא
:סונכרט לש ותשאל שיב ןשיל ןורמאו ןולזא
.ןילבאתמ ןווה ,תדילי דכ ןיאדוהי ןיליא
.אייניצוב וקילדא ,אדלו יתיימ דכו
:הלעבל הבתכו החלש
,יאדוהי ןיליא שובכו אב ןיירברב שבכמ תאד דע
.ךב ודרמד
,ןימוי הרשעב יתימל בישחו אפליאל קילס
.ןימוי השמחב איחור היתיתייאו
:אקוספ ןידהב ןיקיסעו והד ןוניחכשאו אתא
,קוחרמ יוג ךילע 'ה אשי (חכ םירבד)
.רשנה האדי רשאכ ץראה הצקמ
.ןימוי הרשעב יתמל תיבישחד ארשנ אוה אנא :והל רמא
,ןימוי השמחב אחור ינתיתייאו
.םגרהו ויתונויגל ןפיקה
,םכל השוע ינא ואל םאו יתונויגלל ועמשה :םישנל רמא
!םישנאל יתישעש ךרדכ
,יאליעב דיבעד המ יאעראב דיבע :ול ורמא
.ןגרהו ויתונויגל ןפיקה דימ
,ולא לש םימדב ולא לש םימד וברעתנו
,רהנ סורפקל ועיגהש דע ךלוהו עקוב םדה היהו
:תרמואו תחווצ שדקה חורו
.היכוב ינא הלא לע
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ